Luận án Marketing lãnh thổ với việc thu hút ñầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên

ðầu tư phát triển là nhu cầu không thể thiếu của mỗi vùng, quốc gia và mỗi ñịa phương. Hoạt ñộng ñầu tư là tác nhân quan trọngtạo ra sự thịnh vượng cho kinh tế - xã hội, những tiến bộ về khoa học công nghệ vàphát triển giáo dục ñào tạo cho ñịa bàn ñược ñầu tư. Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi, cửa ngõ khu vực miền núi phía Bắc, có vị trí ñịa lý và ñịa hình thuận lợi nhất trong khu vực. Trong quá khứ, tỉnh Thái Nguyên ñược biết ñến bởi ñây là một trong những thành phố công nghiệp ñầu tiên trong cả nước, cánh chim ñầu ñàn của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện ñại hóa trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thuộc thập niên 60s của thế kỷ 20. Những khoản ñầu tư của Nhà nước Việt Nam thời bấy giờ ñã tạo ra Thái Nguyên thành miền ñất hứa cho nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong chặng ñường ñổi mới vừa qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên có nhiều biểu hiện chững lại, gần như không có sự tăng trưởng nào ñáng kể. Trong khi ñó, các ñịa phương khác trong cả nước ñang ñạt ñược những cuộc bứt phá ngoạn mục cả về phương diện kinh tế lẫn xã hội nhờ những nguồn vốn ñầu tư liên tục ñược ñổ vào. Chủ ñộng trong thu hút ñầu tư, ñặc biệt là thu hút ñầu tư nước ngoài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là ñòi hỏi cấp thiết ñối với tỉnh Thái Nguyên trong giai ñoạn phát triển hiện nay nhằm bắt kịp với xu hướng phát triển của thời ñại. ðể thực hiện ñiều ñó, tỉnh Thái Nguyên cần phải tìm ra những biện pháp khuếch trương nhằm quảng bá hình ảnh ñịa phương mình ñối với nhà ñầu tư ñể thu hút sự chú ý và sự quan tâm ñến ñầu tư vào ñịa phương. Sử dụng côngcụ marketing là biện pháp hữu hiệu nhất nhằm ñáp ứng những ñòi hỏi trên, giúptỉnh Thái Nguyên ñạt ñược những mục tiêu trong thu hút ñầu tư phát triển kinhtế - xã hội của ñịa phương. Nhận thức ñầy ñủ và vận dụng, thực hiện các hoạt ñộng marketing lãnh thổ phù hợp với ñiều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên là yêu cầu cấp thiết mà luận án mong muốn thực hiện. Với ý nghĩa ñó, nghiên cứu sinh ñã lựa chọn vấn ñề 2 “Marketing lãnh thổ với việc thu hút ñầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên”làm ñề tài luận án tiến sĩ. Theo thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên; Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Thái Nguyên; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, ñây là một ñề tài mới, chưa từng ñược thực hiện bởi tác giả nào nhưng lại rất phù hợp với nhu cầu cấp bách trong việc thu hút ñầu tư phát triển tỉnh TháiNguyên trong giai ñoạn hiện nay

