Khóa luận Hoạch định chiến lược cho công ty viễn thông điện lực evn telecom

Công nghệ thông tin đang dần dần chiếm vị trí chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ, bao trùm toàn bộ nền kinh tế tạo ra nhiều thuận lợi cho các ngành công nghiệp khác phát triển. M ạng lƣới viễn thông đƣợc ví nhƣ mạch máu lan toả vào tất cả các ngành kinh tế truyền đến mọi tổ chức cá nhân những thông tin cần thiết quan trọng nó là một mạng lƣới truyền dẫn thông tin để liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp và ngƣời tiêu dùng, phục vụ lợi ích thông tin của con ngƣời. Khi xã hội phát triển, nhu cầu thông tin liên lạc của con ngƣời ngày càng trở lên cấp thiết, không thể thiếu đƣợc trong thời đại ngày nay. Việc nắm bắt thông tin của các nhà sản xuất cũng nhƣ ngƣời tiêu dùng phải đòi hỏi nhanh chóng kịp thời và chính xác. Đặc biệt Việt Nam trong quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc trong điều kiện toàn cầu hoá, hội nhập đang trở thành xu thế phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới. Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực đã có những đóng góp không nhỏ, trở thành một doanh nghiệp kinh doanh cùng đƣa nền kinh tế Việt Nam đi lên trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hoá. Mặc dù cơ sở hạ tầng của mạng viễn thông đã đƣợc phát triển so với khu vực và thế giới, và về lĩnh vực khoa học kĩ thuật chúng ta đã đón đầu các công nghệ mới nhƣng giá các dịch vụ viễn thông vẫn còn ở mức cao, và vấn đề quản lý vẫn chƣa có hiệu quả. Xuất phát từ nhu cầu thực tế phát triển mạng di động của Công ty EVN telecom e m chọn đề tài “Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh và phát triển mạng thông tin di động của Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực”, nhằm đƣa ra giải pháp thích hợp, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả kinh doanh giảm chi phí kinh doanh, đem lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng nhƣ làm tăng hiệu quả hoạt động công ích cho xã hội. Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Dung Lớp Anh 6- K45B-QTKD 2 Kết cấu của đề tài đƣợc chia thành 3 chƣơng: Chương I: Những vấn đề chung về hoạch định chiến lƣợc kinh doanh Chương II: Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh và phát triển cho công ty viễn thông điện lực EVN telecom Chương III: Giải pháp để thực hiện hiệu quả chiến lƣợc kinh doanh cho công ty viễn thông điện lực EVN telecom Do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức, khóa luận còn rất nhiều thiếu sót. Mong thầy cô và các bạn đóng góp để khóa luận đƣợc hoàn thiện hơn

pdf90 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1574 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoạch định chiến lược cho công ty viễn thông điện lực evn telecom, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ ---------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC EVN TELECOM Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hồng Dung Lớp : Anh 6 Khóa : 45 Giáo viên hướng dẫn : ThS. Bùi Liên Hà Hµ Néi - 05/2010 Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU - SƠ ĐỒ LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................. 1 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH ................................................................................. 3 I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƢỢC KINH DOANH .... 3 1. Khái niệm............................................................................................ 3 2. Vai trò của chiến lƣợc kinh doanh .................................................... 4 II. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC ......................................................................................................... 4 1. Khái niệm............................................................................................ 4 2. Vai trò ................................................................................................. 5 III. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC .................................. 5 1. Xác định mục tiêu chiến lƣợc ............................................................ 5 1.1. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp .................................. 5 1.2. Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp ......................................... 6 1.2.1. Khái niệm ................................................................................. 6 1.2.2. Phân loại mục tiêu: .................................................................. 7 2. Phân tích môi trƣờng kinh doanh bên ngoài và nội bộ doanh nghiệp...................................................................................................... 8 2.1. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài ................................ 8 2.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô: ..................................................... 9 2.1.2. Môi trường vi mô: .................................................................. 14 2.2. Phân tích nội bộ doanh nghiệp ................................................... 19 2.2.1. Khái niệm ............................................................................... 19 2.2.2. Phân tích chuỗi giá trị ............................................................ 20 2.2.3. Phân tích các yếu tố hoạt động của doanh nghiệp:................. 21 Nguyễn Thị Hồng Dung Lớp Anh 6 - K45B-QTKD Khóa luận tốt nghiệp 3. Phân tích và lựa chọn chiến lƣợc ..................................................... 23 3.1. Phân tích ma trận SWOT ............................................................ 23 3.2. Phân tích ma trận Porter............................................................. 25 3.2.1. Chiến lược chi phí thấp: ......................................................... 26 3.2.2. Chiến lược khác biệt hóa:....................................................... 27 3.2.3. Chiến lược trọng tâm: ............................................................ 28 3.3. Lựa chọn chiến lược: .................................................................. 28 3.3.1. Chiến lược cấp công ty:.......................................................... 28 3.3.2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh .......................................... 31 I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC ................ 31 1. Quá trình hình thành và phát triển của ETC ................................. 31 2. Cơ cấu bộ máy công ty ..................................................................... 36 3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong một vài năm gần đây 37 3.1. Số lượng thuê bao ....................................................................... 37 3.2. Doanh thu.................................................................................... 38 II. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CHO CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC (ETC) ................................................................................... 39 1. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lƣợc của ETC ..................................... 39 2. Phân tích môi trƣờng kinh doanh bên trong và bên ngoài công ty 40 2.1. Phân tích các yếu tố bên ngoài: .................................................. 40 2.1.1. Môi trường vĩ mô: .................................................................. 40 2.1.2. Phân tích môi trường vi mô: ................................................... 43 2.1.3. Đánh giá cơ hội và nguy cơ của EVN telecom ........................ 47 2.2. Phân tích các yếu tố bên trong của EVN telecom ..................... 48 2.2.1. Hoạt động tài chính ................................................................ 48 2.2.2. Yếu tố nguồn nhân lực ............................................................ 49 2.2.3. Yếu tố sản phẩm và dịch vụ của EVN telecom ........................ 52 Nguyễn Thị Hồng Dung Lớp Anh 6 - K45B-QTKD Khóa luận tốt nghiệp 2.2.4. Yếu tố hoạt động Marketing: .................................................. 54 2.2.5. Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của EVN telecom ............... 56 III. ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC ............................................................................... 57 1. Ma trận SWOT và các chiến lƣợc liên quan đến ma trận SWOT . 57 2. Lựa chọn chiến lƣợc ......................................................................... 59 CHƢƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC ... 63 I. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA EVN TELECOM VÀ CÁC XU HƢỚNG TRONG MÔI TRƢỜNG QUỐC TẾ ẢNH HƢỞNG ............ 63 1. Định hƣớng phát triển: .................................................................... 63 2. Các xu hƣớng trong môi trƣờng quốc tế ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ......................................................... 63 2.1. Xu hƣớng tự do hóa thị trƣờng viễn thông ............................... 