Đồ án Triển khai crm thực tế

Cuộc cách mạng công nghệ thông tin ở thế kỷ 20 đã cho chúng ta thấy ảnh hƣởng sâu sắc của công nghệ thông tin đến mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế, v n hóa, xã hội; đƣa xã hội loài ngƣời chuyển mạnh từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế trí thức. Nội dung cơ bản của cuộc cách mạng này là ứng dụng công nghệ cao, hiện đại với công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) là phƣơng tiện có ý nghĩa quyết định, với trí tuệ và sáng tạo là nguồn lực quốc gia quan trọng, phục vụ cho việc xây dựng và phát triển một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Từ những thập kỉ cuối thế kỷ 20 CNTT&TT đã có những bƣớc phát triển vũ bão và đã đem lại những thay đổi lớn lao cho cuộc sống nhân loại. CNTT, nhất là mạng Internet làm cho khoảng cách trên thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé. Tri thức và thông tin không biên giới sẽ đƣa hoạt động kinh tế vƣợt ra khỏi phạm vi quốc gia và trở thành hoạt động mang tính toàn cầu. Trong mọi hoạt động kinh doanh, khách hàng luôn đóng vai trò trung tâm. Và câu hỏi đƣợc đặt ra làm sao để quản lý khách hàng đƣợc tốt? Làm sao để khách hàng hợp tác với công ty lâu dài hơn ? Làm sao để t ng lợi nhuận cho công ty ? Làm sao để t ng sự cộng tác giữa các nhân viên trong một công ty, một phòng ban ? Làm sao để bảo mật các thông tin nhạy cảm. Phần mềm quản lí quan hệ khách hàng (CRM) ra đời nhằm để giải quyết các vấn đề trên.

pdf115 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2611 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Triển khai crm thực tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ án tốt nghiệp TRIỂN KHAI CRM THỰC TẾ MỤC LỤC Page 1 MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGARCRM ..................... 9 1.1. Kiến trúc SugarCRM .............................................................................................................. 9 1.2. Tùy biến trong SugarCRM ............................................................................................... 14 CHƢƠNG 2: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU .................. 31 2.1. Giới thiệu công ty RED .................................................................................................... 31 2.2. Mô tả bài toán .................................................................................................................. 31 2.3. Các yêu cầu cho hệ thống CRM của công ty Red ............................................................ 32 2.4. Qui trình hoạt động .......................................................................................................... 34 2.5. Lƣợc đồ Usecase .............................................................................................................. 36 2.5.1. Usecase của Actor Nhân Viên .................................................................................. 37 2.5.2. Usecase của Actor Nhân Sự ..................................................................................... 38 2.5.3. Usecase của Actor Kế Toán ..................................................................................... 39 2.5.4. Usecase của Actor Manager: .................................................................................... 40 2.6. Phân tích yêu cầu về cơ sở dữ liệu ................................................................................... 41 2.6.1. Các thuộc tính của Account ..................................................................................... 42 2.6.2. Các thuộc tính của Revenues actual ......................................................................... 43 2.6.3. Các thuộc tính của Revenues Estimation ................................................................. 44 2.6.4. Các thuộc tính của Production Cost Esmation ......................................................... 45 2.6.5. Các thuộc tính của Production Cost Actual ............................................................. 46 2.6.6. Các thuộc tính của Manpower Cost ......................................................................... 47 2.6.7. Các thuộc tính của User ........................................................................................... 47 2.6.8. Các thuộc tính của Timesheets ................................................................................. 48 2.6.9. Các thuộc tính của Leaving ...................................................................................... 50 2.6.10. Các thuộc tính của Salary ......................................................................................... 51 2.6.11. Các thuộc tính của Project ........................................................................................ 53 2.7. Các mẫu Report tham khảo .............................................................................................. 54 2.7.1. Mẫu Report Project Cost Estimate ........................................................................... 54 2.7.2. Mẫu Report Project Cost Actual (CR) ..................................................................... 55 MỤC LỤC Page 2 2.7.3. Mẫu Report Project Cost Actual (MA) .................................................................... 56 2.7.4. Mẫu Report Profit And Loss (CR) .......................................................................... 57 2.7.5. Mẫu Report Profit And Loss (MA) ......................................................................... 57 2.7.6. Mẫu Report Revenue ............................................................................................... 57 2.7.7. Mẫu Report Timesheet (%) ...................................................................................... 58 2.7.8. Mẫu Report Timesheet ............................................................................................. 59 2.8. Khảo sát hệ thống server đang hoạt động của Red .......................................................... 60 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG .............................................. 61 3.1. Module Account ............................................................................................................... 62 3.2. Module ManPower Cost .................................................................................................. 63 3.3. Module Production cost actual ......................................................................................... 64 3.4. Module Production cost estimation .................................................................................. 64 3.5. Module Projects ............................................................................................................... 64 3.6. Module Revenues Estimation .......................................................................................... 65 3.7. Module Revenues Actual ................................................................................................. 65 3.8. Module Salary .................................................................................................................. 66 3.9. Module Timesheets .......................................................................................................... 67 3.10. Module Leaving ........................................................................................................... 67 3.11. Module PublicDays ...................................................................................................... 68 3.12. Module Report ............................................................................................................. 68 3.12.1. Report Estimate Cost ................................................................................................ 69 3.12.2. Report Actual Cost (MA) ......................................................................................... 69 3.12.3. Report Actual Cost (CR) .......................................................................................... 70 3.12.4. Report Profit And Loss (CR) ................................................................................... 71 3.12.5. Report Profit And Loss (MA) .................................................................................. 71 3.12.6. Report Revenues Projection ..................................................................................... 72 3.12.7. Report timesheet....................................................................................................... 72 3.12.8. Report Timesheets (%) ............................................................................................. 74 CHƢƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỰC TẾ CHO RED ..... 75 4.1. Module Account ............................................................................................................... 75 4.2. Module Projects ............................................................................................................... 76 MỤC LỤC Page 3 4.3. Module timesheets ........................................................................................................... 81 4.4. Module Teams .................................................................................................................. 84 4.5. Module salary ................................................................................................................... 86 4.6. Module report ................................................................................................................... 89 4.6.1. Report estimate cost ................................................................................................. 91 4.6.2. Report actual cost ..................................................................................................... 95 4.7. Module Manpower Cost ................................................................................................. 100 4.8. Đánh giá hệ thống .......................................................................................................... 101 KẾT LUẬN .......................................................................................... 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 105 PHỤ LỤC 1 .......................................................................................... 106 PHỤ LỤC 2 .......................................................................................... 113 MỤC LỤC HÌNH ẢNH Page 4 MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Các module trong SugarCRM ...................................................................... 10 Hình 2: Cấu trúc các thƣ mục con của một thƣ mục gốc .......................................... 