Đề tài Những ưu điểm và hạn chế trong việc thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán Việt Nam và một số giải pháp

Cổphiếu là giấy chứng nhận cổphần, nó xác nhận quyền sởhữu của cổ đông đối với công ty cổphần. Người mua cổphiếu trởthành cổ đông. Cổ đông nắm giữcổ phiếu là một trong những người chủdoanh nghiệp nên là người trực tiếp thụhưởng kết quảsản xuất kinh doanh cũng nhưlãnh chịu mọi rủi ro trong kinh doanh và do đó cổ phiếu có những đặc điểm sau: - Không có kỳhạn và không hoàn vốn - Cổtức của cổphiếu thường tuỳthuộc vào kết quảsản xuất kinh doanh nên không cố định - Khi công ty bịphá sản, cổ đông thường là người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý. - Giá cổphiếu biến động rất nhanh nhạy đặc biệt là trên thịtrường thứcấp.

pdf70 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4584 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Những ưu điểm và hạn chế trong việc thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán Việt Nam và một số giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang 1 CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.1 Chứng khoán và rủi ro chứng khoán. 1.1.1 Cổ phiếu Cổ phiếu là giấy chứng nhận cổ phần, nó xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty cổ phần. Người mua cổ phiếu trở thành cổ đông. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu là một trong những người chủ doanh nghiệp nên là người trực tiếp thụ hưởng kết quả sản xuất kinh doanh cũng như lãnh chịu mọi rủi ro trong kinh doanh và do đó cổ phiếu có những đặc điểm sau: - Không có kỳ hạn và không hoàn vốn - Cổ tức của cổ phiếu thường tuỳ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh nên không cố định - Khi công ty bị phá sản, cổ đông thường là người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý. - Giá cổ phiếu biến động rất nhanh nhạy đặc biệt là trên thị trường thứ cấp. 1.1.2 Trái phiếu Trái phiếu là một hợp đồng nợ dài hạn được ký kết giữa chủ thể phát hành ( Chính phủ hoặc doanh nghiệp) và người cho vay, đảm bảo một sự chi trả cổ tức định kỳ và hoàn lại vốn gốc cho người cầm trái phiếu ở thời điểm đáo hạn. Trái phiếu có các đặc điểm sau: - Do chính phủ hay doanh nghiệp phát hành để huy động vốn dài hạn, có kỳ hạn nhất định, cuối kỳ phải trả lại vốn gốc cho trái chủ. - Tỷ suất lãi trái phiếu được xác định trước và tính lãi trên mệnh giá. - Khi công ty bị giải thể thanh lý tài sản, người cầm trái phiếu được ưu tiên trả nợ trước cổ đông nên mức độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu. 1.1.3 Chứng chỉ quỹ Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán là một loại chứng khoán dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ do công ty quản lý quỹ thay mặt Quỹ công chúng phát hành, Trang 2 xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của người đầu tư đối với một hoặc một số đơn vị quỹ của một quỹ công chúng. 1.1.4 Chứng khoán phái sinh Chứng khoán phái sinh có thể được định nghĩa như là các công cụ tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị của các chứng khoán cơ sở. Thông thường sự thay đổi về giá của chứng khoán phái sinh bắt nguồn từ sự thay đổi giá của chứng khoán cơ sở. Chứng khoán phái sinh bao gồm: giấy chứng nhận quyền mua cổ phần ( Priotity right), chứng quyền ( Warrant ), hợp đồng kỳ hạn ( Forward contracts), hợp đồng tương lai ( Future contracts), hợp đồng quyền chọn ( Option contracts). 