63 2.2. Xu hƣớng phát triển công nghệ di động và viễn thông ............ 64 3. Biện pháp thực hiện trong năm tới ................................................. 64 3.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng công tác quản lý... 64 3.2. Xây dựng Công ty phát triển vững mạnh mọi mặt, nâng cao vị trí của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh. ............................... 64 3.3. Đào tạo chiến lược con người lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. ...................................................................................... 65 3.4. Hoàn tất thủ tục pháp lý để tiến hành cổ phẩn hóa và xây dựng hạ tầng cơ sở cho mạng 3G để triển khai đưa vào hoạt động. .......... 65 II. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ ..................................................................... 66 1. Những biện pháp chung ................................................................... 66 1.1. Tăng cường hơn nữa hoạt động nghiên cứu thị trường ............. 66 1.2. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: ................................................ 67 1.3. Tìm kiếm các đối tác chiến lược để hợp tác: ............................... 68 Nguyễn Thị Hồng Dung Lớp Anh 6 - K45B-QTKD Khóa luận tốt nghiệp 1.4. Không ngừng củng cố và nâng cao công tác thực hiện chiến lược kinh doanh ......................................................................................... 69 1.4.1. Xây dựng nội dung chủ yếu của quá trình thực hiện chiến lược .................................................................................................. 69 1.4.2. Xây dựng các chính sách để thực hiện chiến lược .................. 70 1.4.3. Tăng cường công tác đánh giá điều chỉnh chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp: ................................................... 70 2. Những biện pháp cụ thể ................................................................... 71 2.1. Những mục tiêu của Công ty trong việc phát triển mạng thông tin di động ................................................................................................ 71 2.2. Hình ảnh và vị trí của công ty ..................................................... 72 2.3. Tăng cường các biện pháp marketing ......................................... 73 2.3.1. Giải pháp về kênh phân phối .................................................. 74 2.3.2. Quảng cáo và khuyến mại ...................................................... 74 2.3.3. Xây dựng chính sách giá cước linh hoạt ................................. 75 2.4. Mạng lưới viễn thông .................................................................. 76 2.5. Chăm sóc khách hàng ................................................................. 76 2.6. Phát triển nguồn nhân lưc .......................................................... 77 2.7. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức ..................... 79 2.8. Đầu tư vào hoạt động nghiên cứu phát triển .............................. 80 2.9. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.................................................. 80 KẾT LUẬN ................................................................................................. 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 84 Nguyễn Thị Hồng Dung Lớp Anh 6 - K45B-QTKD Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU - SƠ ĐỒ Số hình/sơ Tên hình/ sơ đồ Trang đồ/bảng Hình 1.2.1 Các yếu tố ảnh hƣởng đến mục tiêu chiến lƣợc 7 Hình 2.1 Tác động qua lại của môi trƣờng kinh doanh 9 Hình 2.1.1 Các yếu tố thuộc môi trƣờng vĩ mô 9 Bảng 1 Tổng kết các yếu tố thuộc môi trƣờng vĩ mô 13 Hình 2.1.2 Mối quan hệ giữa các yếu tố trong môi trƣờng tác 14 nghiệp Hình 2.1.2a Mô hình phân tích đối thủ cạnh tranh 15 Hình 2.2.2 Mô hình phân tích chuỗi giá trị 19 Hình 3.2 Ma trận Porter 24 Hình 3.3.1 Sơ đồ lựa chọn chiến lƣợc cấp công ty 27 Hình 2.1 Cơ cấu bộ máy công ty ETC 34 Bảng 3.1 Tình hình phát triển thuê bao của EVN telecom 35 Bảng 2.2.1 Doanh thu của EVN telecom từ 2007-2009 36 Bàn 2.2.2 Số lƣợng lao động trong mảng viễn thông của ETC 47 năm 2008-2009 Bảng 2.2.2b Chất lƣợng lao động năm 2008-2009 của EVN 48 telecom Bảng 2.2.3 Mệnh giá thẻ, thời gian gọi và thời hạn chờ nạp thẻ 50 trả trƣớc của EVN telecom Nguyễn Thị Hồng Dung Lớp Anh 6 - K45B-QTKD Khóa luận tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Công nghệ thông tin đang dần dần chiếm vị trí chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ, bao trùm toàn bộ nền kinh tế tạo ra nhiều thuận lợi cho các ngành công nghiệp khác phát triển. Mạng lƣới viễn thông đƣợc ví nhƣ mạch máu lan toả vào tất cả các ngành kinh tế truyền đến mọi tổ chức cá nhân những thông tin cần thiết quan trọng nó là một mạng lƣới truyền dẫn thông tin để liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp và ngƣời tiêu dùng, phục vụ lợi ích thông tin của con ngƣời. Khi xã hội phát triển, nhu cầu thông tin liên lạc của con ngƣời ngày càng trở lên cấp thiết, không thể thiếu đƣợc trong thời đại ngày nay. Việc nắm bắt thông tin của các nhà sản xuất cũng nhƣ ngƣời tiêu dùng phải đòi hỏi nhanh chóng kịp thời và chính xác. Đặc biệt Việt Nam trong quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc trong điều kiện toàn cầu hoá, hội nhập đang trở thành xu thế phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới. Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực đã có những đóng góp không nhỏ, trở thành một doanh nghiệp kinh doanh cùng đƣa nền kinh tế Việt Nam đi lên trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hoá. Mặc dù cơ sở hạ tầng của mạng viễn thông đã đƣợc phát triển so với khu vực và thế giới, và về lĩnh vực khoa học kĩ thuật chúng ta đã đón đầu các công nghệ mới nhƣng giá các dịch vụ viễn thông vẫn còn ở mức cao, và vấn đề quản lý vẫn chƣa có hiệu quả. Xuất phát từ nhu cầu thực tế phát triển mạng di động của Công ty EVN telecom em chọn đề tài “Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh và phát triển mạng thông tin di động của Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực”, nhằm đƣa ra giải pháp thích hợp, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả kinh doanh giảm chi phí kinh doanh, đem lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng nhƣ làm tăng hiệu quả hoạt động công ích cho xã hội. Nguyễn Thị Hồng Dung 1 Lớp Anh 6- K45B-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Kết cấu của đề tài đƣợc chia thành 3 chƣơng: Chương I: Những vấn đề chung về hoạch định chiến lƣợc kinh doanh Chương II: Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh và phát triển cho công ty viễn thông điện lực EVN telecom Chương III: Giải pháp để thực hiện hiệu quả chiến lƣợc kinh doanh cho công ty viễn thông điện lực EVN telecom Do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức, khóa luận còn rất nhiều thiếu sót. Mong thầy cô và các bạn đóng góp để khóa luận đƣợc hoàn thiện hơn Nguyễn Thị Hồng Dung 2 Lớp Anh 6- K45B-QTKD Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 1. Khái niệm: Thuật ngữ “chiến lƣợc” đã có từ rất lâu và bắt nguồn từ nghệ thuật quân sự. Mƣợn thuật ngữ quân sự, từ “chiến lƣợc” đã đƣợc sử dụng khá phổ biến trong đời sống kinh tế cả ở phạm vi vĩ mô cũng nhƣ vi mô. Theo M.Porter chiến lƣợc là nghệ thuật xây dựng các lợi thế cạnh tranh vững chắc để phòng thủ và tấn công. Nhƣ vây có thể hiểu - Chiến lƣợc kinh doanh là kế hoạch về hoạch định và điều khiển các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao hàm xác định mục tiêu của chiến lƣợc kinh doanh (3 năm, 5 năm, 10 năm…); quá trình ra quyết định của doanh nghiệp và việc phân tích môi trƣờng kinh doanh. Chiến lƣợc kinh doanh là một sản phẩm kết hợp đƣợc những gì môi trƣờng có, những gì mà doanh nghiệp có thể có và những gì mà doanh nghiệp muốn có. Vì vậy, thực chất của chiến lƣợc kinh doanh là phƣơng tiện để đạt tới những mục tiêu dài hạn. - Chiến lƣợc kinh doanh là tập hợp các mục tiêu dài hạn, các chính sách và các giải pháp lớn về sản xuất kinh doanh, về tài chính và giải quyết nhân tố con ngƣời nhằm đƣa ra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển lên một trang thái mới của hoạt động kinh doanh mà cao hon về mặt chất lƣợng1. Nhƣ vậy chúng ta có thể thấy vai trò to lớn của chiến lƣợc kinh doanh trong thời kỳ kinh tế phát triển hiện nay. Nếu một doanh nghiệp không có đƣờng hƣớng và chiến lƣợc cụ thể, doanh nghiệp đó sẽ mất dần vị thế, chỗ đứng, thị phần trên thị trƣờng. Ngƣợc lại nếu một doanh nghiệp có tầm nhìn 1 Theo giáo trình chiến lƣợc kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, đại học kinh tế quốc dân, NXBGD 1999 Nguyễn Thị Hồng Dung 3 Lớp Anh 6- K45B-QTKD Khóa luận tốt nghiệp đúng đắn, dự báo chính xác về tƣơng lai hoạt động của mình để từ đó phác thảo và xây dựng đƣờng lối hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp đó sẽ thành công trên thị trƣờng. Một ví dụ điển hình chính là nƣớc Nhật những năm 1945 là một đất nƣớc nghèo nàn không chỉ về kinh tế mà cả về tài nguyên. Nhƣng họ đã dự báo trƣớc đƣợc sự phát triển của công nghệ và đầu tƣ đúng lúc, nhanh chóng chớp thời cơ và trở thành cƣờng quốc số 2 trên thế giới.  