Luận văn Tóm tắt Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện Đà Nẵng

Ngày nay, trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn nhân lực đều được thừa nhận là một yếu tốquan trọng nhất, là yếu tốcó tính quyết định đến sựthành bại, uy thế, địa vị, khảnăng phát triển bền vững của tổchức, các đơn vịvà của doanh nghiệp. Do đó các Quốc gia đều đặt con người vào vịtrí trung tâm của sựphát triển và đềra các chính sách, chiến lược phát triển con người phục vụyêu cầu của hiện tại và tương lai. Bệnh viện Đà Nẵng là đơn vịtrực thuộc sởy tếThành Phố Đà Nẵng với 1100 giường bệnh và hơn 1300 CB,NV. Là Bệnh viện lớn nhất ởThành phố Đà Nẵng và khu vực Nam Trung Bộ. Trước yêu cầu phát triển Bệnh viện Đà Nẵng gắn liền với phát triển Thành phố Đà Nẵng. Từkhi được thành lập cho đến nay đã đóng góp một phần không nhỏtrong việc chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tếxã hội và nâng cao tuổi thọ cho người dân. Đểnâng cao năng lực cạnh tranh, một thực tế đặt ra cho Bệnh viện Đà Nẵng là phải đưa ra được các giải pháp đểlàm tốt công tác phát triển nguồn nhân lực. Làm tốt công tác này là điều kiện để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh hoạt động chăm sóc và khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo sựtồn tại và phát triển của Bệnh viện, là nền tảng vững chắc góp phần quan trọng vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa ngành y tếcủa đất nước nói chung và của Thành phố Đà Nẵng nói riêng.

pdf26 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 5174 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tóm tắt Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM MINH TUẤN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2011 2 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐOÀN GIA DŨNG Phản biện 1 : Phản biện 2 : Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2011. * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng. - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 3 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn ñề tài Ngày nay, trong quá trình ñổi mới và phát triển, nguồn nhân lực ñều ñược thừa nhận là một yếu tố quan trọng nhất, là yếu tố có tính quyết ñịnh ñến sự thành bại, uy thế, ñịa vị, khả năng phát triển bền vững của tổ chức, các ñơn vị và của doanh nghiệp. Do ñó các Quốc gia ñều ñặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển và ñề ra các chính sách, chiến lược phát triển con người phục vụ yêu cầu của hiện tại và tương lai. Bệnh viện Đà Nẵng là ñơn vị trực thuộc sở y tế Thành Phố Đà Nẵng với 1100 giường bệnh và hơn 1300 CB,NV. Là Bệnh viện lớn nhất ở Thành phố Đà Nẵng và khu vực Nam Trung Bộ. Trước yêu cầu phát triển Bệnh viện Đà Nẵng gắn liền với phát triển Thành phố Đà Nẵng. Từ khi ñược thành lập cho ñến nay ñã ñóng góp một phần không nhỏ trong việc chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên, góp phần thúc ñẩy sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao tuổi thọ cho người dân. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, một thực tế ñặt ra cho Bệnh viện Đà Nẵng là phải ñưa ra ñược các giải pháp ñể làm tốt công tác phát triển nguồn nhân lực. Làm tốt công tác này là ñiều kiện ñể nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ñẩy mạnh hoạt ñộng chăm sóc và khám chữa bệnh cho nhân dân, ñảm bảo sự tồn tại và phát triển của Bệnh viện, là nền tảng vững chắc góp phần quan trọng vào quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá, xã hội hóa ngành y tế của ñất nước nói chung và của Thành phố Đà Nẵng nói riêng. Với những lý do trên, tác giả ñã lựa chọn ñề tài “ Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Đà Nẵng ” làm nội dung nghiên cứu luận văn cao học. 2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài - Hệ thống hoá những vấn ñề lý luận liên quan ñến phát triển nguồn nhân lực tại các cơ quan, doanh nghiệp. - Nghiên cứu tình hình phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan ñến phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đà Nẵng. - Phạm vi nghiên cứu: + Một số vấn ñề liên quan ñến phát triển nguồn nhân lực trong phạm vi Bệnh viện Đà Nẵng. + Về không gian: Nghiên cứu các vấn ñề liên quan ñến phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đà Nẵng. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử - Phương pháp thống kê - Các phương pháp toán - Các phương pháp nghiên cứu quản trị khác 5. Bố cục và nội dung nghiên cứu Chương 1: Một số vấn ñề lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Chương 2: Thực trạng về phát triển nguồn nhân lực tại BVĐN Chương 3: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực BVĐN CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN Các khái niệm cơ bản. Nhân lực ñược hiểu là nguồn lực của mỗi con người mà nguồn lực này bao gồm thể lực, trí lực và nhân cách. Nguồn nhân lực ñược hiểu là tổng thể nguồn lực của từng cá nhân con người cụ thể tham gia vào quá trình lao ñộng, là tổng thể các yếu tố về thể chất và tinh thần ñược huy ñộng vào quá trình lao ñộng. Phát triển nguồn nhân lực có nhiều quan niệm khác nhau về phát triển NNL, nhưng theo tác giả có thể hiểu, phát triển NNL thực chất là tạo ra sự thay ñổi về chất lượng của NNL theo hướng tiến bộ. Nói cách khác, phát triển NNL là làm gia tăng ñáng kể chất lượng của NNL, chất lượng này cần hiểu gồm: năng lực, ñộng cơ của người lao ñộng, ñể ñáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức. 1.2. NỘI DUNG PTNNL TRONG ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 1.2.1. Xây dựng qui mô, cơ cấu NNL phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, mục tiêu của ñơn vị, tổ chức 5 Qui mô nguồn nhân lực là nhân tố phản ánh số lượng nguồn nhân lực hiện có tại một thời ñiểm nhất ñịnh, là toàn bộ những con người cụ thể tham gia vào quá trình lao ñộng Cơ cấu NNL của một tổ chức là ñề cập ñến thành phần, tỷ trọng và vai trò của các bộ phận NNL trong tổ chức ñó. Cơ cấu NNL phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, mục tiêu của tổ chức 1.2.2. Phát triển trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ NNL Phát triển trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ là nâng cao kiến thức cho một chuyên ngành, một nghề nghiệp nhất ñịnh. Phát triển trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ rất có ý nghĩa trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Nâng cao kiến thức là yếu tố cốt lõi của phát triển NNL, việc nâng cao kiến thức có thể ñược thực hiện bằng nhiều hình thức, trong ñó chủ yếu là thông qua ñào tạo. Do vậy, ñể phát triển NNL, thì tổ chức cần phải quan tâm ñến nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ của người lao ñộng. 1.2.3. Nâng cao ñộng cơ thúc ñẩy người lao ñộng Động cơ là những gì thôi thúc con người có những ứng xử nhất ñịnh một cách vô thức hay hữu ý và thường gắn với nhu cầu. Động lực là cái thúc ñẩy làm cho biến ñổi, phát triển. Như vậy, theo tác giả có thể hiểu ñộng cơ thúc ñẩy là các yếu tố nhằm thôi thúc, thúc ñẩy người lao ñộng làm thay ñổi hành ñộng theo hướng phát triển. Để nâng cao ñộng cơ thúc ñẩy NLĐ thì tổ chức, ñơn vị có các hình thức ñộng lực thúc ñẩy bao gồm: yếu tố vật chất (lương cơ bản, phụ cấp, thưởng), yếu tố tinh thần (quan hệ lao ñộng, tinh thần...), môi trường làm việc và sự thăng tiến. 1.2.4. Phát triển kỹ năng người lao ñộng Kỹ năng của người lao ñộng là ñề cập ñến sự khéo léo, sự thuần thục, sự nhuần nhuyễn trong quá trình lao ñộng. Phát triển kỹ năng của người lao ñộng là làm gia tăng sự khéo léo, sự thuần thục và sự nhuần nhuyễn. Để nâng cao kỹ năng của người lao ñộng thì phải huấn luyện, ñào tạo, phải thường xuyên tiếp xúc, làm quen với công việc ñể tích lũy kinh nghiệm 6 Việc xác ñịnh loại kỹ năng cần nâng cao còn phụ thuộc vào ñặc ñiểm nghề nghiệp, ñối với ngành y tế ñó là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trong thủ thuật, phẫu thuật, trong nghiên cứu khoa học, kỹ năng ngoại ngữ và tin học... 1.2.5. Nâng cao nhận thức của người lao ñộng Trình ñộ nhận thức của người lao ñộng là phản ánh mức ñộ sự hiểu biết về chính trị, xã hội và tính tự giác trong hoạt ñộng lao ñộng. Nhận thức của người lao ñộng ñược coi là một trong các tiêu chí ñể ñánh giá trình ñộ phát triển NNL Do vậy, nâng cao nhận thức ñược thể hiện ở hành vi, thái ñộ của người lao ñộng ñược ñánh giá qua sự hài lòng của các ñối tượng có liên quan, ñó là: bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các cá nhân, ñơn vị có quan hệ với Bệnh viện. 1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 1.3.1. Chiến lược, Định hướng phát triển Bệnh viện Đà Nẵng 1.3.2. Chính sách sử dụng, bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực 1.3.3. Sự thay ñổi về công nghệ 1.4. Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - Phát triển nguồn nhân lực là con ñường giúp cho các ñơn vị, tổ chức nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. - Phát triển nguồn nhân lực có một ý nghĩa ñối với sự phát triển của các tổ chức, ñơn vị, trong ñó, nâng cao chất lượng về trí lực (kiến thức, trình ñộ chuyên môn) và phẩm chất ñạo ñức (thái ñộ, hành vi). - Phát triển nguồn nhân lực giúp cho lãnh ñạo các tổ chức, ñơn vị có cách nhìn mới, ñầy ñủ hơn về xây dựng ñội ngũ có ñủ năng lực về quản lý và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ... CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA BVĐN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PTNNL 2.1.1. Đặc ñiểm về công tác tổ chức 2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 7 - Trước năm 1975. Là trung tâm y tế toàn khoa ñược sự giúp ñỡ của tổ chức Malteser Đức xây dựng. - Sau năm 1975. Ban dân y Quảng Đà tiếp quản và ñược tăng cường của Bệnh viện Việt tiệp Hải Phòng và ñược ñổi tên là Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. 2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ a, Cấp cứu, khám bệnh và chữa bệnh. b, Đào tạo cán bộ y tế. c, Nghiên cứu khoa học về y học. d, Chỉ ñạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật e, Phòng bệnh. g, Hợp tác quốc tế. h, Quản lý kinh tế y tế. 2.1.2. Đặc ñiểm các nguồn lực ảnh hưởng ñến phát triển NNL 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý - Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh viện hạng nhất trực thuộc sở y tế Thành phố Đà Nẵng. Gồm có một giám ñốc và bốn phó giám ñốc, 7 phòng ban và 2 khối lâm sàng và cận lâm sàng - Khối lâm sàng gồm có các khoa như Nội, ngoại, Sản, Nhi, lây, Ung bứu, Y học nhiệt ñới, y học phục hồi. Khối lâm sàng chủ yếu phục vụ công tác ñiều trị bệnh nhân nội ngoại trú. - Khối cận lâm sàng gồm có các khoa như khoa X quang, Thăm dò chẩn ñoán, huyết học, vi sinh, sinh hóa. Khối cận lâm sàng chủ yếu phục công tác chẩn ñoán và ñiều trị can thiệp. 