Đồ án Thiết kế Đường cấp 3 miền núi 60 km-H, lưu lượng 645 xe- ngày đêm tương lai (kèm bản vẽ)

1. NGUYÊN TẮC VẠCH TUYẾN: Để vạch tuyến trên bình đồ cần phải đảm bảo những nguyên tắc chung như đã trình bày ở phần thiết kế sơ bộ. Ở trong phần này ta chỉ đề cập đến một số vấn đề cần lưu ý thêm như sau : Nếu các điểm khống chế có cao độ chênh lệch nhau không lớn thì có gắng cho tuyến bám theo đường đồng mức để giảm độ dốc dọc nhưng cũng phải khống chế số đường cong, tránh nhỏ và vụn vặt đảm bảo tốt chất lượng khai thác của đường. Theo như địa hình của tuyến là địa hình đồi núi thì nên men theo sườn dốc hoặc đi theo các thềm sông nhưng không nên gần sông qúa, có thể đi ở các thung lũng và sườn dốc. Vạch tuyến đi qua những nơi có địa chất của tương đối ổn định, không có vấn đề gì xử lý đặc biệt và tận dụng được nguyên vật liệu có sẳn ở địa phương. Khi tuyến phải vượt qua dãy núi thì nên cho tuyến vượt qua chổ yên ngựa, men theo sườn dốc hoặc để lên xuống sao cho đảm bảo bảo độ dốc dọc theo thiết kế. Căn cứ vào những điều nêu trong thiết kế sơ bộ và kết hợp với những vấn đề trên ta tiến hành đi tuyến từ Km:6+00 đến Km:7+447 và trên đoạn tuyến có một đường cong nằm.

doc74 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3877 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế Đường cấp 3 miền núi 60 km-H, lưu lượng 645 xe- ngày đêm tương lai (kèm bản vẽ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÌNH HÌNH CHUNG CUÛA KHU VÖÏC XAÂY DÖÏNG TÌNH HÌNH CUÛA TUYEÁN ÑÖÔÏC CHOÏN: Trong phaàn thieát keá sô boä ñaõ giôùi thieäu tình hình chung cuûa khu vöïc tuyeán A-B, veà tình hình daân sinh kinh teá, ñòa hình, ñòa maïo, ñòa chaát thuûy vaên, khí haäu, vaät lieäu xaây döïng v.v…ÔÛ ñaây caàn xem xeùt laïi caùc ñieåm sau: Veà khí haäu thuûy vaên: Khu vöïc tuyeán A-B ñi qua laø khu vöïc mang khí haäu nhieät ñôùi, khí haäu ñöôïc chia laøm hai muøa roõ reät ñoù laø muøa khoâ vaø muøa möa + Muøa möa töø thaùng 4 ñeán thaùng 9 + Muøa khoâ töø thaùng 10 ñeán thaùng 3 Do ñoù kieán nghò choïn thôøi gian thi coâng vaøo muøa khoâ, töø thaùng 10 ñeán thaùng 3 ñeå thời tieát ít aûnh höôûng ñeán daây chuyeàn saûn xuaát. Vaät lieäu xaây döïng ñòa phöông: Vaät lieäu coù theå khai thaùc ôû ñòa phöông laø ñaù vaø caùc moû ñaù ôû khu vöïc ñaàu tuyeán coù tröõ löôïng khaù lôùn coù theå khai thaùc laøm maët ñöôøng. Goã, tre, nöùa duøng ñeå xaây döïng laùn traïi vaø caùc coâng trình phuïc vuï cho sinh hoaït cho coâng nhaân. Caùc vaät lieäu khaùc nhö: ximaêng, saét, theùp, nhöïa ñöôøng, caùc caáu kieän ñuùc saün nhö: coáng… thì phaûi vaän chuyeån töø coâng ty vaät tö cuûa tænh tôùùi coâng tröôøng. Tình hình veà ñôn vò thi coâng vaø thôøi haïn thi coâng: Ñôn vò thi coâng coù ñaày ñuû maùy moùc, thieát bò, nhaân vaät löïc ñaûm baûo toác ñoä thi coâng vaø hoaøn thaønh ñuùng thôøi haïn. Thôøi haïn thi coâng: + Ngaøy khôûi coâng: 01-10-2011 + Ngaøy hoaøn thaønh: 31-03-2012 Tình hình cung caáp nguyeân vaät lieäu: Tuyeán ñöôøng ñi qua ñòa hình mieàn ñoài nui với caùc loaïi vaät lieäu thieân nhieân nhö caùt, ñaù… saün coù taïi ñòa phöông. Caùc loaïi vaät lieäu naøy qua kieåm tra chaát löôïng vaø trong thöïc teá ñaõ phuïc vuï khaù toát cho ngaønh xaây döïng taïi ñòa phöông. Chính nhôø taän duïng ñöôïc nguoàn nguyeân vaät lieäu saün naøy maø ta coù theå giaûm ñöôïc giaù thaønh xaây döïng ñöôøng. Tình hình daân sinh: Ñaây laø tuyeán ñöôøng ñöôïc xaây döïng nhaèm phaùt trieån kinh teá cuûa vuøng, daân cö doïc theo tuyeán chuû yeáu laø daân ñòa phöông vôùùi maät ñoä thaáp, neân vieäc giaûi toûa ñeàn buø ít, ñoàng thôøi coù theå taän duïng ñöôïc lao ñoäng ñòa phöông. KEÁT LUAÄN: Vieäc xaây döïng tuyeán A-B thuaän lôïi veà vaät lieäu xaây döïng vaø nhaân coâng, do vaäy giaù thaønh xaây döïng coâng trình coù theå giaûm moät löôïng ñaùng keå. QUY MOÂ COÂNG TRÌNH: 1. Caùc chæ tieâu kyû thuaät cuûa tuyeán. Tuyeán ñöôøng thieát keá coù caùc thoâng soá kyõ thuaät nhö sau: + Chieàu daøi tuyeán: 7447,29 m. + Caáp thieát keá: III + Toác ñoä thieát keá: 60 Km/h. + Beà roäng maët ñöôøng: 23m. Ñoä doác ngang i = 2%. + Beà roäng leà ñöôøng 1.5 m vaø ñöôïc gia coá 1.0 m . Ñoä doác ngang leà i = 2%. + Keát caáu aùo ñöôøng: Soá thöù töï Vaät lieäu Chieàu daøy, cm  1 BTNC 15 AI 4  2 BTNC 25 BI 6  3 Caáp phoái ñaù daêm loại I 22  4 Caáp phoái thieân nhieân loaïi A 46  Keát caáu phaàn leà gia coá goàm 4 lôùp: Soá thöù töï Vaät lieäu Chieàu daøy, cm  1 BTNC 15 AI 4  2 BTNC 25 BI 6  3 Caáp phoái ñaù daêm loại I 22  4 Caáp phoái thieân nhieân loaïi A 30  + Tuyeán coù 13 coáng ñòa hình,1 caàu nhoû L = 20m vaø 1 caàu nhoû L = 7m CHOÏN PHÖÔNG AÙN THI COÂNG ÖU ÑIEÅM CUÛA TÖØNG PHÖÔNG AÙN: Phöông phaùp daây chuyeàn: Ñaây laø phöông phaùp thi coâng ñöôïc söû duïng phoå bieán hieän nay. Theo phöông phaùp naøy trong quaù trình thi coâng ñöôïc chia ra laøm nhieàu coâng ñoaïn coù quan heä chaët cheõ vôùi nhau vaø ñöôïc saép xeáp theo moät trình töï hôïp lyù. Moãi ñôn vò ñaûm nhaän moät coâng taùc coù trang bò maùy moùc thieát bò cô giôùi. Moãi ñôn vò chuyeân nghieäp phaûi hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa mình tröôùc khi ñôn vò chuyeân nghieäp sau tieáp tuïc khai trieån tôùi. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp: + Sôùm ñöa ñöôøng vaøo söû duïng, trình ñoä chuyeân moân hoùa cao, taän duïng heát naêng suaát cuûa maùy moùc. + Trình ñoä coâng nhaân ñöôïc naâng cao, coù khaû naêng taêng naêng suaát lao ñoäng aùp duïng khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán trong thi coâng. Ñieàu kieän aùp duïng ñöôïc phöông phaùp: + Khoái löôïng coâng taùc phaân boá töông ñoái ñoàng ñeàu treân tuyeán. + Phaûi ñònh hình hoùa caùc keát caáu phaân phoái vaø cung caáp vaät lieäu phaûi kòp thôøi ñuùng tieán ñoä. + Chæ ñaïo thi coâng phaûi kòp thôøi, nhanh choùng, maùy moùc thieát bò phaûi ñoàng boä. Phöông phaùp tuaàn töï: Laø phöông phaùp ñoàng thôøi tieán haønh moät loaïi coâng taùc treân toaøn boä chieàu daøi tuyeán do moät ñôn vò thöïc hieän. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp: + Yeâu caàu veà maùy moùc taêng. + Maùy moùc vaø coâng nhaân phaân taùn treân dieän roäng, do ñoù khoâng coù ñieàu kieän laõnh ñaïo taäp trung, naêng suaát maùy bò giaûm vaø vieäc baûo döôõng sửa chöõa maùy cuõng bò aûnh höôûng. + Coâng taùc quaûn lí kyõ thuaät thi coâng vaø kieåm tra chaát löôïng coâng trình haèng ngaøy dieãn ra phöùc taïp hôn. + Khoù naâng cao tay ngheà cuûa coâng nhaân. + Khoâng ñöa ñöôïc nhöõng ñoaïn ñöôøng laøm xong tröôùc vaøo söû duïng. + Moät öu ñieåm duy nhaát laø ñòa ñieåm thi coâng khoâng thay ñoåi neân vieäc toå chöùc ñôøi soáng cho coâng nhaân coù phaàn ñôn giaûn hôn. Ñieàu kieän aùp duïng: + Chæ aùp duïng khi tuyeán ñöôøng thi coâng ngaén. + Khi khoâng aùp duïng phöông phaùp daây chuyeàn. Phöông phaùp phaân ñoaïn Theo phöông phaùp naøy tuyeán ñöôøng chia ra thaønh nhieàu ñoaïn rieâng bieät vaø laøm ñeán ñoaïn tieáp theo sau khi ñaõ hoaøn thaønh coâng taùc treân ñoaïn ñöôøng tröôùc ñoù. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp: + Thôøi haïn thi coâng ngaén hôn so vôùi phöông phaùp tuaàn töï. + Vieäc söû duïng maùy moùc vaø nhaân löïc toát hôn, khaâu quaûn lí kyõ thuaät vaø kieåm tra chaát löôïng coù thuaän lôïi hôn. + Nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø di chuyeån caùc cô sôû saûn xuaát, caùc baõi ñeå xe maùy, oâtoâ nhieàu laàn. Ñieàu kieän aùp duïng: + Khi trình ñoä toå chöùc thi coâng vaø tay ngheà coâng nhaân chöa cao. Ngoaøi caùc phöông phaùp treân coøn coù moät phöông phaùp keát hôïp caùc phöông phaùp treân goïi laø phöông phaùp hoãn hôïp. KIEÁN NGHÒ CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP THI COÂNG: Tuyeán A-B ñöôïc xaây döïng vôùi toång chieàu daøi tuyeán laø 7,44729Km . Ñôn vò thi coâng cuûa ñòa phöông coù ñaày ñuû maùy moùc, nhaân löïc, caùn boä, kyõ sö coù trình ñoä chuyeân moân cao. Vaät tö xaây döïng ñöôïc cung caáp ñaày ñuû vaø kòp thôøi, caùc coáng ñeàu thieát keá theo ñònh hình töø trong nhaø maùy ñöôïc chuyeân chôû ñeán coâng trình ñeå laép gheùp. Khoái löôïng coâng taùc ñöôïc rải ñeàu treân tuyeán, khoâng coù khoái löôïng taäp trung lôùn. Töø vieäc phaân tích caùc ñieàu kieän treân ta thaáy toå chöùc thi coâng theo phöông phaùp daây chuyeàn laø hôïp lí. CHOÏN HÖÔÙNG THI COÂNG: Caên cöù vaøo söï phaân boá moû vaät lieäu vaø maïng löôùi ñöôøng taïm coù theå boá trí caùc phöông aùn thi coâng sau: Phöông aùn 1: Toå chöùc thaønh moät daây chuyeàn toång hôïp thi coâng töø ñaàu tuyeán ñeán cuoái tuyeán. Öu ñieåm: daây chuyeàn lieân tuïc vaø söû duïng ñöôïc caùc ñoaïn ñöôøng laøm xong vaøo vaän chuyeån vaät lieäu vaø thieát bò. Nhöôïc ñieåm: phaûi laøm ñöôøng coâng vuï ñeå vaän chuyeån vaät lieäu. Ngoaøi ra, yeâu caàu veà xe vaän chuyeån ngaøy caøng taêng theo chieàu daøi tuyeán. . Phöông aùn 2: Chia laøm hai höôùng thi coâng: +Höôùng thöù nhaát : thi coâng töø ñaàu tuyeán ñeán giöõa tuyeán. +Höôùng thöù hai: thi coâng töø cuoái tuyeán ñeán giöõa tuyeán. Öu ñieåm: vaän chuyeån ñöôïc xe maùy vaän chuyeån vaät lieäu laø toái öu. Nhöôïc ñieåm: löïc löôïng thi coâng phaân taùn, vieäc toå chöùc chæ ñaïo thi coâng khoâng chaët cheõ. Keát luaän vaø kieán nghò: Qua phaân tích öu nhöôïc ñieåm cuûa hai phöông aùn treân, nhaän thaáy thi coâng theo phöông aùn 1 coù hieäu quaû hôn neân kieán nghò thi coâng theo phöông aùn 1. Trình töï vaø tieán ñoä thi coâng: Döïa vaøo hoà sô thieát keá sô boä cuûa tuyeán A-B coù nhöõng nhaän xeùt sau: Tuyeán A-B laø tuyeán môùi xaây döïng, xung quanh tuyeán coù heä thoáng ñöôøng moøn nhömg raát ít. Maët caét ngang chuû yeáu laø ñắp hoaøn toaøn, tuyeán coù khoái löôïng taäp trung töông ñoái nhieàu. Tuyeán ñi qua moät soá suoái caïn vaø hai suoái lôùn, khoâng coù soâng. Suoái caïn vaøo muøa khoâ khoâng coù nöôùc, neân vieäc vaän chuyeån vaät lieäu khoâng gaëp khoù khaên laém. Caàu L=20m vaø L=7 ở suối lớn vaø nhoû do ñoäi thi coâng chuyeân nghieäp laøm rieâng. Tieán ñoä thi coâng ñöôøng coù theå choïn phöông aùn sau: Daây chuyeàn thi coâng coáng ñi tröôùc, daây chuyeàn thi coâng neàn vaø maët ñöôøng ñi sau Öu ñieåm: Ñaûm baûo cho daây chuyeàn thi coâng neàn ñöôøng vaø maët ñöôøng lieân tuïc khoâng bò aûnh höôûng khi thi coâng coáng. Giaûm ñöôïc khoái löôïng ñaøo ñaép khi thi coâng coáng ñòa hình. Nhöôïc ñieåm: Phaûi laøm ñöôøng taïm ñeå vaän chuyeån vaät lieäu, caáu kieän ñuùc saün vaø maùy thi coâng ñeán vò trí thi coâng coáng. Kieán nghò: Qua phaân tích nhöõng öu nhöôïc ñieåm caùc phöông aùn thi coâng treân, ta thaáy: + Vieäc thi coâng neàn vaø maët ñöôïc lieân tuïc,khoâng bò aûnh höôûng do thi coâng coáng. +Ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm phöông aùn ta neân thi coâng vaøo muøa khoâ, taïi caùc ñöôøng tuï thuûy cuûa coáng ñòa hình thöôøng khoâng coù nöôùc neân khoâng bò ngaäp luùc ta thi coâng coáng. +Coá gaéng taän duïng toái ña ñöôøng saün coù ñeå vaän chuyeån vaät lieäu. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ Chuaån bò maët baèng thi coâng Muïc ñích cuûa coâng taùc chuaån bò laø nhaèm taïo ñieàu kieän toát nhaát ñeå thöïc hieän coâng taùc xaây döïng, aùp duïng nhöõng kyõ thuaät thi coâng tieân tieán, trieån khai coâng taùc moät caùch nhòp nhaøng trong thôøi kì ñaàu thi coâng. Coâng taùc chuaån bò thöôøng ñöôïc tieán haønh theo hai giai ñoaïn: Giai ñoaïn ñaàu:coù nhieäm vuï chuaån bò veà hoà sô kyõ thuaät, taøi vuï hôïp ñoàng vaø caùc taøi lieäu khaùc, ñoàng thôøi tieán haønh caùc bieän phaùp toå chöùc caàn thieát ñeå baét ñaàu xaây laép vaø laøm coâng taùc chuaån bò cho giai ñoaïn hai. Gia ñoaïn hai: chuaån bò veà toå chöùc vaø kyõ thuaät cho coâng tröôøng, goïi laø thôøi kì chuaån bò thi coâng. Vieäc hoaøn thaønh coâng taùc chuaån bò laø nhieäm vuï cuûa ñôn vò thi coâng. Ñeå chuaån bò trieån khai coâng taùc xaây döïng cô baûn ñöïôc thoâng suoát nhòp nhaøng, trong giai ñoaïn thi coâng caàn phaûi: Chuaån bò maët baèng xaây döïng: doïn saïch khu ñaát ñeå xaây döïng nhöõng coâng trình chính, caùc xí nghieäp vaø cô sôû saûn xuaát, chaët caây, ñaøo bôùi, dôøi nhöõng coâng trình kieán truùc cuõ… khoâng thích hôïp chi coâng trình môùi. Xaây döïng nhaø ôû, nhaø laøm vieäc taïm thôøi. Ñaët ñöôøng daây ñieän thoaïi giöõa coâng tröôøng vôùi caùc ñôn vò thi coâng. Cung caáp naêng löôïng, ñieän nöôùc cho coâng tröôøng. Chuaån bò maùy moùc, phöông tieän vaän chuyeån vaø caùc phöông tieän söûa chöõa caùc loaïi maùy moùc xe coä ñoù. II. Caém coïc ñònh tuyeán: Tröôùc khi thi coâng ta phaûi ñöa tuyeán treân bình ñoà ra thöïc ñòa, coâng vieäc naøy do toå traéc ñòa ñaûm nhaän. Vieäc caém tuyeán coù theå thöïc hieän baèng phöông phaùp ñoà hoïa hay giaûi tích, sau ñoù duøng soá lieäu thu ñöôïc caém tuyeán baèng maùy traéc ñòa. Caùc böôùc thöïc hieän: + Xaùc ñònh caùc moác cao ñoä chuaån cuûa löôùi döôøng chuyeàn quoác gia. + Laäp löôùi ñöôøng chuyeàn doïc theo tuyeán xaây döïng + Xaùc ñònh toïa ñoä cuûa coïc treân tuyeán. +Truy caùc cao ñoä cuûa löôùi ñöôøng chuyeàn quoác gia treân thöïc ñòa. + Caém caùc coïc cuûa löôùi ñöôøng chuyeàn xaây döïng. + Caém caùc ñieåm khoáng cheá treân tuyeán. + Caém caùc ñieåm chi tieát treân tuyeán. Sau khi ñöa tuyeán ra thöïc ñòa, chuùng ta xaùc ñònh phaïm vi dôõ boû chöôùng ngaïi vaät, di dôøi, giaûi toûa. III. Chuaån bò caùc loaïi nhaø vaø vaên phoøng taïi hieän tröôøng Moät trong nhöõng nhieäm vuï haøng ñaàu cuûa thôøi kì chuaån bò thi coâng laø chuaån bò nhaø cöûa taïm, goàm caùc loaïi coâng trình: + Nhaø ôû cuûa coâng nhaân, caùn boä nhaân vieân phuïc vuï caùc ñôn vò thi coâng. + Caùc nhaø aên, nhaø taém, caâu laïc boä. + Caùc nhaø laøm vieäc cuûa ban chæ huy coâng tröôøng vaø caùc ñoäi thi coâng. + Nhaø kho caùc loaïi. + Nhaø saûn xuaát ñeå boá trí caùc xöôûng saûn xuaát, traïm söûa chöõa. Ñoái vôùi tuyeán ngaén ta neân xaây döïng ta neân xaây döïng vaên phoøng ôû ñaàu tuyeán, coøn laïi thì neân ôû ñaàu vaø cuoái tuyeán. IV. Chuaån bò caùc caùc cô sôû saûn xuaát: Cô sôû saûn xuaát ôû coâng tröôøng goàm cô sôû saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng vaø baùn thaønh phaåm, caùc xöôûng söûa chöûa cô khí vaø baûo döôõng xe maùy… phuïc vuï quaù trình thi coâng vaø saûn xuaát. Quy moâ cuûa chuùng phuï thuoäc vaøo nhu caàu phuïc vuï cuûa noù. V. Chuaån bò ñöôøng taïm: Khi xaây döïng coâng trình giao thoâng coù theå vaän chuyeån vaät lieäu xaây döïng vaø baùn thaønh phaåm, caáu kieän ñuùc saün theo caùc ñöôøng ñaõ coù saün, theo caùc ñöôøng taïm phuïc vuï cho nhu caàu thi coâng. Ñöôøng taïm bao goàm: ñöôøng coâng vuï vaø ñöôøng traùnh. VI. Chuaån bò hieän tröôøng thi coâng: 1. Khoâi phuïc coïc: Khoâi phuïc caùc coïc chuû yeáu cuûa tuyeán. Ño ñaïc kieåm tra vaø ñoùng theâm caùc coïc phuï. Kieåm tra cao ñoä moác. Chænh tuyeán neáu caàn thieát. Ñaët caùc moác cao ñoä taïm cho caùc vò trí ñaëc bieät treân tuyeán nhö vò trí ñaët coáng, töôøng chaén… Xaùc ñònh phaïm vi thi coâng, di dôøi, giaûi toûa. 2. Doïn deïp maët baèng thi coâng: Doïn saïch coû, boùc boû caùc lôùp höõu cô theo ñuùng qui trình toå chöùc thi coâng. Di dôøi moà maõ, noå phaù caù hoøn ñaù lôùn. Chaët nhöõng caây che khuaát taàm nhìn. 3. Ñaûm baûo thoaùt nöôùc thi coâng: Luoân chuù yù ñeán vaán ñeà thoaùt nöôùc trong suoát quaù trình thi coâng, nhaát laø thi coâng neàn, traùnh ñeå nöôùc ñoïng… baèng caùch taïo caùc raûnh thoaùt nöôùc, taïo ñoä doác beà maët ñuùng quy ñònh. 4. Coâng taùc leân khuoân ñöôøng: Coá ñònh nhöõng vò trí chuû yeáu treân traéc ngang treân neàn ñöôøng ñeå ñaûm baûo thi coâng ñuùng vò trí thieát keá. Ñoái vôùi neàn ñaép phaûi ñònh cao ñoä taïi tim ñöôøng, meùp ñöôøng vaø chaân ta luy. Ñoái vôùi neàn ñaøo cuõng tieán haønh töông töï neàn ñaép nhöng caùc coïc ñònh vò ñöôïc di dôøi ra khoûi phaïm vi thi coâng. 