Tóm lại chiến lƣợc kinh doanh là nghệ thuật tổ chức phối hợp tối ƣu các nguồn lực, đề xuất và thực hiện các quyết định phù hợp với xu thế biến động của môi trƣờng để giành thắng lợi trong cạnh tranh nhằm đạt tới các mục tiêu dài hạn trong kinh doanh. 2. Vai trò của chiến lƣợc kinh doanh Do chiến lƣợc kinh doanh xác định rõ những mục tiêu cơ bản trong ngắn hạn cũng nhƣ trong dài hạn, phát huy và kết hợp tối đa việc khai thác và sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp nên chiến lƣợc kinh doanh giúp doanh nghiệp: - Xác định rõ mục đích hƣớng đi của mình, phản ứng nhanh nhạy trƣớc sự thay đổi của môi trƣờng để điều chỉnh kịp thời nhằm đạt hiệu quả hoạt động cao. - Nghiệp dự báo đƣợc những bất lợi của môi trƣờng cũng nhƣ nắm bắt, tận dụng đƣợc các cơ hội để tăng trƣởng. - Sử dụng hiệu quả các nguồn lực , tăng cƣờng vị thế cạnh tranh đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp II. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC 1. Khái niệm “Hoạch định chiến lƣợc là quá trình đề ra các công việc cần thực hiện của công ty, tổ chức những nghiên cứu để chỉ rõ những nhân tố chính của môi Nguyễn Thị Hồng Dung 4 Lớp Anh 6- K45B-QTKD Khóa luận tốt nghiệp trƣờng bên ngoài và bên trong doanh nghiệp, xây dựng mục tiêu dài hạn, lựa chọn trong số những chiến lƣợc thay thế”2 - Nhƣ vậy hoạch định chiến lƣợc là quá trình nghiên cứu môi trƣờng đẻ xác lập các mục tiêu chiến lƣợc, các chính sách và giải pháp về kinh doanh của doanh nghiệp, để tổ chức đƣa ra các chiến lƣợc, chính sách kinh doanh vào thực hiện trong thực tế để ra quyết định điều chỉnh, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lƣợc. 2. Vai trò Nhƣ đã nói ở trên, một doanh nghiệp muốn hoạt động tốt và đạt đƣơc những mục tiêu của minh thì cần phải có chiến lƣợc kinh doanh cụ thể. Để đạt đƣợc điều đó thì công tác hoạch định chiến lƣợc phải đƣợc xem trọng hàng đầu. Hoạch định chiến lƣợc tốt đồng nghĩa với việc công ty có đƣợc những bƣớc đi cụ thể và đúng đắn. Thực tiễn công ty có thành tích cao phản ành một định hƣớng chiến lƣợc và nhấn mạnh đến dài hạn nhiều hơn. Nhƣ Các công ty đạt thành tích cao về tài chính có khuynh hƣớng lập kế hoạch hệ thống để chuẩn bị cho những biến động tƣơng lai. Nhƣ vậy một trong những lợi ích mà hoạch định chiến lƣợc mang lại chính là lợi ích về tài chính. Bên cạnh đó còn có những lợi ích phi tài chính nhƣ việc có lợi nhuận cao sẽ giúp doanh nghiệp tồn tại, duy trì và kéo dài các mối quan hệ, đồng thời củng cố lòng tin của khách hang, củng cố vị thế của thƣơng hiệu. III. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC 1. Xác định mục tiêu chiến lƣợc 1.1. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp Yếu tố đầu tiên của Bản tuyên ngôn sứ mệnh của doanh nghiệp là xác định rõ nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của doanh nhiệp có thể đƣợc xem nhƣ một mối liên hệ giữa chức năng xã hội doanh nghiệp với các mục tiêu nhằm đạt đƣợc của doanh nghiệp. 2 Giáo trình quản trị chiến lước đại học Kinh tế quốc dân NXB thống kê Nguyễn Thị Hồng Dung 5 Lớp Anh 6- K45B-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Việc xác định nhiệm vụ của doanh nghiệp phải đảm bảo một số yêu cầu sau: - Nhiệm vụ xác định rõ ràng pải đƣợc thông báo cho toàn doanh nghiệp và công chúng bên ngoài - Nhiệm vụ phải xác định rõ ràng, đúng đắn, hợp lý. Điều đó cho phép tạo ra định hƣớng cho hoạt động của doanh nghiệp - Phải thể hiện đƣợc tầm nhìn chiến lƣợc của doanh nghiệp, tầm nhìn xa và rộng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. - Xác định nhiệm vụ của doanh nghiệp không đƣợc quá rộng và chung chung. Nếu xác định quá rộng có thể làm mất đi hình ảnh của doanh nghiệp và công chúng khó nhận biết doanh nghiệp. Trái lại, nhiệm vụ cũng không nên xác định quá hẹp. Điều đó có thể đƣa doanh nghiêp vào ngõ cụt cho sự phát triển trong tƣơng lai. 1.2. Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp 1.2.1. Khái niệm Sau khi đã xác định chức năng, nhiệm vụ của mình doanh nghiệp cần có những kế hoạch hành động cụ thể. Và việc trƣớc tiên là phải cụ thể hóa nhiệm vụ thành những mục tiêu mà doanh nghiệp phải đạt đƣợc. Nhƣ vậy có thể nói “Mục tiêu chiến lƣợc là những đích mong muốn đạt tới của doanh nghiệp. Nó là sự cụ thể hóa mục đích của doanh nghiệp vể hƣớng, quy mô, cơ câu và tiến trình triển khai theo thời gian”3. Việc xác định rõ mục tiêu chiến lƣợc cũng giúp cho công ty có thể xây
Luận văn liên quan