Khóa luận Đánh giá chất lượng môi trường đất một số vùng trồng cây công nghiệp tại huyện Hòa Vang, tp.Đà Nẵng bằng chỉ thị sinh học giun đất

Đất là một hợp phần quan trọng của hệ sinh thái. Nó có ý nghĩa rất lớn đến khả năng cung cấp nước, muối khoáng, chất dinh dưỡng cho cây ● Suy thoái đất sẽ làm giảm hoặc mất đi khả năng cung cấp những lợi ích cơ bản cho con người ● Phương pháp quan trắc sinh học đánh giá chất lượng đất bổ trợ cho phương pháp hóa lý sẽ mang lại hiệu quả cao ● Xuất phát từ ý tưởng cần có những nghiên cứu sâu hơn về giun đất để thấy được mối quan hệ giữa chỉ số đa dạng của giun đất và chất lượng đất Với những lý do trên chúng tôi chọn đề tài “Đánh giá chất lượng môi trường đất một số vùng trồng cây công nghiệp tại huyện Hòa Vang, tỉnh Đà Nẵng bằng chỉ thị sinh học giun đất”

ppt36 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2637 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá chất lượng môi trường đất một số vùng trồng cây công nghiệp tại huyện Hòa Vang, tp.Đà Nẵng bằng chỉ thị sinh học giun đất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG BẰNG CHỈ THỊ SINH HỌC GIUN ĐẤT SVTH: HỒ THỊ HÀ GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN KHÁNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường NỘI DUNG CHÍNH 1. Mở đầu. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 3. Kết quả và biện luận 4. Kết luận và kiến nghị. 5. Tài liệu tham khảo 1. MỞ ĐẦU ● Đất là một hợp phần quan trọng của hệ sinh thái. Nó có ý nghĩa rất lớn đến khả năng cung cấp nước, muối khoáng, chất dinh dưỡng cho cây ● Suy thoái đất sẽ làm giảm hoặc mất đi khả năng cung cấp những lợi ích cơ bản cho con người ● Phương pháp quan trắc sinh học đánh giá chất lượng đất bổ trợ cho phương pháp hóa lý sẽ mang lại hiệu quả cao ● Xuất phát từ ý tưởng cần có những nghiên cứu sâu hơn về giun đất để thấy được mối quan hệ giữa chỉ số đa dạng của giun đất và chất lượng đất Với những lý do trên chúng tôi chọn đề tài “Đánh giá chất lượng môi trường đất một số vùng trồng cây công nghiệp tại huyện Hòa Vang, tỉnh Đà Nẵng bằng chỉ thị sinh học giun đất” 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu Các loài giun đất thu đựơc tại địa điểm nghiên cứu Các chỉ tiêu hoá lý trong môi trường đất tại địa điểm nghiên cứu 2.2.Địa điểm nghiên cứu Hòa Khường Hòa Phong Hòa Liên 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3. Phương pháp nghiên cứu 2.3.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa ● Thu mẫu giun đất ● Thu mẫu đất Hình 2.2.Túi thu mẫu Hình 2.3. Mẫu được thu trong ô tiêu chuẩn (kích thước 50cm x 50cm) 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.3. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ● Xử lý mẫu giun ● Phân tích mẫu giun đất 2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu ● Xử lý số liệu thống kê và vẽ biểu đồ bằng phần mềm Exel, Origin 6.0. So sánh các giá trị trung bình bằng phương pháp phân tích ANOVA và kiểm tra LSD với mức ý nghĩa α = 0,05. Các giá trị trong phân tích tương quan được chuyển đổi về x’=lg10(x+10). 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN Bảng 3.1. pH trong đất qua các đợt thu mẫu Hình 3.1: Biến động pH trong đất qua các đợt thu mẫu 3.1. Khảo sát đặc điểm môi trường đất tại địa điểm nghiên cứu 3.1.1. Khảo sát đặc điểm pH môi trường đất tại địa điểm nghiên cứu 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3.1. Khảo sát đặc điểm pH môi trường đất tại địa điểm nghiên cứu Bảng 3.1. pH trong đất qua các đợt thu mẫu Hình 3.1: Biến động pH trong đất qua các đợt thu mẫu 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3.1.2. Hàm lượng mùn (OM) trong môi trường đất Bảng 3.2 Hàm lượng mùn trong đất qua các đợt thu mẫu Hình 3.2. Biến động hàm lượng mùn qua các dợt thu mẫu 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3.1.3. Hàm lượng Nitơ tổng số (Nts) trong môi trường đất Hình 3.3. Biến động hàm lượng Nts trong đất qua các đợt thu mẫu Bảng 3.3. Hàm lượng Nts trong đất qua các đợt thu mẫu 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3.1.4. Hàm lượng Photpho tổng (Pts) trong môi trường đất Bảng 3.4. Hàm lượng Pts trong đất qua các đợt thu mẫu Hình 3.4. Biến động hàm lượng Pts trong đất qua các đợt thu mẫu. 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3.2. Khảo sát thành phần, số lượng, sinh khối giun đất qua các đợt nghiên cứu 3.2.1. Khảo sát thành phần, số lượng giun dất qua các đợt 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3.2.2. Khảo sát sinh khối giun đất qua các đợt Bảng 3.6. Khảo sát sinh khối giun đất qua các đợt thu mẫu Hình 3.5. Biến động sinh khối giun đất qua các đợt thu mẫu 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3.3. Phân tích tương quan 3.3.1. Hàm lượng mùn (OM) với sinh khối giun đất và chỉ số đa dạng loài Shannon - Weaver (H') Hình 3.6. Tương quan giữa hàm lượng mùn với sinh khối và chỉ số đa dạng H’ 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3.3.2. Hàm lượng Nitơ tổng số (Nts) với sinh khối giun đất và chỉ số đa dạng loài (H’) Hình 3.7. Tương quan giữa hàm lượng Nts với sinh khối giun đất và chỉ số đa dạng H’ 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3.3.3. Hàm lượng Photpho tổng số (Pts ) với hàm lượng giun đất và chỉ số đa dạng loài H’. Hình 3.8. Tương quan giữa hàm lượng Pts với sinh khối giun đất và chỉ số đa dạng H’. 1. Tại 3 khu vực nghiên cứu qua 2 đợt thu mẫu có pH trung tính, là điều kiện thích hợp cho giun đất sinh sống. Các chi tiêu: hàm lượng %OM, hàm lượng %Nts, hàm lượng % Pts tại mỗi địa điểm nghiên cứu qua 2 đợt thu mẫu xếp loại từ “rất nghèo” đến “trung bình”. Như vậy, chất lượng đất ở đây ngèo chất dinh dưỡng. 2. Chỉ số đa dạng loài ở khu vực nghiên cứu xếp loại thấp (hệ số đa dạng 1 và tiến đến một giá trị giới hạn nào đó: Thu được lợi nhuận