1.2 Danh mục đầu tư 1.2.1 Khái niệm Danh mục đầu tư (portfolio) là sự kết hợp của hai hay nhiều chứng khoán hoặc tài sản trong đầu tư. 1.2.2 Vai trò danh mục đầu tư v Danh mục đầu tư là công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Khi đồng thời đầu tư vào nhiều loại chứng khoán khác nhau, sự thua lỗ của một loại chứng khoán chỉ có tác động nhỏ đến toàn bộ danh mục, thậm chí nhiều khi chúng ta có thể bù lỗ bằng lợi nhuận thu được từ các chứng khoán khác trong cùng một danh mục đó. Khi đa dạng hoá danh mục đầu tư có thể triệt tiêu một cách tốt nhất rủi ro chứng khoán, chỉ còn lại rủi ro thị trường, đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của những nhà đầu tư chứng khoán hướng tới. v Danh mục đầu tư có thể đáp ứng được khẩu vị của từng nhà đầu tư riêng lẽ. Như chúng ta đã biết, tỷ suất sinh lợi luôn đi kèm với rủi ro và khẩu vị của các nhà đầu tư la rất khác nhau. Ví dụ các nhà đầu tư ở các lứa tuổi khác nhau sẽ có nhu cầu riêng trong chính sách lựa chọn danh mục đầu tư và liên quan đến rủi ro. Thông thường người già ưa thích đầu tư vào những chứng khoán có độ an toàn cao như trái Trang 3 phiếu Chính phủ, còn giới trẻ lại thích đầu tư vào những chứng khoán có độ rủi ro cao nhưng kỳ vọng mức lợi tức cao. Việc lựa chọn cho mình một chứng khoán riêng lẽ đáp ứng được nhu cầu riêng của mỗi người là rất khó khăn, vì vậy sự ra đời của danh mục đầu tư sẽ giải quyết vấn đề một cách dễ dàng hơn, đáp ứng được nhu cầu thị trường, và làm thị trường chứng khoán phát triển một cách sôi động hơn.. 1.2.3 Nguyên lý đa dạng hoá Trong một danh mục đầu tư, mỗi loại chứng khoán có một mức độ rủi ro khác nhau. Vì thế đa dạng hoá đầu tư là một nguyên tắc trong đầu tư chứng khoán và là giải pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro cho toàn danh mục. Trong thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp khi thêm một tài sản có tính rủi ro vào danh mục đầu tư sẽ làm giảm được rủi ro của toàn danh mục đầu tư. Khi hai hay nhiều chứng khoán tham gia cấu thành một danh mục thì mỗi cặp hai chứng khoán sẽ có những tương tác với nhau tạo ra một kết quả chung cho cả danh muc. Và đây là cơ sở của nguyên lý đa dạng hoá danh mục đầu tư. Rủi ro của những chứng khoán riêng lẻ trong danh mục đầu tư cần phải được đo luờng trong hiệu quả tác động của chúng đối với danh mục đầu tư tổng thể. Các chứng khoán có xu hướng rủi ro trái ngược với rủi ro ban đầu là những yếu tố làm giảm thiểu rủi ro có hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng cho việc xác định thước đo rủi ro của từng chứng khoán khi đưa chúng vào danh mục đầu tư và là mấu chốt để xây dựng lý thuyết mô hình CAPM mà chúng ta đã biết. Mỗi chứng khoán luôn tiềm ẩn hai loại rủi ro: rủi ro hệ thống và rủi ro không hệ thống, và cũng chính hai loại rủi ro này được dùng để đo lường rủi ro tổng thể của danh mục. Trong đó, rủi ro hệ thống là rủi ro khó có thể tránh được khi nó đã xảy ra, rủi ro không hệ thống là rủi ro có nguyên nhân từ đơn vị phát hành chứng khoán, do vậy có thể hạn chế được bằng cách đa dạng hoá danh mục đầu tư. Khi một chứng khoán đưa vào danh mục đầu tư thì rủi ro của nó sẽ tương tác với các chứng khoán khác trong danh mục để tạo nên rủi ro của cả danh mục. Mức độ rủi ro của toàn danh mục cao hay thấp tuỳ thuộc vào sự tương tác này. Nếu trong danh mục càng có nhiều Trang 4 chứng khoán thì sự tương tác bù trừ càng lớn và càng có nhiều khả năng giảm thiểu rủi ro. Rủi ro hệ thống là rủi ro bên ngoài thị trường, mang tính khách quan, nó luôn tồn tại trong bất kỳ chứng khoán nào, nó được biểu thị bằng đường thẳng cố định (i), song song với trục hoành (n), điều này cho thấy bất kỳ chứng khoán nào cũng tiềm