Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

Mục lục Lời mở đầu:.7 Chương I: Cơ sở lý luận chung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.9 i. Khái niệm, vai trò, chức năng và các nguyên tắc của công tác tiền lương:.9 A. Khái niệm.9 B. Chức năng.9 C. Các nguyên tắc cơ bản trong công tác tiền lương.10 II. Các hình thức trả lương:.11 A. Trả lương theo thời gian.12 1. Trả lương theo thời gian đơn giản.12 2. Trả lương theo thời gian có thưởng.12 B. Trả lương theo sản phẩm.12 1.Chế độ trả công theo sản phẩm trực tiếp cá nhân.13 2.Chế độ trả công theo sản phẩm gián tiếp.13 3.Chế độ trả công theo sản phẩm có thưởng, phạt.14 4.Chế độ trả công theo sản phẩm lũy tiến.14 C. Các hình thức trả lương khoán.15 III. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương:.16 A. Lý luận chung về các khoản trích theo lương.16 B. Hạch toán tổng hợp tiền lương.19 1. Tài khoản sử dụng.19 2. Nghiệp vụ hạch toán.20 C. Hạch toán các khoản trích theo lương.22 1. Bảo hiểm x• hội.22 2. Bảo hiểm y tế.23 3. Kinh phí công đoàn.24 IV. Liên hệ với kế toán quốc tế ( ví dụ trong kế toán pháp.25 V. Hình thức tổ chức sổ sách kế toán tiền lương.26 Chương II: Thực trạng hạch toán kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại C.ty cP đầu tư & phát triển nhà HN 22.28 I. Tìm hiểu chung về công ty:.28 A. Sự hình thành và phát triển của công ty.28 1.Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển.28 2.Tư cách pháp nhân, ngành nghề kinh doanh.29 3. Hồ sơ kinh nghiệm.30 B. Bộ máy tổ chức của công ty.34 1.Ban giám đốc.35 2.Các phòng nghiệp vụ.35 C. Bộ máy kế toán của Công ty.40 I. Đặc đỉêm lao động tiền lương của công ty:.44 (Quyết định của Giám đốc C. ty Đầu tư & Phát triển nhà HN số 22 ngày 1.6.2005 v/v : Ban hành quy chế trả lương cho CBCNV khối văn phòng công ty) II. Quá trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lươngtại Công ty.51 A. Hình thức trả lương và qũy tiền lương tại Công ty.51 1. Hình thức trả lương theo thời gian.51 2. Hình thức trả lương khoán.51 3. Qũy tiền lương của Công ty.51 B. Cách tính lương và các khoản trích nộp.52 1. Cách tính lương.52 1.1.Với hình thức trả lương theo thời gian.52 1.2.Với hình thức trả lương khoán.55 2. Các khỏan trích nộp.56 C. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty:.61 1. Tài khoản sử dụng.61 2. Nghiệp vụ hạch toán lương.62 3. Nghiệp vụ hạch toán các khỏan trích theo lương.63 Chương III: Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại c.ty CP đầu tư & phát triển nhà HN 22.65 I. Thực trạng về cơ chế chính sách nhà nước mới được ban hành:.65 1. Mặt tích cực.68 2. Mặt tiêu cực.69 II. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty:.72 III. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty:.73 Kết luận.77

doc76 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1978 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan