Đề tài Tích hợp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ trong hoạt động góc

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, là viễn cảnh tươi đẹp của xã hội. Vì vậy mỗi con người trong xã hội phải luôn quan tâm, chăm sóc, giáo dục trẻ để sau này trẻ sẽ trở thành chủ nhân tương lai cho đất nước, cho xã hội Con người từ khi sinh ra không tự nhiên có những hiểu biết xã hội và kỹ năng để làm được mọi việc mà phải tự học hỏi, rèn luyện qua sự giáo dục của người thân, cộng ®ồng và xã hội. Cộng đồng đầu tiên mà trẻ ra nhập đó chính là trường học, thày cô và mọi người xung quanh dần giúp trẻ hình thành khái niệm sơ đẳng về vốn từ, kinh nghiệm sống và mäi kiến thức, kỹ năng thông qua hoạt động vui chơi . Hoạt động vui chơi có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển vì đồ chơi chính là “ Sách giáo khoa” của trẻ Lứa tuổi mẩu giáo là lứa tuổi diệu kì. Trẻ em rất hiếu động ,tò mò,ham muốn học hỏi ,tìm hiểu tự nhiên và xã hội. Trong các hoạt động của trẻ mÉu giáo hoạt động vui chơi gi÷ vai trò chủ đạo .Giữa hoạt động vui chơi và hoạt động học chưa có ranh giới rõ ràng. Khác với người lớn, trẻ em thực sự học trong khi chơi trẻ lĩnh hội các tri thức tiền khoa học, tiền khái niệm trong trường Mầm non theo phương châm “ Học bằng chơi, chơi mà hoc” Trẻ em học qua sử dụng và phối hợp các giác quan của chóng,qua trải nghiệm,trẻ học mọi lúc, mọi nơi. Chúng tiếp thu kiến thức, kỹ năng qua chơi, trải nghiệm dựa vào sự tò mò, khám phá và tưởng tượng trẻ cần có thời gian suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Việc hình thành các biểu tượng toán với trẻ rất khó và khô khan nên ở hoạt động góc trẻ tự khám phá, tự phát hiện các đặc tính và các mối quan hệ trong hoạt động góc trẻ sẽ nhớ các biểu tượng toán hơn vì khi hoạt động với đồ chơi trÎ hứng thú, tự tin và được trải nghiệm phù hợp với khả năng và vốn kinh nghiệm đã có của chúng. Vì vậy cần có sự cân bằng các hoạt động học theo nhu cầu của trẻ . Hoạt động vui chơi đem lại cho trẻ niềm vui ,hứng thú học hỏi ,ham tìm hiểu khám phá. Dựa vào đặc điểm nhËn thøc lứa tuổi mần non lµ chóng nhớ mau quên trẻ lĩnh hội kiến thức là nhờ phương pháp truyền đạt của cô song để tạo ấn tượng cho trẻ thì trẻ phải được chơi được tr¶i nghiệm thực tiễn qua góc nhìn của trẻ. Dưới ánh mắt trẻ thỏ biểu tượng toán được hình thành như một trò chơi sinh động , hấp dẫn thu hút lôi cuốn trẻ. Hiện nay hoạt động tích hợp trong chương trình giáo dục mầm non mới được áp dụng rộng rãi cả về chiÒu rộng và chiều sâu , đó chính là sự lồng ghép, đan cài học tập trong mọi lúc, mọi nơi. Những biểu tượng toán thường khô khan cứng nhắc giáo viên cần tích hợp hình thành biểu tượng toán trong các hoạt động hàng ngày: Giờ học có chủ đích, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc Chính vì vậy mà tôi đã chú tâm vào nghiên cứu đề tài: “ Tích hợp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ trong hoạt động góc” . Thông qua hoạt động góc trẻ tiếp thu các biểu tượng toán dễ dàng hơn, trẻ có thêm hiểu biết về các biểu tượng toán sơ đẳng đồng thời trẻ được hoạt động và tiếp thu kiến thức qua trò chơi sinh động, hấp dẫn. Qua hoạt động góc