Luận văn Mạng không dây băng thông rộng Wimax - Các vấn đề về công nghệ và triển khai ứng dụng

Mạng không dây là một trong những bước tiến lớn nhất của ngành máy tính. Dấu mốc quan trọng cho mạng không dây diễn ra khi tiến trình đi đến một chuẩn chung được khởi động. Trước đó, các nhà cung cấp thiết bị không dây dùng cho mạng LAN đều phát triển những sản phẩmđộc quyền, thiết bị của hãng này không thể liên lạc được với của hãng khác. Nhờ sự thành công của mạng hữu tuyến Ethernet, một số côngty bắt đầu nhận ra rằng việc xác lập một chuẩn không dây chung là rất quan trọng. Vì người tiêu dùng khi đó sẽ dễ dàng chấp nhận công nghệ mới nếu họ không còn bịbó hẹp trong sản phẩm và dịch vụ của một hãng cụ thể. Chuẩn không dây mới chính thức được ban hành năm 1997. Sau đó có 2 phiên bản chuẩn, 802.11b (Hoạt động trên băng tần 2,4 GHz) và 802.11a (Hoạt động trên băng tần 5,8 GHz), lần lượt được phê duyệt. Vào tháng 8/1999, Liên minh tương thích Ethernet không dây WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) được thành lập sau này đổi tên thành liên minh WiưFi. Mục tiêu hoạt động của tổ chức WECA là xác nhận sản phẩm của những nhà cung cấp phải tương thích thực sự với nhau. Nhưvậy là công nghệ kết nối cục bộ không dây đã được chuẩn hóa, có tên thống nhất WiưFi. Những người ưa thích WiưFi tin rằng công nghệ này sẽ gạt ra lề hết những kỹ thuật kết nối không dây khác. Tuy nhiên, vài năm gần đây, thế hệ mạng đầu tiên dựa trên công nghệ mới WiMAX, hay gọi theo tên kỹ thuật là 802.16, đã ra đời và trở nên phổ dụng. WiMAX chính là phiên bản phủ sóng diện rộng của WiưFi với thông lượng tối đa có thể lên đến 70 Mb/giây và tầm xa lên tới 50 km, so với 50 m của WiưFi hiện nay. Ngoài ra, trong khi WiưFi chỉ cho phép truy cập ở những nơi cố định có thiết bị hotspot (Giống nhưcác hộp điện thoại công cộng) thì WiMAX có thể bao trùm cả một thành phố hoặc nhiều tỉnh thành giống nhưmạng điện thoại di động. Một tương lai rất hứa hẹn đang đón chờ WiMAX. ư11ư Luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Xử lý Thông tin và Truyền thông niên khoá 2004 ư 2006 Đứng trước xu thế phát triển đó, học viên đã lựa chọn đề tài nghiên cứu về mạng không dây băng thông rộng WiMAX, nhằm chuẩn bị những kiến thức cần thiết, làm chủ công nghệ để có thể sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mới. Mục đích của đề tài: • Nghiên cứu về mạng không dây đặc biệt là mạng không dây băng thông rộng WiMAX để tìm hiểu một công nghệ mạng mới chuẩn bị triển khai đưa vào khai thác tại Việt nam. Đối tượng và phạm vi của đề tài: • Nghiên cứu khái quát về mạng cục bộ không dây mà tiêu biểu là mạng WiưFi . • Nghiên cứu về mạng không dây băng thông rộng WiMAX. • Nghiên cứu về tình hình triển khaiứng dụng công nghệ WiMAX trên thế giới và tại Việt Nam. Một ví dụ cụ thể về triển khai thử nghiệm dự án của VNPT tại tỉnh Lào Cai. Đánh giá, nhận xét về mặt công nghệ, kỹ thuật cũng nhưhiệu quả kinh doanh của công nghệ WiMAX. Bố cục của luận văn • Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 4 chương. Chương 1: Khái quát về mạng cục bộ không dây • Trình bày khái quát về mạng cục bộ không dây mà tiêu biểu là mạng WiưFi, các vấn đề liên quan đến kiếntrúc mạng, các dịch vụ của mạng cục bộ không dây. Chương 2: Giới thiệu mạng không dây băng thông rộng WiMAX ư12ư Luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Xử lý Thông tin và Truyền thông niên khoá 2004 ư 2006 • Chương này giới thiệu về mạng WiMAX, kiến trúc, mô hình hoạt động, băng tần sử dụng. cũng nhưdịch vụ của WiMAX. Chương này cũng trình bày về sự phát triển của tiêu chuẩn 802.16, đồng thời so sánh mạng WiMAX với mạng WiưFi. Chương 3: Chuẩn IEEE 802.16 • Trình bày chi tiết về chuẩn 802.16 sử dụng cho mạng WiMAX cố định. Cụ thể về lớp vật lý, phân lớp MAC, các vấn đề về bảo mật, QoS trong chuẩn 802.16. Chương 4: Triển khai ứng dụng công nghệ WiMAX • Trình bày về tình hình triển khaiứng dụng mạng WiMAX trên thế giới và tại Việt Nam. Dự án thử nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ WiMAX tại tỉnh Lao Cai của Tổng công ty BCVT (VNPT). Đánh giá, nhận xét về mặt công nghệ, kỹ thuật cũng nhưhiệu quả kinh doanh của công nghệ WiMAX. Kết luận: Trình bày kết luận và một số vấn đề quan tâm nghiên cứu tiếp.

pdf135 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1961 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Mạng không dây băng thông rộng Wimax - Các vấn đề về công nghệ và triển khai ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi ------------------------------------- LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc M¹ng kh«ng d©y b¨ng th«ng réng WiMAX: C¸c vÊn ®Ò vÒ c«ng nghÖ vµ triÓn khai øng dông Chuyªn ngµnh : xö lý th«ng tin vµ truyÒn th«ng NguyÔn Hång Hµ Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: Gs- ts. NguyÔn Thóc H¶i Hµ néi 2006 -2- LuËn v¨n tèt nghiÖp cao häc chuyªn ngµnh Xö lý Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng niªn kho¸ 2004 - 2006 Môc lôc Môc lôc........................................................................................................ 2 C¸c thuËt ng÷ viÕt t¾t ................................................................................. 6 Danh môc h×nh........................................................................................... 8 Danh môc b¶ng .......................................................................................... 9 PhÇn më ®Çu............................................................................................ 10 Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ m¹ng côc bé kh«ng d©y..................................... 13 1.1 Më ®Çu ....................................................................................................13 1.2 KiÕn tróc m¹ng........................................................................................14 1.2.1 M« h×nh tæ chøc vµ nguyªn lý ho¹t ®éng: ........................................15 1.2.2 Mét sè tiªu chuÈn kü thuËt tiÓu biÓu cho WLAN .............................16 1.2.2.1 IEEE 802.11 ..............................................................................16 1.2.2.2 IEEE 802.11b ............................................................................16 1.2.2.3 IEEE 802.11a ............................................................................17 1.2.2.4 IEEE 802.11g ............................................................................17 1.2.3 C¸c kü thuËt ®iÒu chÕ .......................................................................17 1.2.3.1 Kü thuËt ®iÒu chÕ tr¶i phæ (Spread Spetrum Technique)...........19 1.2.3.2 Kü thuËt ®iÒu chÕ ph©n chia theo tÇn sè trùc giao OFDM........23 1.2.4 KÕt nèi .............................................................................................24 1.2.5 NhËn thùc........................................................................................25 1.2.6 Qu¶n lý chÊt l−îng dÞch vô .............................................................26 1.2.7 B¶o mËt ...........................................................................................26 1.3 C¸c dÞch vô m¹ng ....................................................................................27 1.3.1 Nhãm sö dông cho m¹ng dïng riªng................................................27 1.3.1.1 ThiÕt lËp m¹ng côc bé ...............................................................27 1.3.1.2 Sö dông cho c¸ nh©n..................................................................27 1.3.2 Nhãm sö dông cho phôc vô ë c¸c ®iÓm c«ng céng (§iÓm nãng). ...27 1.3.2.1 DÞch vô truy nhËp Internet.........................................................28 1.3.2.2 øng dông ®a ph−¬ng tiÖn ..........................................................28 1.3.2.3 DÞch vô th«ng tin.......................................................................28 1.3.3 Nhãm sö dông cho phñ sãng thÞ trÊn vµ thµnh phè nhá ..................28 1.4 KÕt luËn : .................................................................................................29 Ch−¬ng II: Giíi thiÖu m¹ng kh«ng d©y b¨ng th«ng réng WiMAX ....... 30 2.1 Më ®Çu ....................................................................................................30 2.2. KiÕn tróc m¹ng kh«ng d©y b¨ng th«ng réng WiMAX...........................31 2.2.1 Môc tiªu cña c«ng nghÖ WiMAX ......................................................32 2.2.2 C¬ chÕ ho¹t ®éng cña WiMAX .........................................................34 2.2.3 M« h×nh øng dông WiMAX ...............................................................37 2.2.3.1 M« h×nh øng dông cè ®Þnh (Fixed WiMAX) ............................37 2.2.3.2 M« h×nh øng dông WiMAX di ®éng.........................................38 2.2.4 C¸c chuÈn cña WiMAX ....................................................................38 2.2.4.1 Tiªu chuÈn 802.16- 2004...........................................................38 -3- LuËn v¨n tèt nghiÖp cao häc chuyªn ngµnh Xö lý Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng niªn kho¸ 2004 - 2006 2.2.4.2 Tiªu chuÈn 802.16e ...................................................................39 2.2.5 B¨ng tÇn dµnh cho WiMAX .............................................................39 2.2.5.1 B¨ng tÇn kh«ng cÊp phÐp ..........................................................40 2.2.5.2 B¨ng tÇn ®−îc cÊp phÐp.............................................................40 2.2.6 Ph−¬ng thøc ®iÒu chÕ:.....................................................................43 2.2.6.1 Ph−¬ng thøc OFDM ..................................................................43 2.2.6.2 Ph−¬ng thøc OFDMA ...............................................................44 2.2.7 Qu¶n lý chÊt l−îng dÞch vô .............................................................45 2.2.8 B¶o mËt ...........................................................................................45 2.3 C¸c dÞch vô vµ øng dông cña m¹ng WiMAX..........................................45 2.3.1 M¹ng riªng .......................................................................................46 2.3.1.1 C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô kh«ng d©y Backhaul ........................46 2.3.1.2 C¸c m¹ng Ng©n hµng ................................................................47 2.3.1.3 M¹ng Gi¸o dôc..........................................................................48 2.3.1.4 An toµn c«ng céng ....................................................................49 2.3.1.5 Liªn l¹c ë ngoµi kh¬i.................................................................50 2.3.1.6 GhÐp nèi c¸c tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng .....................................52 2.3.1.7 X©y dùng sù liªn l¹c t¹m thêi....................................................52 2.3.1.8 C¸c c«ng viªn gi¶i trÝ ................................................................53 2.3.2 M¹ng c«ng céng ...............................................................................53 2.3.2.1 M¹ng truy nhËp nhµ cung cÊp dÞch vô kh«ng d©y ....................54 2.3.2.2 KÕt nèi n«ng th«n......................................................................55 2.4 So s¸nh gi÷a c«ng nghÖ WiMAX vµ Wi-Fi.............................................55 2.5 KÕt luËn ...................................................................................................57 Ch−¬ng III. Tiªu chuÈn IEEE 802.16 ...................................................... 58 3.1 Më ®Çu ....................................................................................................58 3.2. Sù ph¸t triÓn cña tiªu chuÈn 802.16 .......................................................59 3.2.1 Tiªu chuÈn 802.16-2001 ..................................................................59 3.2.2 Tiªu chuÈn 802.16c-2002.................................................................60 3.2.3 Tiªu chuÈn 802.16a-2003 ................................................................60 3.2.4 Tiªu chuÈn 802.16- 2004 .................................................................61 3.2.5 Tiªu chuÈn 802.16e vµ ph¹m vi më réng cña nã . ...........................61 3.3 C¸c ph©n líp giao thøc trong ph¹m vi tiªu chuÈn IEEE 802.16 .............61 3.4 Líp vËt lý (PHY).....................................................................................63 3.4.1 C¸c hÖ thèng d¶i tÇn sè 10-66 GHz .................................................63 3.4.2 C¸c hÖ thèng d¶i tÇn sè 2-11 GHz ...................................................64 3.4.3 Qu¸ tr×nh kiÓm so¸t lçi.....................................................................65 3.4.3.1 Ph−¬ng ph¸p hiÖu chØnh lçi tiÕp tíi...........................................65 3.4.3.2 Ph−¬ng ph¸p yªu cÇu t¸i truyÒn t¶i tù ®éng ..............................66 3.4.4 Qu¸ tr×nh ®Þnh khung (Framing)......................................................66 3.4.4.1 Khung phô ®−êng xuèng...........................................................66 3.4.4.2 Khung phô ®−êng lªn. ...............................................................70 3.4.5 Ph©n líp phô héi tô truyÒn t¶i (TC).................................................71 3.5 Ph©n líp kiÓm so¸t truy nhËp m«i tr−êng truyÒn th«ng (MAC) .............72 3.5.1 Sù ®Þnh h−íng kÕt nèi . .....................................................................72 -4- LuËn v¨n tèt nghiÖp cao häc chuyªn ngµnh Xö lý Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng niªn kho¸ 2004 - 2006 3.5.2 D÷ liÖu MAC PDU ...........................................................................73 3.5.2.1 M« t¶ PDU ................................................................................73 3.5.2.2 CÊu tróc cña MAC PDU............................................................74 3.5.3 C¸c ph©n líp phô .............................................................................76 3.5.3.1 Ph©n líp phô héi tô (CS) ...........................................................76 3.5.3.2 Ph©n líp phô cã phÇn chung víi ph©n líp MAC (MAC CPS) ..77 3.5.3.3 Ph©n líp phô thuéc tÝnh riªng. ..................................................78 3.5.4 KiÓm so¸t liªn kÕt sãng v« tuyÕn ......................................................78 3.5.5 Khëi t¹o vµ truy nhËp m¹ng.............................................................79 3.5.5.1 QuÐt (Scanning) vµ ®ång bé ho¸ ®èi víi ®−êng xuèng .............80 3.5.5.2 C¸c tham sè truyÒn t¶i thu nhËn................................................80 3.5.5.3 §iÒu chØnh nguån ®iÖn vµ s¾p xÕp c¸c truyÒn t¶i......................80 3.5.5.4 Tho¶ thuËn c¸c c«ng xuÊt xö lý c¬ b¶n. ....................................81 3.5.5.5 Tr¹m thuª bao ®−îc quyÒn thùc thi sù trao ®æi chÝnh. ..............81 3.5.5.6 §¨ng ký .....................................................................................81 3.5.5.7 ThiÕt lËp kh¶ n¨ng kÕt nèi giao thøc Internet (IP).....................82 3.5.5.8 ThiÕt lËp giê cña ngµy ...............................................................82 3.5.5.9 TruyÒn c¸c tham sè to¸n tö .......................................................82 3.5.5.10 ThiÕt lËp c¸c kÕt nèi ................................................................82 3.5.6 Nh÷ng cÊp ph¸t ( Grants) vµ yªu cÇu vÒ ®é réng d¶i tÇn. ...............83 3.5.6.1 CÊp ph¸t trªn mçi kÕt nèi ( GPC)..............................................83 3.5.6.2 CÊp ph¸t trªn mét SS ( GPSS)....................................................83 3.5.7 C¸c yªu cÇu vÒ ®é réng d¶i tÇn........................................................84 3.5.7.1 C¸c giai ®o¹n yªu cÇu................................................................84 3.5.7.2 PhÇn ®Çu yªu cÇu ®é réng d¶i tÇn .............................................85 3.5.7.3 Yªu cÇu câng (Piggyback Request) ..........................................85 3.5.8 KiÓm so¸t vßng (polling).................................................................85 3.5.8.1 KiÓm so¸t vßng ®¬n h−íng (unicast)........................................86 3.5.8.2 KiÓm so¸t vßng qu¶ng b¸ (Broadcast) vµ ®a h−íng (Multicast) ...............................................................................................................87 3.5.8.3 Bit th¨m dß (Poll-Me