ẩn rủi ro đồng nghĩa với bất kể danh mục nào cũng đều chứa đựng rủi ro không thể giảm thiểu được. Trong khi đó, rủi ro không hệ thống được biểu diễn trên đồ thị là một đường cong (j). Khi danh mục đầu tư bổ sung thêm chứng khoán thì các chứng khoán càng có nhiều cơ hội tương tác với nhau làm giảm rủi ro không hệ thống của danh mục. Đường cong (j) sẽ dịch chuyển xuống và có thể tiệm cận với đường (i). Đây gọi là đa dạng hoá danh mục đầu tư, nếu càng đa dạng hoá chứng khoán thì càng có nhiều khả năng giảm thiểu rủi ro. Một chuyên gia xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cần phải xây dựng một danh mục đầu tư sao cho đường rủi ro không hệ thống có thể tiệm cận tới (j), khi đó danh mục chỉ còn rủi ro hệ thống. Như vậy, đa dạng hoá đầu tư chỉ có tác dụng giảm thiểu rủi ro không hệ thống. Đây cũng là mục tiêu của nhà quản trị danh mục đầu tư hướng tới. . Hình 1: Đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa rủi ro danh mục với số lượng chứng khoán. 1.2.4 Lý thuyết thị trường vốn hiệu quả Lý thuyết thị trường vốn hiệu quả cho rằng : Một thị trường vốn hiệu quả là thị trường trong đó giá chứng khoán điều chỉnh nhanh chóng để nắm bắt được các thông Trang 5 tin mới, vì thế giá hiện hành của những chứng khoán phản ánh tất cả các thông tin về chứng khoán. Nói cách khác là thị trường hiệu quả về thông tin. Lý thuyết thị trường vốn hiệu quả hoạt động dựa trên các giả thiết sau: + Có một số lượng lớn các thành viên tham gia thị trường biết tối đa hóa lợi nhuận bằng việc phân tích và đánh giá các chứng khoán, các thành viên này độc lập với nhau. + Các thông tin liên quan tới chứng khoán đến được với thị trường một cách ngẫu nhiên và việc tiêu tốn thời gian của một thông báo thì nhìn chung là độc lập với các thông báo khác. + Các nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh giá chứng khoán một cách nhanh chóng để phản ánh tác động của thông tin mới. Mặc dù việc điều chỉnh giá chứng khoán có thể không hoàn hảo nhưng chúng không bị thiên lệch. Trong thực tế có rất nhiều dạng khác nhau có liên quan đến các giả thiết của thị trường vốn hiệu quả hay nói khác đi, có nhiều mức độ hiệu quả khác nhau của thị trường vốn. Tùy vào luồng thông tin có liên quan, nhà kinh tế học E.Fama đã phân chia giả định thị trường hiệu quả thành ba dạng sau: Giả định thị trường hiệu quả dạng yếu : giả định rằng giá chứng khoán hiện tại phản ánh đầy đủ các thông tin thị trường chứng khoán bao gồm các mức giá, tỷ suất sinh lợi và khối lượng giao dịch lịch sử, và các thông tin khác đã được tạo ra từ thị trường như những giao dịch lô lẻ, giao dịch nguyên lô, và các giao dịch được thực hiện bởi các chuyên gia sàn giao dịch. Giả định thị trường hiệu quả dạng vừa phải : giả định thị trường hiệu quả dạng vừa vuợt qua giả định dạng yếu, giả định rằng giá chứng khoán điều chỉnh nhanh chóng để giải phóng tất cả các thông tin công khai, có nghĩa rằng giá chứng khoán hiện tại phản ánh tất cả các thông tin công cộng. Thông tin công cộng cũng bao gồm các thông tin phi thị trường như thu nhập, cổ tức, P/E, tỷ suất cổ tức D/P, tỷ số P/B, chia tách cổ phần, các thông tin về nền kinh tế, và các thông tin có tính chất chính trị khác. Giả định thị trường hiệu quả dạng mạnh : giả định rằng giá chứng khoán phản ánh đầy đủ các thông tin từ nguồn thông tin công cộng cho đến nguồn thông tin riêng. Trang 6 Điều này có nghĩa rằng không có nhóm nhà đầu tư nào có thể độc quyền tiếp cận các thông tin liên quan tới việc hình thành nên giá chứng khoán. Giả định thị trường hiệu quả dạng mạnh vượt qua dạng yếu và dạng vừa phải hơn nữa nó còn mở rộng giả định thị trường hiệu quả mà trong đó giá chứng khoán điều chỉnh nhanh chóng với sự giải phóng các thông tin mới, với giả định thị trường hoàn hảo, tất cả các thông tin đều không có chi phí và sẵn có cho tất cả mọi người là như nhau ở cùng thời gian. Lý thuyết thị trường vốn hiệu quả đưa ra những hàm ý quan trọng về hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán như sau: + Do giá cả chứng khoán được điều chỉnh theo các thông tin mới một cách nhanh chóng dù không hoàn hảo nhưng cũng không bị thiên lệch, nên thỉnh thoảng thị trường sẽ điều chỉnh quá mức hay điều chỉnh yếu hơn thì chúng ta cũng chẳng thể nào đoán được điều gì sẽ xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào cho trước. Hay nói cách khác giá chứng khoán biến động theo những bước ngẫu nhiên (Random Walks). + Vì giá cả phản ánh tất cả các thông tin có sẵn được công bố ở mọi thời điểm nên tỷ suất sinh lợi mong đợi bao hàm giá hiện hành của chứng khoán đó sẽ phản ánh rủi ro của nó, hay nói theo ngôn ngữ của CAPM thì tất cả các chứng khoán đều nằm trên đường SML, nơi mà tỷ suất sinh lợi mong đợi của chứng khoán phù hợp với rủi ro chúng mang lại. Tuy nhiên những bằng chứng thực nghiệm của lý thuyết thị trường vốn hiệu quả cũng còn lẫn lộn, có những chứng cứ ủng hộ lý thuyết này xong cũng có những chứng cứ phản bác lại nó. Cho nên trong thực tế hoạt động đầu tư, trái với lý thuyết thị trường vốn hiệu quả cho rằng không có nhà đầu tư nào có thể đạt được tỷ suất sinh lợi trên mức trung bình của thị trường sau khi đã điều chỉnh rủi ro, thì những nhà đầu tư năng động tin rằng vẫn luôn có những cơ hội dành cho họ trong việc tìm kiếm tỷ suất sinh lợi vượt trội so với thị trường. 1.3 Quản lý danh mục đầu tư. 1.3.1 Nội dung quản lý danh mục đầu tư 1.3.1.1 Khái niệm quản lý danh mục đầu tư Trang 7 Quản lý danh mục đầu tư là nghiên cứu, lựa chọn cách thức thích hợp các loại chứng khoán riêng lẽ với các mức rủi ro khác nhau vào một tổ hợp đầu tư ( danh mục đầu tư ) để giảm thiểu rủi ro với mức lợi nhuận kỳ vọng được xác định trước hoặc để làm tăng lợi nhuận kỳ vọng cho danh mục đầu tư mà không làm tăng rủi ro tương ứng. 1.3.1.2 Các bước quản lý danh mục đầu tư. Quản lý danh mục đầu tư là quá trình liên tục và có hệ thống gồm 4 bước: - Thứ nhất, xác định mục tiêu đầu tư. Trọng tâm của việc xác định mục tiêu là xác định rõ mức độ rủi ro có thể chấp nhận được của nhà đầu tư và mức độ lợi nhuận mong đợi tương thích với mức độ rủi ro đó. - Thứ hai, xây dựng các chiến lược quản lý danh mục đầu tư phù hợp với mục tiêu bao gồm việc lập các tiêu chuẩn và phân bổ đầu tư. - Thứ ba, giám sát theo dõi những diễn biến giá cả tương đối của chứng khoán trên thị trường, cả mức độ rủi ro và lợi nhuận mong đợi. - Thứ tư, điều chỉnh danh mục đầu tư phù hợp với diễn biến của thị trường và mục tiêu của người đầu tư. 1.3.2 Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư 1.3.2.1 Quản trị danh mục đầu tư thụ động Chiến lược quản trị danh mục đầu tư thụ động gắn chặt với quan điểm đầu tư theo mô hình định giá tài sản vốn CAPM, và lý thuyết thị trường vốn hiệu quả. Nhà đầu tư theo chiến lược thụ động cho rằng thị trường chứng khoán là hiệu quả tuy không hoàn hảo nhưng các chứng khoán sẽ luôn được định giá một cách hợp lý. Mặt khác, họ cho rằng mô hình CAPM phát huy tác dụng khi mà các nhà đầu tư đều có kỳ vọng thuần nhất về các ước lượng của tỷ suất sinh lợi và rủi ro của các chứng khoán dẫn đến quan điểm thống nhất về danh mục vốn đầu tư thị trường, về đường thị trường vốn, đường thị trường chứng khoán. Do vậy sẽ không có nhà đầu tư nào đạt được mức tỷ suất sinh lợi vượt trội hơn so với thị trường sau khi đã điều chỉnh rủi ro. Vì vậy, nhà đầu tư thụ động chỉ cần đa dạng hóa danh mục đầu tư mà không cần phân tích chứng khoán để gia tăng hiệu quả đầu tư so với mức trung bình của toàn thị Trang 8 trường. Có hai phương pháp đầu tư thụ động chủ yếu đó là phương pháp mua và giữ chứng khoán, và phương pháp đầu tư theo chỉ số chứng khoán. Phương pháp mua và giữ: Nhà đầu tư sẽ mua và giữ các chứng khoán trong một thời gian dài, chỉ điều chỉnh chút ít và hạn hữu trong suốt thời gian nắm giữ chứng khoán với mục tiêu về tỷ suất sinh lợi và rủi ro phù hợp với mức bình quân của thị trường trong dài hạn và do đó các biến động về rủi ro và tỷ suất sinh lợi trong ngắn hạn sẽ không được xét đến. Phương pháp đầu tư theo chỉ số chứng khoán: Trong phương pháp mua và giữ chứng khoán, nhà đầu tư sẽ gặp phải hạn chế là nếu số lượng chứng khoán quá ít có thể gây ra một lượng đáng kể rủi ro không hệ thống (có thể đa dạng hóa) trong khi nếu gia tăng quá lớn số lượng chứng khoán trong danh mục sẽ gặp phải vấn đề giới hạn về vốn đầu tư, về khả năng và thời gian dành cho việc quản lý cũng như chi phí quản lý danh mục. Một phương pháp đầu tư thụ động khác là đầu tư theo chỉ số chứng khoán. Phương pháp này dựa trên các nguyên tắc sau: + Rủi ro danh mục đầu tư tương đương với rủi ro danh mục thị trường: βp = βM =1 +Đa dạng hóa tối đa dựa vào khối lượng vốn đầu tư, chi phí giao dịch, và mục tiêu đầu tư. Đa dạng hóa trong trường hợp này được thực hiện theo cách lựa chọn các cổ phiếu thuộc các lĩnh vực khác nhau mà không cần phân tích cổ phiếu. + Xác định mục tiêu rủi ro của toàn bộ danh mục để làm căn cứ lựa chọn cổ phiếu. Thông thường nhà đầu tư sẽ kết hợp cổ phiếu, trái phiếu, và đi vay hoặc cho vay để mô phỏng beta của danh mục theo beta của danh mục thị trường. 1.3.2.2 Quản trị danh mục đầu tư năng động Khác với chiến lược quản trị thụ động, chiến lược quản trị danh mục đầu tư năng động dựa trên quan điểm rằng mô hình CAPM không phải lúc nào cũng đúng, và rằng lý thuyết thị trường vốn hiệu quả vẫn có những khiếm khuyết của nó. Nhà đầu tư năng động tin rằng có những chứng khoán bị định giá sai và hoặc khi có những khác biệt trong kỳ vọng của nhà đầu tư về các ước lượng về tỷ suất sinh lợi và rủi ro của các chứng khoán. Nói cách khác là ở đây sẽ có những quan điểm khác biệt giữa các nhà Trang 9 đầu tư về danh mục vốn đầu tư thị trường. Vì vậy sẽ luôn có những cơ hội để nhà đầu tư năng động đạt được mức tỷ suất sinh lợi vượt trội so với tỷ suất sinh lợi thị trường sau khi đã điều chỉnh rủi ro, thông qua việc phân tích và nhận diện những chứng khoán bị định giá sai và hoặc bằng cách xác định thời gian hoạt động tốt của các chứng khoán (định thời gian chuẩn). Những thay đổi trong giá cả chứng khoán là hết sức quan trọng đối với nhà đầu tư năng động, nó đòi hỏi nhà đầu tư năng động phải điều chỉnh thường xuyên và đôi khi là cơ bản đối với danh mục vốn đầu tư sao cho phù hợp với mục tiêu về tỷ suất sinh lợi và rủi ro năng động của mình. Một cách tổng quát trong thực tế, hoạt động quản trị danh mục vốn đầu tư năng động thường bao gồm ba giai đoạn sau: Hoạch định tài sản (hay phân bổ vốn đầu tư) : Trong giai đoạn này nhà đầu tư phải quyết định tỷ trọng đầu tư vào các loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, và các chứng khoán trên thị trường tiền tệ. Quyết định phân bổ vốn đầu tư tối ưu sẽ phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư và vào các ước lượng về rủi ro và tỷ suất sinh lợi của các chứng khoán. Với mục tiêu đạt được danh mục đầu tư hiệu quả phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình nhà đầu tư sẽ lựa chọn và phân bổ vốn đầu tư vào các ngành kinh tế khác nhau mà mình am hiểu, có kinh nghiệm hoạt động hay chỉ đơn thuần là theo sở thích cá nhân rồi sau đó mới lựa chọn các chứng khoán cụ thể để đưa vào danh mục. Định thời gian chuẩn : Nhà đầu tư năng động xác định thời gian chuẩn cho danh mục vốn đầu tư năng động khi anh ta tin rằng giá cả hiện tại chưa phản ánh đầy đủ thông tin, điều này có nghĩa là nhà đầu tư năng động không đồng nhất quan điểm của mình với thị trường về danh mục vốn đầu tư thị trường. Nói cách khác, nhà đầu tư năng động tin rằng giá chứng khoán sẽ lên cao hoặc xuống thấp hơn so với quan điểm của thị trường. Trang 10 Hình 2: Định thời gian chuẩn cho danh mục Nhà đầu tư năng động tin rằng danh mục thị trường là A chứ không phải M như đánh giá của thị trường, vì vậy đường thị trường vốn đối với nhà đầu tư năng động bây giờ là CAN chứ không phải là CML. Nhà đầu tư năng động sẽ lựa chọn danh mục p3 thay vì p2. Nếu dự đoán đúng thì rõ ràng nhà đầu tư sẽ đạt được lợi ích cao hơn (đường cong hữu dụng Ū3 cao hơn đường Ū 2 ). Nhưng nếu dự đoán sai thì lợi ích của nhà đầu tư sẽ bị giảm đi, danh mục tương đương với danh mục p3 trên đường CML là danh mục p1 (danh mục có cùng các tài sản và tỷ trọng tài sản với danh mục p3) do đường cong hữu dụng lúc này là Ū1 thấp hơn đường Ū2. Thực chất của việc định thời gian chuẩn là một quyết định quản trị năng động nhằm làm thay đổi beta của danh mục so với danh mục thị trường (danh mục chuẩn). Nếu nhà đầu tư năng động tin rằng danh mục chuẩn sẽ tốt hơn bình thường (giá chứng khoán sẽ lên) thì anh ta sẽ tăng beta của danh mục đầu tư. Ngược lại, nếu nhà đầu tư năng động tin rằng danh mục chuẩn sẽ xấu hơn bình thường (giá chứng khoán sẽ giảm), anh ta sẽ giảm beta của danh mục đầu tư. Trang 11 Lựa chọn chứng khoán: Sau khi đã tiến hành phân bổ tài sản, nhà đầu tư sẽ tiến hành việc lựa chọn chứng khoán. Mục tiêu của việc lựa chọn chứng khoán là tìm ra các chứng khoán bị định giá sai, có thể chứng khoán bị định giá cao hoặc bị định giá thấp. Nói cách khác, là các chứng khoán không nằm trên đường SML hay là các chứng khoán có α ≠ 0 theo mô hình CAPM. Chúng ta biết rằng một chứng khoán bị định giá quá cao (có α <0) sẽ cho tỷ suất sinh lợi kỳ vọng thấp hơn so với mức tỷ suất sinh lợi mong đợi tương ứng với rủi ro thị trường của nó. Trong khi đó một chứng khoán bị định giá quá thấp (có α >0) sẽ cho tỷ suất sinh lợi kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lợi mong đợi tương ứng với rủi ro thị trường của nó. Nhà đầu tư năng động động sẽ giảm tỷ lệ các chứng khoán bị định giá cao trong danh mục của mình (vì theo dự đoán giá của chúng sẽ giảm) trong khi lại gia tăng tỷ trọng nắm giữ các chứng khoán bị định giá thấp (vì chúng được dự tính là sẽ tăng giá). Tức là nhà đầu tư tìm cách gia tăng αp của danh mục: હܘ = ෍܅ܑહܑܑۼ ܑୀ૚ Trong đó : Wi là tỷ trọng của chứng khoán i trong danh mục P α i là α của chứng khoán i trong danh mục P. 1.3.2.3 Sự khác biệt giữa hai chiến lược đầu tư thụ động và năng động Chiến lược đầu tư thụ động sử dụng đường thị trường vốn CML như là một đường phân bổ vốn CAL tối ưu. Qui mô danh mục thị trường là kết quả các lệnh “mua” và “bán” có mục đích lợi nhuận và các lệnh này sẽ dừng khi không mang lại lợi nhuận nữa. Và trong thế giới đơn giản của mô hình CAPM tất cả các nhà đầ
Luận văn liên quan