trẻ tìm tòi khám phá, phát hiện nhiều điều mới lạ trong cuộc sống .Các kiến thức , kỹ năng của trẻ được củng cố, bổ sung tạo cho trẻ tự bộc lộ khả năng của mình. Dưới sự chỉ đạo, kích thích của người lớn trẻ chỉ phát triển tốt khi tự mình hoạt động, tự mình tìm hiểu, khám phá môi trương xung quanh, thiết lập các mối quan hệ ngày càng đa dạng từ đó trẻ có thêm vốn kinh nghiệm sống, nhu cầu, hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động toán thông qua hoạt động góc để chiếm lĩnh tri thức.

doc42 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 4547 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tích hợp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ trong hoạt động góc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MôC LôC Trang Më ®Çu Ch­¬ng 1: C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi 1.1.§Æc ®iÓm t©m- sinh lý cña trÎ mÉu gi¸o nhì............................................ 5 1.2. §Æc ®iÓm nhËn thøc cña trÎ mÉu gi¸o nhì................................................6 1.3. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh biÓu t­îng to¸n cho trÎ mÉu gi¸o nhì...................................................................................................................8 1.4 Một số vấn đề về ho¹t ®éng gãc……………………………………..…16 1.5 Vµi nÐt vÒ tr­êng mÇm non D­¬ng Thµnh- Phó B×nh- Th¸i Nguyªn……21 Ch­¬ng 2 : ThiÕt kÕ ho¹t ®éng gãc tÝch hîp h×nh thµnh biÓu t­îng to¸n cho trÎ mÉu gi¸o nhì Gi¸o ¸n 1: Chñ ®Ò : Gia ®×nh - X©y nhµ cña bÐ…………….. ................... .24 Gi¸o ¸n 2: Chñ ®Ò : Giao th«ng- X©y ng· t­ ®­êng phè............................... 29 Gi¸o ¸n 3: Chñ ®Ò : ThÕ giíi ®éng vËt- X©y trang trai nu«i lîn......................35 KÕt luËn.........................................................................................................40 Tµi liÖu tham kh¶o.......................................... ................................................41 Më ®Çu 1. Lý do chọn đề tài “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, là viễn cảnh tươi đẹp của xã hội. Vì vậy mỗi con người trong xã hội phải luôn quan tâm, chăm sóc, giáo dục trẻ để sau này trẻ sẽ trở thành chủ nhân tương lai cho đất nước, cho xã hội Con người từ khi sinh ra không tự nhiên có những hiểu biết xã hội và kỹ năng để làm được mọi việc mà phải tự học hỏi, rèn luyện qua sự giáo dục của người thân, cộng ®ồng và xã hội. Cộng đồng đầu tiên mà trẻ ra nhập đó chính là trường học, thày cô và mọi người xung quanh dần giúp trẻ hình thành khái niệm sơ đẳng về vốn từ, kinh nghiệm sống và mäi kiến thức, kỹ năng thông qua hoạt động vui chơi . Hoạt động vui chơi có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển vì đồ chơi chính là “ Sách giáo khoa” của trẻ Lứa tuổi mẩu giáo là lứa tuổi diệu kì. Trẻ em rất hiếu động ,tò mò,ham muốn học hỏi ,tìm hiểu tự nhiên và xã hội. Trong các hoạt động của trẻ mÉu giáo hoạt động vui chơi gi÷ vai trò chủ đạo .Giữa hoạt động vui chơi và hoạt động học chưa có ranh giới rõ ràng. Khác với người lớn, trẻ em thực sự học trong khi chơi trẻ lĩnh hội các tri thức tiền khoa học, tiền khái niệm trong trường Mầm non theo phương châm “ Học