Bit)..........................................................88 3.5.9 C¸c dÞch vô lËp lÞch tr×nh ®−êng lªn................................................89 3.5.9.1 DÞch vô cÊp ph¸t mét c¸ch tù nguyÖn ......................................90 3.5.9.2 DÞch vô kiÓm so¸t vßng thêi gian thùc......................................90 3.5.9.3 DÞch vô kiÓm so¸t vßng thêi gian kh«ng thùc...........................91 3.5.9.4 DÞch vô cã nç lùc cao nhÊt (Best Effort Service) ......................91 3.5.10 ChÊt l−îng dÞch vô ........................................................................91 3.5.11 B¶o mËt ..........................................................................................93 3.5.11.1 M· ho¸ d÷ liÖu gãi tin .............................................................94 3.5.11.2 Giao thøc qu¶n lý kho¸ ...........................................................94 3.5.11.3 Nh÷ng liªn hîp b¶o mËt ..........................................................95 3.6 KÕt luËn ...................................................................................................95 CH¦¥NG IV TriÓn khai øng dông c«ng nghÖ WiMAX ........................ 96 4.1 C¸c yÕu tè cÇn quan t©m khi triÓn khai c«ng nghÖ WiMAX ..................96 -5- LuËn v¨n tèt nghiÖp cao häc chuyªn ngµnh Xö lý Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng niªn kho¸ 2004 - 2006 4.1.1 Ph©n vïng d©n c− .............................................................................96 4.1.2 C¸c dÞch vô cung cÊp .......................................................................98 4.1.3 Tèc ®é tiÕp nhËn thÞ tr−êng..............................................................99 4.1.4 Lùa chän d¶i tÇn sè..........................................................................99 4.1.5 C¸c kho¶n chi phÝ ®Çu t− ...............................................................100 4.1.6 ThiÕt bÞ ®Çu cuèi ............................................................................102 4.1.7 C¸c kho¶n chi phÝ vËn hµnh...........................................................102 4.1.8 Mét sè kÕt luËn khi triÓn khai kinh doanh dÞch vô WiMAX............102 4.2 T×nh h×nh triÓn khai c«ng nghÖ WiMAX ë mét sè n−íc trªn thÕ giíi ..104 4.3 TriÓn khai c«ng nghÖ WiMAX ë ViÖt Nam..........................................105 4.4 Ph−¬ng ¸n thö nghiÖm c«ng nghÖ WiMAX cña VNPT t¹i Lµo Cai .....108 4.4.1 Giíi thiÖu vÒ dù ¸n ABC/LMI WiMAX TRIAL ................................108 4.4.1.1 Môc ®Ých..................................................................................108 4.4.1.2 Vai trß c¸c bªn tham gia .........................................................109 4.4.1.3 §Þa ®iÓm, ®èi t¸c ®Þa ph−¬ng ®−îc lùa chän...........................110 4.4.1.4 Qui m« vµ thêi gian thùc hiÖn .................................................111 4.4.2 Nh÷ng øng dông c¬ b¶n cña dù ¸n ................................................111 4.4.3 Ph−¬ng ¸n kü thuËt.........................................................................112 4.4.3.1 Ph−¬ng ¸n lùa chän tÇn sè vµ thiÕt bÞ WiMAX ......................112 4.4.3.2 S¬ ®å kÕt nèi tæng thÓ..............................................................114 4.4.3.3 Ph−¬ng ¸n triÓn khai t¹i tr¹m gèc (Base Station) ....................115 4.4.3.4 Ph−¬ng ¸n triÓn khai t¹i ng−êi dïng ®Çu cuèi (End user).......117 4.4.3.5 Ph−¬ng ¸n triÓn khai øng dông VoIP ......................................118 4.4.3.6 Ph−¬ng ¸n triÓn khai øng dông Community Portal .................120 4.4.4 TriÓn khai c«ng viÖc ......................................................................120 4.4.4.1 C«ng viÖc kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ dù ¸n: ......................................120 4.4.4.2 §Çu t− trang thiÕt bÞ cho øng dông VoIP ................................121 4.4.4.3 §Çu t− trang thiÕt bÞ cho øng dông Community Portal ...........121 4.4.4.4 C«ng viÖc vËn hµnh øng dông trong thêi gian thö nghiÖm .....122 4.4.4.5 C«ng viÖc triÓn khai øng dông trong thêi gian thö nghiÖm.....122 4.4.5 HÖ thèng truyÒn dÉn :.....................................................................123 4.4.5.1 §Çu t− trang thiÕt bÞ cho hÖ thèng WiMAX............................123 4.4.5.2 §Çu t− trang thiÕt bÞ ®Ó kÕt nèi tíi IP backbone......................124 4.4.5.3 C«ng viÖc vËn hµnh hÖ thèng trong thêi gian thö nghiÖm.......124 4.4.5.5 C«ng viÖc triÓn khai hÖ thèng trong thêi gian thö nghiÖm......125 4.4.6 ChÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi dïng ®Çu cuèi (End user).....................125 4.4.7 KÕ ho¹ch thùc hiÖn........................................................................126 4.5 §¸nh gi¸, nhËn xÐt vÒ c«ng nghÖ WiMAX...........................................126 4.5.1 §¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ .............................................126 4.5.2 §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i ViÖt Nam.............................128 4.6 KÕt luËn .................................................................................................130 KÕt luËn .................................................................................................. 132 Tµi liÖu tham kh¶o ................................................................................. 134 -6- LuËn v¨n tèt nghiÖp cao häc chuyªn ngµnh Xö lý Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng niªn kho¸ 2004 - 2006 C¸c thuËt ng÷ viÕt t¾t AES Advanced Encryption Standard AP Access Point ARG Amphibious Readiness Group ARQ Automatic Retransmission Request ATM Asynchronous Transfer Mode BS Base Station CBR Constant Bit Rate CID Connection Identifier CPS Common Part Sublayer CS Convergence Sublayer DAMA Demand Assigned Multiple Access DCD Downlink Channel Descriptor DHCP Dynamic Host Configuration Protocol DL-MAP Downlink Map FDD Frequency Division Duplexing FEC Forward Error Correction GFR Guaranteed Frame Rate GPC Grant Per Connection GPSS Grant Per Subscriber Station IE Information Element IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IP Internet Protocol LAN Local Area Network LOS Line of Sight MAC Medium Access Control NLOS Non-Line of Sight OFDM Orthogonal frequency-division multiplexing OFDMA Orthogonal frequency-division multiplexing access OSI Open Systems Interconnect PDU Protocol Data Units PHY Physical Layer PKM Privacy Key Management PMP Point-to-Multipoint PTP Point-to-Point QAM Quadrature Amplitude Modulation QPSK Quadrature Phase Shift Keying QoS Quality of Service REG-REQ Registration Request -7- LuËn v¨n tèt nghiÖp cao häc chuyªn ngµnh Xö lý Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng niªn kho¸ 2004 - 2006 REG-RSP Registration Response RF Radio Frequency RLC Radio Link Controller RNG-REQ Ranging Request RNG-RSP Ranging Response SA Security Association SDU Service Data Unit SOHO Small Office / Home Office SS Subscriber Station TC Transmission Convergence TDMA Time Division Multiple Access TDD Time Division Duplexing TDM Time Division Multiplexing UCD Uplink Channel Descriptor UDP User Datagram Protocol UIUC Uplink Interval Usage Code UL-MAP Uplink Map VLAN Virtual Local Area Network WAN Wide Area Network WEP Wireless Equivalent Privacy WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access WLAN Wireless Local Area Network -8- LuËn v¨n tèt nghiÖp cao häc chuyªn ngµnh Xö lý Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng niªn kho¸ 2004 - 2006 Danh môc h×nh H×nh 1.1: VÞ trÝ tiªu chuÈn IEEE 802.11 trong m« h×nh m¹ng OSI ................ 15 H×nh 1.2: CÊu h×nh m¹ng Wi-Fi ..................................................................... 16 H×nh 1.3: Nguyªn lý tr¶i phæ .......................................................................... 19 H×nh 1.4: Nguyªn lý tr¶i phæ d·y trùc tiÕp cã thµnh phÇn cña nhiÔu b¨ng hÑp ................................................................................................................... 20 H×nh 1.5: Phæ cña tÝn hiÖu OFDM ................................................................. 24 H×nh 1.6: M« h×nh kÕt nèi cña m¹ng Wi-Fi ........................................
Luận văn liên quan