Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ đối với các khoản thu, chi tại trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng

Hiện nay, các cơsởgiáo dục và ñào tạo ñang ñứng trước thời cơcũng nhưthách thức lớn khi ñược Nhà nước giao quyền tựchủ, tự chịu trách nhiệm vềtài chính cũng nhưhoạt ñộng của ñơn vị. Điều này ñòi hỏi các ñơn vị sự nghiệp phải xây dựng cơ chế hoạt ñộng hiệu quả, tiết kiệm, chính vì vậy công tác kiểm soát nội bộcần phải ñược chú trọng. ỞTrường Đại học TDTT Đà Nẵng hệthống kiểm soát nội bộcủa Trường vẫn còn nhiều bất cập, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của công tác quản lý. Vì vậy, tôi ñã quyết ñịnh chọn ñềtài: “ Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ ñối với các khoản thu chi tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng” ñểnghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp góp phần giải quyết những hạn chếtồn tại trong công tác thu, chi tại ñơn vị. Đối tượng nghiên cứu: KSNB ñối với các khoản thu, chi tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Các khoản thu, chi chiếm tỉtrọng lớn tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Những ñóng góp của Luân văn: - Vềlý luận: Luận văn hệthống hoá và làm rõ các vấn ñềvề kiểm soát nội bộvà ñặc ñiểm kiểm soát nội bộcác khoản thu chi tại ñơn vịsựnghiệp - Vềthực tiễn: Trên cơsởnghiên cứu thực trạng kiểm soát nội bộ ñối với các khản thu chi tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, từ ñó phát hiện ra các tồn tại trong việc kiểm soát nội bộ ñối với các khoản thu chi của ñơn vịvà ñưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộtại ñơn vị.

pdf13 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2432 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ đối với các khoản thu, chi tại trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ TRÀ LÝ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU, CHI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG ,NĂM 2010 2 Công trình nghiên cứu tại: Đại học Đà Nẵng. Người hướng dẫn khoa học: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai Phản biện 1:…………………………………………..…………….. ..…….………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Phản biện 2:…………………………………………..…………….. ..…….………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng. vào lúc …….giờ……….ngày……….tháng………năm 2010. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin Tư liệu – Đại học Đà Nẵng. - Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. 3 MỞ ĐẦU Hiện nay, các cơ sở giáo dục và ñào tạo ñang ñứng trước thời cơ cũng như thách thức lớn khi ñược Nhà nước giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cũng như hoạt ñộng của ñơn vị. Điều này ñòi hỏi các ñơn vị sự nghiệp phải xây dựng cơ chế hoạt ñộng hiệu quả, tiết kiệm, chính vì vậy công tác kiểm soát nội bộ cần phải ñược chú trọng. Ở Trường Đại học TDTT Đà Nẵng hệ thống kiểm soát nội bộ của Trường vẫn còn nhiều bất cập, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của công tác quản lý. Vì vậy, tôi ñã quyết ñịnh chọn ñề tài: “ Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ ñối với các khoản thu chi tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng” ñể nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp góp phần giải quyết những hạn chế tồn tại trong công tác thu, chi tại ñơn vị . Đối tượng nghiên cứu: KSNB ñối với các khoản thu, chi tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Các khoản thu, chi chiếm tỉ trọng lớn tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Những ñóng góp của Luân văn: - Về lý luận: Luận văn hệ thống hoá và làm rõ các vấn ñề về kiểm soát nội bộ và ñặc ñiểm kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại ñơn vị sự nghiệp - Về thực tiễn: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng kiểm soát nội bộ ñối với các khản thu chi tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, từ ñó phát hiện ra các tồn tại trong việc kiểm soát nội bộ ñối với các khoản thu chi của ñơn vị và ñưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ tại ñơn vị. 4 Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh , tổng hợp nhằm tìm ra những tồn tại của ñơn vị trong công tác kiểm soát các khỏan thu, chi. Kết cấu của luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ và ñặc ñiểm kiểm soát nội bộ ñối với các khoản thu, chi trong ñơn vị sự nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ ñối với các khoản thu chi tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ ñối với các khoản thu chi tại Trường ñại học TDTT Đà Nẵng CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ ĐẶC ĐIỂM KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU, CHI TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.1 Lý luận chung về kiểm soát nội bộ 1.1 .1Tổng quan về kiểm soát nội bộ Trong quá trình thực hiện hoạt ñộng quản lý, việc tiến hành hoạt ñộng kiểm soát kịp thời sẽ bảo ñảm cho quá trình hoạch ñịnh ñược ñúng hướng và tác nghiệp ñược tiến hành theo kế hoạch, ñiều chỉnh kịp thời các sai lệch nhằm ñạt ñược mục tiêu ñề ra. Kiểm soát là một quy trình giám sát các hoạt ñộng ñể ñảm bảo rằng các hoạt ñộng này ñược thực hiện theo kế hoạch. Kiểm soát ñược tiến hành theo nhiều cách. Với ý nghĩa ñó, kiểm soát là công việc rà soát lại các mục tiêu quy ñịnh, soát xét các quá trình thực hiện các quyết ñịnh quản lý ñược thể hiện bởi các nghiệp vụ cụ thể nhằm nắm bắt và ñiều hành những nghiệp vụ ñó. KSNB là việc mỗi ñơn vị tự xem xét, rà soát hoạt ñộng của mình nhằm ñạt ñược mục tiêu ñề ra 1.1.2. Các loại KSNB 5 1.1.3. Các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB Hệ thống KSNB bao gồm 3 bộ phận cấu thành cơ bản: Môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và thủ tục kiểm soát. 1.1.3. Thủ tục KSNB 1.2 Kiểm soát nội bộ ñối với công tác thu, chi trong các ñơn vị sự nghiệp giáo dục 1.2.1. Khái niệm và phân loại ñơn vị sự nghiệp giáo dục 1.2.1.1 Khái niệm: 1.2.1.2. Phân loại - Đơn vị sự nghiệp tự ñảm bảo chi phí hoạt ñộng: - Đơn vị sự nghiệp tự ñảm bảo một phần chi phí hoạt ñộng: - Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước ñảm bảo toàn bộ chi phí hoạt ñộng: 1.2.2. Đặc ñiểm hoạt ñộng tài chính của ñơn vị sự nghiệp giáo dục 1.2.2.1 Lập, giao và phân bổ dự toán NSNN Lập dự toán ngân sách là quá trình phân tích, ñánh giá giữa khả năng và nhu cầu các nguồn tài chính ñể xây dựng các chỉ tiêu thu chi ngân sách hàng năm một cách ñúng ñắn, có căn cứ khoa học và thực tiễn. 1.2.2.2 Thu, chi NSNN Đây là quá trình ñơn vị sử dụng tổng hợp các biện pháp nhằm biến các chỉ tiêu thu, chi ghi trong dự toán ngân sách của ñơn vị thành hiện thực. Trên cơ sở dự toán ngân sách ñược giao, ñơn vị sự nghiệp tổ chức triển khai thực hiện, ñưa ra các biện pháp cần thiết ñảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao, ñồng thời phải có kế hoạch sử dụng kinh phí ngân sách theo ñúng mục ñích, chế ñộ, tiết kiệm và có hiệu quả. 6 a/ Các khoản thu của ñơn vị sự nghiệp Các nguồn thu của ñơn vị sự nghiệp ñược hình thành từ các nguồn: - Nguồn kinh phí NSNN cấp: Kinh phí thực hiện hoạt ñộng chi thường xuyên, Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, kinh phí thực hiện bồi dưỡng ñào tạo CBVC, Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí thực hiện các ñơn ñặt hàng của nhà nước, kinh phí ñầu tư xây dựng cơ bản … - Nguồn thu từ hoạt ñộng sự nghiệp: gồm các khoản thu phí, lệ phí thuộc NSNN theo quy ñịnh của pháp luật, theo chế ñộ ñược phép ñể lại ñơn vị. - Các khoản thu từ nhận viện trợ, biếu tặng, các khoản thu khác không phải nộp ngân sách theo chế ñộ. - Các nguồn khác như nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn huy ñộng của cán bộ, viên chức trong ñơn vị; nguồn vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy ñịnh của pháp luật. - Thu từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh dịch vụ và các hoạt ñộng liên kết b/ Các khoản chi trong ñơn vị sự nghiệp - Chi hoạt ñộng thường xuyên: * Chi thanh toán cá nhân: Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, học bổng, phúc lợi tập thể, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm của người lao ñộng theo kết quả hoạt ñộng của ñơn vị * Chi nghiệp vụ chuyên môn: Dịch vụ công cộng, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, hội nghị, công tác phí, chi phí thuê mướn * Chi mua sắm và sửa chữa: mua sắm tài sản cố ñịnh, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn TSCĐ thuộc kinh phí thường xuyên 7 * Các khoản chi khác * Chi hoạt ñộng sản xuất kinh doanh dịch vụ 1.2.2.3 Kế toán và quyết toán NSNN Để có thể tiến hành quyết toán thu chi, các ñơn vị phải hoàn tất hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách Báo cáo quyết toán thu, chi NSNN của ñơn vị sự nghiệp ñược cơ quan quản lý cấp trên kiểm tra, phê duyệt. 1.2.3. KSNB trong ñơn vị sự nghiệp giáo dục 1.2.3.1 Mục tiêu KSNB trong ñơn vị sự nghiệp giáo dục - Mục tiêu về hiệu quả - Mục tiêu ñánh giá, dự báo hoạt ñộng của ñơn vị - Mục tiêu về thông tin - Mục tiêu tuân thủ 1.2.3 Đặc ñiểm về môi trường kiểm soát - Nhân tố bên trong: Bao gồm ñặc thù về quản lý, cơ cấu tổ chức, chính sách nhân sự, công tác kế hoạch, ủy ban kiểm soát. - Nhân tố bên ngoài: Trong hệ thống giáo dục thì Luật giáo dục, Luật công chức, Luật Ngân sách... là các luật pháp ñiều chỉnh hành vi pháp lý của khối HCSN; sự kiểm soát của các cơ quan chức năng Nhà nước 1.2.4 Nội dung KSNB ñối với các khoản thu, chi trong ñơn vị sự nghiệp giáo dục 1.2.4.1 Nội dung của KSNB các khoản thu Những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện thu: - Phản ánh không ñầy ñủ, không kịp thời hoặc không ghi sổ kế toán của ñơn vị. Ban hành mức thu phí, lệ phí không theo qui ñịnh của nhà nước. Thực hiện chế ñộ miễn giảm các khoản phí, lệ phí 8 không ñúng qui ñịnh. Việc sử dụng chứng từ thu không theo qui ñịnh. Không mở sổ theo dõi chi tiết các nguồn thu. 1.2.4.2 Nội dung của KSNB ñối với các khoản chi Những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện chi : + Các khoản chi không có trong dự toán NSNN ñược giao + Không ñảm bảo ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức qui ñịnh. + Các khoản chi chưa ñược thủ trưởng ñơn vị (người ñược uỷ quyền) quyết ñịnh chi, hoặc phê duyệt không ñúng thẩm quyền, phê duyệt khi chưa ñược kiểm tra chặt chẽ. + Các khoản chi không ñúng ñối tượng, mục ñích, nội dung, không ñúng nguồn kinh phí, nhóm, mục chi. + Việc phản ánh các khoản chi không kịp thời trên sổ sách và báo cáo kế toán + Chứng từ chi không hợp lệ, không ñúng biểu mẫu qui ñịnh của chế ñộ kế toán. + Việc khấu trừ các khoản thuế không ñúng qui ñịnh + Đối với các khoản chi mua sắm, ñầu tư XDCB phải thực hiện ñấu thầu theo qui ñịnh của pháp luật. 1.2.4.3 Các nguyên tắc và thủ tục cơ bản trong kiểm soát nội bộ các khoản thu, chi: Kết luận chương 1 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU, CHI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG 2.1. Những ñặc ñiểm của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng ảnh hưởng ñến công tác KSNB các khoản thu, chi tại ñơn vị 2.1.1. Môi trường kiểm soát 2.1.1.1 Đặc thù về quản lý 9 Trường Đại học TDTT Đà Nẵng thuộc loại hình ñơn vị sự nghiệp có thu, ñược thành lập và hoạt ñộng theo pháp luật, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ñồng thời chịu sự chỉ ñạo hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường thực hiện ñào tạo trình ñộ trung học, cao ñẳng, ñại học và liên kết ñào tạo cao học TDTT nhằm ñào tạo ñội ngũ cán bộ làm công tác TDTT cho các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên 2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý và chính sách nhân sự của Trường 2.1.1.3 Đặc ñiểm tổ chức quản lý kinh phí tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Trường ñược hướng dẫn thống nhất việc lập, thực hiện và quyết toán NSNN theo Luật NSNN. Trường là ñơn tự ñảm bảo một phần kinh phí hoạt ñộng thường xuyên; thực hiện quyền tự chủ tài chính theo Nghị ñịnh Số 43/2006/NĐ-CP. Trường ñã ban hành các văn bản phục vụ cho công tác quản lý và cụ thể hoá công tác thu, chi như: các văn bản phân công, phân nhiệm, uỷ quyền; qui ñịnh chức năng, nhiệm vụ của các ñơn vị trực thuộc; ñịnh mức thu; qui chế chi tiêu nội bộ … 2.1.2 Tổ chức thông tin phục vụ KSNB các khoản thu, chi 2.1.2.1. Công tác lập dự toán thu, chi Dự toán thu,chi NSNN của ñơn vị ñược lập căn cứ vào các văn bản qui ñịnh của các cơ quan chức năng, kế hoạch hoạt ñộng và phát triển của Trường trong năm kế tiếp, dự toán chi NSNN của các phòng, ban, khoa, bộ môn và quyết ñịnh giao dự toán của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 2.1.2.2 Tổ chức hệ thống chứng từ 10 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán ở Trường gồm những bước sau: Lập chứng từ kế toán và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào chứng từ; kiểm tra chứng từ kế toán; phân loại, sắp xếp chứng từ và ghi sổ kế toán; lưu trữ và bảo quản chứng từ. Trong tổ chức hệ thống chứng từ và ghi chép ban ñầu, thủ tục kiểm soát ñược thực hiện như sau: Thứ nhất: Kiểm soát sự phê chuẩn ñối với các nghiệp vụ: Thứ hai, Nguyên tắc bất kiêm nhiệm ñược tôn trọng như không kiêm việc phê chuẩn chứng từ với thực hiện. Thứ ba, Kiểm soát chứng từ kế toán. 2.1.2.3 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và hệ thống sổ sách kế toán Trường sử dụng Hệ thống TK dùng cho ñơn vị HCSN ban hành theo Quyết ñịnh Số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính. 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kiểm soát nội bộ ñối với các khoản thu, chi tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 2.2.1 Thực trạng KSNB ñối với các khoản thu 2.2.1.1. KSNB ñối với các khoản do NSNN cấp Nguồn kinh phí do NSNN cấp của ñơn vị chủ yếu là kinh phí hoạt ñộng thường xuyên, kinh phí chương trình mục tiêu, kinh phí không thường xuyên. Việc rút dự toán tại ñơn vị ñược thực hiện bằng hai hình thức là rút tiền mặt và chuyển khoản - Rút dự toán bằng hình thức tiền mặt: Căn cứ dự toán chi tiết và tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, kế toán xác ñịnh nhu cầu tiền mặt cần sử dụng tại ñơn vị ñể lập giấy rút dự toán bằng tiền mặt 11 chi tiết theo nguồn kinh phí, nhóm, mục chi trình lãnh ñạo cơ quan phê duyệt và gửi KBNN ñể làm căn cứ cấp phát. - Rút dự toán bằng chuyển khoản: Căn cứ dự toán chi tiết và chứng từ có liên quan ñã ñược kiểm tra phê duyệt, kế toán lập giấy rút dự toán bằng chuyển khoản trình lãnh ñạo cơ quan phê duyệt gử KBNN ñể làm căn cứ cấp phát. 2.2.2.2 KSNB ñối với các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu khác. a/ KSNB ñối với các khoản thu phí, lệ phí Các khoản thu phí, lệ phí tại ñơn vị chủ yếu là các khoản thu học phí các hệ ñào tạo, thu liên kết ñào tạo, lệ phí tuyển sinh. Mức thu do trường xây dựng ñược sự phê duyệt của Bộ chủ quản. Việc thực hiện chế ñộ miễn giảm cho sinh viên ñược căn cứ vào chế ñộ qui ñịnh của nhà nước. Hạn chế của việc thực hiện các khoản thu tại ñơn vị Chưa ñảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm : Kế toán thu học phí vừa viết biên lai vừa thu tiền, và cập nhật số liệu vào chương trình quản lý thu học phí. Kế toán thu học phí và kế toán tiền gửi là một người nên việc theo dõi và ñối chiếu chưa thể hiện tính khách quan. Chưa thực hiện kiểm quĩ, kết sổ vào cuối ngày, việc kiểm tra ñối chiếu ñược thực hiện theo tháng như vậy có thể dẫn ñến tình trạng nguồn thu phát sinh không ñược nhập quĩ và không ñược phản ánh ñầy ñủ vào hệ thống sổ sách kế toán. Việc thực hiện ñối chiếu số thu học phí bằng chuyển khoản theo tháng là quá dài, cần thực hiện ñối chiếu theo tuần kèm theo danh sách nộp học phí, việc ñối chiếu này ñược giao cho trưởng phòng Tài vụ kiểm tra. 12 Chưa có sự phối hợp giữa Phòng Đào tạo và các phòng chức năng như Tài vụ, Quản lý sinh viên trong việc ñôn ñốc nộp học phí. 2.2.3 Thực trạng KSNB ñối với các khoản chi 2.2.3.1 KSNB ñối với các khoản chi thường xuyên a/ KSNB ñối với các khoản chi lương và các khoản trích theo lương Vào ñầu năm nhà trường phải lập bảng ñăng ký quĩ lương trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt gửi KBNN ñể theo dõi và kiểm soát. Qui trình thanh toán Như vậy trong quá trình kiểm soát tiền lương chưa có sự tham gia của các ñơn vị trực tiếp quản lý lao ñộng và Phòng Tổ chức cán bộ. Chính vì vậy chưa có sự theo dõi kiểm tra, ñối chiếu danh sách CBVC, số ngày công dễ dẫn ñến tình trạng CBVC không tham gia công tác ñủ ngày công vẫn ñược nhận ñủ tiền lương, CBVC nghỉ ốm nhưng không thực hiện thủ tục thanh toán lương theo qui ñịnh của luật BHXH dẫn ñến lãng phí nguồn lực của ñơn vị. Mặt khác trong quá trình kiểm soát tiền lương, chưa có sự kiểm soát phần tính toán lương trên bảng lương ñể phát hiện sai phạm và gian lận nếu có trong quá trình tính và chi trả lương. Ngoài ra do việc thanh toán lương ñược thực hiện từ ñầu tháng, nên có trường hợp CBVC nghỉ việc trong tháng vẫn ñược nhận tiền lương của tháng, việc thu hồi tiền lương và các khoản thanh toán trong tháng rất khó khăn. b/ KSNB ñối với khoản chi trả thu nhập tăng thêm: Việc ñánh giá chất lượng công tác của CBVC trong quí ñể thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm chưa có qui ñịnh cụ thể về tiêu chí ñánh giá nên hầu hết các ñơn vị áp dụng tỉ lệ tối ña qui ñịnh tại qui chế chi tiêu nội bộ ñể bình xét phân loại CBVC, việc ñánh giá phân 13 loại còn mang tính hình thức, nể nang, cào bằng, chưa thực sự là ñộng lực khuyến khích CBVC trong công tác, chưa khuyến khích CBVC trong việc thực hành tiết kiệm ñể giảm chi phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. c/ KSNB ñối với các khoản chi học bổng Việc thanh toán học bổng ñược thực hiện theo học kỳ ngoài ra việc cập nhật sự biến ñộng số lượng sinh viên chưa kịp thời nên trong trường hợp sinh viên tự ý nghỉ học vẫn ñược cấp học bổng và việc thu hồi rất khó thực hiện. d/ KSNB ñối với khoản chi giảng dạy vượt khối lượng Đầu năm học, căn cứ kế hoạch giảng dạy, số lượng sinh viên các khóa, số lượng giảng viên tham gia giảng dạy môn học, Bộ môn thống kê khối lượng giờ giảng dạy dự kiến của bộ môn mình quản lý, gửi phòng Đào tạo ñể kiểm tra trình lãnh ñạo cơ quan phê duyệt phương án giảng dạy vượt khối lượng và mời giảng của từng bộ môn. Việc thanh toán chi giảng dạy vượt khối lượng ñược thực hiện vào cuối năm học. Tuy nhiên công tác kiểm tra, giám sát quá trình giảng dạy chưa kịp thời và không thường xuyên; chưa thực hiện công khai kết quả kiểm tra và xử lý những trường hợp vi phạm nên việc tính toán khối lượng có thể xảy ra một số trường hợp sau: Một là: Vì là trường năng khiếu nên việc giảng dạy thực hành chỉ ñược ñảm bảo khi có hai giáo viên cùng tham gia giảng dạy, thực tế vẫn xảy ra tình trạng chỉ có một giáo viên lên lớp nhưng khối lượng vẫn tính cho cả hai giáo viên. Hai là: Theo kế hoạch Giáo viên có ñơn giá thanh toán giờ dạy cao ñứng lớp, nhưng thực tế là giáo viên khác có ñơn giá giờ giảng thấp thực dạy. 14 Ba là: Vào một số thời ñiểm trong năm do ảnh hưởng bởi thời tiết (mưa, gió ...) không thực hiện việc giảng dạy, nhưng khối lượng vẫn ñược thống kê ñể thanh toán. Mặt khác việc thống kê khối lượng giờ giảng ñược thực hiện theo học kỳ , việc kiểm tra, ñối chiếu chưa có sự tham gia của Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Thanh tra khảo thí nên khối lượng ñược tính toán chưa chặt chẽ hoặc chưa chính xác. e/ KSNB ñối với khoản chi ñộc hại nặng nhọc f/ KSNB ñối với khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ Do ñặc thù là trường ñào tạo năng khiếu nên khoản chi cho việc mua sắm, bổ sung dụng cụ thực hành và thiết bị giảng dạy bổ trợ chiếm tỉ trọng khá lớn trong các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn của ñơn vị. Việc kiểm soát tại các khâu như sau: Kiểm soát tại khâu mua vật liệu, dụng cụ: Bộ phận có nhu cầu ñã có dự trù xin cấp vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa phục vụ công tác chuyển phòng Hành chính quản trị. Phòng Hành chính quản trị tổng hợp nhu cầu chung của các bộ phận trong toàn trường lập dự trù mua sắm trình lãnh ñạo cơ quan phê duyệt chủ trương mua sắm. Sau khi chủ trương ñược phê duyệt tiến hành lấy báo giá gửi phòng Tài vụ kiểm tra giá và kế hoạch mua hàng trình Hiệu trưởng ký duyệt mua sắm. Tuy vậy, hiện nay việc phân công nhiệm vụ mua sắm của Phòng HCQT chưa rõ ràng nên vẫn có trường hợp một cá nhân thực hiện toàn bộ nghiệp vụ nên không có tính khách quan, khó khăn trong việc tiến hành các hoạt ñộng và thủ tục kiểm soát. Trong quá trình kiểm soát vật liệu, dụng cụ cho thấy mua sắm vật liệu, dụng cụ ñược thực hiện theo yêu cầu thực tế, không ñược lập kế hoạch chi tiết từ ban ñầu. Người thực hiện cũng là người lập kế hoạch ñề nghị phê duyệt. Bên cạnh ñó, các khoản chi phí mua theo 15 thực tế phát sinh sẽ khó kiểm soát ñược mức ñộ sử dụng, tiết kiệm chi phí. Việc mua sắm vật liệu, dụng cụ cần phải ñược lập kế hoạch trước và tính toán cân ñối trong trong quá trình thực hiện ñể giảm thiểu khả năng vượt chi. Khả năng gian lận cũng dễ xảy ra do người ñi mua hàng, liên hệ lấy báo giá là một. Kiểm soát nhập xuất và sử dụng vật liệu, dụng cụ: Đối với vật liệu thực hành, việc lập kế hoạch và trang bị theo ñịnh mức khoán ñược qui ñịnh trong qui chế chi tiêu nội bộ của ñơn vị, nhập kho và ñịnh kỳ hàng tháng xuất kho giao cho bộ môn quản lý sử dụng. Những vật tư, dụng cụ sử dụng cho sinh viên thực hành do giáo viên căn cứ số lượng sinh viên, ñịnh mức tiêu hao qui ñịnh ñể lên kế hoạch sử dụng hợp lý nhằm ñảm bảo chất lượng giảng dạy. Đề nghị xuất kho dụng cụ sử dụng chưa có sự tham gia của Phòng Đào tạo nên việc thống kê số lượng học sinh tham gia học tập chưa chính xác và chưa ñảm bảo tính khách quan, dễ xảy ra tình trạng khai man số liệu (một số khoá không học tập môn học trong học kỳ nhưng vẫn ñược thống kê làm cơ sở cấp phát dụng cụ). Việc cấp phát dụng cụ ch
Luận văn liên quan