5. Thöïc hieän vieäc di dôøi caùc coïc ñònh vò: Ñoái vôùi ta luy ñaép, coïc ñöôïc dôøi ñeán vò trí meùp ta luy. Ñoái vôùi ta luy ñaøo, coïc ñöôïc dôøi ñeán caùch meùp ta luy ñaøo 0.5 m. TOÅ CHÖÙC THI COÂNG COÁNG THOÁNG KEÂ SOÁ LÖÔÏNG COÁNG: Treân tuyeán coù: 13 coáng, trong ñoù : + 2 coáng ñòa hình D 2,0m + 8 coáng ñòa hình D = 1,5 m + 3 coáng ñòa hình D = 0,75 m STT Lyù trình Ñ/kính Soá löôïng Ghi chuù  1 KM 0 + 263 1.5 2 ñòa hình  2 KM 2 + 55 1.5 2 ñòa hình  3 KM 3 + 404 0.75 3 ñòa hình  4 KM 3 + 785 1.5 2 ñòa hình  5 KM 4 + 490 2.0 2 ñòa hình  6 KM 6 + 805 1.5 2 ñòa hình  BIEÄN PHAÙP THI COÂNG 1 COÁNG ÑIEÅN HÌNH. Coáng ñoâi D = 2m taïi lyù trình Km: 4+490 Trình töï xaây döïng coáng ñöôïc tieán haønh nhö sau: Khoâi phuïc vò trí coáng ngoaøi thöïc ñòa. Vaän chuyeån vaø boác dôû caùc boä phaän coáng ñeán vò trí xaây döïng. Ñaøo hoá moùng. Xaây lôùp ñeäm, xaây moùng coáng. Ñaët ñoát coáng ñaàu tieân. Xaây ñaàu coáng goàm töôøng ñaàu, töôøng caùnh, laùt ñaù 1/4 noùn moá vaø lôùp moùng. Laøm lôùp phoøng nöôùc vaø moái noái oáng coáng. Ñaép ñaát treân coáng vaø lu leøn chaët. Gia coá thöôïng löu vaø haï löu coáng. 1. Khoâi phuïc vò trí coáng ngoaøi thöïc ñòa: Döïa vaøo caùc baûn veõ: traéc doïc bình ñoà ñeå xaùc ñònh vò trí coáng vaø cao ñoä ñaùy coáng ngoaøi thöïc ñòa. Duøng maùy kinh vó, thuûy bình ñeå ño ñaïc vò trí tim coáng, ñoùng coïc daáu thi coâng. Trong suoát quaù trình thi coâng coáng luoân phaûi kieåm tra cao ñoä vaø vò trí coáng, choïn boá trí coâng taùc naøy goàm 2 ngöôøi. 2. Vaän chuyeån vaø boác dôû caùc boä phaän cuûa coáng: Söû duïng xe oâtoâ taûi 7T coù thaønh ñeå chôû ñoát coáng ra coâng tröôøng. Tuyø ñöôøng kính coáng ,ta ñaët coáng naèm ngang treân xe,döïa vaøo qui trình: baûng 10-1 trang 212, saùch “Xaây döïng neàn ñöôøng”, ta tính ra ñöôïc soá xe caàn vaän chuyeån coáng ra coâng tröôøng. Söû duïng xe oâ toâ coù taûi troïng 7T ñeå vaän chuyeån caùc ñoát coáng vaø caùc caáu kieän ñeå xaây döïng coáng. Khi vaän chuyeån neân boá trí caùc coáng ñöùng treân thuøng xe vaø ñöôïc chaèng buoät chaéc chaén. Thuøng xe chæ chöùa ñöôïc 1 ñoát coáng (2m ( moãi ñoát daøi 3m). Soá chuyeán xe chôû caùc ñoát coáng: N = 8 chuyeán Moät laàn vaän chuyeån maát 0.5h = 0.0625 ca, vaäy soá ca xe vaän chuyeån caàn thieát laø:8 0.0625 =0.5 ca 3. Laép ñaët coáng vaøo vò trí: Söû duïng caàn caåu ñeå boác dôõ leân xuoáng caùc oáng coáng. Soá ñoát coáng: coáng 2(2m daøi 12m, moãi ñoát coáng daøi 3m => coù 8 ñoát coáng. Khoái löôïng 1 ñoát coáng d = 2m baèng 3590kg, toång khoái löôïng caùc ñoát coáng: 3590 8 = 28720 kg a. Naêng suaát cuûa caàn truïc K-32 ñeå caåu caùc ñoát coáng töø oâ toâ xuoáng: 66.6 T/ca Soá ca xe vaän chuyeån caàn thieát laø: b. Naêng suaát cuûa caàn truïc K-32 ñeå laép ñaët caùc ñoát coáng: 54 T/ca Soá ca xe vaän chuyeån caàn thieát laø: 4. Vaän chuyeån vaät lieäu :caùt , ñaù ,XM : a. Naêng suaát vaän chuyeån cuûa oâtoâ Maz- 200 trong moät ca: Duøng oâtoâ töï ñoå Maz-200 ñeå vaän chuyeån , naêng suaát ñöôïc xaùc ñònh: P = nht ( Q ( KT