bằng chơi, chơi mà hoc” Trẻ em học qua sử dụng và phối hợp các giác quan của chóng,qua trải nghiệm,trẻ học mọi lúc, mọi nơi. Chúng tiếp thu kiến thức, kỹ năng qua chơi, trải nghiệm dựa vào sự tò mò, khám phá và tưởng tượng trẻ cần có thời gian suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Việc hình thành các biểu tượng toán với trẻ rất khó và khô khan nên ở hoạt động góc trẻ tự khám phá, tự phát hiện các đặc tính và các mối quan hệ trong hoạt động góc trẻ sẽ nhớ các biểu tượng toán hơn vì khi hoạt động với đồ chơi trÎ hứng thú, tự tin và được trải nghiệm phù hợp với khả năng và vốn kinh nghiệm đã có của chúng. Vì vậy cần có sự cân bằng các hoạt động học theo nhu cầu của trẻ . Hoạt động vui chơi đem lại cho trẻ niềm vui ,hứng thú học hỏi ,ham tìm hiểu khám phá. Dựa vào đặc điểm nhËn thøc lứa tuổi mần non lµ chóng nhớ mau quên trẻ lĩnh hội kiến thức là nhờ phương pháp truyền đạt của cô song để tạo ấn tượng cho trẻ thì trẻ phải được chơi được tr¶i nghiệm thực tiễn qua góc nhìn của trẻ. Dưới ánh mắt trẻ thỏ biểu tượng toán được hình thành như một trò chơi sinh động , hấp dẫn thu hút lôi cuốn trẻ. Hiện nay hoạt động tích hợp trong chương trình giáo dục mầm non mới được áp dụng rộng rãi cả về chiÒu rộng và chiều sâu , đó chính là sự lồng ghép, đan cài học tập trong mọi lúc, mọi nơi. Những biểu tượng toán thường khô khan cứng nhắc giáo viên cần tích hợp hình thành biểu tượng toán trong các hoạt động hàng ngày: Giờ học có chủ đích, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc…Chính vì vậy mà tôi đã chú tâm vào nghiên cứu đề tài: “ Tích hợp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ trong hoạt động góc” . Thông qua hoạt động góc trẻ tiếp thu các biểu tượng toán dễ dàng hơn, trẻ có thêm hiểu biết về các biểu tượng toán sơ đẳng đồng thời trẻ được hoạt động và tiếp thu kiến thức qua trò chơi sinh động, hấp dẫn. Qua hoạt động góc trẻ tìm tòi khám phá, phát hiện nhiều điều mới lạ trong cuộc sống .Các kiến thức , kỹ năng của trẻ được củng cố, bổ sung tạo cho trẻ tự bộc lộ khả năng của mình. Dưới sự chỉ đạo, kích thích của người lớn trẻ chỉ phát triển tốt khi tự mình hoạt động, tự mình tìm hiểu, khám phá môi trương xung quanh, thiết lập các mối quan hệ ngày càng đa dạng từ đó trẻ có thêm vốn kinh nghiệm sống, nhu cầu, hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động toán thông qua hoạt động góc để chiếm lĩnh tri thức. 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng hoạt động góc trong đó tích hợp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ nhằm giúp trẻ tiếp thu biểu tượng toán một cách nhẹ nhàng. 3. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu quá trình hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ. Từ đó xây dựng hoạt động góc tích hợp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài - Thiết kế một số hoạt động tÝch hîp h×nh thµnh biÓu t­îng to¸n cho trÎ mÉu gi¸o nhì trong ho¹t ®éng gãc . 5. Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu các hoạt động góc tích hợp biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ ở trường Mầm non D­¬ng Thµnh. 6. Phương pháp nghiên cứu * Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết Nhóm phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp nhằm đưa ra vấn đề nghiên cứu một cách tổng quát nhất. * Nhóm phưưong pháp nghiên cứu thực tiễn Bằng các phương pháp quan sát, khảo sát, đánh giá thực tiễn trên trẻ để trẻ đưa ra các kết luận chính xác hỗ trợ cho việc nghiên cứu Ch­¬ng 1 : C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi 1.1. §Æc ®iÓm t©m- sinh lý cña trÎ mÉu gi¸o nhì 1.1.1. §Æc ®iÓm sinh lý cña trÎ mÉu gi¸o nhì * C¬ thÓ trÎ lµ mét khèi thèng nhÊt. Mäi c¬ quan m« vµ tÕ bµo ®Òu ®­îc liªn kÕt víi nhau thµnh mét khèi thèng nhÊt trong c¬ thÓ ®ã lµ: - Sù thèng nhÊt trong trao ®æi chÊt vµ n¨ng l­îng. - Sù thèng nhÊt gi÷a cÊu t¹o vµ chøc phËn. - Sù thèng nhÊt gi÷a c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ. - C¬ thÓ lµ mét hÖ thèng tù ®iÒu chØnh. * §Æc ®iÓm chñ yÕu cña thêi kú nµy. - Tèc ®é t¨ng vÒ chiÒu cao tõ 5 ®Õn 8 cm/ n¨m c©n nÆng 2kg/ n¨m. ThÓ chÊt, trÝ tuÖ, tÝnh kÐo lÐo ph¸t triÓn h¬n nªn trÎ hiÕu ®éng. - HÖ c¬ quan trong c¬ thÓ dÇn hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ®Æc biÖt hÖ thÇn kinh vµ hÖ tuÇn hoµn. - ë thêi k× nµy trÎ cã sù ph¸t triÓn tèt vÒ søc khoÎ vµ ®©y lµ yÕu tè quan träng cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng nhËn thøc cña trÎ. 1.1.2. §Æc ®Óm t©m lý cña trÎ mÉu gi¸o nhì - §©y lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh t­ duy trùc quan h×nh t­îng trÎ cã nhu cÇu kh¸m ph¸ c¸c quan hÖ phô thuéc, lËp kÕ ho¹ch cho c¸c hµnh ®éng cña m×nh, v× thÕ trÎ buéc ph¶i gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô b»ng c¸ch dùa vµo c¸c biÓu t­îng cña sù vËt hiÖn t­îng. Do ®ã ë trÎ mÉu gi¸o nhì cã kh¶ n¨ng suy luËn song nh÷ng kÕt luËn mµ trÎ ®­a ra th­êng rÊt ng©y ng« vµ ngé nghÜnh. - TrÎ mÉu gi¸o nhì ch­a cã kh¶ n¨ng t­ duy tr×u t­îng, mµ trÎ th­êng dùa vµo nh÷ng biÓu t­îng ®· cã vµ nh÷ng kinh nghiÖm ®· tr¶i qua v× vËy cßn nhÇm lÉn gi÷a thuéc tÝnh b¶n chÊt vµ kh«ng b¶n chÊt cña sù vËt hiÖn t­îng. 1.2. §Æc ®iÓm nhËn thøc cña trÎ mÉu gi¸o nhì * TrÎ mÉu gi¸o nhì cã biÓu t­îng vÒ t©p hîp - sè vµ phÐp ®Õm ®­îc ph¸t triÓn vµ më réng. - TrÎ mÉu gi¸o nhì hiÓu vÒ tËp hîp kh«ng chØ lµ mét thÓ thèng nhÊt chän vÑn cã mét dÊu hiÖumµ cã thÓ gåm nhiÒu phÇn mçi phÇn cã nh÷ng dÊu hiÖu riªng kh¸c nhau vµ sè l­îng cã thÓ kh«ng b»ng nhau. TrÎ cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch râ rang tõng phÇn tö cña tËp hîp ®¸nh gi¸ ®é lín c¸c tËp hîp theo sè l­îng c¸c phÇn tö cña tËp hîp . V× vËy sù Ènh h­ëng cña cña c¸c dÊu hiÖu bªn ngoµi nh­ mÇu s¾c, h×nh d¹ng, kÝch th­íc, sù ph©n bè trong kh«ng gian ®Õn viÖc tiÕp thu sè nhiÒu ®· gi¶m. - TrÎ cã kh¶ n¨ng so s¸nh sã l­îng gi÷a hai nhãm ®å vËt ( cã ®é chªnh lÖch Ýt vÒ sè l­îng) b»ng c¸ch thiÕt lËp t­¬ng øng 1 - 1 gi÷a c¸c ®èi t­îng cña hai nhãm ®ã mµ kh«ng cÇn ®Õ. TrÎ hiÓu ®­îc hai tËp hîp b»ng nhau hoÆc kh«ng b»ng nhau vÒ sè l­îng. - TrÎ bèn n¨m tuæi cã kh¶ n¨ng ®Õm song ch­a biÕt ®Õm sè l­îng nhiÒu. ThÓ hiÖn trÎ ®· biÕt g¾n mçi sè tù nhiªn víi mét vËt nh­ng l¹i kh«ng nªu ®­îc kÕt qu¶ ®Õm. - Khi ®­îc d¹y ®Õm trÎ biÕt t¸ch sè cuèi cïng rakhái qu¸ tr×nh ®Õm vµ hiÓu r»ng sè cuèi cïng lµ sè chØ sè l­îng phÇn tö cña tËp hîp . §ã