2.1.2.2. Qui mô và cơ cấu lao ñộng Bệnh viện Đà Nẵng có qui mô lao ñộng thuộc loại lớn và tăng dần theo các năm với hơn một ngàn CBNV. Số lượng lao ñộng có ñào tạo, phát triển tăng dần theo các năm, nhất là lao ñộng có trình ñộ ñại học và sau ñại học tăng lên, tức là ñào tạo, phát triển theo chuyên khoa, chuyên ngành tăng nhằm ñảm bảo công tác khám chữa bệnh của người dân ngày càng cao, ñáp ứng sự phát triển của Bệnh viện thành Bệnh viện ña khoa mạnh, chuyên khoa sâu ñi ñầu trong ứng dụng KHCN vào chẩn ñoán và ñiều trị. Số lượng lao ñộng có trình ñộ trung cấp cũng tăng theo hàng năm do tổng số lao ñộng tăng dần theo các năm 2.1.2.3. Cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị y tế 8 - Cơ sở vật chất hạ tầng - Trang thiết bị vật tư y tế 2.1.3. Tình hình hoạt ñộng của Bệnh viện Đà Nẵng Bệnh viện Đà Nẵng gồm 43 khoa phòng, với tổng số CBNV 1301 người. Trong ñó trình ñộ ñại học và sau ñại học chiếm 30%, trung học 60%, còn lại nhân viên khác. Với ñội ngũ CBNV có tay nghề cao chuyên môn giỏi gồm 320 bác sỹ (01 Tiến sỹ, 32 bác sỹ CKII, 96 thạc sỹ, 114 bác sỹ CKI) , 33 cử nhân ñiều dưỡng và 706 trung học. Số gường bệnh giao năm 2005 là 850 giường ñến năm 2009 tăng lên 1100 giường, kinh phí 31 triệu ñồng/ giường/năm. Số lượng bệnh nhân ñến khám và ñiều trị tại Bệnh viện ngày càng cao, năm sau cao năm trước có chỉ tiêu ñạt 200%. Bệnh viện thường xuyên bị quá tải. Đặc biệt trong những năm gần ñây Bệnh viện ñã mở các bàn khám chuyên khoa trong tất cả các ngày trong tuần ñể phục vụ Bệnh nhân, quan tâm ñến bệnh nhân BHYT, bệnh nhân dưới 6 tuổi. Đảm bảo công bằng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh. 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 2.2.1. Thực trạng về cơ cấu nguồn nhân lực Thực trạng về trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của nguồn nhân lực Bệnh viện Đà Nẵng có nhiều thay ñổi so với các năm trước. Bệnh viện phải bảo ñảm nguồn nhân lực ñáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, ñông thời phát triển nguồn nhân lực cho sự ñịnh hướng phát triển của Bệnh viện trở Thành Bệnh viện Đa khoa mạnh chuyên khoa sâu và ñi ñầu trong việc ứng dụng KHCN vào chẩn ñoán và ñiều trị. Bảng 2.5. Bảng tổng hợp lao ñộng theo trình ñộ chuyên môn TT Loại LĐ Số lượng (người)Tỷ lệ (%) I SAU ĐẠI HỌC 243 18,65 1 Tiến sỹ 1 0,075 2 Thạc sỹ 96 7,37 3 Chuyên khoa II 32 2,45 4 Chuyên khoa I 114 8,76 II ĐẠI HỌC , CĐ , THCN, KHÁC 1058 81.35 1 Bác sỹ 80 6,15 2 Cử nhân CĐ, Cử nhân ĐH 66 5,08 9 3 KTV, Điều dưỡng 780 59,96 4 Nhân viên phục vụ 132 10,16 Tổng cộng 1301 100 (Nguồn: Phòng TCCB – BVĐN) Qua bảng trên ta thấy tỷ lệ sau ñại học chỉ ñạt 18,65%. Nhất là Tiến sỹ chỉ duy nhất có một người chiếm 0,075%. Hay BS chuyên khoa II chỉ ñạt 2,45% so với các Bệnh viện hạng nhất trong nước tỷ lệ này quá thấp. Mặt khác, Bệnh viện ñang phấn ñấu trở thành Bệnh viện Đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu thì vấn ñề về ñào tạo, phát triển chuyên khoa, chuyên ngành cần phải tốt hơn nữa ñể ñáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Mặt khác, tỷ lệ nhân viên phục vụ chiếm 10,16% là quá cao, vì hiện nay Bệnh viện ñã hợp ñồng với công ty vệ sinh Hoàn mỹ, và bảo vệ Thắng lợi. Đó là một số nhân viên cũ còn lại ñang chờ ñể nghỉ chế ñộ. Nên một vài năm tới tỷ lệ này sẽ giảm và cố gắng phát triển nguồn nhân lực ñạt tỷ lệ ñại học và sau ñại học phải chiếm trên 40% và trung cấp, sơ cấp chiếm trên 50% vào các năm tiếp theo. Bảng: 2.6. Tổng hợp số lượng bệnh nhân ñến khám và ñiều trị tại BVĐN Các chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007Năm 