Đề tài Hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AAS)

Từ khi Việt Nam ra nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, là “mảnh đất” hấp dẫn thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, các ngành dịch vụ trong nước cũng phải được nâng cao để phù hợp với điều kiện này và đáp ứng được yêu cầu quản lý nhằm minh bạch hóa tình hình tài chính. Từ yêu cầu đó, ngành kiểm toán tại Việt Nam đang phát triển hết sức mạnh mẽ không chỉ về quy mô mà cả loại hình dịch vụ cung cấp. Cũng xuất phát từ hội nhập kinh tế với sự cạnh tranh của các công ty kiểm toán lớn và có uy tín trên thế giới, các công ty kiểm toán Việt Nam đang phải nỗ lực hết sức để nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán, đáp ứng được yêu cầu chung trên thế giới. Vấn đề đặt ra cho các công ty kiểm toán là làm thế nào để nâng cao chất lượng của dịch vụ cung cấp, tạo niềm tin đối với khách hàng, chiếm lĩnh được thị trường. Chính vì vậy việc hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán để nâng cao chất lượng và giảm thiểu chi phí cuộc kiểm toán nói chung, kiểm toán cáo cáo tài chính nói riêng là một vấn đề không thể thiếu được đối với bất cứ một công ty kiểm toán nào trong quá trình phát triển của mình. Bằng chứng kiểm toán là các tài liệu, thông tin kế toán, mà kiểm toán viên thu thập liên quan đến cuộc kiểm toán là cơ sở cho ý kiến của mình. Có thể nói bằng chứng kiểm toán là yếu tố quyết định đến thành công của cuộc kiểm toán. Trong thế kỷ mới khi kỷ nguyên kiểm toán đang mở rộng và phát triển thì việc nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán là một yếu tố hàng đầu của các công ty kiểm toán. Muốn làm được điều này thì việc nâng cao chất lượng bằng chứng là một điều tất yếu. Chính vì vậy việc hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán để nâng cao chất lượng và giảm thiểu chi phí cuộc kiểm toán nói chung, kiểm toán cáo cáo tài chính nói riêng là một vấn đề không thể thiếu được đối với AASC cũng như đối với bất cứ một công ty kiểm toán nào trong quá trình phát triển của mình.

doc95 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1681 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AAS), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Từ khi Việt Nam ra nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, là “mảnh đất” hấp dẫn thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, các ngành dịch vụ trong nước cũng phải được nâng cao để phù hợp với điều kiện này và đáp ứng được yêu cầu quản lý nhằm minh bạch hóa tình hình tài chính. Từ yêu cầu đó, ngành kiểm toán tại Việt Nam đang phát triển hết sức mạnh mẽ không chỉ về quy mô mà cả loại hình dịch vụ cung cấp. Cũng xuất phát từ hội nhập kinh tế với sự cạnh tranh của các công ty kiểm toán lớn và có uy tín trên thế giới, các công ty kiểm toán Việt Nam đang phải nỗ lực hết sức để nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán, đáp ứng được yêu cầu chung trên thế giới. Vấn đề đặt ra cho các công ty kiểm toán là làm thế nào để nâng cao chất lượng của dịch vụ cung cấp, tạo niềm tin đối với khách hàng, chiếm lĩnh được thị trường. Chính vì vậy việc hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán để nâng cao chất lượng và giảm thiểu chi phí cuộc kiểm toán nói chung, kiểm toán cáo cáo tài chính nói riêng là một vấn đề không thể thiếu được đối với bất cứ một công ty kiểm toán nào trong quá trình phát triển của mình. Bằng chứng kiểm toán là các tài liệu, thông tin kế toán, mà kiểm toán viên thu thập liên quan đến cuộc kiểm toán là cơ sở cho ý kiến của mình. Có thể nói bằng chứng kiểm toán là yếu tố quyết định đến thành công của cuộc kiểm toán. Trong thế kỷ mới khi kỷ nguyên kiểm toán đang mở rộng và phát triển thì việc nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán là một yếu tố hàng đầu của các công ty kiểm toán. Muốn làm được điều này thì việc nâng cao chất lượng bằng chứng là một điều tất yếu. Chính vì vậy việc hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán để nâng cao chất lượng và giảm thiểu chi phí cuộc kiểm toán nói chung, kiểm toán cáo cáo tài chính nói riêng là một vấn đề không thể thiếu được đối với AASC cũng như đối với bất cứ một công ty kiểm toán nào trong quá trình phát triển của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán, với những kiến thức đã học ở trường đại học và qua quá trình thực tập tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)”. Mục đích nghiên cứu của đề tài Với mục đích nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của kiểm toán độc lập, Chuyên đề phân tích, đánh giá thực trạng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC nhằm nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán độc lập tại công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC. Phạm vi đề tài nghiên cứu là quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện. Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu với nhiều phương pháp khác nhau : Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp khảo sát thực tiễn… Kết cấu của chuyên đề Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề thực tập của em bao gồm 3 chương: Chương 1: Đặc điểm tổ chức kiểm toán và tổ chức quản lý có ảnh hưởng đến kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty AASC. Chương 2: Thực trạng việc áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC Chương 3 : Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC do AASC thực hiện Do còn hạn chế trong nhận thức và kinh nghiệm thực tiễn, chuyên đề của em không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Nội dung Chữ viết tắt  1 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC  2 Báo cáo kết quả kinh doanh BCKQKH  3 Bảng cân đối kế toán BCĐKT  4 Báo cáo tài chính BCTC  5 Doanh nghiệp DN  6 Doanh nghiệp nhà nước DNNN  7 Thành viên Ban giám đốc T/v BGĐ  8 Xây dựng cơ bản XDCB  9 Kiểm toán viên KTV  10 Trách nhiệm hữu hạn TNHH  11 Ủy ban chứng khoán Nhà nước SSC  12 Ngân hàng Thế giới WB  13 Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB  14 Tổ chức thương mại thế giới WTO  15 Báo cáo kiểm toán BCKT  16 Kiểm soát nội bộ KSNB  17 Chuẩn mực kiểm toán CMKT  18 Hoạt động kinh doanh HĐKD  19 Hoạt động tài chính HĐTC  20 Đầu tư dài hạn ĐTDH  21 Biên bản xác nhận BBXN  22 Cân đối phát sinh CĐPS  22 Mã số thuế MST  23 Kết quả kinh doanh KQKD  CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY AASC. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA AASC Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tên giao dịch quốc tế: Accounting and Auditing Financial Consultancy Service Company- AASC Trụ sở chính Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT:84-4-8241990/1 Fax:84-4-8253973 Email:aasc-ndd@hn.vnn.vn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Bộ Tài chính được thành lập ngày 13/05/1991 theo Quyết định số 164 TC/TCCB của Bộ trưởng Bộ Tài chính. AASC là Công ty Kế toán Kiểm toán được thành lập và duy nhất giữ vững truyền thống sinh ra và trưởng thành từ Bộ Tài chính - Việt Nam thực hiện các dịch vụ về kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán và thuế. Hiện nay, AASC có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh Quá trình hình thành và phát triển của công ty AASC gắn liền với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ 01/04/1991 đến tháng 8 năm 1993 Doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) được thành lập ngày 13/05/1991 theo Quyết định số 164 TC/TCCB của Bộ trưởng BTC. AASC là một trong hai tổ chức hợp pháp lớn nhất và đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn tài chính. Lúc ấy, AASC có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và các chi nhánh đặt tại các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam. Ngày 14 tháng 9 năm 1991, Công ty chính thức đi vào hoạt động. Giai đoạn 2: từ 14/9/1993 đến tháng 09/2007 Ngày 14/9/1993 Bộ trưởng BTC đã ra Quyết định số 639 TC/QĐ/TCCB, thành lập lại công ty Dịch vụ kế toán, đổi tên thành Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính kế toán và Kiểm toán (AASC) với tổng số vốn ban đầu gần 300 triệu đồng. Tháng 3/1992, Công ty thành lập chi nhánh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và đến tháng 3/1995, được phép của BTC, chi nhánh này tách ra khỏi Công ty AASC và thành lập Công ty CP Kiểm Toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC). Ngoài ra Công ty còn có các chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thanh Hóa và Quảng Ninh. Giai đoạn 3: Từ 09/2007 đến nay Thực hiện các cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO), AASC đã chuyển đổi thành công từ Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính thành Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên và vẫn là một trong 6 công ty kiểm toán hoạt động tại Việt nam có doanh thu hàng năm, có hệ thống khách hàng và có số lượng kiểm toán viên và nhân viên lớn nhất hiện nay (52 kiểm toán viên Nhà nước, 35 cán bộ đang theo học chứng chỉ ACCA của Vương quốc Anh, 07 thẩm định viên về giá và trên 230 nhân viên). Trong gần 19 năm hoạt động, dù dưới hình thức DNNN hay công ty TNHH, tôn chỉ hoạt động của AASC vẫn luôn là cung cấp những dịch vụ có chất lượng cao nhất vì lợi ích hợp pháp của khách hàng. Hiện nay, Công ty AASC có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh. CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH CỦA AASC Phương châm dịch vụ của AASC AASC luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ của trong mọi lĩnh vực và phương châm dịch vụ của AASC là: Độc lập, Hiệu quả, và Bảo mật tuân theo các qui định của Nhà nước Việt Nam, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam. Dịch vụ AASC cung cấp Sơ đồ 1.1: Dịch vụ AASC cung cấp Dịch vụ kiểm toán Dịch vụ kiểm toán gồm các loại hình sau: Kiểm toán BCTC: Là một trong những dịch vụ cơ bản làm nên thương hiệu AASC Kiếm toán Báo cáo Quyết toán vốn đầu tư: Hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của AASC đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước và cho chủ đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Dịch vụ kế toán: AASC được hình thành và phát triển từ khởi đầu là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán. AASC đã cung cấp cho các khách hàng nhiều loại dịch vụ kế toán, bao gồm: Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho DN; Rà soát, cải tổ bộ máy kế toán đã có sẵn… Dịch vụ tư vấn: Với kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, AASC đã thực hiện đa dạng nhiều loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như: Tư vấn lập BCTC doanh nghiệp, báo cao dự án, báo cáo quyết toán vốn đầu tư; tư vấn xây dựng, lựa chọn mô hình kế toán DN, soạn thảo hồ sơ thành lập DN… Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà Nước về việc chuyển đổi hình thức sở hữu các doanh nghiệp Nhà Nước sang công ty cổ phần, từ năm 2003 đến nay AASC đã có những bước phát triển vượt bậc trong hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá. Dịch vụ đào tạo, hỗ trợ tuyển dụng. AASC đã trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc hợp tác với các trường đại học, các ngành, các địa phương ở trong nước và các tổ chức quốc tế, mở các khoá bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao kiến thức về quản trị kinh doanh, về tài chính kế toán và kiểm toán, về phân tích đầu tư, chứng khoán, về thuế và bảo hiểm... cho hàng trăm kế toán viên, kế toán trưởng và các kiểm toán viên nội bộ. Hướng dẫn, cung cấp các thông tin về pháp luật, quản lý kinh tế tài chính kế toán và kiểm toán. AASC đã thực hiện chỉ dẫn, giải thích và cung cấp các văn bản pháp quy về chủ trương, chế độ và các qui định về quản lý kinh tế tài chính kế toán, kiểm toán.... nhằm giúp cho các doanh nghiệp hiểu và áp dụng đúng chế độ, thể lệ tài chính, kế toán phù hợp với hoạt động của mình. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY AASC Đặc điểm tổ chức quản lý Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty AASC Hội đồng thành viên gồm tất cả thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty có chức năng quyết định phương hướng phát triển công ty, quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư, thông qua BCTC hàng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty, quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty. Ban thường trực hội đồng thành viên bao gồm một số thành viên của hội đồng thành viên, chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên và thay mặt hội đồng thành viên giải quyết những công việc quan trọng của công ty nhưng chưa đến mức cần thiết phải họp hội đồng thành viên. Ban kiểm soát được thành lập nhằm mục đích kiểm soát các hoạt động của công ty, nhằm phát hiện ra những sai sót và những yếu điểm trong cơ cấu tổ chức cũng như vận hành của công ty. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên Tổng giám đốc: là người đứng đầu công ty, tổng giám đốc có toàn quyền quyết định về mọi mặt hoạt động của Công ty, đại diện hợp pháp cho Công ty trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phó giám đốc: Thực hiện hoạt động chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ với các chi nhánh và đưa ra ý kiến, giải pháp nhằm hỗ trợ tư vấn cho Giám đốc Công ty. AASC gồm bốn phó giám đốc chịu trách nhiệm về quản lý nhất định trong Công ty: Phó giám đốc 1: Giám sát và quản lý phòng kiểm toán 1 và phòng đầu tư nước ngoài. Phó giám đốc 2: Giám sát và quản lý phòng kiểm toán 2 và phòng kiểm toán5 Phó giám đốc 3: Giám sát và quản lý phòng kiểm toán 3 và văn phòng đại diện ở Quảng Ninh. Phó giám đốc 4: Giám sát và quản lý phòng kiểm toán 6 và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Phòng hành chính tổng hợp và Đào tạo: Có nhiệm vụ quyết định về công tác tổ chức nhân sự, đào tạo, bảo vệ tài sản và cung cấp hậu cần cho Công ty… Phòng kế toán tài chính: Trợ giúp cho ban Giám đốc trong công tác điều hành, quản lý công ty, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cung cấp các báo cáo kế toán, thanh toán lương, tạm ứng cho các cán bộ công nhân viên đi công tác, … Phòng kiểm toán số 1, 2, 3, 5, 6: Cung cấp các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các Công ty, định giá doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ khách hàng về tài chính, kế toán, … Phòng kiểm toán xây dựng cơ bản: Cung cấp các dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các hạng mục công trình, các dự án đầu tư, .. Phòng đầu tư nước ngoài: Cung cấp các dịch vụ liên quan tới các dự án của các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ, công ty liên doanh nước ngoài… Hiện nay, lĩnh vực kiểm toán các dự án tại Công ty đang rất phát triển và đóng góp 1 phần đáng kể cho doanh thu của toàn Công ty. Mô hình tổ chức Công ty theo cơ cấu trực tuyến – chức năng. Theo cơ cấu này, Tổng giám đốc được sự giúp sức của các Phó giám đốc đế chuẩn bị các quyết định, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định. Tổng giám đốc vẫn chịu trách nhiệm về mọi mặt công việc và toán quyền quyết định trong phạm vi doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ cấu này sẽ khiến TGĐ phải thường xuyên giải quyết mối quan hệ giữu bộ phận trực tuyến với bộ phận chức năng. Ngoài ra mỗi khi Phó giám đốc lãnh đạo các bộ phận chức năng có nhiều ý kiến khác nhau, tranh luận căng thẳng cũng khiến TGĐ không đưa ra được quyết định có hiệu quả như mong muốn. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh: Khách hàng của Công ty AASC rất đa dạng, bao gồm tất cả các lĩnh vự kinh tế, thành phần kinh tế: Tập đòan kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty niêm yết, Công ty cổ phần, Ngân hàng thương mại, các Dự án có sử dụng vốn vay, vốn viện trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các tổ chức tín dụng quốc tế khác, các công trình đầu tư XDCB. Khả năng cạnh tranh: Trên thị trường cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán, Công ty AASC cũng đạt được những thành công nhất định: AASC là một trong số ít các công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam được lựa chọn vào danh sách ngắn của Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cũng như các tổ chức tín dụng khác để kiểm toán các dự án do các tổ chức này tài trợ; AASC là nhà cung cấp dịch vụ đứng thứ 5 trên thị trường, chỉ sau Big4 trong lĩnh vực kiểm toán và các dịch vụ chuyên ngành khác (theo thống kê của Hội KTV hành nghề Việt Nam); AASC là một trong các công ty kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán; Tháng 7 năm 2005, AASC chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới kế toán quốc tế (INPACT), một tổ chức gồm liên kết các công ty kiểm toán, kế toán độc lập uy tín trên toàn thế giới. Cũng như các thành viên khác của INPACT trên toàn thế giới, AASC cam kết cung cấp các dịch vụ chuyên ngành tốt nhất cho các khách hàng của mình; Tháng 12/2007, AASC được