Đề tài Nghiên cứu phương pháp thiết kế và thành lập lưới khống chế thi công các công trình giao thông dạng tuyến

Việt Nam là một trong những quốc gia đang trên con đường phát triển mạnh mẽ đi lên hoà nhập với cộng đồng thế giới. Nhà nước và nhân dân ta đã và đang không ngừng xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp và cải tạo các tuyến đường giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải và lưu thông hàng hoá cho phù hợp là nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược chung của Đảng và nhà nước ta. Giao thông và hệ thống các công trình giao thông có thể xem là “mạch máu” của mỗi quốc gia. Hệ thống giao thông có vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của nền kinh tế đất nước đồng thời là nhịp cầu giao lưu kinh tế, văn hóa, chính trị giữa các vùng, các quốc gia trên toàn thế giới. Giao thông còn đảm bảo sự ổn định về công tác an ninh, quốc phòng của mỗi quốc gia. Do đó vấn đề xây dựng và mở rộng hệ thống đường giao thông để đáp ứng kịp thời nhu cầu pháp triển đất nước là nhiệm vụ hàng đầu. Khi xây dựng các công trình giao thông, công tác trắc địa là một trong những công tác quan trọng và luôn đi trước một bước nhằm đảm bảo cho việc thiết kế và thi công các công trình giao thông chính xác và đảm bảo an toàn cho công tác xây dựng trên toàn tuyến cũng như việc quản lý khai thác, sửa chữa và nâng cấp sau này. Xuất phát từ yêu cầu thực tế nói trên trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp tôi đã nhận đề án tốt nghiệp là: “ Nghiên cứu phương pháp thiết kế và thành lập lưới khống chế thi công các công trình giao thông dạng tuyến ”. Nội dung chính của đề tài được thể hiện trong 3 chương: Chương 1: Đặc điểm các công trình dạng tuyến. Chương 2: Các phương pháp thành lập lưới khống chế thi công công trình giao thông Chương 3: Thiết kế lưới khống chế thi công cho tuyến đường N2 khu kinh tế Diễn Châu – Nghệ An. Phần cuối là phần kết luận và kiến nghị.

doc41 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2353 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu phương pháp thiết kế và thành lập lưới khống chế thi công các công trình giao thông dạng tuyến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên