Luận văn Giải pháp tăng cường huy động vốn tại AgriBank Đắk Mil tỉnh Đắk Nông

Với sự hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam vào khu vực và thế giới, vốn ngày càng ñóng vai trò quan trọng trong các hoạt ñộng của ngân hàng thương mại, quyết ñịnh năng lực cạnh tranh của các ngân hàng. Hoạt ñộng huy ñộng vốn ñã và ñang sẽ là một trong những hoạt ñộng có tầm quan trọng hàng ñầu của các ngân hàng thương mại. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, tạo tính chủ ñộng trong hoạt ñộng kinh doanh, ñòi hỏi các ngân hàng không ngừng ñổi mới hoạt ñộng, ñưa ra các giải pháp thích hợp ñể huy ñộng ñược tối ña nguồn vốn nhàn rỗi trong và ngoài nước, góp phần ổn ñịnh và thúc ñẩy kinh tế phát triển, nâng cao ñời sống nhân dân. Đăk Mil là một huyện của tỉnh Đăk Nông có kinh tế -xã hội còn khó khăn hơn nhiều nơi trong cả nước nhưng sự xuất hiệncủa Ngân hàng trên ñịa bàn tỉnh ngày càng nhiều, ñặc biệt là Ngân hàng thương mại cổ phần, vì vậy hoạt ñộng huy ñộng vốn của các ngân hàng nói chung và của Agribank Đăk Mil nói riêng ngày một khó khăn, cạnh tranh ngày một gay gắt hơn. Vì vậy ngoài việc nỗ lực phấn ñấu của toàn bộ tập thể cán bộ trong Ngân hàng, việc nghiên cứu tìm ra những giải pháp “Tăng cường huy ñộng vốn tại Agribank Đăk Mil” là một yêu cầu hết sức cần thiết góp phần làm tăng năng lực tranh tranh ñối với hoạt ñộng huy ñộng vốn và cũng là tăng hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của Agribank Đăk Mil.

pdf132 trang | Chia sẻ: superlens | Lượt xem: 1893 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp tăng cường huy động vốn tại AgriBank Đắk Mil tỉnh Đắk Nông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n ---------------- vâ xu©n héi gi¶i ph¸p t¨ng c−êng huy ®éng vèn t¹i agribank ®¾k mil - tØnh ®¾k n«ng Chuyªn ngµnh: qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp ng−êi h−íng dÉn khoa häc: pgs. ts nguyÔn v¨n phóc Hµ Néi - 2010 Style Definition: TOC 3: Font: 14 pt, Bold, Do not check spelling or grammar, Centered, Indent: Left: 0", Hanging: 0.57", Right: 0.18", Line spacing: 1.5 lines, No widow/orphan control, Tab stops: 6.13", Right,Leader: Formatted: Left: 1.3", Right: 0.87", Top: 0.98", Bottom: 0.98", Header distance from edge: 0.63", Top: (Custom, Auto, 18 pt Line width, Margin: 1 pt Border spacing: ), Bottom: (Custom, Auto, 18 pt Line width, Margin: 1 pt Border spacing: ), Left: (Custom, Auto, 18 pt Line width, Margin: 4 pt Border spacing: ), Right: (Custom, Auto, 18 pt Line width, Margin: 4 pt Border spacing: ) Formatted: Font: 18 pt Formatted: Font: 26 pt Formatted: Font: 14 pt LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn này là một công trình nghiên cứu độc lập, do bản thân tôi tự nghiên cứu, không sao chép từ các tài liệu sẵn có. Các số liệu thu thập được là hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Tôi tự chịu trách nhiệm về những vấn đề đã được nêu ra trong nội dung luận văn. Tác giả luận văn Võ Xuân Hội Formatted: Font: Bold, Font color: Auto Formatted: Indent: First line: 0" Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 14 pt, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN ......... 65 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ........................................................... 65 1.1. Ngân hàng thương mại và hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường .............................................................. 65 1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại ................................................... 65 1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại: ................................................ 65 1.1.3. Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế .................... 76 1.1.4. Các hoạt động chủ yếu của NHTM ...................................................... 98 1.2. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại ................... 109 1.2.1. Khái niệm về vốn của ngân hàng thương mại .................................... 109 1.2.2. Vai trò của vốn và hoạt động huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh Ngân hàng ................................................................................ 109 1.2.3. Các nguồn vốn của ngân hàng thương mại ...................................... 