Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thưc trong doanh nghiệp viễn thông ở Việt Nam

Cách mạng công nghiệp 4.0 đà và đang nâng cao chất lượng và giá trị cuộc sống cùa xã hội loài người. Làn sóng công nghệ mới này điền ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng có tác động mạnh mẽ tới mọi mặt cùa đời sống kinh tế - xà hội, dần đến việc thay đỗi phương thức và lực lượng sàn xuất cùa xã hội. Trong bối cánh đó, tri thức là một yếu tố sán xuất quan trọng, là cơ sờ đê doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu. Tuy nhiên, các tài khoản trong báo cáo tài chính chi ghi những yếu tố sán xuất truyền thống như nhà xường, máy móc thiết bị mà không đề cập đến yếu tố tri thức. Trong khi đó, Wright và cộng sự (1994) cho răng nguồn nhân lực bao gồm kỷ năng, kinh nghiệm và tri thức cùa nhân viên có thể tạo thành lợi thế cạnh tranh cùa doanh nghiệp. Grant (1991) và Jafari và cộng sự (2008) cũng khăng định tri thức là “nguồn lực quan trọng nhất để thực hiện chiến lược của tổ chức”. Tập trung vào tri thức có rất nhiều lợi ích, bao gồm giám thời gian trong quy trình làm việc, giâm chi phí, cài thiện dịch vụ khách hàng, thích ứng với sự thay đổi, tạo ra môi trường học tập, từ đó góp phần tăng năng suất và hiệu quá (Skyrme, 2000). Nhừng lợi ích này cho thấy tầm quan trọng cua tri thức trong việc đạt được lợi thế trong môi trường cạnh tranh.

pdf250 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 375 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thưc trong doanh nghiệp viễn thông ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan