Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Mỹ Xuyên – An Giang

Nền kinh tế Việt Nam đang mở cửa và tự do hóa trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có ngành Ngân hàng. Trong tương lai gần việc cho phép Ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động ở Việt Nam là xu hướng tất yếu. Khi đó Ngân hàng sẽ trở thành một trong những lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt nhất. Thực trạng trên đòi hỏi các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Mỹ Xuyên nói riêng phải đứng vững. Thông qua việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, Ngân hàng có thể xác định được mặt mạnh, mặt yếu của mình và đề ra những biện pháp để khắc phục những điểm yếu đó. Sử dụng phương pháp phân tích so sánh số tương đối, số tuyệt đối để thấy được sự biến động và tốc độ phát triển của vấn đề. Dùng phương pháp thống kê, dùng biểu đồ, biểu bảng cho thấy được sự thay đổi của số liệu cần phân tích. Đồng thời sử dụng các chỉ số tài chính để đánh giá kết quả hoạt động và mức độ rủi ro. Trong 3 năm hoạt động huy động vốn của Ngân hàng có những thay đổi tích cực. Doanh số cho vay tăng đáng kể, công tác thu nợ đạt kết quả khá tốt, tổng dư nợ không ngừng tăng lên, tỉ lệ nợ quá hạn được hạn chế. Kết quả hoạt động kinh doanh năm sau cao hon năm trước Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng cần thực hiện một số giải pháp sau: - Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các Ngân hàng khác trên địa bàn - Đẩy mạnh cơ cấu đầu tư ngắn hạn, đa dạng hóa khách hàng, chú trọng đầu tư ngành, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, hạn chế cho vay đối với những khách hàng đã từng có nợ quá hạn - Tăng cường công tác marketing, giới thiệu những chương trình của Ngân hàng đến với khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông để thu hút khách hàng đến giao dịch - Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên thông qua thông qua các hình thức đào tạo đa dạng và chuyên nghiệp - Thực hiện hình thức thanh toán điện tử nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng thu nhập cho Ngân hàng

pdf76 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Mỹ Xuyên – An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên GVHD: TRƢƠNG HÒA BÌNH 1 SVTH: Võ Thị Bích Phƣợng TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH .................   ................ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN MỸ XUYÊN, AN GIANG Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện: Thầy TRƢƠNG HÒA BÌNH Võ Thị Bích Phƣợng MSSV: 4054428 MSL: KT0524A2 Lớp: Ngoại thƣơng 2-K31 Cần Thơ 04/2009 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên GVHD: TRƢƠNG HÒA BÌNH 2 SVTH: Võ Thị Bích Phƣợng LỜI CAM ĐOAN ------------- Tôi xin cam đoan rằng đề tài nghiên cứu khoa học này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài này là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào Ngày 27 tháng 05 năm 2009 Sinh viên thực hiện Võ Thị Bích Phƣợng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên GVHD: TRƢƠNG HÒA BÌNH 3 SVTH: Võ Thị Bích Phƣợng LỜI CẢM TẠ ---------- Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý thầy cô trƣờng Đại Học Cần Thơ cùng quý thầy cô trong Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh đã tận tình truyền đạt cho em nhiều kiến thức quan trọng. Qua 4 năm học vừa qua, em đã tiếp thu đƣợc những kiến thức cơ bản về ngành học của mình Em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của Ban lãnh đạo Ngân Hàng Mỹ Xuyên tỉnh An Giang và các cô, chú, anh, chị tại nơi em thực tập. Tất cả đã tạo mọi điều kiện để em và hiểu biết thêm rất nhiều về công tác của Ngân Hàng. Tuy nhiên với kiến thức còn hạn chế, nên đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý thầy cô góp ý thêm cho hoàn chỉnh Đặc biệt em xin cảm ơn giáo viên hƣớng dẫn em hoàn thành luận văn là thầy Trƣơng Hòa Bình đã ân cần hƣớng dẫn em, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để em hoàn thành đề tài này. Sau cùng em xin kính chúc Quý thầy cô cùng các cô, chú, anh chị nơi em thực tập luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công tác. Sinh viên thực hiện Võ Thị Bích Phƣợng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên GVHD: TRƢƠNG HÒA BÌNH 4 SVTH: Võ Thị Bích Phƣợng NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP --------- ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... An Giang, ngày …. tháng… năm 2009 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên GVHD: TRƢƠNG HÒA BÌNH 5 SVTH: Võ Thị Bích Phƣợng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN -------- ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên GVHD: TRƢƠNG HÒA BÌNH 6 SVTH: Võ Thị Bích Phƣợng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN -------- ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên GVHD: TRƢƠNG HÒA BÌNH 7 SVTH: Võ Thị Bích Phƣợng MỤC LỤC Chƣơng 1: GIỚI THIỆU ....................................................................................... 1 1.1. Sự cần thiết nghiên cứu ..................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................... 2 1.3.1. Phạm vi về không gian ........................................................................... 2 1.3.2. Phạm vi về thời gian ............................................................................... 