Trong ñoù: Q = 10 m3: Khoái löôïng vaät lieäu maø xe chôû ñöôïc trong moät chuyeán. KT = 0.9: Heä soá söû duïng taûi troïng. nht: Soá haønh trình. T: Soá giôø laøm vieäc trong 1 ca, T = 8giôø. Kt = 0.80: Heä soá söû duïng thôøi gian. t: Thôøi gian laøm vieäc trong moät chu kyø . v: Vaän toác xe chaïy, v = 40km/h. tb: Thôøi gian boác haøng leân xe, tb=10 phuùt = 0.17 giôø. td: Thôøi gian ñoå vaät lieäu, td = 6 phuùt = 0.1 giôø. ltb: Cöï ly vaän chuyeån trung bình. Giaû thieát nguoàn vaät lieäu gaàn ñaàu tuyeán: ltb= 7.447/2= 3.7235 Km. giôø Vaäy naêng suaát xe vaän chuyeån: P = 1014.030.9 = 126.27 m3/ca b. Khoái löôïng vaän lieäu caàn chôû ñöôïc tính theo coâng thöùc: V = BLh K = 6.46312 (0.25+0.15+0.1) 1.2=46.53 (m3) B : Beà roäng cuûa lôùp vaät lieäu (m) L :Chieàu daøi cuûa lôùp vaät lieäu (m) H : Chieàu daøy cuûa lôùp vaät lieäu (m) K = 1.2 : Heä soá ñaàm neùn (laáy trung bình) Soá ca xe vaän chuyeån caàn thieát laø: 5. Ñaøo hoá moùng: Duøng maùy ñaøo 1.6 m3 keát hôïp vôùi maùy uûi 140CV ñeå ñaøo moùng coáng. Soá ca maùy caàn thieát ñeå ñaøo moùng coáng ñöôïc tra ñònh möùc. Khoái löôïng xaùc ñònh theo coâng thöùc sau vôùi thaønh hoá moùng laø 1:1 a = 6.463 m: chieàu roäng ñaùy hoá moùng, tuøy thuoäc vaøo loaïi coáng L = 12m: chieàu daøi coáng h = 0.25+0.15+0.1 = 0.5 m: chieàu saâu hoá moùng k: heä soá xeùt ñeán vieäc taêng khoái löôïng coâng taùc do vieäc ñaøo saâu loøng suoái vaø ñaøo ñaát ôû cöûa coáng, k = 2.2 6. Chuù thích ñaøo hoá moùng: Naêng suaát maùy san quy ñoåi P =11500m2/ca = 0.00869ca/100m2. Maët baèng thi coâng: (8 12)m Khoái löôïng 1 töôøng ñaàu: (3.1420.45 +4.647 1.12)/2 2.95 –(2.300/2)23.14160.808=15.89(m3) Khoái löôïng 1 töôøng caùnh: 2{(0.40.3+0.42.15)/2 3.016}=2.96(m3) Khoái löôïng töôøng ñaàu + töôøng caùnh: (15.89 + 2.96)2=37.7 (m3) Ñaát ñaép treân coáng 0.3m: 12(2.3+0.3)6.463 – 2(2.3/2)23.141612 =101.93 (m3) Baûng khoái löôïng thi coâng coáng ñieån hình 22.0m ,L=12m SHÑM Haïng muïc coâng taùc Ñôn vò Khoái löôïng Ñònh möùc Soá coâng, ca maùy Löïa choïn    NC XM NC XM Soá maùy, ngöôøi Ngaøy  Ñònh vò coáng coâng   0.25  2 0.2500  AB.22122 San saân baõi ñeå ñaët caùc ca/100m2 0.72     Ñoát coáng vaø vaät lieäu   

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docThi cong.doc
 • doc1 - Tk binh do - R.doc
 • doc2 - trac doc - R.doc
 • doc3-tk kc ao duong R.doc
 • doc4-cong trinh thoat nuoc- R.doc
 • doc5-tk nen duong.doc
 • docCHUONG 1-SO BO.doc
 • docCHUONG 2-CHKT.doc
 • docCHUONG 3-BD.doc
 • docCHUONG 4-THUY VAN.doc
 • docCHUONG 5-KCAD.doc
 • docCHUONG 6-TDTN.doc
 • docCHUONG 7-KLDD.doc
 • docCHUONG 8.doc
 • docCopy of Thi cong.doc
 • docGIOI THIEU.doc
Luận văn liên quan