Đề tài Khảo sát hệ vi sinh vật và đánh giá mức độ an toàn vi sinh trong bia

Khi nhu cầu sống con người ngày càng được cải thiện thì nhu cầu ăn uống ngày càng cao, không những về số lượng mà còn về chất lượng, không những ăn no mà còn phải ăn ngon. Vì vậy, việc có những sản phẩm, thực phẩm vừa đáp ứng được thị hiếu, vừa đáp ứng dinh dưỡng và độ an toàn về thực phẩm là vấn đề cần thiết. Trong những năm gần đây với xu thế đổi mới và hội nhập, nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, thu nhập quốc dân càng tăng cao. Góp phần làm nên điều này là ngành công nghiệp thực phẩm, trong đó quan trọng là lĩnh vực rượu bia – nước giải khát. Đặc biệt không thể không nhắc đến ngành công nghiệp sản xuất bia. Bia là loại nước uống có độ cồn thấp được sản xuất bằng quá trình lên men đường trong môi trường lỏng và nó không được chưng cất sau khi lên men. Đặc trưng của bia là hương và vị của hoa houblon, bọt mịn xốp. Ngoài khả năng giải khát, nó còn có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều vitamin( chủ yếu là nhóm vitamin như B1, B2,PP ) và cung cấp một lượng lớn năng lượng cho cơ thể, đặc biệt là CO2 hòa tan trong bia có tác dụng giải nhiệt nhanh, hổ trợ tiêu hóa. Nhờ những ưu điểm này bia đã được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các nước trên thế giới với sản lượng ngày một tăng. Ở nước ta ngày nay, sản phẩm bia không chỉ phong phú về nhãn hiệu như SaiGon, Heneiken, Zorok, Tiger, Hanoi, Đại Việt mà còn đa dạng về chủng loại: bia tươi, bia đóng chai, bia đóng lon; nhìn chung dù ở hình thức hay chủng loại nào thì mỗi loại bia đều gây nên sự chú ý khác nhau đối với người thưởng thức. Nhưng trước tình hình các sản phẩm bị ảnh hưởng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, người tiêu dùng có tâm lý lo ngại khi sử dụng các sản phẩm được sản xuất trong nước, thì liệu sản phẩm bia có tránh khỏi sự ngờ vực này không. Ngoài bia hơi được thông dụng trong tầng lớp công nhân và người lao động, thì bia lon cũng ngày càng được ưa chuộng trong tầng lớp cán bộ viên chức và tầng lớp thượng lưu. Vấn đề đặt ra ở đây là bia hơi có nguy cơ nhiễm vi sinh khá cao, vậy còn đối với bia lon thì sao? Được bảo quản ở nồng độ CO2 cao thì khả năng nhiễm vi sinh gây hại cho người tiêu dùng như thế nào? Để giải quyết những vấn đề trên nên tôi đã thực hiện đề tài “ khảo sát hệ vi sinh vật và đánh giá mức độ an toàn vi sinh trong bia” trong phạm vi bài báo cáo này tôi sẽ tiến hành kiểm tra sự hiện diện của Coliforms và Ercherichia coli có trong một số sản phẩm bia lon: Zorok, Hanoi, Đại Việt, bigC, Sanmiguel tại siêu thị BigC quận Gò

doc67 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1726 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát hệ vi sinh vật và đánh giá mức độ an toàn vi sinh trong bia, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU 1.1 Ñaët vaán ñeà Khi nhu caàu soáng con ngöôøi ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän thì nhu caàu aên uoáng ngaøy caøng cao, khoâng nhöõng veà soá löôïng maø coøn veà chaát löôïng, khoâng nhöõng aên no maø coøn phaûi aên ngon. Vì vaäy, vieäc coù nhöõng saûn phaåm, thöïc phaåm vöøa ñaùp öùng ñöôïc thò hieáu, vöøa ñaùp öùng dinh döôõng vaø ñoä an toaøn veà thöïc phaåm laø vaán ñeà caàn thieát. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây vôùi xu theá ñoåi môùi vaø hoäi nhaäp, neàn kinh teá nöôùc ta ngaøy caøng phaùt trieån, thu nhaäp quoác daân caøng taêng cao. Goùp phaàn laøm neân ñieàu naøy laø ngaønh coâng nghieäp thöïc phaåm, trong ñoù quan troïng laø lónh vöïc röôïu bia – nöôùc giaûi khaùt. Ñaëc bieät khoâng theå khoâng nhaéc ñeán ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát bia. Bia laø loaïi nöôùc uoáng coù ñoä coàn thaáp ñöôïc saûn xuaát baèng quaù trình leân men ñöôøng trong moâi tröôøng loûng vaø noù khoâng ñöôïc chöng caát sau khi leân men. Ñaëc tröng cuûa bia laø höông vaø vò cuûa hoa houblon, boït mòn xoáp. Ngoaøi khaû naêng giaûi khaùt, noù coøn coù giaù trò dinh döôõng cao, chöùa nhieàu vitamin( chuû yeáu laø nhoùm vitamin nhö B1, B2,PP…) vaø cung caáp moät löôïng lôùn naêng löôïng cho cô theå, ñaëc bieät laø CO2 hoøa tan trong bia coù taùc duïng giaûi nhieät nhanh, hoå trôï tieâu hoùa. Nhôø nhöõng öu ñieåm naøy bia ñaõ ñöôïc söû duïng roäng raõi ôû haàu heát caùc nöôùc treân theá giôùi vôùi saûn löôïng ngaøy moät taêng. ÔÛ nöôùc ta ngaøy nay, saûn phaåm bia khoâng chæ phong phuù veà nhaõn hieäu nhö SaiGon, Heneiken, Zorok, Tiger, Hanoi, Ñaïi Vieät … maø coøn ña daïng veà chuûng loaïi: bia töôi, bia ñoùng chai, bia ñoùng lon; nhìn chung duø ôû hình thöùc hay chuûng loaïi naøo thì moãi loaïi bia ñeàu gaây neân söï chuù yù khaùc nhau ñoái vôùi ngöôøi thöôûng thöùc. Nhöng tröôùc tình hình caùc saûn phaåm bò aûnh höôûng veà vaán ñeà veä sinh an toaøn thöïc phaåm, ngöôøi tieâu duøng coù taâm lyù lo ngaïi khi söû duïng caùc saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát trong nöôùc, thì lieäu saûn phaåm bia coù traùnh khoûi söï ngôø vöïc naøy khoâng. Ngoaøi bia hôi ñöôïc thoâng duïng trong taàng lôùp coâng nhaân vaø ngöôøi lao ñoäng, thì bia lon cuõng ngaøy caøng ñöôïc öa chuoäng trong taàng lôùp caùn boä vieân chöùc vaø taàøng lôùp thöôïng löu. Vaán ñeà ñaët ra ôû ñaây laø bia hôi coù nguy cô nhieãm vi sinh khaù cao, vaäy coøn ñoái vôùi bia lon thì sao? Ñöôïc baûo quaûn ôû noàng ñoä CO2 cao thì khaû naêng nhieãm vi sinh gaây haïi cho ngöôøi tieâu duøng nhö theá naøo? Ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà treân neân toâi ñaõ thöïc hieän ñeà taøi “ khaûo saùt heä vi sinh vaät vaø ñaùnh giaù möùc ñoä an toaøn vi sinh trong bia” trong phaïm vi baøi baùo caùo naøy toâi seõ tieán haønh kieåm tra söï hieän dieän cuûa Coliforms vaø Ercherichia coli coù trong moät soá saûn phaåm bia lon: Zorok, Hanoi, Ñaïi Vieät, bigC, Sanmiguel taïi sieâu thò BigC quaän Goø Vaáp. 1.2 Muïc ñích Khaûo saùt söï coù maët hay khoâng coù maët vaø soá löôïng cuûa vi sinh vaät gaây beänh coù theå gaây haïi ñeán söùc khoûe cuûa ngöôøi tieâu duøng trong saûn phaåm bia lon. Vaø ñöa ra nhaän xeùt toång quan veà khaû naêng an toaøn veä sinh thöïc phaåm ñoái vôùi saûn phaåm bia lon treân thò tröôøng. CHÖÔNG II: TOÅNG QUAN 2.1 Giôùi thieäu veà bia Bia laø loaïi nöôùc giaûi khaùt coù ñoä coàn nheï khoaûng 4 – 5%, ñöôïc saûn xuaát töø ñaïi maïch, hoa houblon, leân men trong ñieàu kieän laïnh vôùi söï tham gia cuûa naám men Saccharomyces Cerevisiae neáu quaù trình leân men noåi vaø Saccharomyces Carlsbergenis(teân môùi laø Saccharomyces Cerensiae) neáu quaù trình leân men chìm. Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa bia, ngoaøi coàn, H2O vaø CO2, coøn chöùa moät soá vitamin, moät soá khoaùng chaát ña löôïng, caùc hôïp chaát nitô vaø moät soá chaát thôm ñaëc tröng. Quaù trình saûn xuaát bia ñoøi hoûi nghieäm ngaët hôn veà kó thuaät. Bôûi baûn chaát quaù trình leân men laø moät quaù trình sinh hoùa raát phöùc taïp ngoaøi vieäc taïo ra saûn phaåm chính C2H5OH noù coøn coù theå taïo ra nhieàu saûn phaåm phuï nhö metanol(CH3OH), aldehyt(- CHO), axetol(= C = O)… Vì vaäy nhieäm vuï coâng ngheä saûn xuaát bia laø phaûi coù nhöõng taùc ñoäng laøm kìm haõm caùc phaûn öùng sinh hoùa phuï, haïn cheá taïo ra caùc saûn phaåm phuï, bôûi caùc saûn phaåm naøy laø ñoäc toá ñoái vôùi con ngöôøi. Ñoàng thôøi, bia laø saûn phaåm khoâng chöng caát neân raát nghieâm ngaët yeâu caàu veà maët nhieät ñoä. Nhieät ñoä cuûa quaù trình leân men quyeát ñònh ñeán chaát löôïng saûn phaåm. Giaù trò dinh döôõng cuûa bia phuï thuoäc vaøo caùc chaát hoøa tan vaø thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa chuùng. Caùc chaát hoøa tan trong bia ñöôïc cô theå con ngöôøi tieâu hoùa raát toát, chuùng laø nhöõng chaát deã haáp thuï, ngoaøi ra bia neáu ñöôïc söû duïng ñuùng lieàu löôïng thì chuùng giöõ vai troø quan troïng cung caáp naêng löôïng cho cô theå. Röôïu trong bia laø thaønh phaàn chính cung caáp naêng löôïng, cöù 1g röôïu cung caáp naêng löôïng töông ñöông vôùi 7,08Kcal. Caùc chaát ñaïm, vitamin(chuû yeáu laø vitamin B) vaø khoaùng chaát,… chuû yeáu laø daïng hoøa tan deã tan. 2.2 Lòch söû phaùt trieån Nhöõng saûn phaåm leân men ñaàu tieân töø luùa maïch ñaõ ñöôïc bieát ñeán töø 8000 naêm tröôùc coâng nguyeân(TCN). Ngöôøi ta cho raèng Osiris(vò thaàn noâng nghieäp Ai Caäp) laø ngöôøi ñaàu tieân höôùng daãn con ngöôøi laøm bia töø luùa maïch. Tuy nhieân, theo Herodotus vieát ôû theá kyû thöù naêm TCN laïi cho raèng coâng lao ñoù thuoäc veà cuûa oâng Osiris laø Iris. Baèng phoûng ñoaùn chuùng ta coù theå tin raèng ngöôøi ta suy toân Osiris vaø Iris vì söï phaùt trieån moät caùch ngaãu nhieân veà leân men laø do coù “söï can thieäp cuûa caùc vò thaàn thaùnh” maø Osiris vaø Iris chính laø ngöôøi ñaõ thhöïc hieän. Thôøi trung coå, nhöõng thaày tu laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân ñaõ coâng nghieäp hoùa vieäc saûn xuaát bia. ÔÛ tu vieän cuûa St.Gall, Thuïy Só, nguôøi ta vaãn coøn giöõ ñuôïc nhöõng xöôûng bia coå nhaát. Cuõng ôû thôøi naøy, nguôøi ta baét ñaàu taïo höông cho bia baèng caùch theâm vaøo dòch heøm nhöõng loaïi thaûo moäc coù vò ñaéng vaø höông thôm. Nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu giöõ bí maät veà chaát taïo höông naøy vaø thu ñöôïc töø nay moät nguoàn lôïi raát lôùn. Ñeán theá kæ thöù 8, ngöôøi ta ñaõ bieát söû duïng hoa houblon. Nghieân cöùu khoa hoïc veà saûn xuaát bia chæ thöïc söï baét ñaàu naêm 1876, cuøng vôùi vieäc xuaát baûn caùc “nghieân cöùu veà bia” cuûa Louis Pastuer. Tröôùc tieân oâng ñaõ chæ ra nhöõng beänh cuûa bia laø do söï phaùt trieån cuûa vi sinh vaät vaø ñaõ ñöa ra moät neàn taûng ñaàu tieân cuûa moät quy trình saûn xuaát hôïp lí. OÂng cuõng ñaõ phaùt minh ra phöông phaùp thanh truøng mang teân oâng, Pastuer, maø cho tôùi ngaøy nay ngöôøi ta vaãn aùp duïng ñeå traùnh nhieãm khuaån cho bia. Do vaäy, nghieân cöùu khoa hoïc ñaõ taïo ra nhöõng böôùc phaùt trieån nhanh trong saûn xuaát bia vaø taïo neân moät ngaønh coâng nghieäp lôùn maïnh vaø ngaøy caøng phaùt trieån. 2.2.1 Saûn xuaát bia ôû nöôùc Anh coå xöa Theo nhieàu taøi lieäu lòch söû, vaøo theá kæ ñaàu tieân sau coâng nguyeân ngöôøi Briton vaø ngöôøi Ailen baét ñaàu saûn xuaát “coirm”(teân xöa cuûa bia vaøng) töø luùa maïch. Phöông phaùp ngöôøi Briton saûn xuaát töông töï nhö ngöôøi Ai Caäp coå Ñaïi: thoùc luùa ñöôïc ngaâm trong nöôùc vaø cho naûy maàm, roài laøm khoâ vaø nghieàn thaønh boät, sau ñoù pha vaøo moät löôïng nöôùc nhaát ñònh, leân men taïo ra moät loaïi ñoà uoáng eâm dòu, aám noùng, ñaäm ñaø vaø coù caûm giaùc laâng laâng. Lòch söû cuûa bia luoân gaén keát vôùi nhaø thôø St.Brigid laø nôi saûn xuaát bia vaøng ôû mieàn Ñoâng ñeå cung caáp cho taát caû caùc nhaø thôø trong vuøng. Sau naøy, töø caùc tu vieän xuaát hieän nhöõng nhaø saûn xuaát bia vaøng ñaàu tieân ôû ñaûo quoác söông muø. Taát caû caùc tu vieän vaø giôùi tu só ñeàu coù nhöõng nôi saûn xuaát bia rieâng cuûa hoï. Vaøo khoaûng thôøi Trung Coå, bia vaøng ñaõ trôû thaønh ñoà uoáng ñöôïc choïn cho böõa saùng, böõa tröa vaø böõa toái. Cheø vaø caø pheâ thôøi ñoù vaãn chöa phaùt trieån. Khi vieäc saûn xuaát bia vaøng taïi caùc nhaø thôø trôû neân phoå bieán, baét ñaàu xuaát hieän caùc xöôûng saûn xuaát bia coù quy moâ lôùn hôn. Coù hai nhoùm saûn phaåm chính ñöôïc saûn xuaát khi ñoù: moät laø ñöôïc leân men theo xu höôùng ngaâm uû trong caùc thuøng bia( bia maïnh) vaø moät saûn xuaát thoâng qua caùc loaïi dòch ñöôøng pha loaõng hôn (bia nheï). Caùc thuøng leân men bia vaøng khi ñoù laøm baèng goã hoaøn toaøn. Vieäc ñaùnh giaù chaát löôïng bia vaøng ñaõ coù töø naêm 1266, vaø töø ñaàu naêm 1305, caùc cô sôû saûn xuaát bia baét buoäc phaûi coù giaáy pheùp saûn xuaát. Bia Anh baét ñaàu sang Phaùp khi Becket cuøng vôùi Chancellor ñöôïc vua Henry cöû sang Phaùp ñeå caàu hoân coâng chuùa Phaùp. OÂng ta ñaõ ñem khaù nhieàu bia vaøng Anh ñeå laøm quaø. Thöù ñoà uoáng naøy ñaõ gaây ngaïc nhieân cho ngöôøi Phaùp: ñoàø uoáng laønh maïnh nhaát, khoâng coù moät chuùt caën baõ naøo, caïnh tranh vôùi röôïu vang veà maøu saéc vaø vöôït troäi veà höông vò. 2.2.2 Saûn xuaát bia ôû caùc nöôùc khaùc Caùc saûn phaåm ñoà uoáng leân men cuõng ñöôïc saûn xuaát. ÔÛ Nga, ñoà uoáng daân gian laø Quass (nöôùc Kvas), ñöôïc laøm töø luùa maïch uû maïch nha, ñoâi khi ñöôïc laøm dòu ñi baèng caùch cho theâm nho khoâ (ñeå taïo boït), moät maãu baùnh mì luøa maïch ñen (ñeå taïo vò chua nheï) vaø nhöõng hoa quaû khaùc nhau ñeå taïo maøu. ÔÛ caùc vuøng nuùi Nam Myõ coù saûn phaåm ñoà uoáng Chica töø ngoâ vaø nhöõng thoå saûn cuûa vuøng nuùi saûn xuaát. Ñeå taïo ra saûn phaåm naøy, ngoâ ñöôïc nghieàn vaø hoøa thaønh boät nhaõo sau ñoù ñeå laéng, chaùo ngoâ thu ñuoäc vaøo moät quaû baàu, cho theâm nöôùc ñeå leân men, saûn phaåm cuoái cuøng laø saûn phaåm môøi khaùch. ÔÛ vaøi nöôùc bao goàm: Trung Quoác vaø Nhaät Baûn, caùc saûn phaåm leân men truyeàn thoáng döïa treân cô sôû luùa gaïo, ví duï: röôïu Sake ñöôïc leân men ôû traïng thaùi raén (Koji). ÔÛ Trung Quoác, söï phaùt trieån quan troïng cuûa coâng nghieäp saûn xuaát bia, thoâng qua caùc thaønh vieân hoäi buoân bao goàm caùc nhaø saûn xuaát bia haøng ñaàu theá giôùi, ñaõ coù nhöõng thaønh töïu lôùn trong thôøi gian gaàn nay, theå hieän laø quoác gia lôùn veà saûn xuaát bia treân theá giôùi. Taïi Nhaät töø nguoàn goác ban ñaàu trong nhaø maøy bia thöïc nghieäm cuûa coâng ty Myõ Wiegland vaø Copeland trong thung luõng Spring – Yolohama, coâng ty bia Kirin ñöôïc thaønh laäp naêm 1907. Tröôùc ñoù laø coâng ty bia Osaka vaø coâng ty traùch nhieäm höõu haïn. Caùc nhaø maùy bia Asahi ñöôïc thaønh laäp 1889. ÔÛ Philippin, Sanmiguel huøng maïnh laø ngöôøi saûn xuaát chính, ôû nhöõng nöôùc nhö Thaùi Lan vaø Singarpo coù söï caïnh tranh cuûa caùc haõng noåi tieáng nhö Heniken, Guinness vaø Carlsberg. ÔÛ caùc nöôùc Phöông Ñoâng khaùc, bia vaãn laø moät ñoà uoáng thöù yeáu. 2.3 Giaù trò dinh döôõng cuûa bia Bia laø nöôùc giaûi khaùt ñaõ coù töø laâu ñôøi, ngaøy nay bia ñöôïc tieâu thuï maïnh nhaát treân thò tröôøng Vieät Nam cuõng nhö treân thò thöôøng theá giôùi. Bia ñöôïc saûn xuaát töø nguyeân lieäu chính laø ñaïi maïch, hoa houblon vaø nöôùc cuøng vôùi naám men, bia coù ñoä coàn nheï 4 – 5%, coù gas, coù boït mòn xoáp, coù vò höông thôm raát ñaëc tröng, nguoàn dinh döôõng phong phuù. Chaát ñaïm: ñaëc bieät laø ñaïm hoøa tan chieám 8 – 10% chaát tan,bao goàm: protein, peptide, aminoacide. Glucid: glucid tan (70% laø dextrin, pentosan – saûn phaåm caramen hoùa). Vitamin: chuû yeáu laø vitamin nhoùm B (B1, B2…) Vieäc saûn xuaát vaø tieâu thuï bia ôû Vieät Nam coøn khaù khieâm toán vaø chuû yeáu taäp trung ôû caùc thaønh phoá lôùn. Bia laø loaïi thöùc uoáng boå döôõng giuùp laøm giaûm nhanh côn khaùt cho ngöôøi uoáng bia, giuùp tieâu hoùa nhanh thöùc aên vaø aên uoáng ngon mieäng, giaûm meät moûi taêng phaàn tænh taùo neáu ngöôøi uoáng söû duïng moät lieàu löôïng thích hôïp. Thaønh phaàn trong bia goàm coù nöôùc 80 – 89%, chaát hoøa tan 5,5 – 10,7%trong ñoù ñöôøng vaø dextrin chieám 2,7 – 5%. Haøm löôïng etanol trong caùc loaïi bia thöôøng khaùc nhau 1,5 – 2% ñoái vôùi caùc loaïi bia nheï, 4,8 – 5% ñoái vôùi caùc loaïi bia maïnh. Caùc thaønh phaàn phi coàn cuûa bia dao ñoäng töø 2 – 3% ñoái vôùi caùc loaïi bia nheï, 8 – 10% ñoái vôùi caùc loaïi bia maïnh; caùc thaønh phaàn naøy taïo neân phaàn raén cuûa bia vaø chöùa tôùi 80% hydratcacbon vaø chuû yeáu laø dextrin. CO2 chieám khoaûng 0,3 – 0,45% laø thaønh phaàn chòu traùch nhieäm chuû yeáu ñoái vôùi giaù trò giaûi khaùt vaø tính oån ñònh cuûa bia. Moät soá löôïng nhoû caùc acid lactic, axetic, formic, sucxinic coù maët trong taát caû caùc loaïi bia, chieám khoaûng 0,15 – 0,4%. Caùc acid amin trong bia 0,15 – 0,75%coù nguoàn goác töø protein trong caùc nguyeân lieäu thoâ, quaù trình sinh tröôûng vaø phaùt tieån cuûa naám men. Noàng ñoä etanol töø 3 -14mg/lít bia. Khi vöôït quaù 25mg/lít etanol seõ laøm cho bia coù muøi khoù chòu. Noàng ñoä diacetyl vöôït quaù 0,35mg/lít cuõng laøm cho bia coù muøi khoù chòu, maëc khaùc diacetyl coøn laø chaát ñoäc gaây kìm haõm söï trao ñoåi chaát, coù aûnh höôûng xaáu ñeán söï sinh saûn, ñoä laéng, ñoä ñuïc, ñoä trong, laøm chaát men gaây ra muøi khoù chòu, gaây ñau ñaàu cho ngöôøi tieâu duøng. Chaát taïo boït cuûa bia laø do caùc protein, caùc polysaccharide vaø caùc thaønh phaàn ñaéng taïo ra. Muøi thôm cuûa bia ñöôïc quy ñònh bôûi söï coù maët cuûa caùc röôïu baäc cao, caùc acid höõu cô deã bay hôi, caùc este vaø hôïp chaát cacbonyl. Muøi thôm coøn phaûn aùnh söï coù maët cuûa caùc hôïp chaát chöùa löu huyønh . Ngoaøi ra trong bia coøn coù nhieàu loaïi enzym khaùc nhau nhö: amylaza, proteaza coù taùc duïng toát cho tieâu hoùa. Moät lít bia cung caáp khoaûng töø 400 – 500kalo, naêng löôïng naøy 50% ñöôïc cung caáp töø protein. Theo nghieân cöùu cuûa hieäp hoäi bia cho bieát: trong moät lít bia thaønh phaåm coù chöùa 30 – 40g gluxit, 2 – 3g protein, ngoaøi ra coøn cung caáp moät soá loaïi khoaùng chaát nhö magie, vitamin toång hôïp. Tuy vaäy neáu uoáng vôùi soá löôïng nhieàu seõ gaây aûnh höôûng xaáu ñeán söùc khoûe, heä thaàn kinh cuûa ngöôøi vaø ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi maéc beänh beùo phì, tieåu ñöôøng, roái loaïn tieâu hoùa vaø beänh tim maïch. Baûng 2.1 Caùc chaát dinh döôõng trong moät lít bia Thaønh phaàn Ñôn vò Trong bia* Naêng löôïng Kcal 440,00 Protein g 4,90 Chaát beùo g 0,00 Carbonhydrat g 28,20 Xô g 2,00 – 6,00* Vitamin g 0,35 Khoaùng g 0,98 – 3,66 2.4 Tình hình saûn xuaát vaø tieâu thuï bia 2.4.1 Tình hình saûn xuaát vaø tieâu thuï bia treân theá giôùi Trong thò tröôøng nöôùc giaûi khaùt, bia laø moät trong nhöõng saûn phaåm ñöôïc tieâu thuï haøng ñaàu treân theá giôùi. Thò tröôøng bia lôùn nhaát hieän nay laø Chaâu Myõ. Taïi Chaâu AÙ thò tröôøng bia ñaõ coù nhöõng böôùc nhaûy voït, saûn löôïng bia taêng gaáp ñoâi so vôùi 10 naêm tröôùc. Daãn ñaàu phong traøo laø Trung Quoác, hieän nay ñang ñöùng thöù hai treân theá giôùi. Ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån vaø ñaëc bieät laø caùc nöôùc ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ trong thôøi gian tôùi seõ taêng cöôøng vaøo ñaàu tö cho ngaønh bia ñeå phaùt trieån ngaønh naøy thaønh moät trong caùc ngaønh coâng nghieäp mang laïi ngaân saùch nhieàu nhaát. Hieän nay treân theá giôùi coù treân 25 nöôùc saûn xuaát bia vôùi saûn löôïng treân 100 tyû lít/naêm. Trong ñoù: Myõ, Ñöùc saûn xuaát treân döôùi 10 tyû lít/naêm, Trung Quoác 7 tyû lít/naêm. Baûng 2.2 Saûn löôïng bia tính theo trieäu hl Quoác gia 2002 2003 2004 2005 Ñöùc 108,4 105,5 105,8 105,9 Nga 73,9 75,6 84,2 88,4 Anh 56,7 58,0 58,8 58,9 Taây Ban Nha 27,9 29,7 30,2 30,2 Ba Lan 26,0 27,3 28,0 28,5 Haø Lan 24,9 25,1 23,8 23,0 Uckraina 15,0 16,9 19,2 21,9 CH Czech 18,1 17,9 18,8 19,0 Phaùp 18,3 18,1 18,6 18,6 Bæ 15,7 15,7 17,4 17,2 Rumani 11,9 12,9 13,8 14,4 Italy 12,6 13,7 13,2 13,3 Aùo 8,9 8,9 8,7 8,9 Ñan Maïch 7,9 8,3 8,6 8,6 Thoå Nhó Kì 7,4 7,6 8,2 8,1 Ireland 9,1 8,7 8,1 8,0 Boà Ñaøo Nha 6,9 7,2 7,7 7,8 Hungari 7,5 7,8 6,9 7,0 Serbi/Montenero 5,0 5,5 5,6 5,8 Hy Laïp 4,5 4,5 4,5 4,5 Bulgari 4,0 4,5 4,4 4,5 Slovakia 4,8 4,8 4,2 4,2 Thuïy Ñieån 4,7 4,2 3,8 4,2 Croatia 3,9 3,8 3,8 3,8 Thuïy Só 3,5 3,6 3,6 3,6 Phaàn Lan 4,1 4,3 4,2 1,3 Caùc nöôùc Chaâu Aâu khaùc 13,4 16,1 17,3 17,6 Myõ 233,0 233,4 234,4 232,7 Brazil 85,0 83,0 82,6 85,0 Mexico 64,0 66,4 62,0 63,0 Canada 22,0 23 23,1 22,3 Venezuela 16,0 15,0 21,6 22,0 Arhentina 13,4 13,2 13,1 13,1 Colombia 16,0 15,5 12,8 13,0 Peru 5,3 6,0 6,1 6,1 Chile 4,2 4,2 4,2 4,2 Cuba 2,1 2,2 2,4 2,5 Baûng 2.3 Tình hình tieâu thuï bia treân theá giôùi naêm 2004 Quoác gia Xeáp haïng trong naêm 2004 Toång löôïng tieâu thuï (trieäu hl) Löôïng tieâu thuï tính bình quaân cho 1 ngöôøi Tyr leä taêng so vôùi naêm 2003 Trung Quoác 1 286,40 22,1 14,6% Myõ 2 239,74 81,6 0,9% Ñöùc 3 95,55 115,8 -1,6% Brazil 4 84,50 47,6 2,8% Nga 5 84,50 58,9 11,1% Nhaät Baûn 6 65,49 51,3 0,7% Anh 7 59,20 99,0 -1,8% Mexico 8 54,35 51,8 2,0% Taây Ban Nha 9 33,76 83,8 0,9% Ba Lan 10 26,70 69,1 -2,4% Nam Phi 11 25,30 59,2 3,3% Canada 12 21,83 68,3 0,8% Phaùp 13 20,20 - -4,6% Haøn Quoác 14 18,97 38,5 2,0% CH Czech 15 18,78 156,9 2,1% Ukaraina 16 17,29 - 3,9% Italy 17 17,19 - -1,5% Uùc 18 16,78 109,9 -0,7% Colombia 19 16,58 36,8 2,0% Thaùi Lan 20 15,95 - 10,0% Venezuela 21 15,25 58,6 2,5% Philippin 22 14,09 - 15,6% Rumani 23 13,02 58,2 1,5% Arhentina 24 12,81 - 4,5% Haø Lan 25 12,69 79,0 -1,8% Löôïng bia tieâu thuï taêng haàu heát khaép caùc vuøng Ñòa Trung Haûi, ñaåy löôïng tieâu thuï treân toaøn theá giôùi taêng leân. Nhöng löôïng taêng ñaùng keå nhaát laø Trung Quoác, Thaùi Lan, Philippin vôùi toác ñoä taêng ñeán 11,2% (baûng 02). Chaâu AÙ laø moät trong nhöõng khu vöïc löôïng bia tieâu thuï ñang taêng nhanh, caùc nhaø nghieân cöùu thò tröôøng bia cuûa theá giôùi nhaän ñònh raèng Chaâu AÙ ñang daàn giöõ vò trí daãn ñaàu veà tieâu thuï bia treân theá giôùi. Trong khi saûn xuaát bia ôû Chaâu AÂu coù giaûm, thì ôû Chaâu AÙ, tröôùc kia nhieàu nöôùc coù möùc tieâu thuï bia treân ñaàu ngöôøi thaáp, ñeán nay ñaõ taêng bình quaân 6,5%/naêm. Thaùi Lan coù möùc taêng bình quaân cao nhaát 26,5%/naêm, tieáp ñeán laø Philippin 22,2%, Malaysia 21,7%, Indonesia 17,7%/naêm. Ñaây laø nhöõng nöôùc coù toác ñoä taêng nhanh trong khu vöïc. Caùc nöôùc xung quanh ta nhö Singarpor ñaït 18 lít/ngöôøi/naêm, Philippin ñaït 20 lít/ngöôøi/naêm…(theo soá lieäu cuûa vieän röôïu bia NGK VN). Thò tröôøng Nhaät Baûn chieám 66% thò tröôøng bia khu vöïc vôùi 30,9 tyû USD. Naêm 1939 saûn löôïng bia ôû Nhaät Baûn laø 30 trieäu lít vaø möùc tieâu thuï ñaàu ngöôøi töông ñöông ôû Vieät Nam hieän nay, Naêm 1960 saûn löôïng bia vöôït quaù 100 trieäu lít, ñeán naêm 1991 möùc tieâu thuï bình quaân ñaàu ngöôøi laø 55,6 lít/ngöôøi/naêm. Löôïng bia tieâu thuï trong 2004 ñaõ treân 6500 trieäu lít(theo nguoàn töø Kirin news – Nhaät Baûn). Coâng nghieäp bia cuûa Trung Quoác phaùt trieån laø nguyeân nhaân chuû yeáu thuùc ñaåy söï taêng tröôûng cuûa coâng nghieäp bia Chaâu AÙ. Töø 1980 tôùi 1990 saûn löôïng bia taêng töø 69,8 trieäu lít leân 1230 trieäu lít, töùc taêng 17 laàn. Thôøi kì töø 1981 ñeán 1987, möùc taêng tröôûng treân 20%(theo soá lieäu Vieän röôïu bia NGK VN). Ñeán naêm 2004,toång löôïng bia tieâu thuï ôû Trung Quoác laø 28.640 trieäu lít, xeáp haïng ñaàu tieân treân theá giôùi. Toång löôïng bia tieâu thuï cuûa caùc nöôùc khu vöïc Chaâu AÙ trong naêm 2004 ñaït 43.147 trieäu lít, taêng 11,2% so vôùi naêm 2003. Quy moâ saûn xuaát bia cuûa nhaø maùy – chính saùch thò tröôøng: Trong coâng nghieäp saûn xuaát bia, quy moâ saûn xuaát coù yù nghóa kinh teá raát lôùn. Chính vì vaäy, taïi caùc thò tröôøng maø thoõa maõn ñöôïc nhu caàu nhö Myõ, Nhaät moät soá caùc haõng bia sieâu lôùn thoáng lónh thò tröôøng: thò tröôøng Myõ do 5 coâng ty kieåm soaùt, coøn laïi Nhaät 4 coâng ty bia haøng ñaàu chieám 40% thò phaàn, taïi Cana

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKHOA LUAN TOT NGHIEP.doc
  • docLOI CAM ON.doc