2 1.3.3. Đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................. 3 1.4. Lƣợc khảo tài liệu có liên quan.......................................................................... 3 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phƣơng pháp luận ………… ............................................................................. 5 2.1.1. Giới thiệu khái quát về Ngân Hàng Thƣơng Mại ................................... 5 2.1.1.1. Khái niệm ……. ................................................................................ 5 2.1.1.2. Phân loại Ngân hàng thƣơng mại .................................................... 5 2.2.2.3. Chức năng của Ngân hàng thƣơng mại ........................................... 6 2.1.2. Các nghiệp vụ Ngân hàng thƣơng mại ................................................... 8 2.1.2.1. Nghiệp vụ huy động vốn .................................................................. 8 2.1.2.2. Nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn ......................................................... 9 2.1.2.3. Hoạt động trung gian ...................................................................... 10 2.1.3. Khái quát về phân tích hoạt động kinh doanh ....................................... 10 2.1.4. Khái quát về thu nhập và chi phí lợi nhuận của Ngân hàng ................... 10 2.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ........................... 13 2.1.6. Các tỉ số đo lƣờng rủi ro ......................................................................... 16 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................... 17 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu .................................................................. 17 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu ................................................................ 17 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên GVHD: TRƢƠNG HÒA BÌNH 8 SVTH: Võ Thị Bích Phƣợng Chƣơng 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP MỸ XUYÊN 3.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Mỹ Xuyên .............................................. 18 3.1.1. Lịch sử hình thành và quả trình phát triển ................................................. 18 3.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .................................................... 18 3.1.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của Ngân hàng ................................... 23 3.1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ ........................................................................ 27 3.1.2. Thuận lợi và khó khăn .............................................................................. 28 3.1.3. Mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển ...................................................... 30 3.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng .............................. 31 3.2.1. Phân tích tình hình nguồn vốn của Ngân hàng ......................................... 31 3.2.1.1. Phân tích khái quát cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng .................... 31 3.2.1.2. Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng .......................... 36 3.2.2. Phân tích tình hình thu nhập, chi phí, lợi nhuận của ngân hàng qua 3 năm 3.2.2.1. Phân tích tình hình thu nhập ............................................................ 39 3.2.2.2. Phân tích tình hình chi phí của Ngân hàng ...................................... 44 3.2.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuân của Ngân hàng .................................. 48 3.2.3. Phân tích các tỉ số đo lƣờng hiệu quả lợi nhuận và rủi ro ......................... 49 3.2.3.1. Phân tích các tỉ số đo lƣờng hiệu quả lợi nhuận .............................. 49 3.2.3.2. Phân tích các tỉ số đo lƣờng rủi ro .................................................... 52 3.2.4. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ........................... 53 3.2.4.1. Những thành tựu đạt đƣợc ............................................................... 53 3.2.4.2. Một số tốn tại và nguyên nhân ......................................................... 55 Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIÊU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG 4.1. Giải pháp nâng cao hoạt động huy động vốn ................................................. 57 4.2. Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng .......................................................... 57 4.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ............................................................. 58 4.4. Đẩy mạnh hoạt động marketing , phát triển khách hàng ................................. 59 4.5. Giải pháp tăng thu nhập giảm chi phí hoạt động ........................................... 60 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên GVHD: TRƢƠNG HÒA BÌNH 9 SVTH: Võ Thị Bích Phƣợng Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1. Kết luận ........................................................................................................... 61 5.2. Kiến nghị ......................................................................................................... 62 5.2.1. Đối với chính quyền địa phƣơng ............................................................. 62 5.2.2. Đối với Ngân hàng ................................................................................... 62 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên GVHD: TRƢƠNG HÒA BÌNH 10 SVTH: Võ Thị Bích Phƣợng DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Cơ cấu nguồn của Ngân hàng qua 3 năm (2006-2008) ............................. 33 Bảng 2: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng qua 3 năm (2006-2008) ............ 37 Bảng 3: Tình hình thu nhập của Ngân hàng qua 3 năm (2006-2008) .................... 41 Bảng 4: Tình hình chi phí của Ngân hàng qua 3 năm ( 2006-2008) ...................... 45 Bảng 5: Tình hình lợi nhuận của Ngân hàng qua 3 năm (2006-2008) ................... 48 Bảng 6: Các tỉ số đo lƣờng lợi nhuận của Ngân hàng qua 3 năm ( 2006-2008) .... 50 Bảng 7: Các tỉ số đo lƣờng rủi ro của Ngân hàng qua 3 năm (2006-2008) ............ 52 Bảng 8: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây của Ngân hàng Mỹ Xuyên (2006-2008) ................................................................................. 53 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên GVHD: TRƢƠNG HÒA BÌNH 11 SVTH: Võ Thị Bích Phƣợng DANH MỤC HÌNH Hình 1: Sơ đồ chức năng trung gian tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại ................ 6 Hình 2: Sơ đồ chức năng trung gian thanh toán của Ngân hàng thƣơng mại ............ 7 Hình 3: Sơ đồ tổ chức của Ngân hàng Mỹ Xuyên ..................................................... 23 Hình 4: Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng qua 3 năm (2006-2008) .......................... 34 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên GVHD: TRƢƠNG HÒA BÌNH 12 SVTH: Võ Thị Bích Phƣợng TÓM TẮT NỘI DUNG Nền kinh tế Việt Nam đang mở cửa và tự do hóa trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có ngành Ngân hàng. Trong tƣơng lai gần việc cho phép Ngân hàng nƣớc ngoài thành lập và hoạt động ở Việt Nam là xu hƣớng tất yếu. Khi đó Ngân hàng sẽ trở thành một trong những lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt nhất. Thực trạng trên đòi hỏi các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung, Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Mỹ Xuyên nói riêng phải đứng vững. Thông qua việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, Ngân hàng có thể xác định đƣợc mặt mạnh, mặt yếu của mình và đề ra những biện pháp để khắc phục những điểm yếu đó. Sử dụng phƣơng pháp phân tích so sánh số tƣơng đối, số tuyệt đối để thấy đƣợc sự biến động và tốc độ phát triển của vấn đề. Dùng phƣơng pháp thống kê, dùng biểu đồ, biểu bảng cho thấy đƣợc sự thay đổi của số liệu cần phân tích. Đồng thời sử dụng các chỉ số tài chính để đánh giá kết quả hoạt động và mức độ rủi ro. Trong 3 năm hoạt động huy động vốn của Ngân hàng có những thay đổi tích cực. Doanh số cho vay tăng đáng kể, công tác thu nợ đạt kết quả khá tốt, tổng dƣ nợ không ngừng tăng lên, tỉ lệ nợ quá hạn đƣợc hạn chế. Kết quả hoạt động kinh doanh năm sau cao hon năm trƣớc Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng cần thực hiện một số giải pháp sau: - Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các Ngân hàng khác trên địa bàn - Đẩy mạnh cơ cấu đầu tƣ ngắn hạn, đa dạng hóa khách hàng, chú trọng đầu tƣ ngành, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, hạn chế cho vay đối với những khách hàng đã từng có nợ quá hạn - Tăng cƣờng công tác marketing, giới thiệu những chƣơng trình của Ngân hàng đến với khách hàng thông qua các phƣơng tiện truyền thông để thu hút khách hàng đến giao dịch - Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên thông qua thông qua các hình thức đào tạo đa dạng và chuyên nghiệp - Thực hiện hình thức thanh toán điện tử nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng thu nhập cho Ngân hàng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên GVHD: TRƢƠNG HÒA BÌNH 13 SVTH: Võ Thị Bích Phƣợng Chƣơng 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong thời gian qua chúng ta đã bắt đầu thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực Ngân Hàng thông qua việc ký kết hợp đồng thƣơng mại Việt - Mỹ, cánh cửa WTO đã khép lại sau lƣng, chúng ta đã vào bên trong một sân chơi thƣơng mại quốc tế. Nền kinh tế Việt Nam đang mở cửa và tự do hoá trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có ngành Ngân Hàng. Ngân Hàng đƣợc xem là một trong tất cả các lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt nhất vì theo xu hƣớng mới của nền kinh tế thế giới là mọi giao dịch sẽ đều thông qua ngân hàng. Trong tƣơng lai gần, việc cho phép ngân hàng nƣớc ngoài thành lập và hoạt động ở Việt Nam là xu hƣớng tất yếu và hoàn toàn phù hợp với chính sách của Việt Nam. Khi đó với khả năng tài chính vững mạnh của họ cùng với kỹ thuật và công nghệ hiện đại, loại hình dịch vụ đa dạng buộc các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam phải nhanh chóng đầu tƣ trang thiết bị, hiện đại hoá các dịch vụ ngân hàng, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ để giành đƣợc thế cạnh tranh trong môi trƣờng toàn cầu. Thực trạng đó đòi hỏi các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung. Ngân Hàng Mỹ Xuyên nói riêng phải đứng vững và phát triển mạnh hơn nữa,
Luận văn liên quan