Đề tài Nhân cách con người trong cơ chế thị trường

Lịch sử phát triển của xã hội xã hội loài người trải qua nhiều giai đoạn nối tiếp nhau từ thấp đến cao. Ứng với mỗi giai đoạn là một hình thái kinh tế xã hội phù hợp với nó. Và thực tế phát triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong đó việc làm rõ vị trí của nhân cách và sự ảnh hưởng của cơ chế thị trường trong quá trình hình thành nhân cách và phát triển nhân cách con người đòi hỏi cấp thiết cả về mặt lý luận, thực tiễn quản lý đất nước cũng như công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia. Về bản chất, con người muốn tồn tại với tư cách là thành viên của xã hội nên bao giờ cũng tuân theo một cơ chế xã hội mà anh ta đang sống. Nói cách khác, chính con người tạo ra cơ chế hoạt động xã hội nhưng không phải tuỳ tiện theo ý muốn chủ quan mà bị qui định bởi những qui định phát triển khách quan của xã hội. Và sự hiểu biết về trải độ, hành vi, phong thái, cách sử sự đối với những vấn đề của xã hội chính là nhân cách của con người. Đề tài : Nhân cách con người trong cơ chế thị trường

doc12 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1705 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nhân cách con người trong cơ chế thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi giíi thiÖu. LÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi x· héi loµi ng­êi tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n nèi tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao. øng víi mçi giai ®o¹n lµ mét h×nh th¸i kinh tÕ x· héi phï hîp víi nã. Vµ thùc tÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay ®ang ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. Trong ®ã viÖc lµm râ vÞ trÝ cña nh©n c¸ch vµ sù ¶nh h­ëng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh nh©n c¸ch vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch con ng­êi ®ßi hái cÊp thiÕt c¶ vÒ mÆt lý luËn, thùc tiÔn qu¶n lý ®Êt n­íc còng nh­ c«ng cuéc c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia. VÒ b¶n chÊt, con ng­êi muèn tån t¹i víi t­ c¸ch lµ thµnh viªn cña x· héi nªn bao giê còng tu©n theo mét c¬ chÕ x· héi mµ anh ta ®ang sèng. Nãi c¸ch kh¸c, chÝnh con ng­êi t¹o ra c¬ chÕ ho¹t ®éng x· héi nh­ng kh«ng ph¶i tuú tiÖn theo ý muèn chñ quan mµ bÞ qui ®Þnh bëi nh÷ng qui ®Þnh ph¸t triÓn kh¸ch quan cña x· héi. Vµ sù hiÓu biÕt vÒ tr¶i ®é, hµnh vi, phong th¸i, c¸ch sö sù… ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò cña x· héi chÝnh lµ nh©n c¸ch cña con ng­êi. §Ò tµi : Nh©n c¸ch con ng­êi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng Trong bµi viÕt bao gåm c¸c phÇn chÝnh nh­ sau: PhÇn A: Më ®Çu. PhÇn B: Néi dung nghiªn cøu. I / Lý luËn chung vÒ nh©n c¸ch con ng­êi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. II / Thùc tr¹ng vÊn ®Ò. III /Gi¶i ph¸p. PhÇn C: kÕt luËn. PhÇn A: më ®Çu Trong c¸c t¸c phÈm kinh ®iÓn cña m×nh, C.M¸c