lµ kÕt qu¶ cña phÐp ®Õm. * TrÎ cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh kÝch th­íc vµ sù ®o ®­êng. - TrÎ ®Þnh h­íng vÒ kÝch th­íc c¸c vËt chñ yÕu do ­íc l­îng b»ng m¾t kÕt hîp víi kinh nghiÖm, sù c¶m thô b»ng lêi nãi, sù tham gia cña c¸c thao t¸c t­ duy, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp. - TrÎ bèn n¨m tuæi cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt ®­îc kÝch th­íc theo hai chiÒu cña vËt khi hai chiÒu cã sù kh¸c nhau râ nÐt vÒ kÝch th­íc. - C¸c hµnh ®éng kh¶o s¸t b»ng tay kÕt hîp víi sù ph¸t triÓn vÒ ng«n ng÷ ®· gióp trÎ c¶m nhËn ®óng h¬n tõng biÓ t­îng kÝch th­íc cô thÓ cña t­êng ®èi t­îng. - Do thÞ lùc ph¸t triÓn h¬n vµ ®éng t¸c tay thµnh th¹o h¬n trÎ bèn n¨m tuæi cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt ®­îc kÝch th­íc cña hai ®Õn ba vËt cã ®é chªnh lÖch nhá b»ng kÜ n¨ng so s¸nh. * TrÎ cã biÓu t­îng vÒ h×nh d¹ng, vËt thÓ, c¸c h×nh häc. - TrÎ cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt c¸c h×nh häc nh­ lµ mét tiªu chuÈn ®Ó trÎ dùa vµo ®ã so s¸nh, c¶m nhËn c¸c vËt th­êng gÆp trong cuéc sèng hµng ngµy. trÎ cã thÓ lùa chän c¸c h×nh häc theo mÉu vµ theo tªn gäi. - Kh¶ n¨ng nhËn biÕt c¸c h×nh häc vµ c¸c vËt thÓ b»ng c¸c gi¸c quan ph¸t triÓn h¬n. TrÎ ®· chñ ®éng dïng c¸c ngãn tay ®Ó cÇm n¾m, kh¶o s¸t h×nh, sù ho¹t ®éng cña m¾t ®· b¾t ®Çu tËp chung quan s¸t c¸c dÊu hiÖu riªng, ®Æc tr­¬ng riªng cho tõng h×nh. V× vËy trÎ bèn n¨m tuæi cã kh¶ n¨ng so s¸nh ph©n biÖt c¸c h×nh häc ph¼ng theo ®­êng bao cña h×nh. - TrÎ cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt ®­îc h×nh d¹ng cña mét sè h×nh khèi th«ng dông: Khèi cÇu, khèi vu«ng, khèi chô,khèi ch÷ nhËt. VÝ dô: B¸nh ch­ng cã d¹ng khèi vu«ng. * TrÎ mÉu gi¸o nhì ph©n biÖt ®­îc c¸c h­íng kh«ng gian. - TrÎ cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ c¸c vËt trong kh«ng gian so víi b¶n th©n. Lóc nµy gãc to¹ ®é chÝnh lµ b¶n th©n trÎ. - TrÎ cã thÓ diÔn ®¹t b»ng lêi nãi vÞ trÝ c¸c vËt trong kh«ng gian so víi trÎ vÒ c¸c phÝa: Tr­íc - sau: Trªn - d­íi: Ph¶i - tr¸i. - Tõ quan niÖm kh«ng gian lµ rêi r¹c trÎ ®· phÇn nµo thÊy ®­îc mèi quan hÖ cña c¸c ®èi t­îng trong kh«ng gian víi nhau. V× vËy phÇn kh«ng gi©n mµ trÎ x¸c ®Þnh l¸ phÝa ph¶i, phÝa tr¸i ®­îc më réng dÇn. TrÎ hiÓu ®­îc phÝa trªn, phÝa d­íi cña m×nh còng lµ phÝa trªn, phÝa d­íi cña b¹n. TrÎ ®· cã kha n¨ng ®Þnh h­íng kh«ng gian cho c¸c vËt ë xa. * TrÎ mÉu gi¸o nhì ®· cã kh¶ n¨ng ®Þnh h­íng vÒ thêi gian - TrÎ b¾t ®Çu n¾m ®­îc c¸c chuÈn ®o thêi gi¹n nh­ c¸c buæi trong ngµy, c¸c ngµy trong tuÇn, c¸c tuÇn trong th¸ng, c¸c th¸ng trong n¨m; VÝ dô: Buæi s¸ng trÎ ®I häc, buæi ch­a trÎ ®­îc ¨n c¬m, buæi chiÒu mÑ ®ßn bÐ vÓ, buæi tèi trÎ ®I ngñ. TrÎ cã kh¶ n¨ng diÔn ®¹t b»ng lêi nãi c¸c kh¸i niÖm vÒ thêi gian phô thuéc vµo nh÷ng dÊu hiÖu ®Æc tr­ng cña nã. - trÎ cã kh¶ n¨ng ­íc l­îng kho¶ng thêi gian nhanh, chËm. 1.3. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh biÓu t­îng to¸n cho trÎ mÉu gi¸o nhì 1. 