Bộ Công thương Việt Nam trao giải thưởng “Top Trade Service” cho các doanh nghiệp có chất lượng dịch vụ đáp ứng các cam kết của WTO. AASC là công ty kiểm toán có nhiều khách hàng và có doanh số về dịch vụ kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành lớn nhất hiện nay. Khen thưởng của cơ quan nhà nước: Do những thành tích và những đóng góp của Công ty AASC đối với ngành Tài chính, Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết định khen thưởng cho Công ty cũng như các cá nhân của Công ty: Công ty AASC là Công ty kiểm toán độc lập đầu tiên và duy nhất của Việt Nam liên tục hai lần vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba. Ban Giám đốc Công ty được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY AASC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. Vốn điều lệ của công ty: 9.683.000.000 VNĐ. Bảng 1.1: Một số chỉ tiêu kinh tế của AASC trong giai đoạn 2005- 2009 STT Năm Doanh thu (VND)  2 2005 42.465.532.719  3 2006 59.064.868.269  4 1/1/2007→1/7/2007 13.131.845.245  5 2/7/2007→30/09/2008 (*) 72.151.181.331  6 01/10/2008→30/09/2009 76.811.440.101  7 01/10/2009→30/09/2010 86.778.867.867  Doanh thu của AASC tăng đều qua các năm, sở dĩ doanh thu tăng nhanh là do hiện nay yêu cầu về minh bạch tình hình tài chính là mối quan tâm hàng đầu, vì vậy nhu cầu về kiểm toán cũng tăng cao. Đây cũng là lĩnh vực chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất trong doanh thu về cung cấp dịch vụ hàng năm của AASC. Để đạt được kết quả như trên là do sự cố gắng của ban lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành và sự đóng góp nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ kinh nghiệm chuyên môn trong nghề, đưa thương hiệu AASC ngày càng lớn mạnh, nâng cao uy tín của công ty. (*) Công ty AASC thực hiện công tác chuyển đổi từ năm 2007. Năm tài chính đầu tiên có niên độ bắt đầu từ 01/7/2007. Niên độ kế toán công ty từ 01/10 năm trước đến 30/9 năm sau. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY AASC. Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán của công ty AASC Trong mỗi cuộc kiểm toán khác nhau thì quy mô đoàn kiểm toán cũng khác nhau. Tuy nhiên bất cứ cuộc kiểm toán nào cũng phải đảm bảo có: Thành viên Ban tổng giám đốc, trưởng/phó phòng phụ trách soát xét chất lượng, một trưởng nhóm và các trợ lý kiểm toán trực tiếp thực hiện công việc tại công ty khách hàng. Thành viên trực tiếp đến kiểm toán tại đơn vị khách hàng gồm trưởng nhóm kiểm toán và các kiểm toán viên. Tại phòng kiểm toán 3, trưởng phòng Cát thị Hà là người sắp xếp, bố trí nhóm kiểm toán làm việc và thường gồm 3 thành viên: Trưởng nhóm và 2 trợ lý kiểm toán. Mô hình tổ chức nhân sự cho một cuộc kiểm toán BCTC: Mỗi một thành viên trong đoàn kiểm toán đều có một chức năng và nhiệm vụ rõ ràng đã được vạch sẵn đó là: Thành viên Ban tổng giám đốc có trách nhiệm đứng ra ký kết các hợp đồng kiểm toán với khách hàng, lập kế hoạch kiểm toán và là người soát xét cao nhất các công việc của nhóm kiểm toán và BCKT trước khi phát hành Trưởng/phó phòng phụ trách là người chuyên về việc soát xét quá trình kiểm soát chất lượng trong toàn bộ cuộc kiểm toán từ lúc chuẩn bị đến khi kết thúc kiểm toán. Đồng thời tham gia giải đáp thắc mắc những khó khăn gặp phải của nhóm kiểm toán. Trưởng nhóm: Là người có vai trò rất quan trọng: Là KTV chính trong cuộc kiểm toán, là người phân công công việc cho các KTV khác, là người hướng dẫn, kiểm tra công việc của các KTV còn ít kinh nghiệm hoặc các trợ lý kiểm toán. Đồng thời trưởng nhóm là người lập báo cáo kiểm toán, gửi các bút toán điều chỉnh, thư quản lý đối với khách hàng, là người giao dịch sau cùng với khách hàng về các sự việc phát sinh sau ngày kết thúc hợp đồng kiểm toán. Các trợ lý kiểm toán: Là người thực hiện kiểm toán phần hành dưới sự phân công của trưởng nhóm kiểm toán và báo cáo kết quả cho trưởng nhóm kiểm toán. Số lượng KTV tham gia cuộc kiểm toán tùy thuộc vào quy mô cuộc kiểm toán, thời gian, mức độ đánh giá trọng yếu, rủi ro của đối tượng kiểm toán. Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức đoàn kiểm toán Mô hình tổ chức nhân sự cho một cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu
Luận văn liên quan