Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp kinh doanh phát triển nhà – Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng

Hiện nay trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã không ngừng đ-ợc đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mô và hoạt động xây lắp. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động xây lắp đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị tr-ờng và đẩy nền kinh tế hàng hoá trên đà ổn định và phát triển. Thực hiện hạch toán trong cơ chế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải tự lấy thu bù chi, tự lấy thu nhập của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi nhuận. Để thực hiện những yêu cầu đó các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình thi công từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu đ-ợc vốn về, đảm bảo thu nhập cho đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các đơn vị xây lắp phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp, trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu đ-ợc là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động xây lắp của doanh nghiệp. Hạch toán là một trong những công cụ có hiệu quả nhất để phản ánh khách quan và giám đốc có hiệu quả quá trình hoạt động xây lắp của doanh nghiệp. Chi phí vật liệu là một trong những yếu tố của qúa trình sản xuất kinh doanh, thông th-ờng chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn khoảng từ 70% giá trị công trình. Vì thế công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thông qua công tác quản lý nguyên vật liệu có thể làm tăng hoặc giảm giá thành công trình. Từ đó buộc các doanh nghiệp phải quan tâm tới việc tiết kiệm triệt để chi phí nguyên vật liệu, làm sao cho với một l-ợng chi phí nguyên vật liệu nh- cũ sẽ làm ra đ-ợc nhiều sản phẩm xây lắp hơn, tức là làm cho giá thành giảm đi mà vẫn đảm bảo chất l-ợng. Bởi vậy làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu là nhân tố quyết định làm hạ thấp chi phí giảm giá thành, tăng thu nhập cho doanh nghiệp, đây là một yêu cầu thiết thực, một vấn đề đang đ-ợc quan tâm nhiều trong quá trình thi công xây lắp của các doanh nghiệp xây lắp hiện nay. Nhận thức đ-ợc tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại xớ nghi?p kinh doanh phỏt tri?n nhà em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài"Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu t?i xớ nghi?p kinh doanh phỏt tri?n nhà”" làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Trong quá trình nghiên cứu về lý luận thực tế để hoàn thành đề tài. Em nhận đ-ợc sự tận tình giúp đỡ của cô giáo é?ng Th? Nga cùng các bạn, các cô phũng tài chính kế toán Xớ nghi?p kinh doanh phỏt tri?n nhà.

pdf86 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1429 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp kinh doanh phát triển nhà – Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG………….. Luận văn Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu tại Xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà – cụng ty kinh doanh nhà Hải Phũng Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu tại Xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà – cụng ty kinh doanh nhà Hải Phũng Sinh viờn: Nguyễn Thị Thu Hảo – Lớp QTL201K 1 Lời nói đầu Hiện nay trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã không ngừng đ•ợc đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mô và hoạt động xây lắp. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động xây lắp đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị tr•ờng và đẩy nền kinh tế hàng hoá trên đà ổn định và phát triển. Thực hiện hạch toán trong cơ chế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải tự lấy thu bù chi, tự lấy thu nhập của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi nhuận. Để thực hiện những yêu cầu đó các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình thi công từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu đ•ợc vốn về, đảm bảo thu nhập cho đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các đơn vị xây lắp phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp, trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu đ•ợc là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động xây lắp của doanh nghiệp. Hạch toán là một trong những công cụ có hiệu quả nhất để phản ánh khách quan và giám đốc có hiệu quả quá trình hoạt động xây lắp của doanh nghiệp. Chi phí vật liệu là một trong những yếu tố của qúa trình sản xuất kinh doanh, thông th•ờng chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn khoảng từ 70% giá trị công trình. Vì thế công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thông qua công tác quản lý nguyên vật liệu có thể làm tăng hoặc giảm giá thành công trình. Từ đó buộc các doanh nghiệp phải quan tâm tới việc tiết kiệm triệt để chi phí nguyên vật liệu, làm sao cho với một l•ợng chi phí nguyên vật liệu nh• cũ sẽ làm ra đ•ợc nhiều sản phẩm xây lắp hơn, tức là làm cho giá thành giảm đi mà vẫn đảm bảo chất l•ợng. Bởi vậy làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu là nhân tố quyết định làm hạ thấp chi phí giảm giá thành, tăng thu nhập cho doanh nghiệp, đây là một yêu cầu thiết thực, một vấn đề đang đ•ợc quan tâm nhiều trong quá trình thi công xây lắp của các doanh nghiệp xây lắp hiện nay. Nhận thức đ•ợc tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài"Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà”" làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Trong quá trình nghiên cứu về lý luận thực tế để hoàn thành đề tài. Em nhận đ•ợc sự tận tình giúp đỡ của cô giáo Đồng Thị Nga cùng các bạn, các cô phũng tài chính kế toán Xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà. Kết hợp với kiến Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu tại Xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà – cụng ty kinh doanh nhà Hải Phũng Sinh viờn: Nguyễn Thị Thu Hảo – Lớp QTL201K 2 thức học hỏi ở tr•ờng và sự nỗ lực của bản thân nh•ng do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế, nên chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nội dung của chuyên đề này ngoài lời mở đầu và kết luận đ•ợc chia làm 3 chương: Chƣơng 1: Những lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong cỏc doanh nghiệp xây lắp. Chƣơng 2: Thực trạng cụng tỏc tổ chức kế toỏn nguyờn vật liệu tại xớ nghiệp kinh doanh doanh và phỏt triển nhà thuộc cụng ty kinh doanh nhà Hải Phũng Chƣơng 3: Một số biện phỏp hoàn thiện cụng tỏc tổ chức kế toỏn nguyờn vật liệu tại xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu tại Xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà – cụng ty kinh doanh nhà Hải Phũng Sinh viờn: Nguyễn Thị Thu Hảo – Lớp QTL201K 3 CHƢƠNG 1: NHỮNG Lí LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CễNG TÁC KẾ TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Sự cần thiết của cụng tỏc nguyờn vật liệu trong cỏc doanh nghiệp 1.1.1 Vị trớ của nguyờn vật liệu trong cỏc doanh nghiệp xõy lắp Nguyờn vật liệu là một bộ phận trọng yếu của tư liệu sản xuất, nguyờn vật liệu là đối tượng của lao động đó qua sự tỏc động của con người. Trong quỏ trỡnh thi cụng xõy dựng cụng trỡnh, chi phớ sản xuất cho ngành xõy dựng gắn liền với việc sử dụng nguyờn vật liệu, mỏy múc và thiết bị thi cụng và trong quỏ trỡnh đú vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quỏ trỡnh sản xuất, và là cơ sở võt chất cấu thành nờn sản phẩm cụng trỡnh. Trong quỏ trỡnh tham gia vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vật liệu bị tiờu hao toàn bộ và chuyển giỏ trị một lần vào chi phớ sản xuất kinh doanh trong kỳ. Trong doanh nghiệp xõy dựng chi phớ về vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn từ 65% - 70% trong tổng giỏ trị cụng trỡnh.Do vậy việc cung cấp nguyờn vật liệu cú kịp thời hay khụng cú ảnh hưởng to lớn tới việc thực hiện kế hoạch sản xuất( tiến độ thi cụng xõy dựng) của doanh nghiệp, việc cung cấp nguyờn vật liệu cần quan tõm đến chất lượng, chất lượng cỏc cụng trỡnh phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của vật liệu, mà chất lượng của cụng trỡnh là điều kiện tiờn quyết để doanh nghiệp cú uy tớn và tồn tại trờn thị trường. Trong cơ chế thị trường hiện nay việc cung cấp vật liệu cũn đảm bảo giỏ cả hợp lý tạo điều kiện doanh nghiệp làm ăn cú hiệu quả. Nguyờn vật liệu cú giỏ trị hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu thiếu nguyờn vật liệu thỡ khụng thể tiến hành được hoạt động sản xuất vật chất núi chung và quỏ trỡnh thi cụng xõy dựng núi riờng. Trong quỏ trỡnh thi cụng xõy dựng cụng trỡnh, thụng qua cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu từ đú cú thể đỏnh giỏ được những khoản chi phớ chưa hợp lý, lóng phớ hay tiết kiệm. Bởi vậy cần tập trung quản lý chặt chẽ vật liệu ở tất cả cỏc khõu: thu mua, bảo quản dự trữ và sử dụng vật liệu nhằm hạ thấp chi phớ sản xuất trong chừng mực nhất định, giảm mức tiờu hao vật liệu trong sản xuất cũn là cơ sở tăng thờm sản phẩm trong xó hội. Cú thể núi rằng vật liệu dữ vị trớ quan trọng khụng thể thiếu được trong quỏ trỡnh thi cụng xõy lắp 1.1.2 Đặc điểm, yờu cầu quản lý vật liệu trong cỏc doanh nghiệp xõy lắp Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu tại Xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà – cụng ty kinh doanh nhà Hải Phũng Sinh viờn: Nguyễn Thị Thu Hảo – Lớp QTL201K 4 Xõy dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất mang tớnh chất cụng nghiệp, sản phẩm của ngành xõy dựng là những cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh cú quy mụ lớn, kết cấu phức tạp và thường cố định ở nơi sản xuất( thi cụng) cũn cỏc điều kiện khỏc đều phải di chuyển theo địa điểm xõy dựng. Từ đặc điểm riờng của ngành xõy dựng làm cho cụng tỏc quản lý, sử dụng vật liệu phức tạp vỡ chịu ảnh hưởng lớn của mụi trường bờn ngoài nờn cần xõy dựng định mức cho phự hợp với điều kiện thi cụng thực tế. Quản lý vật liệu là yếu tố khỏch quan của mọi nền sản xuất xó hội. Tuy nhiờn do trỡnh độ sản xuất khỏc nhau nờn phạm vi mức độ và phương phỏp quản lý cũng khỏc nhau Hiện nay nền sản xuất ngày càng mở rộng và phỏt triển trờn cơ sở thỏa món khụng ngừng về nhu cầu sản xuất vật chất và văn húa của mọi tầng lớp trong xó hội. Việc sử dụng vật liệu một cỏch hợp lý, cú kế hoạch ngày càng được coi trọng. Cụng tỏc quản lý vật liệu là nhiệm vụ của tất cả mọi người nhằm tăng hiệu quả kinh tế cao mà hao phớ lại thấp nhất. Cụng việc hạch toỏn vật liệu ảnh hưởng và quyết định đến việc hạch toỏn giỏ thành, cho nờn để đảm bảo tớnh chớnh xỏc việc hạch toỏn giỏ thành thỡ trước hết cũng phải hạch toỏn vật liệu một cỏch chớnh xỏc. Để làm tốt cụng tỏc hạch toỏn vật liệu đũi hỏi chỳng ta phải quản lý chặt chẽ ở mọi khõu từ khõu thu mua bảo quản tới khõu dự trữ và sử dụng. Trong khõu thu mua vật liệu phải được quản lý về khối lượng, quy cỏch chủng loại, giỏ mua và chi phớ thu mua, thực hiện kế hoạch mua theo đỳng tiến độ thời gian phự hợp với tiến độ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bộ phận kế toỏn – tài chớnh cần cú quyết định đỳng đắn ngay từ đầu trong việc lựa chọn nguồn vật tư, địa điểm giao hàng, thời hạn cung cấp, phương tiện vận chuyển và nhất là về giỏ mua, cước phớ vận chuyển bốc dỡ cần phải dự toỏn những biến động về cung, cầu và giỏ cả vật tư trờn thị trường để đề ra biện phỏp thớch ứng, đồng thời thụng qua thanh toỏn kế toỏn vật liệu cần kiểm tra lại giỏ mua vật liệu, cỏc chi phớ vận chuyển và tỡnh hỡnh thực hiện hợp đồng của người bỏn vật tư, người vận chuyển. Việc tổ chức tổ kho tàng bến bói thực hiện đỳng chế độ đối với từng loại vật liệu trỏnh hư hỏng mất mỏt ,hao hụt, đảm bảo an toàn cũng là một trong cỏc yờu cầu quản lý vật liệu. Trong khõu dự trữ đũi hỏi doanh nghiệp phải xỏc định được mức dự trữ tối đa, tối thiểu để đảm bảo cho quỏ trỡnh thi cụng xõy lắp được bỡnh thường, khụng bị ngừng trệ giỏn đoạn do việc cung ứng vật tư khụng kịp thời hoặc gõy ứ đọng vốn do dự trữ quỏ nhiều. Sử dụng hợp lý tiết kiệm trờn cơ sở định mức tiờu hao và dự toỏn chi phớ cú ý nghĩa quan trọng trong việc hạ thấp chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm nhằm Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu tại Xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà – cụng ty kinh doanh nhà Hải Phũng Sinh viờn: Nguyễn Thị Thu Hảo – Lớp QTL201K 5 tăng lợi nhuận, tăng tớch lũy cho doanh nghiệp. Do vậy trong khõu sử dụng cần phải tổ chức tốt việc ghi chộp, phản ỏnh tỡnh hỡnh xuất vật liệu đỳng trong sản xuất kinh doanh. Định kỳ tiến hành việc phõn tớch tỡnh hỡnh sử dụng vật liệu nhằm tỡm ra nguyờn nhõn tăng giảm chi phớ vật liệu cho một đơn vị sản phẩm khuyến khớch việc phỏt huy sỏng kiến cải tiến, sử dụng tiết kiệm vật liệu, tận dụng phế liệu. Túm lại quản lý vật liệu từ khõu thu mua bảo quản, dự trữ và sử dụng vật liệu là một trong những nội dung quan trọng của cụng tỏc quản lý doanh nghiệp luụn được nhà quản lý quan tõm. 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toỏn nguyờn vật liệu ở cỏc doanh nghiệp xõy lắp Kế toỏn là cụng cụ phục vụ cho việc quản lý kinh tế vỡ thế để đỏp ứng một cỏch khoa học, vật lý xuất phỏt từ đặc điểm của vật liệu, từ yờu cầu quản lý của vật liệu, từ chức năng của kế toỏn vật liệu trong cỏc doanh nghiệp sản xuất cần phải thực hiện cỏc nhiệm vụ sau: + Tổ chức ghi chộp, phản ỏnh tổng hợp số liệu về tỡnh hỡnh thu mua vận chuyển bảo quản, tỡnh hỡnh nhập xuất và tồn kho của vật liệu. Tớnh giỏ thành thực tế vật liệu đó mua và nhập kho, kiểm tra tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch thu mua vật liệu về cỏc mặt: số lượng, chủng loại, giỏ cả, thời hạn nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ đỳng chủng loại cho quỏ trỡnh thi cụng xõy dựng. + Áp dụng đỳng đắn cỏc phương phỏp về kỹ thuật hạch toỏn vật liệu, hướng dẫn kiểm tra cỏc bộ phận đơn vị trong doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toỏn ban đầu về vật liệu( lập chứng từ, luõn chuyển chứng từ) mở chế độ đỳng phương phỏp quy định nhằm đảm bảo sử dụng thống nhất trong cụng tỏc kế toỏn, tạo điều kiện thuận lợi cho cụng tỏc lónh đạo, chỉ đạo cụng tỏc kế toỏn trong phạm vi ngành kế toỏn và toàn bộ nền kinh tế quốc dõn. + Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ và sử dụng vật tư, phỏt hiện ngăn ngừa và đề xuất những biện phỏp xử lý vật tư thừa, thiếu, ứ đọng hoặc mất phẩm chất. Tớnh toỏn, xỏc định chớnh xỏc số lượng và giỏ trị vật tư thực tế đưa vào sử dụng và đó tiờu hao trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh. 1.2 Phõn loại và đỏnh giỏ nguyờn vật liệu trong cỏc doanh nghiệp xõy lắp 1.2.1 Phõn loại nguyờn vật liệu trong doanh nghiệp xõy lắp Trong cỏc doanh nghiệp sản xuất thỡ vật liệu bao gồm rất nhiều loại khỏc nhau và đặc biệt là trong ngành xõy dựng cơ bản với nội dung kinh tế và tớnh năng húa học khỏc nhau. Để cú thể quản lý chặt chẽ và tổ chức hạch toỏn chi tiết tới từng Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu tại Xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà – cụng ty kinh doanh nhà Hải Phũng Sinh viờn: Nguyễn Thị Thu Hảo – Lớp QTL201K 6 loại vật liệu phục vụ cho kế hoạch quản trị cần thiết phải tiến hành phõn loại nguyờn vật liệu.  Căn cứ vào vai trũ và yờu cầu quản lý nguyờn vật liệu thƣờng đƣợc chia thành cỏc loại sau: + Nguyờn vật liệu chớnh: là đối tượng chủ yếu trong doanh nghiệp xõy lắp, là cơ sở vật chất cấu thành nờn thực thể chớnh của sản phẩm như sắt, thộp, gạch, cỏt, sỏi...Trong nguyờn vật liệu chớnh bao gồm cả bỏn thành phẩm mua ngoài. Đú là cỏc chi tiết, bộ phận của sản phẩm của doanh nghiệp mà doanh nghiệp mua của cỏc đơn vị khỏc. + Vật liệu phụ: là những loại vật liệu tham gia vào quỏ trỡnh sản xuất khụng cấu thành nờn thực thể của sản phẩm. Vật liệu phụ chỉ tỏc dụng phụ trong quỏ trỡnh sản xuất, chế tạo sản phẩm làm tăng chất lượng sản phẩm chớnh và sản phẩm phục vụ cho cụng tỏc quản lý, phục vụ thi cụng cho nhu cầu cụng nghệ kỹ thuật bao gúi sản phẩm. Trong ngành xõy dựng cơ bản bao gồm: sơn, dầu, mỡ phục vụ cho quỏ trỡnh sản xuất. + Nhiờn liệu: Về thực thể là một loại vật liệu phụ, nhưng cú tỏc dụng cung cấp nhiệt lượng trong quỏ trỡnh thi cụng, kinh doanh tạo điều kiện cho quỏ trỡnh chế tạo sản phẩm cú thể diễn ra bỡnh thường. Nhiờn liệu cú thể tồn tại ở thể lỏng, khớ, rắn như: xăng, dầu, than củi, hơi đốt dựng để phục vụ cho cụng nghệ sản xuất sản phẩm cho cỏc phương tiện mỏy múc thiết bị hoạt động. + Phụ tựng thay thế: Là những loại vật tư, sản phẩm dựng để thay thế, sửa chữa cho mỏy múc thiết bị, phương tiện vận tải... + Thiết bị xõy dựng cơ bản: bao gồm cả thiết bị, phương tiện để lắp đặt vào cỏc cụng trỡnh xõy dựng cơ bản. + Phế liệu: là cỏc loại vật liệu loại ra trong quỏ trỡnh thi cụng xõy lắp như gỗ, sắt thộp vụn hoặc phế liệu thu hồi trong quỏ trỡnh thanh lý tài sản cố định. Việc phõn chia nguyờn vật liệu thành cỏc loại như trờn giỳp cho kế toỏn tổ chức cỏc tài khoản tổng hợp, chi tiết để phản ỏnh tỡnh hỡnh hiện cú và sự biến động của cỏc loại nguyờn vật liệu cú trong quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giỳp cho doanh nghiệp nhận biết rừ nội dung kinh tế, vai trũ và chức năng của từng loại vật liệu trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh. Từ đú cú biện phỏp thớch hợp trong quỏ trỡnh quản lý và sử dụng hiệu quả cỏc loại vật liệu. Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu tại Xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà – cụng ty kinh doanh nhà Hải Phũng Sinh viờn: Nguyễn Thị Thu Hảo – Lớp QTL201K 7  Căn cứ vào mục đớch, cụng dụng của vật liệu cũng nhƣ nội dung quy định phản ỏnh chi phớ vật liệu trờn cỏc tài khoản kế toỏn, vật liệu của cỏc doanh nghiệp đƣợc chia thành: + Nguyờn vật liệu trực tiếp dựng cho hoạt động sản xuất, chế tạo sản phẩm. + Nguyờn vật liệu trực tiếp dựng cho cỏc nhu cầu khỏc: phục vụ cho quản lý ở cỏc phõn xưởng sản xuất, đội sản xuất phục vụ bỏn hàng, quản lý...  Căn cứ vào nguồn nhập nguyờn vật liệu, nguyờn vật liệu của doanh nghiệp đƣợc chia thành: + Nguyờn vật liệu mua ngoài + Nguyờn vật liệu tự gia cụng chế biến + Nguyờn vật liệu thuờ ngoài gia cụng chế biến + Nguyờn vật liệu nhận gúp vốn liờn doanh...... Tuy nhiờn để đảm bảo nhu cầu quản lý nguyờn vật liệu cho quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyờn, liờn tục khụng bị giỏn đoạn và quản lý một cỏch dễ dàng và chặt chẽ, cần phải nhận biết một cỏch cụ thể về số hiện cú và tỡnh hỡnh biến động của từng thứ vật liệu được sử dụng trong quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Vỡ vậy cỏc loại vật liệu cần được phõn chia một cỏch chi tiết, tỷ mỷ hơn theo tớnh năng lý, húa, theo quy cỏch phẩm chất của vật liệu. Việc phõn chia một cỏch chi tiết tỷ mỷ trong doanh nghiệp sản xuất được thực hiện trờn cơ sở xõy dựng và lập sổ danh điểm vật liệu, nú được sử dụng thống nhất trong phạm vi doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho cỏc bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ trong cụng tỏc quản lý vật liệu. Mỗi loại vật liệu sử dụng một trang danh điểm vật liệu để ghi đủ cỏc nhúm, thứ vật liệu thuộc loại đú. 1.2.2 Đỏnh giỏ nguyờn vật liệu Đỏnh giỏ nguyờn vật liệu là xỏc định giỏ trị nguyờn vật liệu theo những nguyờn tắc nhất định. Về nguyờn tắc kế toỏn nhập – xuất – tồn kho nguyờn vật liệu phải phản ỏnh theo giỏ trị thực tế. Khi đỏnh giỏ nguyờn vật liệu cần phải tuõn thủ cỏc nguyờn tắc: - Nguyờn tắc giỏ gốc: Nguyờn vật liệu phải được đỏnh giỏ theo giỏ gốc. Nội dung nguyờn tắc giỏ gốc được xỏc định theo từng nguồn nhập. - Nguyờn tắc thận trọng: Xem xột cõn nhắc trong việc sử dụng nguyờn vật liệu để lập cỏc ước tớnh kế toỏn trong cỏc điều kiện khụng chắc chắn. Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu tại Xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà – cụng ty kinh doanh nhà Hải Phũng Sinh viờn: Nguyễn Thị Thu Hảo – Lớp QTL201K 8 - Nguyờn tắc nhất quỏn: cỏc phương phỏp kế toỏn ỏp dụng trong việc đỏnh giỏ nguyờn vật liệu phải đảm bảo tớnh nhất quỏn trong suốt niờn độ kế toỏn thỡ chỉ được ỏp dụng duy nhất một phương phỏp. Sự hỡnh thành trị giỏ vốn thực tế của nguyờn vật liệu được phõn biệt tại cỏc thời điểm khỏc nhau trong kinh doanh. 1.2.2.1 Giỏ thực tế nhập kho Tựy theo nguồn nhập mà giỏ thực tế của vật liệu được xỏc đinh như sau: + Đối với vật liệu mua ngoài thỡ giỏ thực tế nhập kho: Giỏ thực tế nhập kho = Giỏ mua ghi trờn húa đơn + Cỏc loại thuế NK, thuế khỏc ( nếu cú) + Chi phớ mua thực tế( chi phớ vận chuyển, bốc xếp) - Cỏc khoản chiết khấu, giảm giỏ ( nếu cú) Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu tại Xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà – cụng ty kinh doanh nhà Hải Phũng Sinh viờn: Nguyễn Thị Thu Hảo – Lớp QTL201K 9 + Đối với vật liệu doanh nghiệp tự gia cụng chế biến: Giỏ thực tế nhập kho = Giỏ thực tế xuất kho + Chi phớ gia cụng chế biến + Đối với vật liệu thuờ ngoài gia cụng chế biến: Giỏ thực tế nhập kho = Giỏ vật liệu xuất kho + Chi phớ gia cụng theo hợp đồng + Chi phớ vận chuyển + Đối với trường hợp đơn vị khỏc gúp vốn liờn doanh bằng vật liệu thỡ giỏ thực tế vật liệu nhận gúp vốn liờn doanh là giỏ do hội đồng liờn doanh đỏnh giỏ và cụng nhận. + Đối với, phế liệu, phế phẩm thu hồi được thỡ đỏnh giỏ theo giỏ ước tớnh. 1.2.2.2 Giỏ thực tế nguyờn vật liệu xuất kho Vật liệu được thu mua thường xuyờn từ nhiều nguồn khỏc nhau, do đú giỏ thực tế của từng lần, đợt nhập kho là khụng hoàn toàn giống nhau. Khi xuất kho kế toỏn phải xỏc định được giỏ thực tế xuất kho cho từng nhu cầu đối tượng sử dụng khỏc nhau. Theo từng phương phỏp tớnh giỏ thực tế xuất kho đó đăng ký ỏp dụng và phải đảm bảo tớnh nhất quỏn trong niờn độ kế toỏn. Để tớnh giỏ vật liệu xuất kho thỡ cú thể ỏp dụng một trong cỏc phương phỏp sau: 1.2.2.2.1 Phương phỏp bỡnh quõn gia quyền Theo phương phỏp này giỏ thực tế vật liệu xuất kho được tớnh trờn cơ sở số lượng vật liệu xuất dựng và đơn giỏ bỡnh quõn vật liệu tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ. Giỏ thực tế xuất kho = Số lƣợng vật liệu xuất kho x Đơn giỏ bỡnh quõn Trong đú: 1.2.2.2.2 Phương phỏp đớch danh Phương phỏp này thường được ỏp dụng đối với cỏc loại vật liệu cú giỏ trị cao, cỏc loại vật tư đặc chủng. Giỏ thực tế vật liệu xuất kho được căn cứ vào đơn giỏ thực tế của vật liệu, nhập kho theo từng lụ, từng lần nhập và số lượng xuất kho theo từng lần. 1.2.2.2.3 Phương phỏp nhập trước – xuất trước(FIFO-First in, First out): Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu tại Xớ nghiệp kinh doanh phỏt triển nhà – cụng ty kinh doanh nhà Hải Phũng Sinh viờn: Nguyễn Thị Thu Hảo – Lớp QTL201K 10 Theo phương phỏp này phải xỏc định được đơn giỏ nhập kho thực tế của từng lần nhập. Sau đú căn cứ vào số lượng xuất kho tớnh giỏ thực tế xuất kho theo nguyờn tắc và tớnh theo giỏ nhập trước đối với lượng xuất kho thuộc lần nhập trước. Số cũn lại( tổng số xuất kho – số xuất thuộc lần nhập trước) được tớnh theo đơn giỏ t
Luận văn liên quan