Đề tài Thị trường chứng khoán VN và một số vấn đề đặt ra để tiếp tục phát triển

Như chúng ta đã biết, đất nước Việt Nam của chúng ta là một đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nền kinh tế Việt Nam đã có những sự thay đổi lớn lao để có thể bắt kịp với tốc tộ phát triển kinh tế trên thế giới và hội nhập với nền kinh tế chung của khu vực ASEAN. Trong nền kinh tế thị trường, Đảng và Chính phủ đã có những chính sách thoả đáng cả về kinh tế và chính sách để tăng tốc độ phát triển đất nước. mở cửa thị trường, chính sách khuyến khích xuất nhập khẩu . Đặc biệt Việt Nam đã có những nỗ lực to lớn trong việc đưa vào hoạt động TTCK. So với các nước trong khu vực ASEAN, nước chúng ta là một trong nước cuối cùng có TTGD nhưng với chúng ta TTCK tuy còn khá mới mẻ lại rất cần thiết để phát triển đất nước. Vậy TTCK ở nước ta hoạt động ra sao, làm ảnh hưởng của nó với nền kinh tế ở nước ta hiện nay như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết này.

doc11 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 1921 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thị trường chứng khoán VN và một số vấn đề đặt ra để tiếp tục phát triển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc §Ò tµi: thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam vµ mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn Giíi thiÖu chung 1  I. §Þnh nghÜa kh¸i niÖm thÞ tr­êng chøng kho¸n 1  II. thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam 2  1. Hoµn c¶nh ra ®êi cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam 2  2. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam 3  3. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam 6  III. KÕt luËn 8      giíi thiÖu chung Nh­ chóng ta ®· biÕt, ®Êt n­íc ViÖt Nam cña chóng ta lµ mét ®Êt n­íc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng sù thay ®æi lín lao ®Ó cã thÓ b¾t kÞp víi tèc té ph¸t triÓn kinh tÕ trªn thÕ giíi vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ chung cña khu vùc ASEAN. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, §¶ng vµ ChÝnh phñ ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng c¶ vÒ kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch ®Ó t¨ng tèc ®é ph¸t triÓn ®Êt n­íc. më cöa thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt nhËp khÈu ... §Æc biÖt ViÖt Nam ®· cã nh÷ng nç lùc to lín trong viÖc ®­a vµo ho¹t ®éng TTCK. So víi c¸c n­íc trong khu vùc ASEAN, n­íc chóng ta lµ mét trong n­íc cuèi cïng cã TTGD nh­ng víi chóng ta TTCK tuy cßn kh¸ míi mÎ l¹i rÊt cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc. VËy TTCK ë n­íc ta ho¹t ®éng ra sao, lµm ¶nh h­ëng cña nã víi nÒn kinh tÕ ë n­íc ta hiÖn nay nh­ thÕ nµo, chóng ta sÏ t×m hiÓu kü h¬n trong bµi viÕt nµy. I. §Þnh nghÜa kh¸i niÖm thÞ tr­êng chøng kho¸n. ThÞ tr­êng chøng kho¸n (TTCK) lµ mét thÞ tr­êng cã tæ chøc vµ ho¹t ®éng cã ®iÒu khiÓn, t¹i ®©y thùc hiÖn viÖc mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n, lµ chiÕc cÇu nèi mäi ho¹t ®éng tc gi÷a c¸c nhµ kinh doanh víi nhau, ph¶n ¸nh cung cÇu vÒ chøng kho¸n vµ gi¸ chøng kho¸n trong TTCK ®­îc hoµn thµnh theo quan hÖ cung cÇu gi÷a c¸c nhµ kinh doanh. Cã thÓ nãi r»ng TTCK lµ thÓ chÕ tµi chÝnh bËc cao vµ lµ s¶n phÈm tÝnh tuý cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng víi nh÷ng thiÕt chÕ phøc t¹p, riªng biÖt víi nh÷ng quy luËt chi phèi kh¾c nghiÖp s©u s¾c vµ ¶nh h­ëng toµn diÖn ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña sa. ThÞ tr­êng chøng kho¸n ®­îc ph©n lµm 2 cÊp : cÊp I (thÞ tr­êng s¬ cÊp),cÊp 2 (thÞ tr­êng thø cÊp). ThÞ tr­êng cÊp I (thÞ tr­êng s¬ cÊp) lµ n¬i chøng kho¸n ph¸t hµnh ®­îc b¸n lÇn ®Çu khi t¹o lËp doanh nghiÖp , hoÆc doanh nghiÖp huy ®éng thªm vèn hoÆc khi chÝnhphñ c¸c cÊp ph¸t hµnh cæ phiÕu, c«ng b¸o.. §©y lµ giai ®o¹n ®éng viªnvèn, b¸o c¸o rÊt phøc t¹p va quan träng nh­ng nã ¶nh h­ëng ®Õn sù tiªu thô cña chøng kho¸n ph¸t hµnh, uy tÝn cña chÝnh doanh nghiÖp ph¸t hµnh. ThÞ tr­êng cÊp II (thÞ tr­êng thø cÊp). Lµ n¬i diÔn ra sù mua b¸n, giao dÞch c¸c lo¹i chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh ë thÞ tr­êng s¬ cÊp. Nã gåm mét sè d¹ng c¬ b¶n: Së giao dÞch chøng kho¸n th«ng th­êng, thÞ tr­êng ngoµi sæ giao dÞch chøng kho¸n Gi÷a thÞ tr­êng cÊp I vµ thÞ tr­êng cÊp II cã sù phô thuéc lÉn nhau. thÞ tr­êng thø cÊp II tån t¹i do cã sù ph¸t hµnh chøng kho¸n ë thÓ chuyÓn nh­îng ë thÞ tr­êng cÊp I. MÆt kh¸c thÞ tr­êng cÊp II thµnh c«ng t¹o ®iÒu kiÖn cho thÞ tr­êng cÊp I thµnh c«ng. II. thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam: 1. Hoµn c¶nh ra ®êi cña TTCK ViÖt Nam. ThÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam ®· ra ®êi trong mét thêi ®iÓm mÊy thuËn lîi, trung t©m giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh diÔn ra phiªn giao dÞch ®Çu tiªn vµo ngµy 20/7/2000 - ®©y lµ kho¶ng thêi gian mµ cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vÉn cßn ¶nh h­ëng kh¸ nÆng nÒ ®Õn c¸c n­íc trong khu vùc ch©u ¸ vµ víi ViÖt Nam. Nh­ng sù ra ®êi cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®· ®¸nh dÊu mét b­íc tiÕn quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña ViÖt Nam. Vµ quy m« thÞ tr­êng cßn nhá bÐ, kinh nghiÖm thùc tiÔn vËn hµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n cßn non nít, vai trß t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ ch­a lín nh­ng cã thÓ nãi r»ng ®©y lµ b­íc nh¶y vät cña kinh tÕ ViÖt Nam ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo ®­êng lèi "X©y dùng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa" §©y lµ mét b­íc thÝ ®iÓm, tËp dét ban ®Çu cÇn thiÕt ®Õn víi c¸c c¬ quan ®iÒu hµnh, c¸c tæ chøc tham gia thÞ tr­êng vµ c«ng chóng ®Çu t­ lµm quen víi mét lÜnh vùc ®Çu t­ míi, t¹o ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam. Chóng ta biÕt r»ng gÇn nh­ tÊt c¶ c¸c n­íc ph¸t triÓn ®Òu cã thÞ tr­êng chøng kho¸n thËm chÝ ë ch©u ¸ cã thÞ tr­êng chøng kho¸n t¹i Hång K«ng lµ mét TTCK lín cña thÕ giíi nã cã tÇm quan träng m¹nh tíi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña khu v­c«ng nghiÖp, sù ra ®êi TTCK ViÖt Nam lµ rÊt cÇn thiÕt, thiÕt thùc ®Ó gióp nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã theo bÊt kÞp tèc ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi vµ trong khu vùc. 2. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña TTCK ViÖt Nam. Sau mét n¨m ho¹t ®éng , tÞnh ®Õn ngµy 10/12/2001 TTGDCK thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ®i vµo ho¹t ®éng vµ ®· thu hót ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng khuyÕn khÝch. Nh­ng so víi TTCKTG, TTCKVN vÉn cßn rÊt nhá bÐ, non nít mang ý nghÜa ®Þnh tÝnh nhiÒu h¬n, bëi xÐt vÒ ®Þnh l­îng th× tû gi¸ niªm yÕt cæ phiÕu vµo n¨m 2000 míi ®¹t ®­îc con sè h¬n 300 tû ®ång chiÕm kho¶ng 0,07% GDP. Mét con sè qu¸ nhá nÕu so víi c¸c TTCK lín trªn thÕ giíi víi tæng gi¸ trÞ niªm yÕt ®ã trªn thÞ tr­êng cæ phiÕu lªn ®Õn 30-40% GDP. TÝnh ®Õn ngµy 15/12/2001, TTCKVN ®· cã 8 c«ng ty chøng kho¸n ®­îc thµnh lËp theo m« h×nh së h÷u cæ phÇn vµ tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n tham gia víi t­ c¸ch lµ thµnh viªn cña TTGDCK. 3 chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam ®­îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng l­u ký chøng kho¸n, Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ®­îc lùa chän lµ ng©n hµng chØ ®Þnh thanh to¸n, 27 lo¹i chøng kho¸n ®­îc niªm yÕt trªn TTGDVN (gåm 10 lo¹i cæ phiÕu, 15 lo¹i tr¸i phiÕu chÝnh phñ, 2 lo¹i tr¸i phiÕu cña ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn) víi tæng gi¸ trÞ gi¸ tÝnh theo mÖnh gi¸ lµ 3.132 tû ®ång, 6 c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp trong Tæng céng 32 c«ng ty kiÓm to¸n hiÖn nay ®­îc Uû ban CKNN chÊp nhËn kiÓm to¸n cho c¸c tæ chøc tham gia TTCK. Khèi l­îng chøng kho¸n giao dÞch cña TTGDCK ®¹t 1090 tû ®ång ( riªng 2001 lµ 997, 7 tû ®ång), trong ®ã giao dÞch cæ phiÕu chiÕm 98,32% tæng trÞ gi¸ giao dÞch. (tr¸i phiÕu cæ phiÕu chiÕm 0,1%, tr¸i phiÕu cua ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn chiÕm 1,4%) Trong khi ®ã, viÖc tæ chøc vµ ®­a thªm hµng ho¸ vµo giao dÞch trªn TTCK cßn rÊt h¹n chÕ, mét phÇn v× mét sè lý do mµ TTCK tËp trung ch­a thùc sù thu hót ®­îc c¸c doanh nghiÖp ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia niªm yªts (chØ cã 10% doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· cæ phÇn ho¸ ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia niªm yÕt trªn thÞ tr­êng), phÇn kh¸c cã nhiÒu c«ng ty muèn tham gia niªm yÕt nh­ng l¹i kh«ng ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn mµ TTCK ®Ò ra (vÒ vèn ®ieÌu lÖ tèi thiÓu lµ 10 tû ®ång, cã l·i 2 n¨m liªn tiÕp, 20% vèn cæ phÇn ®­îc b¸n cho trªn 100 ng­êi ®Çu t­ ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh). "TrÝch tµi chÝnh do ®éc gi¶ TrÇn Xu©n Hoµ - Phã Chñ tÞch UBCKVN biªn so¹n" Song còng cÇn kh¸ch quan nh×n nhËn nh÷ng h¹n chÕ cña c¸c c«ng ty niªm yÕt trong thêi gian qua. Do míi tiÕp cËn víi thÞ tr­êng chøng kho¸n, nªn c¸c chuÈn mùc vÒ b¸o c¸o vµ c«ng khai th«ng tin ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt, nhµ ®Çu t­ thiÕu th«ng tin nªn mua b¸n cæ phiÕu bÊt th­êng theo trµo l­u, t¹o ra nh÷ng c¬n sèt gi¸ cæ phiÕu g©y nguy c¬ tiÒm Èn sôt gi¸ dÉn ®Õn ®æ vì thÞ tr­êng. Ngoµi ra c¸c c«ng ty cßn míi ®i vµo ho¹t ®éng cßn bì ngì, ch­a d¸m m¹nh d¹n ®Èy m¹nh ho¹t ®éng c«ng ty trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n g©y h¹n chÕ kh¶ n¨ng cung cÊp hµng ho¸ chøng kho¸n cho thÞ tr­êng. §èi víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n, cho ®Õn nay ®· triÓn khai ®­îc c¸c nghiÖp vô nh­ m«i giíi, tù doanh, b¶o l·nh ph¸t hµnh, t­ vÊn ®Çu t­, qu¶n lý doanh môc ®Çu t­. Tæng sè tµi kho¶n c«ng ty më cho kh¸ch hµng hiÖn nay vµo kho¶ng 8400 tµi ko¶n, doanh thu m«i giíi cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n t¨ng lªn ®¸ng kÓ ®¹t møc b×nh qu©n 100 triÖu/th¸ng. §Õn hÕt quý II, n¨m 2001, ho¹t ®éng kinh doanh c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®Òu cã l·i, tuy møc ®é cña tõng c«ng ty cã kh¸c nhau mét sè c«ng ty chøng kho¸n m¹nh d¹n ®Èy m¹nh ph¸t triÓn më thªm chi nh¸nh, më ®¹i lý. RÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp cæ phÇn tham gia vµo TTCK , ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn hä kh¸ quan t©m tíi viÖc ®­a cæ phiÕu cña c«ng ty ra niªm yÕt trªn thÞ tr­êng, cßn c¸c doanh nghiÖp kh«ng thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp cæ phiÕu th× b¾t ®Çu xem xÐt viÖc chuyÓn ®æi lo¹i h×nh doanh nghiÖp thµnh c«ng ty cæ phÇn ®Ó cã c¬ héi tham gia TTCK bëi hä ®· b¾t ®Çu nhËn thÊy nh÷ng ­u ®iÓm cña viÖc tham gia TTCK. Tæng kÕt 1 n¨m ho¹t ®éng TTCK cña Tæng c«ng ty cæ phÇn cÊp vµ vËt liÖu viÔn th«ng - ®¹i diÖn cho c«ng ty niªm yÕt ®· cho thÊy nh÷ng lîi Ých lîi nhuËn cña c«ng ty cao do ®­îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®­îc dung cho ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt - kinh doanh uy tÝn cña c«ng ty t¨ng lªn, t¨ng kh¶ n¨ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty, tr×nh ®é c«ng nh©n viªn ®­îc n©ng cao. §Æc biÖt, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÊn viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu gióp hä nhiÒu trong viÖc huy ®éng vèn ®Çu t­ ®Ó më réng s¶n xuÊt - kinh doanh t¹o c¬ héi to lín trong viÖc c¹nh tranh vµ chiÕm vÞ trÝ so víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh do cã vèn kinh doanh nhiÒu sÏ s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm cã chÊt l­îng vµ t¹o uy tÝn s¶n xuÊt. Bªn c¹nh nh÷ng lîi thÕ mµ c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn cã ®­îc khi tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n, tr­íc m¾t doanh nghiÖp cæ phÇn vÉn ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thø vµ nguy hiÓm cñanÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. TÝnh ®ªn n¨m 2001, mét sè liÖu cho biÕt, n­íc ta hiÖn nay cã kho¶ng 6000 doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ h¬n 60.000 doanh nghiÖp ngoµi quèc daonh ®· ®ãng gãp h¬n 805 GDP. §©y lµ lùc l­îng nßng cèt chÝnh ¶nh h­ëng vµ ph¶n ¸nh tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n­íc ta, chÝnh v× vËy chÊt l­îng ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp T­ nh©n rÊt quan träng. Nh­ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp n­íc ta ®ang ph¶i ®èi mÆt nh÷ng th¸ch thøc to lín, mµ doanh nghiÖp muèn tån t¹i ®­îc ph¶i cã b¶n lÜnh vµ ®­îc sù gióp ®ì cña Nhµ n­íc vµ chÝnhphñ. ChÝnh nh÷ng th¸ch thøc nµy ®· t¸c ®éng kh«ng nhá dÕn s­ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp vµ còng chÝnhlµ nh÷ng th¸ch thøc lín ®èi víi n®nhiÒu kinh tÕ n­íc ta. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn tr­íc hÕt c¸c doanh nghiÖp cÇn thªm vèn ®Çu t­ vµ ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c«ng ty n­íc ngoµi trªn th­¬ng tr­êng. §©y lµ mét khã kh¨n bëi ViÖt Nam chØ gåm c¸c doanh nghiÖp nhá nªn lu«n bÞ c¸c c«ng ty, tËp ®oµn, kinh tÕ lín trªn thÕ giíi chiÕm lÜnh mÊt thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. Cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn th× ®©y lµ vÊn ®Ò sèng cßn", bíi s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc. Trong khi ®ã TTGDCK cña n­íc ta l¹i võa míi ra ®êi, cßn non nít, kinh nghiÖm qu¶n lý cßn non nít ch­a t¹o ®­îc ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp cæ phÇn ph¸t triÓn ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoa×. Cïng víi sù tån t¹i ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n tËp trung ë ViÖt Nam vÉn ph¶i kÓ ®Õn thÞ tr­êng chøng kho¸n phi tËp trung - mét d¹ng thÞ tr­êng tån t¹i song song víi thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam nh­ng kh«ng c«ng khai. TTCK phi tËp trung ®· cã nh÷ng t¸c ®éng kh«ng Ýt tíi viÖc thµnh lËp TTGDCK. Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ cÇu nèi, nh©n tè vËt chÊt thóc ®Èy c¸c c«ng ty Nhµ n­íc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ mét c¸ch nhanh chãng. ChÝnh sù mua b¸n cæ phÇn mét c¸ch su«n sÎ vµ "cã gi¸" bëi ng­êi mua lu«n ®Æt gi¸ cao h¬n gi¸ cæ phÇn ®Þnh gi¸ trong c«ng ty. Sù tån t¹i cña thÞ tr­êng tù do còng dÌm l¹i nh÷ng lîi Ých kh«ng nhá. Nã gãp phÇn ®iÒu hoµ l­îng cung cÇu cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n tËp trung; gãp phÇn lµm t¨ng vèn ®Çu t­ cho nÒn kinh tÕ, gãp phÇn thóc ®Èy tèc ®é vËn hµnh giao dÞch cña TTGDCK . Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc th× thùc tÕ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng tù do trong thêi gian qua cña thÞ tr­êng tù do còng g©y ra nh÷ng h¹n chÕ. ViÖc qu¶n lý cæ phiÕu , chøng kho¸n cña c¸c DNCP vµ TTGDCK ch­a chÆt chÏ, ch­a ®¶m b¶o c«ng khai vµ c«ng b»ng nªn viÖc ®Þnh gi¸ vµ b¸n ra ch­a theo nguyªn t¾c thÞ tr­êng. DÊn ®Õn nhiÒu tiªu cùc ®Çu c¬ theo ®óng gi¸,mãc nèi thu gom cæ phiÕu ngay tõ khi ph¸t hµnh g©y khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý gi¸ c¶. Khi ®­a ra niªm yÕt. ViÖc mua b¸n cæ phiÕu t¹i thÞ tr­êng phi tËp trung cßn cã thÓ g©y ®Õn nh÷ng c¬n sèt cæ phiÕu, ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi tèc ®é ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ lµnh m¹nh cña TTCK tËp trung, g©y khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý TTCK cña chÝnh phñ. 3. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn TTCK ViÖt Nam: ThÞ tr­êng ViÖt Nam míi vµ cßn rÊt nhá bÐ cßn non yÕu chÝnh v× vËy vai trß cña Nhµ n­íc vµ ChÝnh phñ trong c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸m s¸t ho¹t ®éng thÞ tr­êng vµ cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn TTCKVN lµ rÊt quan träng. §©y lµ yÕu tè ®ãng vai trß quyÕt®Þnh ®èi víi sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña TTCK. chÝnh v× vËy chÝnh phñ rÊt chó träng c¸c c«ng t¸c nh»m ®iÒu chØnh biªn ®é gi¸ söa ®æi vµ bæ sung c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña thÞ tr­êng, b¶o vÖ c¸c quyÒn lîi cña nhµ ®Çu t­, gi¸m s¸t chÆt chÏ ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n. Môc ®Ých cña chÝnh phñ ph¶i lµm sao cho c¸c doanh nghiÖp chÝnh phñ ®ang tham gia TTCK c¶m thÊy yªn t©m ph¸t triÓn l¹i võa t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp muèn tham gia vµo TTCKVN. §©y lµ mét ®Þnh h­íng ph¸t triÓn TTCKVN do UBCK Nhµ n­íc ®· x©y dùng: "§ã lµ tiÕp tôc cñng cè, æn ®Þnh, ph¸t triÓn thÞ tr­êng an toµn, v÷ng ch¾c tõng b­íc më réng ph¹m vi thÞ tr­êng, n©ng cao n¨ng lùc vµ chÊt l­îng quy m« ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh doanh, dÞch vô chøng kho¸n, khuyÕn khÝch ** c¸c quü ®Çu t­ chøng kho¸n, thu hót sù tham gia cña c¸c nhµ ®Çu t­ nhá, ®Æc biÖt chó träng viÖc qu¶n lý, gi¸m s¸t, kiÓm tra ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng, ®¶m b¶o ho¹t ®éng thÞ tr­êng minh b¹ch, b×nh ®¼ng an toµn, hiÖu qu¶". "TrÝch tµi liÖu tµi chÝnh c¶u TrÇn Xu©n Hoµ quý 1 + 2-2002" NÕu ®em so thö thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam víi c¸c thÞ tr­êng chøng kho¸n ngay trong khu vùc ASEAN ch­a thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho nÒn kinh tÕ n­íc ta. ViÖc ®iÒu tiÕt qu¶n lý, cã c¸c chÝnh s¸ch ®Þnh h­íng ph¸t triÓn phï hîp; mang tÝnh linh ho¹t, n¨ng ®éng ®Ó biÕn TTCKVN ®óng nh­ lµ nhËn xÐt cña chuyªn gia NguyÔn ThÞ Liªn Hoa "Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ ®­îc ph¶n ¸nh qua c¸c doanh nghiÖp, khi TTCK ph¸t triÓn ®Õn mét quy m« nhÊt ®Þnh, chóng ta cã thÓ nãi chÝnh TTCK sÏ ®­a ra nh÷ng chØ sè hµng ®Çu ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng vµ xu h­íng ph¸t triÓn còng nh­ ®¸p øng c¸c nguån ®Çu t­ ®a d¹ng". TrÝch" DiÔn ®µn doanh nghiÖp" sè 12. ChÝnh v× vËy, ChÝnh phñ - ng­êi tæ chøc, qu¶n lý TTCK cïng víi Bé KÕ Ho¹ch vµ §Çu t­ víi chøc n¨ng lµ c¬ quan gióp ChÝnh phñ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Çu tÇu cã vai trß quyÕt ®Þnh tíi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña TTCKVN tõ viÖc x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn tíi viÖc bè trÝ nguån lùc chÝnh ph¸t triÓn cho ngµnh chøng kho¸n. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia vai trß cña UBCKNN rÊt nÆng nÒ. Võa ph¶i tiÕp tôc cñng cè vµ më réng tõng b­íc ho¹t ®éng cña TTCK niªm yÕt, bªn c¹nh l¹i ®Ò suÊt ph¸t triÓn c¸c lo¹i TTCK phï hîp víi nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam ®¶m b¶o qu¶n lý vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng ho¹t ®éng ®óng ph¸p luËt míi duy tr× mét thÞ tr­êng c«ng b»ng, c«ng khai hiÖu qu¶, c¹nh tranh trËt tù còng cÇn cã tÝnh linh ho¹t n¨ng ®éng ®Ó kÞp ph¶n øng víi thÞ tr­êng. Trong khi chÝnh phñ vµ Nhµ n­íc ®ang cè g¾ng hoµn thiÖn TTGDCK ë thµnh phè Hå ChÝ Minh , th× mét vÊn ®Ò ®ang lµm c¸c nhµ chøc tr¸ch ®Çu tÇu lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ kÕt hîp gi÷a tËp trung vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n tù do. ChÝnh phñ vµ Nhµ n­íc cÇn cã ngay cã ®Þnh h­íng ®­a giao dÞch cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng tù do vµo mét m«i tr­êng ho¹t ®éng ®Ó tr¸nh c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng cña TTCK tËp trung. Tr­íc t×nh h×nh phøc t¹p cña TTCK, ChÝnh phñ vµ UBCKVN cÇn ph¶i cã ngay ®Þnh h­íng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn OTC ViÖt Nam lµ rÊt cÇn thiÕt nh»m mang l¹i sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, lµnh m¹nh vµ hiÖu qu¶ cho TTCK tËp trung v× vËy viÖc tiÕp tôc ph¸t triÓn thÞ tr­êng thø cÊp ®i tõ thÞ tr­êng phi tËp trung lµ hîp lý vµ cÇn b¾t tay vµo thùc hiÖn ngay. §Æc tÝnh linh ®éng cña thÞ tr­êng phi tËp trung cã thÓ gióp ta ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ giao dÞch tõng b­ãc phï hîp ®iÒu kiÖn thùc tÕ, tiÕt kiÖm chi phÝ ë giai ®o¹n ban ®Çu. §Æc biÖt lµ nhê vËy th× Nhµ n­íc míi cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó kiÓm so¸t vµ qu¶n lý thÞ tr­êng phi tËp trung, kÕt hîp TTCK tËp trung vµ TTCK phi tËp trung ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña TTCKVN ®èi víi nÒn kinh tÕ trong n­íc. III. KÕt luËn XÐt mét c¸ch toµn diÖn vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam hiÖn nay th× sù ra ®êi cña nã ®· thÓ hiÖn sù cè g¾ng, nç lùc cña Nhµ n­íc vµ ChÝnh phñ n­íc ta ®Ó cã thÓ ®­a nÒn kinh tÕ n­íc ta theo kÞp víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ trªn thÕ giíi vµ khu vùc, më ra mét c¬ héi míi cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh so víi c¸c n­íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt cßn non yÕu th× TTGDCK, thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ®¸nh dÊu sù ®æi míi vÒ kinh tÕ vµ b­íc dÇu nã ®· cã nh÷ng ¶nh h­ëng kh«ng nhá trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ n­íc ta ngµy cµng giµu m¹nh. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ nh­ng ngµy nay chóng ta kh«ng thÓ kÓ tíi nh÷ng ®ãng gãp to lín cña chÝnh phñ vµ Nhµ n­íc trong viÖc x©y dùng thµnh c«ng TTGDCK thµnh phè Hå ChÝ Minh, ®ã lµ chÝnh s¸ch, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ ®óng ®¾n cña Nhµ n­íc. Th«ng qua cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, TTGDCK më cöa ®· t¹o ra cho hä nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cã thÓ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn lín m¹nh b»ng c¸ch thu hót vèn ®Çu t­ cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc, ®oµn thÓ, th«ng qua viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Cßn ®èi víi chóng ta , TTGDCK lµ mét kh¸i niÖm cßn rÊt míi mÎ,vµ xa l¹ ®©y lµ mét bé m¸y ho¹t ®éng phøc t¹p nh­ng l¹i ch­a thùc sù thuhót ®­îc sù chó ý cña nh÷ng ng­êi d©n lao ®éng trong mét chõng mùc nµo ®ã, th× thÞ tr­êng chøng kho¸n chØ míi coi lµ phæ biÕn, th«ng dông ®èi víi ng­êi s¶n xuÊt, kinh doanh lín tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n, hoÆc nh÷ng ng­êi ®Çu c¬. §©y lµ mét thiiªó sãt cña ChÝnh phñ, ChÝnh phñ ph¶i lµm sao cã c¸c biÖn ph¸p truyÒn th«ng qu¶ng ®¹i quÇn chóng ®Ó ng­êi lao ®éng còng quan t©m tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n, thu hót sù ®Çu t­ cña hä vµo c¸c doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng ®Ó kÝch thÝch doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Qua ®ã gi¸n tiÕp ®Èy m¹nh tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.