1211 1.2.4. Các hình thức huy động vốn chủ yếu của NHTM trong nền kinh tế thị trường .......................................................................................... 1615 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM .. 2423 1.2.6. Một số chỉ tiêu phản ánh khả năng huy động vốn của các ngân hàng thương mại ........................................................................................ 3130 Formatted: Font: 15 pt Formatted: Left, Indent: First line: 0", Line spacing: single, Widow/Orphan control, Tab stops: Not at 6.29" Formatted: Font: 14 pt Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Hanging: 0.58", Right: 0.18", Line spacing: Multiple 1.55 li, No widow/orphan control, Tab stops: 6.13", Right,Leader: + Not at 6.1" CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK ĐẮK MIL ........................................................................................ 3432 2.1. Tổng quan về sự hình thành, phát triển và hoạt động của Agribank Đăk Mil ............................................................................ 3432 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Agribank Đắk Mil .............. 3432 2.1.2. Những hoạt động chủ yếu của Agribank Đắk Mil ........................... 3432 2.1.3. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Agribank Đắk Mil ................ 3634 2.1.4. Về năng lực kinh doanh.................................................................... 3836 2.1.5. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Agribank Đắk Mil ............... 4038 2. 2. Thực trạng huy động vốn của Agribank Đắk Mil................ 4442 2.2.1. Phân tích tình hình nguồn vốn tại Agribank Đắk Mil ...................... 4442 2.2.2. Mạng lưới huy động vốn của Agribank Đắk Mil ............................. 4845 2.2.3. Phân tích tình hình huy động vốn của Agribank Đăk Mil qua 4 năm5047 2.2.4. Chi phí huy động vốn ....................................................................... 6460 2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Agribank Đăk Mil. ......... 6864 2.3.1. Những kết quả đạt được ................................................................... 6864 2.3.2. Những mặt hạn chế về hoạt động huy động vốn. ............................. 7067 2.3.3. Những nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động huy động vốn của Agribank Đăk Mil. .............................................................. 7269 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG ............ 8076 3.1 Định hướng và mục tiêu hoạt động huy động vốn của Agribank Đắk Mil trong năm tới ................................................................... 8076 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường các hoạt động huy động vốn đối với Agribank Đắk Mil .............................................................. 8177 3.2.1. Áp dụng chế độ lãi suất huy động linh hoạt và hấp dẫn .................. 8177 3.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn ........................................ 8480 Formatted: Justified, Tab stops: Not at 6.1" 3.2.3. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng ............ 8682 3.2.4. Chính sách kinh doanh hấp dẫn........................................................ 8884 3.2.5. Thường xuyên đào tạo, nâng cao chất lượng nghiệp vụ của cán bộ nhân viên ngân hàng, hoàn thiện tổ chức của phòng kinh doanh. ... 8985 3.2.6. Thực hiện tốt chính sách Marketing Ngân hàng .............................. 9086 3.2.7. Cải thiện cơ sở vật chất và mở rộng mạng lưới hoạt động. Hiện đại hoá và phát triển công nghệ thông tin .............................................. 9389 3.2.8 Thực hiện chiến lược cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu quả9692 3.2.9 Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đoàn thể, xã hội trên địa bàn huyện, tăng cường sự hợp tác giữa Ngân hàng với các hộ dân. 9893 3.3 Một số kiến nghị ............................................................................. 9894 3.3.1 Kiến nghị với chính phủ ................................................................... 9894 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ................................................. 9995 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Agribank Đăk Nông.............................. 10196 KẾT LUẬN ............................................................................................... 10297 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................ 10499 Formatted: Justified, Tab stops: Not at 6.1" Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Hanging: 0.57", Right: 0.18", Tab stops: 6.13", Right,Leader: DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GTCG: Giấy tờ có giá KBNN: Kho bạc Nhà nước NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn NHTW: Ngân hàng Trung ương NVHĐ: Nguồn vốn huy động TCTD: Tổ chức tín dụng TG: Tiền gửi TGTK: Tiền gửi tiết kiệm VHĐ: Vốn huy động Formatted: Font: 14 pt, Bold Formatted: Font: 6 pt Formatted: None Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 14 pt, Font color: Auto Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 14 pt DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 3.1: Mô hình tổ chức quản lý của Agribank Đăk Mil....................... 3735 Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Đăk Mil qua 4 năm 2006 - 2009 ................................................................................ 4139 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Đăk Mil qua 4 năm 2006 - 2009 ...................................................... 4240 Bảng 2.3: Tình hình nguồn vốn của Agribank Đăk Mil ............................. 4643 Bảng 2.4: Tình hình tham gia thị trường của Agribank Đăk Mil .............. 4946 Bảng 2.5: Tình hình huy động vốn của Agribank Đăk Mil qua 4 năm ..... 5148 Bảng 2.6: Tình hình huy động tiền gửi thanh toán của tổ chức và dân cư tại Agribank Đăk Mil ...................................................................... 5451 Bảng 2.7: Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức và dân cư tại Agribank Đăk Mil ...................................................................... 5855 Bảng 2.8: Tình hình phát hành giấy tờ có giá tại Agribank Đăk Mil ......... 6360 Bảng 2.9: Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng năm 2009 . 6461 Bảng 2.10: Lãi suất kỳ phiếu của Ngân hàng ............................................. 6662 Bảng 2.11: Lãi suất chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn của Ngân hàng .............. 6663 Biểu đồ 2.1: Kết quả kinh doanh của Agribank Đăk Mil ........................... 4240 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nguồn vốn của Agribank Đăk Mil ............................. 4744 Biểu đồ 2.3: Tình hình tham gia thị trường của Agribank Đăk Mil ........... 4946 Biểu đồ 2.4 : Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng của Agribank Đăk Mil 5148 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu các loại tiền gửi thanh toán của Agribank Đăk Mil ... 5653 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu các loại tiền gửi tiết kiệm ........................................... 6158 Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.47 li Formatted: Font: 10 pt Formatted: Font: Not Bold Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Hanging: 0.85", Right: 0.17", Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 6.1", Right,Leader: + Not at 6.1" Formatted: Normal, Tab stops: Not at 6.1" Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Hanging: 0.85", Right: 0.17", Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 6.1", Right,Leader: + Not at 6.1" Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Hanging: 0.85", Right: 0.17", Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 6.1", Right,Leader: + Not at 6.1" Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n ---------------- vâ xu©n héi gi¶i ph¸p t¨ng c−êng huy ®éng vèn t¹i agribank ®¾k mil - tØnh ®¾k n«ng Chuyªn ngµnh: qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp Hµ Néi - 2010 Formatted: Left: 1.3", Right: 0.87", Top: 0.98", Bottom: 0.98", Header distance from edge: 0.63", Top: (Custom, Auto, 18 pt Line width, Margin: 1 pt Border spacing: ), Bottom: (Custom, Auto, 18 pt Line width, Margin: 1 pt Border spacing: ), Left: (Custom, Auto, 18 pt Line width, Margin: 4 pt Border spacing: ), Right: (Custom, Auto, 18 pt Line width, Margin: 4 pt Border spacing: ), Different first page header Formatted: Font: 25 pt Formatted: Font: 40 pt i Formatted: Font: 14 pt TÓM TẮT LUẬN VĂN Với sự hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam vào khu vực và thế giới, vốn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của ngân hàng thương mại, quyết định năng lực cạnh tranh của các ngân hàng. Hoạt động huy động vốn đã và đang sẽ là một trong những hoạt động có tầm quan trọng hàng đầu của các ngân hàng thương mại. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, tạo tính chủ động trong hoạt động kinh doanh, đòi hỏi các ngân hàng không ngừng đổi mới hoạt động, đưa ra các giải pháp thích hợp để huy động được tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong và ngoài nước, góp phần ổn định và thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Đăk Mil là một huyện của tỉnh Đăk Nông có kinh tế - xã hội còn khó khăn hơn nhiều nơi trong cả nước nhưng sự xuất hiện của Ngân hàng trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều, đặc biệt là Ngân hàng thương mại cổ phần, vì vậy hoạt động huy động vốn của các ngân hàng nói chung và của Agribank Đăk Mil nói riêng ngày một khó khăn, cạnh tranh ngày một gay gắt hơn. Vì vậy ngoài việc nỗ lực phấn đấu của toàn bộ tập thể cán bộ trong Ngân hàng, việc nghiên cứu tìm ra những giải pháp “Tăng cường huy động vốn tại Agribank Đăk Mil” là một yêu cầu hết sức cần thiết góp phần làm tăng năng lực tranh tranh đối với hoạt động huy động vốn và cũng là tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Agribank Đăk Mil. Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề trên tôi chọn đề tài: “Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Agribank Đăk Mil ” làm đề tài nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu: - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại và các giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại. Formatted: Font: 14 pt, Bold, Font color: Auto Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: 6.1", Right,Leader: Formatted: Font: Bold, Font color: Auto Formatted: Font: 9 pt, Font color: Auto Formatted: Indent: First line: 0.39", Space Before: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.47 li Formatted: Font: 14 pt, Not Bold Formatted: Indent: First line: 0.39", Line spacing: Multiple 1.55 li, No widow/orphan control Formatted: Indent: First line: 0.39", Line spacing: Multiple 1.55 li Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 14 pt, Bold Formatted: Font: Bold Formatted: Font: 14 pt, Bold Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Bold Formatted: Indent: First line: 0.39", Space Before: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.55 li Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Italic Formatted: Font: 14 pt, Bold Formatted: Indent: First line: 0.39", Line spacing: Multiple 1.55 li, No widow/orphan control Formatted: Indent: First line: 0.39", Line spacing: Multiple 1.55 li ii Formatted: Font: 14 pt - Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Agribank Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, xác định những nguyên nhân chủ yếu hạn chế khả năng huy động vốn của Ngân hàng trong những năm qua. - Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Agribank Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Agribank Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông. Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Agribank Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông. Formatted: Font: 14 pt, Not Bold Formatted: Indent: First line: 0.39" Formatted: Font: 14 pt Formatted: Indent: First line: 0.39", No widow/orphan control Formatted: Font: 14 pt, Not Bold Formatted: Indent: Left: 0.4", Hanging: 0.97", No widow/orphan control Formatted: Font: 14 pt Formatted: Indent: First line: 0.39", No widow/orphan control Formatted: No widow/orphan control iii Formatted: Font: 14 pt CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Trong chương này luận văn tập trung giải quyết một số vấn đề lý luận sau: 1.1. Ngân hàng thương mại và hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. - Khái niệm, chức năng của ngân hàng thương mại - Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế - Các hoạt động chủ yếu của NHTM: Hoạt động tạo lập nguồn vốn, hoạt động sử dụng vốn, hoạt động khác. 1.2. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại * Vai trò của vốn và hoạt động huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh Ngân hàng * Các nguồn vốn của ngân hàng thương mại: Vốn tự có, Vốn huy độn,; Vốn đi vay, Vốn khác. * Các hình thức huy động vốn chủ yếu của NHTM: - Các hình thức huy động vốn theo phương thức huy động: + Nếu căn cứ theo thời gian huy động: • Huy động ngắn hạn • Huy động trung hạn • Huy động dài hạn + Theo từng loại tiền: • Vốn huy động bằng VNĐ: • Vốn huy động bằng ngoại tệ: - Các hình thức huy động vốn theo đối tượng huy động: + Huy động vốn từ dân cư + Vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp. Formatted: Font: 15 pt, Bold Formatted: Font: 10 pt, Bold Formatted: Level 1, No widow/orphan control Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color: Auto Formatted: No widow/orphan control Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 14 pt, Bold Formatted: Indent: First line: 0.39", Space Before: 0 pt Formatted: Font: 14 pt, Bold, Vietnamese, Check spelling and grammar Formatted: Normal, Space Before: 0 pt Formatted: Indent: First line: 0.39", Space Before: 0 pt Formatted: Indent: First line: 0.39", Space Before: 0 pt, Tab stops: 2.63", List tab + Not at 2" Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Indent: First line: 0.39", Space Before: 0 pt, Tab stops: 1.04", List tab Formatted: Indent: First line: 0.39", Space Before: 0 pt, Tab stops: 2.63", List tab Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Indent: First line: 0.39", Space Before: 0 pt iv Formatted: Font: 14 pt + Vốn huy động từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. - Các hình thức huy động vốn theo công cụ huy động vốn: + Huy động tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi có thể phát hành séc). + Huy động tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm - Huy động vốn qua phát hành công cụ nợ của ngân hàng * Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM - Môi trường kinh doanh. - Các nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng * Một số chỉ tiêu phản ánh khả năng huy động vốn của các ngân hàng thương mại - Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn hàng năm - Tỷ trọng từng loại nguồn vốn - Tỷ lệ vốn huy động/ tổng nguồn vốn - Chỉ tiêu đánh giá cơ cấu các khoản huy động CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK ĐẮK MIL 2.1. Tổng quan về sự hình thành, phát triển và hoạt động của Agribank Đăk Mil. - Quá trình hình thành và phát triển của Agribank Đắk Mil - Những hoạt động chủ yếu của Agribank Đắk Mil + Huy động vốn + Cho vay + Các hoạt động khác - Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Agribank Đắk Mil + Ban giám đốc + Phòng kinh doanh Formatted: Font: 14 pt Formatted: Indent: First line: 0.39", No widow/orphan control Formatted: Font: 15 pt, Bold Formatted: Font: 15 pt Formatted: Indent: First line: 0.39", Space Before: 0 pt Formatted: Font: 14 pt Formatted: No widow/orphan control, Tab stops: 0.73", Left Formatted: Font: 14 pt Formatted: Indent: First line: 0.39", Space Before: 0 pt Formatted: Font: 14 pt Formatted: Indent: First line: 0.39", No widow/orphan control v Formatted: Font: 14 pt + Phòng kế toán – ngân quỹ + Phòng giao dịch tại thị trấn Đăk Mil - Thực trạng hoạt động kinh doanh của Agribank Đắk Mil Trong thời gian qua, Agribank Đắk Mil với sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo của ngân hàng cộng với việc đề ra các chính sách đúng đắn nên hoạt động kinh doanh đã đạt được những thành tựu đáng kể. Lợi nhuận của Ngân hàng năm 2006 là 4.723 triệu đồng, năm 2007 là 5.670 triệu đồng, đến năm 2008 tăng 2.610 triệu đồng tức tăng 46,03%. Nhưng đến năm 2009 lợi nhuận lại giảm 41,64% so với năm 2008, nguyên nhân là do tổng chi phí của Ngân hàng năm này tăng nhiều hơn tổng thu. Qua việc phân tích trên ta thấy tình hình hoạt động của Ngân hàng biến động qua các năm. Việc huy động vốn và cho vay của Ngân hàng diễn ra khá thuận lợi, thể hiện qua việc tổng nguồn vốn huy động và dư nợ có xu hướng tăng. Tổng doanh thu, tổng chi của Ngân hàng cũng thay đổi phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế. 2. 2. Thực trạng huy động vốn của Agribank Đắk Mil 2.2.1. Phân tích tình hình nguồn vốn tại Agribank Đắk Mil Trong những năm qua, Agribank Đăk Mil rất quan tâm đến công tác nguồn vốn của mình, ngân hàng luôn chú trọng đến các biện pháp để làm tăng nguồn vốn của ngân hàng. Tổng nguồn vốn của Ngân hàng tăng đều qua các năm. Năm 2006 là 173.552 triệu đồng, năm 2007 là 216.610
Luận văn liên quan