vµ Anghen cho r»ng con ng­êi ph¶i ®­îc ®Æc biÖt chó träng v× con ng­êi lµ s¶n phÈm cao nhÊt cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña tù nhiªn vµ x· héi. C¸c «ng ®· nghiªn cøu con ng­êi trong c¸c mèi quan hÖ thèng nhÊt gi÷a tù nhiªn vµ x· héi. Trong sù thèng nhÊt biÖn chøng Êy con ng­êi võa lµ ®iÓm xuÊt ph¸t võa lµ kh©u trung gian, lµ tæng hoµ cña c¸c mèi quan hÖ x· héi, nªn con ng­êi lu«n lu«n ®ãng vai trß cña sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña lÞch sö. Mçi b­íc ngoÆt lÞch sö, mçi b­íc tiÕn cña nh©n lo¹i ®Òu t¹o ra cho x· héi mét thÕ hÖ ng­êi thÝch øng víi sù biÕn ®æi ®ã. §Æc biÖt ë ViÖt Nam, khi nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc th× mÉu ng­êi cò còng thay ®æi, h×nh thµnh nªn con ng­êi míi n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ tµi giái h¬n. Nh­ng nÕu nh÷ng con ng­êi nµy chØ cã “tµi” mµ kh«ng cã “®øc”, kh«ng cã v¨n ho¸ th× còng kh«ng phôc vô ®­îc cho x· héi. Tr¸i l¹i hä sÏ lµm cho x· héi suy tho¸i , ®¹o ®øc bÞ tha ho¸. Do ®ã ®Ó x· héi chóng ta ph¸t triÓn kÞp theo c¸c n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi mµ kh«ng bÞ mÊt ®i b¶n s¾c d©n téc cña con ng­ßi ViÖt Nam lµ môc tiªu ý nguyÖn thiªng liªng, cao ®Ñp mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· v¹ch ra. Do vËy theo em nh©n c¸ch cña con ng­êi ®Æc biÖt lµ nh©n c¸ch con ng­êi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ vÊn ®Ò cÇn ®­îc nghiªn cøu ®Ó cã nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý nh»m x©y dùng vµ t¹o nªn nh÷ng con ng­êi cña c¬ chÕ míi cã ®Çy ®ñ c¶ ®øc c¶ tµi, cã nh©n c¸ch tèt. Do nh©n c¸ch vµ con ng­êi lµ mét lÜnh vùc réng lín ®Æc biÖt lµ con ng­êi trong c¬ chÕ thi tr­êng nªn trong bµi viÕt cña em ®· sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p: phÐp duy vËt biÖn chøng cña M¸c – Anghen, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp kÕt hîp víi yÕu tè lý luËn vµ vËn dông thùc tiÔn ®Ó nghiªn cøu ®Ò tµi. PhÇnB: néi dung nghiªn cøu. I. lý luËn chung vÒ nh©n c¸ch con ng­êi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. C¬ së lý luËn: a/ Nh©n c¸ch con ng­êi lµ g× ? Nghiªn cøu vÒ nh©n c¸ch vµ tÝnh qui luËt cña sù h×nh thµnh nh©n c¸ch chóng ta thÊy r»ng: Con ng­êi khi míi sinh ra ch­a ph¶i lµ mét nh©n c¸ch, ë ®ã nã chØ mang tiÒm n¨ng cña mét con ng­êi, cña mét c¸ nh©n ®Ó h×nh thµnh nªn mét nh©n c¸ch. Cßn nh©n c¸ch chØ ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng x· héi, trong mèi quan hÖ nhiÒu chiÒu gi÷a c¸ nh©n víi gia ®×nh x· héi. VËy nh©n c¸ch lµ g× ? Nh©n c¸ch ®­îc hiÓu toµn diÖn lµ ®¹o ®øc vµ tµi n¨ng, n¨ng lùc thÓ chÊt vµ n¨ng lùc tinh thÇn. §ã lµ sù thèng nhÊt gi÷a mÆt c¸ nh©n víi mÆt x· héi ë trong mçi con ng­êi - c¸ nh©n- cô thÓ lµ phÈm chÊt, xu h­íng , kh¶ n¨ng, phong th¸i, hµnh vi … Bªn trong, riªng biÖt cña mçi c¸ nh©n nãi lªn sù kh¸c nhau gi÷a c¸ nh©n nµy víi c¸ nh©n kh¸c “ kh«ng cã nh©n c¸ch nµo hoµn toµn gièng nh©n c¸ch nµo”. nh©n c¸ch ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn phô thuéc vµo ba yÕu tè: Thø nhÊt: Nh©n c¸ch ph¶i dùa trªn tiÒn ®Ò sinh häc vµ t­ chÊt di truyÒn häc. Thø hai: m«i tr­êng x· héi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch. §ã lµ m«i tr­êng gia ®×nh, tr­êng häc vµ x· héi , m«i tr­êng nµy cã thÓ t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch. Quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ m«i tr­êng x· héi lµ quan hÖ biÖn chøng. Thø ba: h¹t nh©n cña nh©n c¸ch lµ thÕ giíi quan c¸ nh©n bao gåm toµn bé quan ®iÓm, lý luËn, niÒm tin… b/ C¬ chÕ thÞ tr­êng lµ g× ? ThÞ tr­êng lµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. VËy c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ c¬ cÊu, chÕ ®é, h×nh thøc x· héi cña c¸c tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh tÕ, trong ®ã c¸c mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi ®­îc biÓu hiÖn th«ng qua viÖc mua b¸n trao ®æi. Trong lÞch sö ph¸t triÓn s¶n xuÊt vËt chÊt , thÞ tr­êng ( theo ®óng nghÜa cña tõ ®ã ) thùc sù ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t­ b¶n. Tõ s¶n xuÊt tù cung tù cÊp, vËt trao ®æi vËt, sang s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ mét b­íc tiÕn cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i – b­íc tiÕn cña thÞ tr­êng. ChÝnh sù ®æi míi nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· lµm thay ®æi m«i tr­êng x· héi lµ nguyªn nh©n h×nh thµnh nªn nh©n c¸ch cña con ng­êi ®­îc biÓu hiÖn theo hai h­íng tèt vµ kh«ng tèt. V× vËy trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay chóng ta cÇn kÕt hîp hai yÕu tè “®øc” vµ “tµi” ®Ó h×nh thµnh mét nh©n c¸ch thÝch hîp nh­ B¸c Hå ®· nãi: “cã ®øc mµ kh«ng cã tµi th× lµm viÖc g× còng khã, cã tµi mµ kh«ng cã ®øc lµ kÎ v« dông” ThÊy ®­¬c sù ¶nh h­ëng cña nÒn kinh tÕ ®Õn nh©n c¸ch cña mçi c¸ nh©n, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· cã nh÷ng nhËn ®Þnh vµ chñ tr­¬ng kÞp thêi, nh­ v¨n kiÖn Héi nhgÞ lÇn thø V Ban ChÊp hµnh TW kho¸ VIII cña §¶ng ®· nhÊn m¹nh: “ Tõ nay ®Õn n¨m 2000 chóng ta ®Æt träng t©m vµo nhiÖm vô x©y dùng t­ t­ëng, ®¹o ®øc lèi sèng lµnh m¹nh trong x· héi tr­íc hÕt trong c¸c tæ chøc §¶ng vµ bé m¸y Nhµ n­íc, trong c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng vµ trong tõng gia ®×nh. Ph¶i t¹o cho ®­îc mét sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ t­ t­ëng ®¹o ®øc lèi sèng – mét lÜnh vùc then chèt trong ®êi sèng v¨n ho¸ d©n téc”. §ång chÝ §ç M­êi ®· tõng kh¼ng ®Þnh: “ trong khi ch¨m lo ph¸t triÓn kinh tÕ, coi ®ã lµ nhiÖm vô trung t©m, chóng ta nhËn thøc s©u s¾c vÊn ®Ò nµy: ®éng lùc t¹o ra sù phån vinh vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña mét quèc gia kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ vÊn ®Ò ®Çu t­ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn giµu cã mÆc dï ®iÒu ®ã lµ quan träng mµ chñ yÕu lµ chÝ tuÖ con ng­êi do kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña toµn d©n téc ®­îc h×nh thµnh tõ truyÒn thèng v¨n ho¸ ViÖt Nam. §ã lµ kho tµng chÝ thøc t©m hån, ®¹o lý, tÝnh c¸ch, lèi sèng, tr×nh ®é thÈm mü cña tõng ng­êi vµ céng ®ång d©n téc”. 