12 Hình 3: Các công cụ trong Developer Tools ............................................................. 14 Hình 4: Công cụ Repair trong System ...................................................................... 15 Hình 5: Tạo relationship trong công cụ studio .......................................................... 23 Hình 6: các quan hệ giữa các module với nhau ........................................................ 23 Hình 7: Cấu trúc code của file logic hook ................................................................ 25 Hình 8: Qui trình hoạt động tìm kiếm khách hàng và lập dự án ............................... 35 Hình 9: Lƣợc đồ Uscae tổng thể ............................................................................... 36 Hình 10: Lƣợc đồ Usecase của Actor Nhân Viên ..................................................... 37 Hình 11: Lƣợc đồ Usecase của Actor Nhân Sự ........................................................ 38 Hình 12: Lƣợc đồ Uscase của Actor Kế Toán .......................................................... 39 Hình 13: Lƣợc đồ Usecase cho Actor Manager (ngƣời quản lý) .............................. 40 Hình 14: Mô hình ERD tổng thể ............................................................................... 41 Hình 15: Các thuộc tính của thực thể Account ......................................................... 42 Hình 16: Các thuộc tính của thực thể revenues actual .............................................. 43 Hình 17: Các thuộc tính của thực thể Revenues Estimation ..................................... 44 Hình 18: Các thuộc tính của thực thể Production Cost Estiamtion .......................... 45 Hình 19: Các thuộc tính của thực thể Production Cost Actual ................................. 46 Hình 20: Các thuộc tính của thực thể Manpower Cost ............................................. 47 Hình 21: Các thuộc tính của thực thể Users .............................................................. 48 Hình 22: Các thuộc tính của thực thể Timesheets..................................................... 49 Hình 23: Các thuộc tính của thực thể Leaving .......................................................... 50 Hình 24: Các thuộc tính của thực thể Salary............................................................. 52 Hình 25: Các thuộc tính của thực thể Project ........................................................... 53 Hình 26: WorkFlow của hệ thống Red online timesheet (Red CRM) ...................... 62 Hình 27: Giao diện màn hình listview của module Account .................................... 62 Hình 28: Giao diện màn hình editview của module Account ................................... 63 Hình 29: Giao diện tạo mới Manpower Cost ............................................................ 63 Hình 30: Giao diện tạo mới Prduction cost actual .................................................... 64 Hình 31: Giao diện tạo mới Production cost Estimation .......................................... 64 Hình 32: Giao diện mới mới Projects ....................................................................... 65 Hình 33: Giao diện tạo mới Revenues Estimation .................................................... 65 Hình 34: Giao diện tạo mới Revenues Actual .......................................................... 66 Hình 35: Giao diện tạo mới Salary ........................................................................... 66 MỤC LỤC HÌNH ẢNH Page 5 Hình 36: Giao diện khi nhập Timesheets .................................................................. 67 Hình 37: Giao diện khi nhập Leaving ....................................................................... 67 Hình 38: Giao diện khi tạo mới Publicdays .............................................................. 68 Hình 39: Giao diện các Report trong hệ thống ......................................................... 68 Hình 40: Giao diện Report Estiamte Cost ................................................................. 69 Hình 41: Giao diện Report Actual Cost (MA) .......................................................... 70 Hình 42: Giao diện Report Actual Cost (CR) ........................................................... 70 Hình 43: Giao diện Report Profit And Loss (CR) .................................................... 71 Hình 44: Giao diện Report Profit And Loss (MA) ................................................... 72 Hình 45: Giao diện Report Revenues Projection ...................................................... 72 Hình 46: Giao diện Report Timesheet đƣợc lọc theo dự án ..................................... 73 Hình 47: Giao diện Report Timesheet đƣợc lọc theo nhân viên ............................... 73 Hình 48: Giao diện Report Tímesheet (%) ............................................................... 74 Hình 49: Màn hình đ ng nhập vào hệ thống ............................................................. 75 Hình 50: Màn hình edit account ................................................................................ 76 Hình 51: Màn hình tạo mới Project ........................................................................... 79 Hình 52: Màn hình chi tiết các thông tin liên quan đến Project ............................... 80 Hình 53: Màn hình Timesheets ................................................................................. 84 Hình 54: Màn hình nhập team và xem các user đƣợc thêm vào team ...................... 86 Hình 55: Màn hình Salary ......................................................................................... 89 Hình 56: Màn hình danh sách các report ................................................................. 91 Hình 57: Màn hình Report estimate cost .................................................................. 94 Hình 58: Màn hình Report Actual cost ..................................................................... 99 MỤC LỤC BẢNG Page 6 MỤC LỤC BẢNG Bảng 1: Tạo mới một package trong SugarCRM ...................................................... 16 Bảng 2: Tạo mới một module trong SugarCRM ....................................................... 17 Bảng 3: Tùy chỉnh module bằng công cụ Studio trong module builder ................... 21 Bảng 4: Deloy module để đƣa vào sử dụng trong hệ thống SugarCRM .................. 22 Bảng 5: danh sách các tính n ng cần quản lý cho công ty Red ................................ 34 Bảng 6: Mẫu Report Project Cost Estimation ........................................................... 54 Bảng 7: Mẫu Report Project Cost Actual (CR) ......................................................... 55 Bảng 8: Mẫu Report Project Cost Actual (MA) ....................................................... 56 Bảng 9: Mẫu Report Profit And Loss (CR) .............................................................. 57 Bảng 10: Mẫu Report Profit And Loss (MA) ........................................................... 57 Bảng 11: Mẫu Report Revenues ............................................................................... 57 Bảng 12: Mẫu Report Timesheet (%) ....................................................................... 58 Bảng 13: Mẫu report Timesheet ................................................................................ 59 MỞ ĐẦU Page 7 MỞ ĐẦU Cuộc cách mạng công nghệ thông tin ở thế kỷ 20 đã cho chúng ta thấy ảnh hƣởng sâu sắc của công nghệ thông tin đến mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế, v n hóa, xã hội; đƣa xã hội loài ngƣời chuyển mạnh từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế trí thức. Nội dung cơ bản của cuộc cách mạng này là ứng dụng công nghệ cao, hiện đại với công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) là phƣơng tiện có ý nghĩa quyết định, với trí tuệ và sáng tạo là nguồn lực quốc gia quan trọng, phục vụ cho việc xây dựng và phát triển một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Từ những thập kỉ cuối thế kỷ 20 CNTT&TT đã có những bƣớc phát triển vũ bão và đã đem lại những thay đổi lớn lao cho cuộc sống nhân loại. CNTT, nhất là mạng Internet làm cho khoảng cách trên thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé. Tri thức và thông tin không biên giới sẽ đƣa hoạt động kinh tế vƣợt ra khỏi phạm vi quốc gia và trở thành hoạt động mang tính toàn cầu. Trong mọi hoạt động kinh doanh, khách hàng luôn đóng vai trò trung tâm. Và câu hỏi đƣợc đặt ra làm sao để quản lý khách hàng đƣợc tốt? Làm sao để khách hàng hợp tác với công ty lâu dài hơn ? Làm sao để t ng lợi nhuận cho công ty ? Làm sao để t ng sự cộng tác giữa các nhân viên trong một công ty, một phòng ban ? Làm sao để bảo mật các thông tin nhạy cảm... Phần mềm quản lí quan hệ khách hàng (CRM) ra đời nhằm để giải quyết các vấn đề trên.  Mục tiêu và phạm vi khóa luận Mục tiêu của khóa luận tốt nghiệp này chính là triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho một doanh nghiệp cụ thể dựa trên phần mềm mã nguồn mở SugarCRM.  Cấu trúc khóa luận Cấu trúc của khóa luận bao gồm các phần sau:  Phần mở đầu  Phần nội dung MỞ ĐẦU Page 8 Chƣơng 1 giới thiệu nền tảng sugarcrm: các kiến thức cấn biết về cấu trúc thƣ mục của SugarCRM, các cách chỉnh sửa trong SugarCRM. Chƣơng 2 thu thập và phân tích yêu cầu: giới thiệu về công ty red, các yêu cầu về bài toán, lƣợc đồ usecase, mô hình ERD cho phần mềm, các thuộc tính các lƣu trữ dành riêng cho từng module Chƣơng 3 thiết kế hệ thống: Workflow cho hệ thống, thiết kế giao diện của từng module Chƣơng 4 xây dựng hệ thống thực tế cho Red: dựa vào những thiết kế ban đầu tiến hành xây dựng hệ thống thực tế.  Phần kết luận: kết quả đạt đƣợc. CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM Page 9 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGARCRM 1.1. Kiến trúc SugarCRM SugarCRM là phần mềm mã nguồn mở sử dụng hệ điều hành LAMP (Linux, Apache,MySQL và PHP). Kể từ phiên bản 1.0, đội ngũ phát triển SugarCRM đã thêm nhiều hỗ trợ cho mỗi hệ thống hoạt động (bao gồm Windows, Unix và Mac OSX) mà trên những hệ thống đó sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP chạy trên Microsoft IIS Web server, Microsoft SQL Server, và Oracle databases. Từ khi phát triển SugarCRM Open Source vào n m 2004, những nhân viên của SugarCRM đã thiết kế mã nguồn ứng dụng cho phép những nhà phát triển có thể tự kiểm tra và chỉnh sửa đƣợc. Cơ sở ứng dụng Sugar có khuôn mẫu mở rộng rất phức tạp đƣợc xây dựng trên ứng dụng cho phép những nhà phát triển có thể có những thay đổi quan trọng trên ứng dụng theo cách thức tối ƣu và theo từng kiểu riêng biệt. SugarCRM đƣợc thiết kế để hỗ trọ tối đa cho những ngƣời sử dụng dù biết về code hay không biết về code php cũng có thể có những tùy biến trong hệ thống của SugarCRM để đáp ứng nhu cầu của ngƣời sử dụng. Nếu ngƣời sử dụng khôn