3.1. Néi dung h×nh thµnh vÒ tËp hîp con sè vµ phÐp ®Õm a. TËp hîp sè vµ phÐp ®Õm - D¹y trÎ so s¸nh sè l­îng b»ng c¸ch ghÐp ®«itõng cÆp ®èi t­îng gi÷a hai nhãm ®Ó nhËn biÕt sù gièng vµ kh¸c nhau vÒ sè l­îng ®èi t­îng gi÷a 2 nhãm ®å vËt. - D¹y trÎ nhËn biÕt sã l­îng , so s¸nh sè l­îng c¸c ®èi t­îng cña c¸c nhãm ®å vËt trong ph¹m vi 5 b»ng phÐp ®Õm . - D¹y trÎ lÊt nhãm ®å vËt theo m·u hoÆc theo sè cho tr­íc , thªm bít ®Ó t¹o nhãm ®å vËt cã sè l­îng b»ng sè ®· cho . - D¹y trÎ hiÓu vµ diÔn ®¹t ®óng mèi quan hÖ “ B»ng nhau”, “NhiÒu h¬n”, “Ýt h¬n”, hoÆc nhiÒu (Ýt ) h¬n lµ bao nhiªu vÒ sè l­îng gi÷a c¸c tËp hîp b. KÝch th­íc - D¹y trÎ so nhËn biÕt so s¸nh mèi quan hÖ kÝch th­íc cña 2 ®èi t­îng vÒ ®é lín, bÒ réng, chiÒu cao, chiÒu dµi. - D¹y trÎ so s¸nh, s¸p thø tù vÒ ®é lín, chiÒu dµi, bÒ réng, chiÒu cao cña 3 ®èi t­îng, d¹y trÎ diÔn ®¹t mèi quan hÖ nµy. c. H×nh d¹ng - D¹y trÎ nhËn biÕt ph©n biÖt sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c víi h×nh vu«ng hoÆc h×nh ch÷ nhËt dùa vµo tÝnh chÊt cña ®­êng bao h×nh Êy, kÝch th­íc vµ sè l­îng c¹nh cña mçi h×nh. - D¹y trÎ nhËn biÕt khèi cÇu, khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt, khèi trô theo h×nh mÉu. Gäi tªn khèi vµ biÕt tªn khèi theo ®­êng bao, theo tªn gäi. d. Sù ®Þnh h­íng trong kh«ng gian - D¹y trÎ x¸c ®Þnh c¸c chiÒu kh«ng gian xung quanh trÎ tõ ®ã x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vïng kh«ng gian vÒ c¸c phÝa, phÝa ph¶i, phÝa tr¸i, phÝa trªn , phÝa d­íi, phÝa tr­íc, phÝa sau. - D¹y trÎ x¸c ®Þnh c¸c h­íng: PhÝa tr­íc, phÝa sau, phÝa trªn, phÝa d­íi…cña b¹n kh¸c. - cho trÎ liªn hÖ víi cuéc sèng thùc tÕ xung quanh vµ biÕt diÔn ®¹t thµnh lêi kÕt qu¶ t×m ®­îc. e. Sù ®Þnh h­íng vÒ thêi gian - D¹y trÎ c¸c dÊu hiÖu ®Æc tr­ng vÒ thêi gian. - D¹y trÎ thiÕt lËp tr×nh tù thêi gian diÔn ra. - Tèc ®ä diÔn ra c¸c hµnh ®éng theo thêi gian: Nhanh, chËm.. - H×nh thµnh cho trÎ nh÷ng kh¸i niÖm vÒ qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai VÝ dô cô thÓ: H«m qua, h«m nay, ngµy mai. - Ngµy mai con ®­îc ®i du lÞch. 1.3.2. Ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh biÓu t­îng to¸n cho trÎ mÉu gi¸o nhì a. Ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ sè l­îng , con sè vµ phÐp ®Õm cho trÎ mÉu gi¸o nhì *.Ph¸t triÓn kü n¨ng so s¸nh sè l­îng c¸c nhãm vËt b»ng c¸ch xÕp t­¬ng øng 1:1 Vµo ®Çu n¨m häc gi¸o viªn cÇn tæ chøc cho trÎ MÉu Gi¸o nhì «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc mµ trÎ ®· ®­îc häc ë líp MÉu Gi¸o bÐ.Gi¸o viªn cÇn cñng cè ph¸t triÓn cho trÎ kh¶ n¨ng nhËn biÕt tËp hîp kh«ng phô thuéc vµo nh÷ng dÊu hiÖu riªng còng nh­ vÞ trÝ s¾p ®Æt cña tËp hîp.§Æc biÖt gi¸o viªn cÇn chó ý tíi viÖc gñng cè vµ ph¸t triÓn kü n¨ng so s¸nh sè l­îng c¸c nhãm vËt b»ng c¸ch thiÕt lËp t­¬ng øng 1:1 gi÷a tõng vËt cña nhãm nµy víi tõng vËt cña nhãm kh¸c. Gi¸o viªn nªn cho trÎ mÉu gi¸o nhì thùc hµnh so s¸nh sè l­îng c¸c nhãm ®å vËt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. VÝ dô nh÷ng ®å ch¬i,nh÷ng viªn bi cã mµu s¾c vµ kÝch th­íc kh¸c nhau…CÇn tæ chøc cho trÎ thùc hiÖn c¸c bµi luyÖn tËp so s¸nh b»ng c¸c biÖn ph¸p ®· häc nh­: xÕp chång ,xÕp c¹nh.Ngoµi ra nªn d¹y trÎ nh÷ng biÖn ph¸p so s¸nh míi nh­ :Sö dông c¸c g¹ch nèi ®Ó nèi mét vËt cña nhãm nµy víi mét vËt cña nhãm kia b»ng mét ®­êng kÎ ®Ó t¹o thµnh cÆp hay sö dông c¸c vËt thay thÕ ®Ó so s¸nh. Trªn tiÕt häc to¸n gi¸o viªn cÇn tæ chøc cho trÎ thao t¸c víi c¸c nhãm vËt cã nh÷ng dÊu hiÖu kh¸c nhau. VÝ dô: Mçi trÎ cã mét bé h×nh gåm cã h×nh trßn,h×nh vu«ng ,h×nh tam gi¸c,víi 3 mµu s¾c kh¸c nhau,trÎ quan s¸t nhËn xÐt vµ gäi tªn nhãm h×nh ®ã trªn c¬ së ®ã trÎ tiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸c h×nh theo dÊu hiÖu kh¸c nhau nh­: h×nh d¹ng,mµu s¾c… tiÕp theo c« tæ chøc cho trÎ so s¸nh sè liÖu cña nhãm h×nh víi nhau b»ng c¸c biÖn ph¸p ®· häc vµ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ so s¸nh b»ng lêi. ( Sè h×nh trßng nhiÒu h¬n sè h×nh vu«ng vµ b»ng sè h×nh tam gi¸c). *.D¹y trÎ mÉu gi¸o nhì phÐp ®Õm x¸c ®Þnh sè l­îng,thªm ,bít vµ x¸c ®Þnh c¸c mèi quan hÖ sè l­îng trong ph¹m vi 5. ViÖc d¹y trÎ phÐp ®Õm cÇn b¾t ®Çu b»ng viÖc lµm cho trÎ hiÓu ®­îc môc ®Ých ho¹t ®éng ®Õm cña con ng­êi: X¸c ®Þnh sè l­îng cña mét nhãm ®èi t­îng. Th«ng qua c¸c t×nh huèng cô thÓ trong thùc tiÔn cuéc sèng trÎ sÏ thÊy r»ng con ng­êi lu«n ph¶i ®Õm ®Ó gi¶i quyÕt nhiÖm kh¸c nhau cña cuéc sèng.vÝ dô : Khi chuÈn bÞ cho trÎ ¨n c« cÇn ph¶i ®Õm sè l­îng b¸t,th×a ®ñ cho sè ch¸u trong líp,c« cßn ®Õm sè l­îng b¸nh,kÑo råi míi chia cho c¸c ch¸u ...Nh­ vËy b»ng c¸c quan s¸t h»ng ngµy trÎ sÏ n¾m ®­îc môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®Õm-®Ó biÕt tÊt c¶ cã bao nhiªu c¸i g× ®ã,vµ ®Õm lµ c¸ch thøc ®Ó ®¹t môc ®Ých ®ã.v× vËy ë giai ®o¹n ®Çu cÇn d¹y trÎ ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷ qu¸ tr×nh ®Õm vµ kÕt qu¶ phÐp ®Õm ,gióp trÎ thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i n¾m ®­îc sè kÕt qu¶ khi ®Õm. Néi dung d¹y trÎ mçi sè míi ®­îc thùc hiÖn trªn 2 tiÕt häc.VÝ dô: Víi sè 4 gåm cã :TiÕt 1 sè 4 vµ tiÕt 2 sè 4.trªn tiÕt häc thø nhÊt víi sè míi,trÎ cÇn n¾m ®­îc c¸ch thiÕt lËp mçi sè trªn c¬ së so s¸nh sè l­îng cña nhãm cã sè l­îng sè míi víi nhãm cã sè l­îng lµ sè kÒ tr­íc ,2 nhãm nµy ®­îc xÕp thµnh d·y theo hµng ngang,cø mçi vËt cña nhãm nµy xÕp d­êi mét vËt cña nhãm kia. C« vµ trÎ cïng ®Õm sè l­îng cña 2 nhãm vËt vµ nãi kÕt qu¶ cña mçi nhãm.VÝ dô :TÊt c¶ cã 5 con b­ím vµ 4 b«ng hoa . Trong qu¸ tr×nh h­íng dÉn trÎ so s¸nh sè l­îng c¸c nhãm vËt cÇn nhÊn m¹nh r»ng ®Ó cã bao nhiªu vËt th× cÇn ph¶i ®Õm vµ h­íng sù chó ý cña trÎ tíi sè kÕt qu¶ b»ng viÖc nãi sè kÕt qu¶ kÌm theo tªn gäi nhãm vËt cïng víi thao t¸c chÆn tay d­êi nhãm vËt hay dïng thao t¸c khoanh trßn nhãm vËt qua ®ã nhÊn m¹nh ý nghÜa ®Æc biÖt cña nã.trªn tiÕt häc tíi mçi sè gi¸o viªn cÇn chó träng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kü n¨ng ®Õm cho trÎ, kü n¨ng nµy ®­îc h×nh thµnh dÇn theo c¸c b­íc cïng víi møc ®é lÜnh héi cña nã nªn cho trÎ sö dông c¸c bµi luyÖn tËp vµ trß ch¬i häc tËp cã tÝnh tæng hîp,trong ®ã cã sù kÕt hîp gi÷a viÖc h×nh thµnh kü n¨ng ®Õm víi viÖc h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ h×nh d¹ng kÝch th­íc ®Þnh h­íng trong kh«ng gian nh¾m ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng ®Þnh h­íng cïng mét lóc nhiÒu dÊu hiÖu cña ®èi t­îng.c¸c bµi luyÖn tËp t¹o nhãm ®èi t­îng cÇn ®­îc phøc t¹p dÇn trªn c¬ së t¨ng dÇn nh÷ng dÊu hiÖu mµ trÎ cÇn ®Þnh h­íng trong qu¸ tr×nh t×m vµ t¹o nhãm ®èi t­îng. TrÎ cÇn øng dông nh÷ng kiÕn thøc,kü n¨ng ®Õm ®· häc ®Ó x¸c ®Þnh sè l­îng cña c¸c nhãm vËt trong nh÷ng t×nh huèng cÇn thiÕt,qua ®ã kü n¨ng ®Õm cña trÎ ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn h¬n. b. Ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh biÓu t­îng ,kÝch th­íc cho trÎ mÉu gi¸o nhì Vµo ®Çu n¨m häc gi¸o nªn tiÕn hµnh cho trÎ «n luyªn so s¸nh kÝch th­íc cña c¸c vËt b»ng nh÷ng bµi luyÖn tËp ®­îc tiÕn hµnh trªn c¸c tiÕt «n tËp hay trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §Ó cho trÎ luyÖn tËp,gi¸o viªn nªn sö dông c¸c vËt quen thuéc cã xung quanh trÎ nh­: Qu¶ bãng b¶ng,sîi d©y, tê giÊy, c¸i n¬,bóp bª… c¸c vËt nµy cã ®é chªnh lÖch kÝch th­íc gi¶m dÇn ®Ó qua ®ã gióp trÎ nhËn thÊy kh«ng ph¶i bao giê vµ chØ b»ng trùc gi¸c còng nhËn ra mèi quan hÖ kÝch th­íc gi÷a c¸c vËt mµ cÇn thiÕt ph¶i n¾m ®­îc kü n¨ng so s¸nh kÝch th­íc cña c¸c vËt,trªn c¬ së ®ã d¹y trÎ c¸c biÖn ph¸p so s¸nh kÝch th­íc. ë líp MÉu Gi¸o nhì trÎ ®­îc häc c¸c biÖn ph¸p so s¸nh kÝch th­íc nh­ xÕp chång ,xÕp c¹nh 2 ®èi t­îng víi nhau.§Ó d¹y trÎ c¸c biÖn ph¸p so s¸nh nµy nªn sö dung c¸c ®èi t­¬ng cã h×nh dang gièng nhau vµ chØ kh¸c nhau kh«ng nhiÒu vÒ chiÒu cÇn so s¸nh,cßn c¸c chiÒu kh¸c th× gièng nhau.vÝ dô :§Ó so s¸nh chiÒu dµi cña 2 vËt ta cã thÓ dïng 2 b¨ng giÊy cã sù chªnh lÖch vÒ chiÒu dµi lµ 2 - 3cm,cßn chiÒu réng vµ ®é dÇy cña chóng b»ng nhau. ViÖc d¹y trÎ c¸c biÖn ph¸p so s¸nh nµy ®­îc tiÕn hµnh trªn c¬ së gi¸o viªn lµm mÉu biÖn ph¸p xÕp chång hay xÕp c¹nh kÌm theo lêi gi¶ng gi¶i tr×nh tù c¸c thao t¸c .sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho trÎ thùc hµnh so s¸nh t­êng chiÒu kÝch th­íc cña c¸c vËt b»ng biÖn ph¸p ®· häc. Trªn c¬ së ®ã h×nh thµnh kü n¨ng so s¸nh cho trÎ . §Ó so s¸nh ®é lín cña c¸c vËt ban ®Çu nªn sö dông nh÷ng vËt mµ chóng cã thÓ ®Æt chång lªn hay lång vµo nhau ®Ó gióp so s¸nh. Gi¸o viªn chó ý d¹y trÎ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ vÒ ®é lín cña 2 ®èi t­îng nh­ : “C¸i ®Üa ®á to h¬n ®Üa xanh”, “C¸i ®Üa xanh nhá h¬n c¸i ®Üa ®á” hay “Hai c¸i ®Üa to b»ng nhau”… ë líp mÉu gi¸o nhì gi¸o viªn cÇn chó ý ph¸t triÓn sù ­íc l­îng kÝch th­íc b»ng m¾t cho trÎ ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých ®ã cÇn sö dông c¸c bµi luyÖn tËp kh¸c nhau nh­ t×m vËt cã kÝch th­íc b»ng kÝch th­íc cña vËt mÉu,tiÕp theo trÎ cã thÓ t×m vËt cã kÝch th­íc gièng kÝch th­íc cña vËt mÉu b»ng c¸ch ghi nhí. Nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng, kü x¶o, trÎ thu ®­îc trªn tiÕt to¸n cÇn ®­îc gi¸o viªn taä ®iÒu kiÖn ®Ó trÎ sö dông vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau nh­: TrÎ vÏ 1 con ®­êng réng,mét con ®­êng hÑp; C¾t 1 b¨ng giÊy dµi mét b¨ng giÊy ng¾n; lµm mét c¸i cÇu thang;so s¸nh lùa chän c¸c khèi h×nh cÇn thiÕt ®Ó x©y ng«i nhµ cao, ng«i nhµ thÊp, ch¾p ghÐp c¸i cæng cao ,c¸i cæng thÊp… Ngoµi ra gi¸o viªn nªn tæ chøc cho trÎ c¸c trß ch¬i häc tËp ®Ó cñng cè vµ øng dông nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng kü x¶o mµ trÎ cã. c.Ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ h×nh d¹ng cho trÎ mÉu gi¸o nhì B­íc vµo líp mÉu gi¸o nhì trÎ ®· nhËn biÕt ,ph©n biÖt vµ n¾m ®­îc tªn gäi cña mét sè c¸c h×nh häc ph¼ng nh­:H×nh trßn,h×nh vu
Luận văn liên quan