2/ C¬ së thùc tiÔn: a / ViÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng: Sù chuyÓn biÕn nÒn kinh tÕ rõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng sÏ dÉn ®Õn nh÷ng t¸c ®éng lín trong mäi lÜnh vùc trong ®êi sèng x· héi trong ®ã cã lÜnh vùc ®¹o ®øc, nh©n c¸ch con ng­êi. Cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau vÒ sù ¶nh h­ëng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Õn nh©n c¸ch con ng­êi, vµ cã thÓ ®­îc chia lµm hai lo¹i ý kiÕn: lo¹i thø nhÊt cho r»ng, quan niÖm ®¹o ®øc cña x· héi ta ®· bÞ mÊt ®Þnh h­íng hoÆc lµ ®ang khñng ho¶ng. Lo¹i thø hai cho r»ng, cã biÕn ®éng th¸i qu¸, cã suy tho¸i , cã tha ho¸, cã bi kÞch. Lo¹i ý kiÕn thø nhÊt xuÊt ph¸t tõ mét thùc tÕ kh¸ch quan lµ c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc nh­: Tham nhòng, hèi lé, l·ng phÝ cña c«ng vµ c¸c tÖ n¹n x· héi ph¸t triÓn. NhiÒu gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp bÞ sãi mßn, nhiÒu gi¸ trÞ míi ch­a ®­îc kiÓm nghiÖm ®· ®­îc ®Ò cao qu¸ ®¸ng, nh­ “ tÝnh n¨ng ®éng”, sù kh«n ngoan”, “tÝnh s¸ng t¹o c¸ nh©n”… Bªn c¹nh ®ã nhiÒu gi¸ trÞ cò ®· tá ra l¹c hËu vÉn ®­îc duy tr× nh­ th­íc ®o “phÈm chÊt” cña con ng­êi. Trong cuéc sèng ®êi th­êng ng­êi ta vÉn ®ßi hái mét sù hi sinh v« ®iÒu kiÖn, mét sù tËn tuþ quªn m×nh nh­ trong thêi gian chiÕn tranh tr­íc ®©y. tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè Êy t¹o nªn mét thùc tr¹ng phøc t¹p cña ®¹o ®øc, dÉn ®Õn mét c¸i nh×n rÊt tiªu cùc ë mét bé phËn c¸n bé vµ nh©n d©n ta. Lo¹i ý kiÕn thø hai chØ ra xu h­íng biÕn ®éng th¸i qu¸ cña gi¸ trÞ ®¹o ®øc hiÖn nay. Tõ chç trong c¸c gi¸ trÞ chÝnh trÞ, x· héi song coi träng c¸c gi¸ trÞ vËt chÊt kinh tÕ. Tõ chç lÊy con ng­êi tËp thÓ, con ng­êi x· héi lµm mÉu mùc song coi träng con ng­êi c¸ nh©n, thËm trÝ lµ c¸ nh©n Ých kØ, c¸ nh©n chñ nghÜa. Tõ chç lÊy lý t­ëng nh©n ®¹o, ®¹o ®øc lµm mÉu chuyÓn sang coi träng phÈm gi¸, coi träng gi¸ trÞ thùc dông, t«n sïng ®ång tiÒn, coi ®ång tiÒn lµ trªn hÕt, lÊy ®ång tiÒn lµm th­íc ®o gi¸ trÞ cña con ng­êi thay cho gi¸ trÞ ®¹o ®øc truyÒn thèng. TiÒn th©m nhËp vµo nhiÒu mèi quan hÖ cña ®¹o ®øc x· héi, thËm trÝ trë thµnh nguyªn t¾c sö thÕ vµ tiªu chuÈn hµh vi cña kh«ng Ýt ng­êi. Nh­ vËy, vÊn ®Ò ®¹o ®øc cña x· héi ®ang diÔn ra phøc t¹p cã sù ®Êu tranh gi÷a c¸i tiÕn bé vµ c¸i l¹c hËu, gi÷a c¸i thiÖn vµ c¸i ¸c, gi÷a hai lèi sèng: Sèng cã ý t­ëng lµnh m¹nh, trung thùc, thuû trung víi lèi sèng thùc dông, dèi tr¸, Ýc kØ, ¨n b¸m ch¹y theo ®ång tiÒn. Nh÷ng khÝa c¹nh tiªu cùc cã c¸i ®ang ph¸t huy t¸c dông, cã c¸i ®ang ë d¹ng kh¶ n¨ng. §¹o ®øc míi ph¶i ®Êu tranh víi c¸c hÖ thèng ®¹o ®øc kh¸c, võa ph¶i ®Êu tranh tù ®æi míi, tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong ®iÒu kiÖn ®æi míi. §ã lµ t×nh huèng ®Æt ra ®èi víi nh©n c¸ch ®¹o ®øc hiÖn nay. b / Sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a lîi Ýc c¸ nh©n víi lîi Ých x· héi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng XHCN: Sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých c¸ nh©n víi lîi Ých x· héi lµ nh©n tè qui ®Þnh nh©n c¸ch ®¹o ®øc s©u nhÊt, lµ ®Æc ®iÓm næi bËt cña mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi trong XHCN. XHCN t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña c¸ nh©n. Anghen viÕt: “viÖc chuyÓn t­ liÖu s¶n xuÊt thµnh së h÷u x· héi” vµ “Nhê sù s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt x· héi, kh¶ n¨ng ®¶m b¶o cho mäi thµnh viªn cña x· héi mét ®êi sèng kh«ng nh÷ng lµ hoµn toµn ®Çy ®ñ vÒ ph­¬ng diÖn vËt chÊt vµ ngµy cµng dåi dµo thªm lªn, mµ cßn ®¶m b¶o cho hä sù ph¸t triÓn tù do, ®Çy ®ñ vµ vËn dông ®­îc tù do, ®Çy ®ñ c¸c n¨ng khiÕu vÒ thÓ lùc vµ trÝ tuÖ cña hä”. ®ång thêi x· héi l¹i cã nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh ®èi víi c¸ nh©n, giao tr¸ch nhiÖm cho mçi c¸ nh©n. c¸ nh©n thùc hiÖn tèt nghÜa vô cña m×nh th× CNXH cµng ®­îc cñng cè, ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c. Ng­îc l¹i CNXH cµng ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn th× quyÒn tù do, n¨ng khiÕu vÒ thÓ lùc vµ trÝ lùc cña mçi c¸ nh©n ®­îc ®¶m b¶o. §ã lµ mèi quan hÖ thèng nhÊt lîi Ých c¸ nh©n víi lîi Ých x· héi trong XHCN cã mÆt kh¸ch quan vµ mÆt chñ quan. MÆt kh¸ch quan ®­îc biÓu hiÖn ë tr×nh ®é ®¹t ®­îc cña nÒn s¶n xuÊt x· héi ë møc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cho phÐp tho¶ m·n nhu cÇu hîp lý ngµy cµng t¨ng lªn cña mäi thµnh viªn trong x· héi. MÆt chñ quan ®­îc biÓu hiÖn ë mÆt nhËn thøc vµ vËn dông quy luËt vÒ sù kÕt hîp lîi Ých c¸ nh©n vµ lîi Ých x· héi- mét ®éng lùc ph¸t triÓn cña XHCN. KÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých c¸ nh©n víi lîi Ých x· héi kh«ng cã nghÜa lµ lîi Ých c¸ nh©n vµ lîi Ých x· héi kh«ng cßn m©u thuÉn nhÊt ®Þnh. Trong khi lùa chän mét vÊn ®Ò g× cã liªn quan ®Õn lîi Ých c¸ nh©n th× ph¶i ®Æt nã vµo trong bèi c¶nh thùc tÕ cña x· héi cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. ii. thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò. Nh÷ng t¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Õn nh©n c¸ch con ng­êi. a / Theo h­íng tÝch cùc. Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ò cao tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, nhÊt lµ tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt vËt chÊt cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý. Nãi ®Õn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý tr­íc tiªn ph¶i nãi ®Õn tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n hä. §iÒu ®ã ®­îc biÓu hiÖn ë tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc ®­îc giao phã. Tõ ®ã mét mÆt kh¾c phôc ®­îc c¸ch xem xÐt, ®¸nh gi¸ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý mét c¸ch chung chung trõu t­îng, mÆt kh¸c lµm cho “®øc”vµ “tµi” g¾n bã víi nhau, hoµ quyÖn vµo nhau, ®ßi hái cã nhau. Nãi ®Õn tiªu chuÈn cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý trong x· héi ta lµ nãi ®Õn “®øc” vµ “tµi”, trong ®ã “®øc”lµ gèc. Nh­ng cã “®øc”mµ kh«ng cã “tµi”, kh«ng cã ®ñ n¨ng lùc ®iÒu hµnh c«ng viÖc, hoÆc kh«ng phÊn ®Êu n©ng cao n¨ng lùc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng viÖc th× sím muén còng bÞ kinh tÕ thÞ tr­êng ®µo th¶i. Kinh tÕ thÞ tr­êng lµm cho ®éng c¬ vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý g¾n liÒn víi nhau, thèng nhÊt víi nhau. C¬ chÕ thÞ tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho con ng­êi v­¬n lªn, ®ßi hái mçi ng­êi ph¶i häc tËp, rÌn luyÖn b¶n th©n, rÌn luyÖn tay nghÒ ®Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ng­îc l¹i, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng còng rÊt nghiªm kh¾c ®µo th¶i nh÷ng sù tr× trÖ, b¶o thñ, sù l¹c hËu, lçi thêi cña nh÷ng con ng­êi vµ nh÷ng s¶n phÈm kinh tÕ kÐm mang tÝnh chÊt cæ hñ c¶ vÒ néi dung còng nh­ h×nh thøc. b/ Theo h­íng tiªu cùc: Khi nãi ®Õn mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng C.M¸c ®· chØ ra r»ng: “ §ã lµ mét thø tù do mËu dÞch kh«ng cã l­¬ng t©m”, nã lµm cho quan hÖ gi÷a con ng­êi “ch×m ngËp trong b¨ng gi¸ cña sù tÝnh to¸n lîi kû” bëi v× “Ngoµi quan hÖ lîi h¹i, trÇn truång, ngoµi sù giao dÞch tiÒn mÆt l¹nh lïng v« t×nh th× sÏ ch¼ng cßn mèi quan hÖ nµo kh¸c”. C¬ chÕ thÞ tr­êng lµm cho con ng­êi sïng b¸i ®ång tiÒn qu¸ møc. LÊy ®ång tiÒn lµm th­íc ®o quan hÖ ®¹o ®øc gi÷a ng­êi víi ng­êi, lµm tha ho¸ phong c¸ch, lèi sèng cña ng­êi c¸n bé, n« lÖ cña ®ång tiÒn, ®Æt ®ång tiÒn lªn trªn hÕt, sèng tha ho¸ ®åi b¹i, coi ®ång tiÒn lµ gi¸ trÞ thùc duy nhÊt ®Ó ®o gi¸ trÞ cña b¶n th©n vµ cña ng­êi kh¸c. Nh­ vËy, kinh tÕ thÞ tr­êng cïng víi nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cßn cã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc víi sù ph¸t triÓn cña nh©n c¸ch, c¸ tÝnh con ng­êi. Nã sÏ t¹o ra sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch, c¸ tÝnh con ng­êi mét c¸ch phiÕn diÖn v× ho¹t ®éng cña con ng­êi bÞ ®Þnh h­íng vµo môc tiªu lµm giµu bÊt chÝnh. TÝnh thùc dông sÏ c¶n trë thËm trÝ lo¹i trõ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸, nh÷ng gi¸ trÞ ®¹o ®øc cña d©n téc nãi riªng bÞ ph¹t, bÞ ph¸ huû. 2/ Vai trß cña chñ thÓ x· héi- c¸ nh©n trong viÖc ®Þnh h­íng nh©n c¸ch. Sù chuyÓn ®æi hÖ t­ t­ëng dÉn ®Õn sù chuyÓn ®æi hÖ gi¸ trÞ x· héi vµ gi¸ trÞ con ng­êi: Con ng­êi tõ phôc tïng chuyÓn sang tù chñ, s¸ng t¹o, tõ dùa trªn t×nh nghÜa chuyÓn sang dùa trªn lý trÝ vµ d©n chñ, t×m tõ c¸ch hoµ ®ång chuyÓn sang t«n träng c¶ c¸ tÝnh vµ b¶n lÜnh riªng…C¸c chuÈn mùc con ng­êi míi ®ßi hái kh«ng chØ ph¸t triÓn tõng mÆt riªng lÎ mµ ph¶i lµ c¸ nh©n ph¸t triÓn hµi hµo thÓ chÊt, tinh thÇn, trÝ tuÖ, thÈm mü… kh¾c phôc lèi sèng thô ®éng, h¹n hÑp lµm c¬ së h×nh thµnh lèi sèng tÝch cùc, ph¸t triÓn ý thøc, lu«n v­¬n lªn lµm chñ vµ x©y dùng cuéc sèng míi, xuÊt hiÖn nh÷ng nh©n c¸ch míi. iii. gi¶i ph¸p. §Ó kh¾c phôc nh÷ng m©u thuÉn cña sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch trong c¬ chÒ thÞ tr­êng chóng ta cÇn ph¶i ¸p dông mét sã biÖn ph¸p quan träng. Thèng nhÊt gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ víi ph¸t triÓn x· héi, chó träng ®Çu t­ ph¸t triÓn con ng­êi nhÊt lµ ®Çu t­ cho gi¸o dôc, n©ng cao d©n trÝ, ph¶i lµm tèt viÖc qu¶n lý lÜnh vùc t­ t­ëng. Cô thÓ lµ ph¶i x©y dùng cho ®­îc ë mçi ng­êi mét thÕ giíi quan khoa häc, mét ý thøc ®¹o ®øc míi. Sù h×nh thµnh nh©n c¸ch bÞ qui ®Þnh bëi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi vµ bëi mét hÖ thèng gi¸o dôc do chÝnh nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ- x· héi ®ã qui ®Þnh. Tuy vËy ®Ó x©y dùng nh©n c¸ch ®¹o ®øc, tr­íc hÕt ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n qui ®Þnh sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch ®¹o ®øc ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¶ thi: Nh©n c¸ch khi h×nh thµnh mét c¸ch tù nhiªn th× bao giê còng ch­a hoµn thiÖn. V× vËy gi¸o dôc vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng thøc gi¶i ph¸p quan träng nhÊt, trùc tiÕp quyÕt ®Þnh sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn nh©n c¸ch ®¹o ®øc. Thùc hiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ thõa nhËn tÝnh hîp lý cña viÖc theo ®uæi lîi Ých c¸ nh©n. V× con ng­êi võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. Víi t­ c¸ch lµ môc tiªu, sù ph¸t triÓn cña con ng­êi ph¶i lµ th­íc ®o cña nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ x· héi theo ®Þnh h­íng “TÊt c¶ v× mäi ng­êi”. Tuy nhiªn , c¬ chÕ thÞ tr­êng víi sù khuyÕn khÝch lîi Ých c¸ nh©n, tù nã bao chøa kh¶ n¨ng vµ trªn thùc tÕ ®· dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch râ rÖt nhÊt. Bëi vËy ®Ó kh¾c phôc nghÞch lý cña sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n c¸ch ®¹o ®øc ph¸t triÓn, viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt theo ®Þnh h­íng XHCN lµ tÊt yÕu vµ cÇn thiÕt. Cã nh­ vËy chóng ta míi ph¸t huy ®­îc nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc vµ ng¨n chÆn, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc cña thÞ tr­êng . PhÇn C: kÕt luËn Kinh tÕ thÞ tr­êng lµ m«i truêng thuËn lîi cho viÖc x¸c lËp ®Þa vÞ chñ thÓ cña c¸ nh©n, h×nh thµnh tÝnh tÝch cùc tù gi¸c cña c¸ nh©n ng­êi lao ®éng, gi¶i phãng c¸ nh©n ho¹t ®éng kinh tÕ khái phô thuéc vµo kÕ ho¹ch ®éc ®o¸n, l«i cuèn hä vµo thÞ tr­êng trao ®æi vµ trë thµnh chñ thÓ cña sù vËn hµnh kinh tÕ. Chóng ta chñ ®éng chuyÓn sang nÒn kinh tÕ më cöa , giao l­u víi n­íc ngoµi vµ ®ã lµ mét trong nh÷ng ®Þnh h­íng c¬ b¶n ®Ó ®­a ®Êt n­íc tho¸t khái nghÌo nµn, l¹c hËu. Muèn thÕ th× chóng ta ph¶i chñ ®éng tiÕp thu c¸i g× cã lîi cho ®Êt n­íc vµ lo¹i bá nh÷ng g× kh«ng phï hîp víi truyÒn thèng d©n téc. §iÒu c¬ b¶n lµ trong qu¸ tr×nh tiÕp thu c¸i míi, chóng ta ®õng véi quay l­ng víi céi rÔ cña m×nh, ®õng tõ bá nh÷ng g× mµ cha «ng ta ®· t¹o dùng nªn. Bëi v×: “ ®i vµo kinh tÕ thÞ tr­êng, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc mµ xa rêi gi¸ trÞ truyÒn thèng sÏ mÊt b¶n s¾c d©n téc, ®¸nh mÊt b¶n th©n m×nh, trë thµnh c¸i bãng mê cña ng­êi kh¸c, cña d©n t«c kh¸c”. Nh­ vËy con ng­êi muèn tån t¹i trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ph¶i tËp trung ®Çy ®ñ c¶ “®øc” vµ “tµi”. Song c¬ chÕ thÞ tr­êng lu«n cã hai mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc t¸c ®éng ®Õn nh©n c¸ch con ng­êi. Nã lµm cho con ng­êi tho¸t khái sù rµng buéc chËm ch¹p cña c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, nh­ng nã còng lµm suy tho¸i nh©n c¸ch cña kh«ng Ýt nh÷ng ng­êi bÞ vßng xo¸y cña lîi Ých, ma lùc cña ®ång tiÒn cuèn ®i mµ quªn ®i tÊt c¶, chµ ®¹p lªn tÊt c¶. ViÖt Nam lµ n­íc ®ang trong qóa tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN nªn cã thÓ rót ra cho m×nh tõ kinh nghiÖm thùc tÕ cña nh÷ng n­íc kh¸c vÒ gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ thÞ tr­êng vµ ®¹o ®øc nh©n c¸ch , gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x©y dùng c¸c mèi quan hÖ x· héi lµnh m¹nh … VÒ mÆt nµy , cã thÓ nãi r»ng chóng ta vÉn cßn ch­a muén, muèn cã ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p ®óng ®¾n, ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Èy m¹nh CNH- H§H theo ®Þnh h­íng XHCN ë n­íc ta hiÖn nay. TµI liÖutham kh¶o. S¸ch thùc hµnh triÕt häc Sù biÕn ®æi thang gi¸ trÞ ®¹o ®øc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi viÖc x©y dùng ®¹o ®øc- NguyÔn ThÕ KiÖt – NguyÔn ChÝ Mü. Gi¸o dôc ®¹o ®øc víi viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay- TrÇn Sü Ph¸n- Gi¸o dôc lý luËn sè 1/1999. VÒ mét sè gi¶i ph¸p x©y dùng nh©n c¸ch ®¹o ®øc hiÖn nay- NguyÔn V¨n Phóc- T¹p chÝ triÕt häc sè 4/1999. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam- V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø V Ban ChÊp hµnhTrung ­¬ng, kho¸ VIII. C.M¸c- Anghen- Toµn tËp. Môc lôc. Lêi giíi thiÖu ………………………………………………………………..1 PhÇn A: Më ®Çu…………………………………………………………...…2 PhÇn B: Néi dung ®Ò tµi …..……………………………………………...…3 I/ Lý luËn chung vÒ nh©n c¸ch con ng­êi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ..….3 C¬ së lý luËn…………………………………………………….…3 C¬ së thùc tiÔn………………………………………………….….5 II/ Thùc tr¹ng vÊn ®Ò…………………………………………………7 1. Nh÷ng t¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Õn nh©n c¸ch con ng­êi …7 2.Vai trß cña chñ thÓ x· héi- c¸ nh©n trong viÖc ®Þnh h­íng …….….8 III/ Gi¶i ph¸p…………………………………………………………9 PhÇn C: KÕt luËn……………………………………………………………10 Tµi liÖu tham kh¶o…………………………………………………….……11