2008Năm 2009Năm 2010 Số lần k/bệnh 269.932 360.053 365.053 372.966 375.591 Tống số b/nhân 60.469 65.864 73.528 74.190 80.835 Nguồn:Phòng KHTH – BVĐN Từ số liệu trên ta thấy số lượng bệnh nhân ñến khám bệnh năm 2010 so với năm 2006 tăng gần gấp 3 lần. Hay tổng số bệnh nhân ñến ñiều trị tại bệnh viện năm 2010 so với năm 2006 tăng lên 1/3 do vừa qua bệnh viện mở thêm nhiều bàn khám chuyên khoa sâu vào tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ và ngày nghỉ nên bệnh nhân ở các tỉnh lân cận ñến khám và ñiều trị tăng cao. Mặt khác các cơ sở y tế tuyến dưới về cơ sở vật chất và con người còn yếu và thiếu nên bệnh nhân vượt tuyến ñể khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng Mặt khác, quy mô, cơ cấu nguồn nhân lực những năm qua ñã có sự thay ñổi về giữa các phòng ban và khối lâm sàng và cận lâm sàng cho phù hợp với quy mô, cơ cấu phát triển của Bệnh viện theo hướng 10 ña khoa mạnh chuyên khoa sâu chủ yếu tăng các khối lâm sàng và cận lâm sàng. Bảng 2.7. Quy mô, cơ cấu NNL Bệnh viện những năm qua Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Nội dung Số người % Số người % Số người % A- KHỐI PHÒNG BAN 186 17,3 198 16,4 208 15,9 1.Ban GĐ 4 0,4 5 0,4 5 0,4 2.PhòngTCCB 7 0,7 8 0,6 10 0,8 3. PhòngKHTH 18 1,7 20 1,7 21 1,6 4. Phòng TCKT 30 2,8 31 2,6 33 2,5 5. Phòng ĐD 90 8,3 93 7,6 96 7,4 6.PhòngVT YT 14 1,3 15 1,5 16 1,2 7.Phòng CĐT 1 0,09 2 0,2 2 0,15 8.PhòngHC-QT 22 2,01 24 1,8 25 1.85 B-KHỐI LS, CLS 888 82,7 1007 83,6 1093 84,1 1.Khối LS 793 73,8 892 74,1 968 74,5 2. Khối cận LS 95 8,9 115 9,5 125 9,6 TC (A+B) 1074 100 1205 100 1301 100 (Nguồn: Phòng TCCB – BVĐN) . Nhìn vào số liệu bảng trên ta thấy nhân lực khối phòng ban có tăng theo các năm nhưng tăng nhẹ. Nhưng so với tổng nhân lực thì giảm theo các năm. Vì khối phòng ban Bệnh viện ñã ñưa vào sử dụng hệ thống quản lý Bệnh viện bằng hệ thống máy tính và mạng nội bộ tiến tới phấn ñấu trở thành Bệnh viện ñiện tử vào năm gần ñây nên số lượng nhân lực tăng nhẹ. Áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý, chẩn ñoán, ñiều trị nên phát triển nhân lực theo hướng chuyên sâu và vi tính hóa. Khối lâm sàng và cận lâm sàng những năm gần ñây tăng mạnh, nguồn nhân lực này là nguồn nhân lực chính cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện. Năm 2008 có 888 người ñến năm 2010 tăng lên 1093 người. Do bệnh viện luôn bị quá tải số lượng bệnh nhân ñến khám và ñiều trị ngày càng ñông, do Bệnh viện mở ñược nhiều chuyên khoa sâu các kỹ thuật mới 11 trong công tác khám và ñiều trị nên thu hút ñược lượng bệnh nhân các tỉnh lân cận. Mặt khác Bệnh viện ñược tăng số lượng giường bệnh từ 950 giường lê 1100 giường nên ñược tăng biên chế ñể ñáp ứng nhu cầu của người dân. 2.2.2. Thực trạng phát triển trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực BVĐN Để ñáp ứng ñược mục tiêu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân những năm qua, nguồn nhân lực Bệnh viện không ngừng phát triển trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là chuyên khoa sâu ñáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Bảng 2.8. Thực trạng NNL của Bệnh viện qua các năm Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tiêu chí (ng) % (ng) % (ng) % Tổng số 1074 100 1205 100 1301 100 Tiến sỹ 0 1 0,08 1 0,07 Thạc sỹ 86 8,1 92 7,6 96 7,3 CKII 29 2,7 30 2,4 32 2,5 CKI 108 10 111 9,2 114 8,7 Bác sỹ 70 6,5 78 6,5 80 6,2 Cử nhân 55 5,1 63 5,3 66 5,0 Trung cấp 611 56,9 710 58,9 780 59,9 NVPV 115 10,7 120 10,02 132 10,33 (Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ - BVĐN) Từ số liệu bảng 2.8, nhận thấy nguồn nhân lực Bệnh viện theo trình ñộ chuyên môn tăng lên, cụ thể trình ñộ sau ñại học (TS, Ths, CKII,CKI) năm 2008 là 223 nhưng ñến năm 2010 lên ñến 243 người. Nhưng xét từng năm thì tỷ trọng này giảm theo các năm. Đáng quan tâm trình ñộ Tiến sỹ không tăng mà có xu hướng giảm theo tổng số nhân lực các năm. Nếu xét số người có trình ñộ sau ñại học ñều tăng qua các năm ñiều này chứng tỏ Bệnh viện rất quan tâm ñến công tác phát triển nguồn nhân lực nhất là các chuyên khoa, chuyên ngành ñể ñảm bảo nhiệm vụ của Bệnh viện Tuy nhiên, cần xem xét thực trạng về trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ ñối với khối CBNV phòng ban ñể có sự ñánh giá sát và phù hợp hơn. 12 Bảng 2.9. Thực trạng nguồn nhân lực khối phòng ban Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tiêu chí SL (ng) % SL (ng) % SL (ng) % Tổng số CBNV 1074 100 1205 100 1301 100 KHỐI PHÒNG BAN 186 17,3 198 16,4 208 16 Tiến sỹ 0 0 0 0 0 0 CKII 6 0,5 7 0,6 8 0,7 Thạc sỹ 4 0,3 5 0,4 6 0,5 CKI 10 0,9 12 0,9 14 1,1 Đại học 40 3,7 44 3,7 46 3,5 Cao Đẳng (CN) 46 4,4 48 4,0 49 3,7 Trung cấp 80 7,5 82 6,8 85 6,5 (Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ - BVĐN) Theo số liệu bảng 2.9 nhận thấy nguồn nhân lực phòng ban tăng về quy mô từ 186 người năm 2008 lên 208 người năm 2010, tức tăng 2,1% so với năm 2008. Xét từng năm, tỷ trọng này giảm từ 17,3% năm 2008 xuống còn 16% năm 2010, CBNV phòng ban có học vị thạc sỹ, CKI, CKII, tăng không ñáng kể về số lượng cụ thể, trình ñộ thạc sỹ tăng từ 0,3% năm 2008 lên 0,5% năm 2010 tức là tăng ñược 2 người so với năm 2008. Các chuyên khoa cũng tăng theo các năm như CKI tăng từ 0.9% năm 2008 lên 1,1% năm 2010 tưng ứng với 4 người. Như vậy, có thể nhận xét rằng, tỷ trọng về cán bộ phòng ban tăng lên ở trình ñộ sau ñại học, nhưng tăng nhiều về cán bộ quản lý phòng ban. Điều này cho thấy, sự ñầu tư về nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý những năm trước năm 2008 còn chậm, từ năm 2008 ñến nay, Bệnh viện ñã quan tâm ñến công tác phát triển nguồn nhân lực về nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với qui ñịnh của Bộ Y tế về Bệnh viện hạng nhất. CBNV khối lâm sàng và cận lâm sàng có vị trí quan trọng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho người bệnh những năm qua Bệnh viện ñã coi trọng ưu tiên phát triển ñội ngũ CBNV khối lâm sàng và cận lâm sàng về số lượng và chất lượng, trong ñó quan tâm rất lớn ñến nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể qua bảng dưới ñây. 13 Bảng 2.10. Thực trạng nguồn nhân lực Khối LS, CLS Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tiêu chí SL (ng) % SL (ng) % SL (ng) % Tổng số CBVN BVĐN 1074 100 1205 100 1302 100 Khối LS và CLS 888 82,6 1007 83,5 1093 84 Tiến sỹ 0 0 1 0,08 1 0,07 CKII 23 2,1 23 1,9 24 1,8 Thạc sỹ 82 7,6 87 7,2 90 7,0 CKI 98 9,1 99 8,2 100 7.6 Đại học 30 2,8 34 2,8 34 2,6 Cao Đẳng (CN) 9 0,8 15 1,2 17 1,3 Trung cấp (KTV, ĐD) 531 49,5 628 52,1 695 53,5 NVPV 115 10,7 120 10,02 132 10,13 (Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ - BVĐN) Từ số liệu bảng 2.10 nhận thấy, những năm qua Bệnh viện ñã chú trọng bổ sung ñội ngũ CBNV khối LS và CLS từ quy mô từ 888 người năm 2008, chiếm tỷ trọng 82,6% lên 1093 người năm 2010, chiếm tỷ trọng 84%. Trình ñộ Tiến sỹ y khoa duy nhất chỉ có một người so với tiêu chuẩn của một Bệnh viện hạng nhất thì còn ít. Trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ sau ñại học có tăng theo các năm nhưng tỷ trong lại giảm ñi. Cụ thể CKII có tăng nhưng tăng ít duy nhất chỉ có một n
Luận văn liên quan