pdf203 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1604 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Marketing lãnh thổ với việc thu hút ñầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i LICAMðOAN Tôixincamñoanlunánnàylàcôngtrìnhkhoahccariêng tôi thc hin dưi s hưng dn ca các nhà khoa hc, bao gm: Giáosư,TinsĩTrnMinhðovàPhógiáosư,TinsĩVũTríDũng, thucKhoamarketing,TrưngðihcKinhtqucdân. Cácsliuñưcsdngtronglunánnàyñuñưcthuthp tnhngngungchpphápvàcótríchdnrõràng.Nhngtàiliu ñcbitñuñãñưcsñngýcatácgikhitríchdnvàsdng tronglunán. Nghiêncusinh PhmCôngToàn ii LICMƠN ðhoànthànhlunánnày,tôixinñưcbàytlòngcmơnvàbitơnñn cáctchcvàcánhânñãgiúpñtôitrongsutthigiannghiêncu,hoànthành vàtinhànhbovthànhcôngtrongngàyhômnay. TôixincmơnSKhochvàðutư,SKhoahcvàCôngngh,Chicc Thng kê, Trung tâm xúc tin ñu tư tnh Thái Nguyên, Ban Qun lý Khu công nghipSôngCông,cácDoanhnghip(CôngtycphnNúiPháo,Côngtygang thépTháiNguyên,CôngtydulchcôngñoànHNúiCc,..)ñãhptáccungcp thôngtinvàsliuliênquanñnñtàilunán.ðngthi,tôixinñưccmơnS KhochvàðutưcáctnhBcNinh,HiDương,VĩnhPhúc,BanQunlýcác KhucôngnghipPhNiAñãcungcpthôngtin,gópývàtưvnnhngthôngtin liênquanñnñtàivàgiiphápthchintronglunán. TôixincmơnBanGiámhiu,cácthycôgiáothuckhoaMarketing,Vin QunlývàðàotoSauñihcTrưngðihcKinhtqucdânñãtoñiukin môitrưngnghiêncuthunlichotôiñhoànthànhlunán. ðcbit,tôixinñưctlòngbitơnsâuscñntpthGiáosưhưngdn khoahc:giáosư,tinsĩTrnMinhðovàphógiáosư,tinsĩVũTríDũngñãtn tìnhchbovàhưngdntôitrongsutthigiannghiêncuvàhoànthinbn lunánnày. TôicũngxinñưccmơnTrưngñihcKinhtvàQuntrkinhdoanh ðihcTháiNguyênñãtoñiukinvthigianchotôitptrungnghiêncu hoànthànhlunán. Nhânñây,tôicũngxinñưcbàytlòngbitơnñngiañìnhvàbnbèthân quenñãnghtôi,toñnglcchotôitrongsutthigiannghiêncuññt ñưcktquttñp. Xinchânthànhcmơn! iii MCLC Trang LINÓIðU 1 CHƯƠNG1NHNGLÝLUNCƠBNVMARKETINGLÃNH 6 THVIVNðTHUHÚTðUTƯVÀOMTðAPHƯƠNG 1.1Kháiquátvmarketinglãnhth 6 1.1.1Kháinimmarketinglãnhth 6 1.1.2Chththchinmarketinglãnhth 8 1.1.3Kháchhàngtrongmarketinglãnhth 10 1.2Nhngnidungcơbncamarketinglãnhthvivnñthuhút 12 ñutưpháttrinmtñaphươngMarketingñaphương 1.2.1Bnchtcañutưpháttrin 14 1.2.2Mtsvnñliênquanñnhànhvicanhàñutư 15 1.2.3Miquanhgiañaphươngvànhàñutư 34 1.2.4Khochhóahotñngmarketingñaphươngnhmthuhútñu 35 tưpháttrin 1.2.5Marketingmixñaphươngtrongthuhútñutưpháttrin 49 1.3Mtskinhnghimtrongthuhútñutưpháttrin 72 1.3.1Kinhnghimnưcngoài 73 1.3.2Kinhnghimtrongnưc 75 CHƯƠNG2THCTRNGMARKETINGðAPHƯƠNGVIVN 80 ðTHUHÚTðUTƯPHÁTTRINTNHTHÁINGUYÊN 2.1MtsnétcơbnvtnhTháiNguyên 80 2.2Phântíchvàñánhgiánhngtácñngcahotñngñutưñnkinh 82 txãhitnhTháiNguyên 2.2.1TácñngcañutưñntăngtrưngkinhttnhTháiNguyên 82 2.2.2Tácñngcañutưñngiatănggiátrcácngànhkinht 85 2.2.3Tácñngcañutưñngiiquytviclàmchongưilaoñng 86 2.2.4Tácñngcañutưñnvictăngkimngchxutkhu 88 2.2.5Tácñngcañutưñntăngthungânsách 89 2.5.6Tácñngcañutưñivivicpháttrinkinhtcácvùngkhó 91 khăn iv 2.3HintrngthtrưngvàmôitrưngñutưtnhTháiNguyên 92 2.3.1Thtrưngdànhchonhàñutư 92 2.3.2Chiphímànhàñutưphibra 96 2.3.3Cácngunlctàinguyênthiênnhiên 100 2.3.4Cơshtng 105 2.3.5Khungkhchínhsáchkhuynkhíchñutư 111 2.3.6Cáchotñngthúcñyvàhtrkinhdoanhcañaphương 112 2.4ðánhgiáhintrngmarketingñaphươngcatnhTháiNguyên 113 2.4.1HintrngthtrưngñutưVitNam 113 2.4.2ðánhgiáviclachnkháchhàngmctiêu,ñnhvsnphmña 114 phươngvàchinlưcthuhútñutưcatnhTháiNguyên 2.4.3ðánhgiáhintrngthchincáchotñngmarketingmixña 116 phươngnhmthuhútñutưtnhTháiNguyên 2.4.4Côngtáctchcthchinvàkimtra,ñánhgiáhotñng 132 marketingñaphươngtnhTháiNguyên 2.4.5Ktlunchungvthctrnghotñngmarketingñaphương 133 tnhTháiNguyên CHƯƠNG3HOÀNTHINHOTðNGMARKETINGðA PHƯƠNGTNHTHÁINGUYÊNNHMNÂNGCAOKTQU 136 THUHÚTðUTƯPHÁTTRIN 3.1BicnhkinhtvàcơhithuhútñutưchocácñaphươngVit 136 Nam 3.1.1BicnhkinhtThgiivàVitNam 136 3.1.2CơhithuhútñutưchocácñaphươngVitNam 141 3.2LpkhochmarketingñaphươngchotnhTháiNguyên 144 3.2.1Xáclpmctiêuvàchinlưcmarketingñaphươngchotnh 144 TháiNguyên 3.2.2HoànthinchinlưcñnhvvtnhTháiNguyêntrongnhn 150 thccakháchhàngmctiêu 3.2.3HoànthincáchotñngmarketingñaphươngtnhThái 152 Nguyênnhmnângcaohiuquthuhútñutư 3.3TchcthchinhotñngmarketingñaphươngtnhThái 172 Nguyênnhmthuhútñutưpháttrin 3.3.1Chththchinkhochmarketingñaphương 173 v 3.3.2Khochthchinhotñngmarketingñaphương 176 3.4KimtravàñánhgiáhotñngmarketingñaphươngtnhThái 177 Nguyênnhmthuhútñutưpháttrin 3.5Dkinktquñtñưcvàdphòngriro 178 KTLUN 180 CÔNGTRÌNHVÀDANHMCTÀILIUTHAMKHO 183 PHLC 189 vi DANHMCCÁCBNG Trang Bng1.1:Cácyutliênquanñnñngcơlachnñañimñutưmi 24 Bng1.2:Vídvthtcáctiêuchunñánhgiáñañimñutư 26 Bng1.3Cácyutthucmôitrưngñutưnhhưngñnvicraquyt 29 ñnhcanhàñutư Bng1.4ðcñimsnphmñaphươngvàyêucuvmarketing 50 Bng2.1TngsnphmtínhtheogiáthcttrênñabàntnhTháiNguyên 83 phântheokhuvckinht,giaiñon20002008 Bng2.2GiátrsnxuttheogiáthctcatnhTháiNguyên,phântheo 86 khuvckinht Bng2.3TlthtnghipkhuvcthànhthcatnhTháiNguyên 87 Bng2.4SlaoñngtnhTháiNguyênñưctoviclàmtrongnăm 88 Bng2.5ThungânsáchtrênñabàntnhTháiNguyên 89 Bng2.6ThungânsáchcaTháiNguyênvàcácñaphươngtrongkhuvc 94 khôngtínhkhonbsungtngânsáchTrungƯơng Bng2.7Tllaoñnglàmvictrongcácngànhkinhtñãquañàototi 97 tnhTháiNguyên Bng2.8Hthngkháchsn,nhànghtrênñabàntnhTháiNguyên 107 Bng2.9ðánhgiáhintrnggiátrsdngcasnphmñaphương 118 tnhTháiNguyên Bng2.10ðánhgiáhintrnggiátrhìnhnh,danhtingcasnphmña 119 phươngtnhTháiNguyên Bng2.11ðánhgiáhintrnggiátrconngưicasnphmñaphương 120 tnhTháiNguyên Bng2.12ðánhgiáhintrnggiátrdchvcasnphmñaphương 120 tnhTháiNguyên Bng3.1CácchtiêukinhtchínhcaThgii,giaiñon20072008 137 Bng3.2Tăngtrưngkinhtvàthươngmitoàncu,20082009(%) 138 Bng3.3SosánhmôitrưngthuhútñutưcatnhTháiNguyênvicác 142 tnhkhuvcphíaBc,VitNam Bng3.4MôtsnphmñaphươngcatnhTháiNguyêndànhchocác 153 nhàñutưcôngnghip vii DANHMCCÁCHÌNH Trang Hình1.1Cáccpññngcơraquytñnhcanhàñutư 21 Hình1.2Quátrìnhraquytñnhcanhàñutư 24 Hình1.3Cácnhântnhhưngñnvicraquytñnhcanhàñutư 29 Hình1.4Miquanhgiañaphươngvànhàñutư 34 Hình1.5Cácbưctrongquytrìnhthchinmarketingñaphương 36 Hình1.6Cáccôngcmarketingmixñaphương 44 Hình1.7Tintrìnhphânphisnphmñaphươngtrctipqua 64 nghiêncutrưnghpñinhìnhVitNam Hình1.8Tintrìnhphânphisnphmñaphươnggiántipqua 65 nghiêncutrưnghpñinhìnhVitNam Hình2.1BnñhànhchínhtnhTháiNguyên 80 Hình2.2Tngsnphmtínhtheogiásosánhnăm1994catnhThái 84 Nguyên Hình2.3TngkimngchxutkhutrênñabàntnhTháiNguyên 89 Hình2.4Sdoanhnghiphotñngchiatheohuyn/thànhph/thxã 92 trênñabàntnhTháiNguyên Hình2.5KhucôngnghipSôngCôngTháiNguyên 111 Hình2.6CơcuvnñutưvàoVitNamnăm2008tínhtheovùng 114 Hình2.7Tintrìnhphânphisnphmñaphươngñưccôngbhin 123 naytnhTháiNguyên Hình2.8GiaodincngthôngtinñinttnhTháiNguyên 129 Hình2.9ðutưtrctipnưcngoàivàotnhTháiNguyên,chiatheo 130 tnggiaiñon Hình2.10VnODAthchintnhTháiNguyên 132 Hình3.1FDIthchincaVitNamchiatheogiaiñon 140 Hình3.2MôphngchinlưcmarketingñaphươngchotnhThái 148 Nguyênchiatheotnggiaiñonpháttrin viii DANHMCCÁCKÝHIUVÀCHVITTT Chvittt Dingiinghĩa BKH&ðT BKhochvàðutư CIEM VinnghiêncuQunlýkinhtTrungương CcXTðTNN Ccxúctinñutưnưcngoài DNFDI Doanhnghipcóvnñutưtrctipnưcngoài DNNN Doanhnghipnhànưc DNTN Doanhnghiptưnhân GDP Tngsnphmqucni GNP Tngsnphmqucdân CCN Cmcôngnghip KCN Khucôngnghip KCNC Khucôngnghcao KCX Khuchxut KTT Khukinht KTXH Kinhtxãhi IPA Cơquanxúctinñutư(InvestmentPromotionAssociation) IPC TTtưvnvàxúctinñutư(InvestmentPromotionCenter) NXB Nhàxutbn SXKD snxutkinhdoanh SKH&CN SKhoahcvàCôngngh SKH&ðT SKhochvàðutư ThS Thcsĩ TS Tinsĩ TTXTðT Trungtâmxúctinñutư UBND ybannhândân USD ðôlaM 1 LINÓIðU 1.Tínhcpthitcañtàilunán ðutưpháttrinlànhucukhôngththiucamivùng,qucgiavàmi ñaphương.Hotñngñutưlàtácnhânquantrngtorasthnhvưngchokinh txãhi,nhngtinbvkhoahccôngnghvàpháttringiáodcñàotocho ñabànñưcñutư. TháiNguyênlàmttnhtrungduminnúi,cangõkhuvcminnúiphía Bc,cóvtríñalývàñahìnhthunlinhttrongkhuvc.Trongquákh,tnh TháiNguyênñưcbitñnbiñâylàmttrongnhngthànhphcôngnghipñu tiêntrongcnưc,cánhchimñuñàncathikỳcôngnghiphóahinñihóa trongthikỳxâydngchnghĩaxãhiminBcthucthpniên60scathk 20. Nhng khon ñu tư ca Nhà nưc Vit Nam thi by gi ñã to ra Thái Nguyênthànhminñthachonhiuthh.Tuynhiên,trongchngñưngñi mivaqua,kinhtxãhicatnhTháiNguyêncónhiubiuhinchngli, gnnhưkhôngcóstăngtrưngnàoñángk.Trongkhiñó,cácñaphươngkhác trongcnưcñangñtñưcnhngcucbtphángonmccvphươngdin kinhtlnxãhinhnhngngunvnñutưliêntcñưcñvào. Chñngtrongthuhútñutư,ñcbitlàthuhútñutưnưcngoài,phcv pháttrinkinhtxãhilàñòihicpthitñivitnhTháiNguyêntronggiai ñonpháttrinhinnaynhmbtkpvixuhưngpháttrincathiñi.ðthc hin ñiu ñó, tnh Thái Nguyên cn phi tìm ra nhng bin pháp khuch trương nhmqungbáhìnhnhñaphươngmìnhñivinhàñutưñthuhútschúývà squantâmñnñutưvàoñaphương.Sdngcôngcmarketinglàbinpháp huhiunhtnhmñápngnhngñòihitrên,giúptnhTháiNguyênñtñưc nhngmctiêutrongthuhútñutưpháttrinkinhtxãhicañaphương. Nhnthcñyñvàvndng,thchincáchotñngmarketinglãnhth phùhpviñiukinkinhtxãhicatnhTháiNguyênlàyêucucpthitmà lunánmongmunthchin. Viýnghĩañó,nghiêncusinhñãlachnvnñ 2 “MarketinglãnhthvivicthuhútñutưpháttrintnhTháiNguyên” làmñ tàilunántinsĩ. Theo thông tin t UBND tnh Thái Nguyên; S K hoch và ðu tư tnh TháiNguyên;SKhoahcvàCôngnghtnhTháiNguyên,ñâylàmtñtàimi, chưatngñưcthchinbitácginàonhưnglirtphùhpvinhucucp báchtrongvicthuhútñutưpháttrintnhTháiNguyêntronggiaiñonhinnay. 2.Mcñíchvàýnghĩanghiêncucalunán Lunánñưcthchinnhmmcñích: Hthnghóavàbsunglýlunvmarketinglãnhthtrongñiukinña phươngVitNam.ðâylànhnglýluncơbnvmarketingñưcngdngvào victhuhútñutưpháttrinchocácñaphươngVitNam. ðánhgiáhintrngthuhútñutưtnhTháiNguyên,mtñaphươngcó ñiukinkinhtxãhiñcthùminnúiphíaBcVitNam,theocáchnhìn nhncamarketinglãnhth. ð xut chin lưc và hoàn thin các hot ñng marketing ña phương nhmgiúptnhTháiNguyênthànhcôngtrongthuhútñutư,ñcbitlàthuhútñu tưnưcngoài. Victhchinthànhcôngcáchotñngmarketingñaphươngñápngcác mcñíchtrênmangliýnghĩatoln.Biñókhôngchlàthànhcôngcariêng tnhTháiNguyênmàcòntorahiung,manglispháttrinrnglnchoc vùng,ñngthitorathcânbngvkinhtxãhicakhuvcminnúiphía Bcvicácvùngcònlitrongcnưc. 3.ðitưngvàphmvinghiêncucalunán ðitưngnghiêncu: +Lunánnghiêncucáchotñngmarketinglãnhthphcvthuhútñu tưpháttrinñaphươngtrongñiukinVitNam. +Tronglunán,ñitưngkháchhàngmctiêucamarketinglãnhthlà cácdoanhnghip.Xemxétcácbiuhinhànhvicachthdoanhnghipnhà ñutưñgiúpñaphươngñưaranhngquytñnhmarketingñúngñnnhmthu húthànhñngñutưcah. 3 Phmvinghiêncu: Lunánnghiêncuthcnghimcáchotñngxúc tinñutư(xemxétdưigócñmarketing)catnhTháiNguyên,ñidinñc trưngcakhuvcminnúiphíaBc.Nghiêncucthcáchotñngthuhútñu tưcatnhTháiNguyêntrongkhong10nămtrliñây. 4.Cácphươngphápnghiêncu Lunánñãvndngphươngphápsdngcácktqunghiêncusncó nhmhthngvàkháiquáthóalýlunvmarketinglãnhthvndngvàoña phươngVitNam;vàsdngktqutñtàinghiêncukhoahccptnh[33] catpthtácgi,trongñócósthamgiacanghiêncusinhvitưcáchlàthành viênthamgiachínhthc. ðphcvlunánsâusáthơn,trongquátrìnhthchinñiutrasliu thctinphcvñtàinghiêncukhoahc,nghiêncusinhñãtinhànhphng vntrctipcácnhàqunlýthuctnhTháiNguyênvàmtstnhñthamchiu. ðng thi, ñi tưng ñưc thc hin phng vn trc tip còn bao gm ch các doanh nghip, nhng ngưi nm cương v qun lý trong doanh nghip Thái Nguyênvàcáctnhthamchiunhmtìmhiuñánhgiávàmongñicanhàñutư vmôitrưngñutưcañaphươngnóichungvàtnhTháiNguyênnóiriêng. Bêncnhñó,lunáncũngsdngktquñánhgiávchsnănglccnh tranhcptnhPCIñưcñánhgiáhàngnămdoPhòngThươngmivàCôngnghip VitNamVCCIthchintrênphmvitoànquc. Ngoàira,tronglunánsdngcácphươngphápphântích,ñánhgiávà tnghpnhmcóñưccáinhìntoàndinhơnvhintrnghotñngthuhútñu tưtnhTháiNguyên;sdngcácphươngphápphânt ñchianhómcác ñi tưngnghiêncu,phươngphápbiuñ,phươngphápbngthngkêñtrìnhbày ktqunghiêncu,phươngphápsosánhññichiulýlunvithctin,gia tnhTháiNguyênvicáctnhthamchiu. 5.Tngquantìnhhìnhnghiêncu ðutưñãtrthànhvnññưcnhiunhàkhoahc,cácnhàkinhthc, cácnhàqunlývàhochñnhchínhsáchquantâm.ðãcónhiunhànghiêncuvà ñưaranhiugiipháptrongvicthuhútñutưchoqucgia,chongành,chocác 4 lĩnhvcvàchoñaphương.Cácñtàinày,phnlnñutipcntheolýthuyt kinhtñutư,vàcũngñãnêubtñưcvaitròhtscquantrngcañutư ñivistăngtrưngvàpháttrincaqucgia,cangành,cacáclĩnhvc vàcacácñaphương.ðngthicũngphnánhñưcñúngthctrngcavic thuhútñutưtrongphmvinghiêncuñãñcpti.Cuicùng,cácñtài trêncũngñãñxutñưcnhiugiiphápquantrngcógiátrngdngtrong victhuhútñutưvàthcsphùhpvithiñimnghiêncu. Trongscáccôngtrìnhñó,ñãcónhngcôngtrìnhtipcnthuhútñu tư theo góc ñ marketing, ñó là: th nht, ñ tài “marketing ña phương và vùng lãnh th vi vic thu hút ñu tư ñ phát trin” do tin sĩ Vũ Trí Dũng thchin.Mcdùñtàiñãcónhiuñónggópvlýlunvàthctin,song, vicñisâukhámphábnchtcamarketinglãnhth,làmrõmiquanhgia marketinglãnhthvàmarketingñaphương,quytrìnhthchinvàcácbins marketingmixtrongmarketinglãnhth,ñcbitlànhngyuttonêngiátr snphmlãnhthdưigócñnhìnnhncanhàñutư,cònlànhngvnñ lý lun chưa ñưc làm sáng t; th hai , ñ tài “ marketing ña phương ca thànhphHChíMinh” dogiáosưHðcHùnglàmchnhimñtàinghiên cukhoahcnăm2004.ðtàiñãvndnglýthuytvmarketingñaphương vàoxâydnghìnhnhthànhphHChíMinhtrongmtcácñitưngkhách hàngkhácnhaucamarketingñaphương.Tuynhiên,dophmvinghiêncu cũngnhưmctiêunghiêncu,ñtàikhôngtrctiphưngñnvicthuhút ñutư.Mtkhác,ñiukinkinht,xãhivàvthchínhtrcathànhphH ChíMinhlàkhácbit,cónhiulithhơnhncácñaphươngnhưtnhThái Nguyên;thba ,ñtài“ Cácgiiphápnângcaochtlưng,hiuquxúctin thương mi và xúc tin ñu tư ca Hà Ni trong ñiu kin hi nhp kinh t quct” .CũngnhưthànhphHChíMinh,HàNicóñiukinkinht,xã hi và chính tr ñcbit nênvic thc hin các hot ñng xúc tin ñu tư là tươngñithunlisovicácñaphươngnhưtnhTháiNguyên;và thtư,ñ tài nghiên cu khoa hc “ Nghiên cu ñ xut mt s gii pháp nhm tăng 5 cưng thu hút ñu tư trên ña bàn tnh Thái Nguyên” ca tin sĩ Trn Chí Thinvànhómnghiêncu,thucñtàinghiêncucptnhnăm2006,thuc squnlýcaSKhoahcvàcôngnghtnhTháiNguyên.ðtàinghiêncu khoahccanhómtácgichyutìmhiusâuvcơch,chínhsáchthuhút ñutưcatnhTháiNguyên.Trêncơnghiêncuñó,cùngvinhngbàihc kinh nghim trong vic thc thi chính sách thu hút ñu tư ca các tnh Bc Ninh, HiDương, Vĩnh Phúc, nhóm tácgi ñã ñ xut nhngchính sách (có nhngnidungmivàcónhngnidungmangtínhhoànthinchochínhsách thuhútñutưñãcócatnhTháiNguyên)nhmtomôitrưngñu
Luận văn liên quan