Phương pháp gần đúng khối lượng hiệu dụng và áp dụng cho trạng thái của electron trong chấm lượng tử

Trong những năm gần đây. thế giới đã và đang hình thành một ngành khoa học cõng nghệ mới có nhiều triển vọng và dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến tắt cả các lĩnh vực khoa học, cõng nghệ, kỹ thuật cũng như đời sóng kinh tế - xã hội ỏ thế kỉ XXI, đó là ngành cõng nghệ nano. Tuy mới xuất hiện nhimg ngành cõng nghệ nano đã có những thành tựu hết sức lớn trẽn hầu hét các lĩnh vực: điện tử, y học, cõng nghệ, mõi trường. Chính vì những ứng dụng thiết thực đó đã thúc day các nhà khoa học nói chung và các nhà vật lí nói riêng tập trung nghiên cứu nhiều vè ngành công nghệ này. ('ùng với sự phát triển khoa học công nghệ nano là sự ra đời ctìa chất bán dần mới gồm nhiều lớp mỏng xen kẽ nhau có độ dày vào cđ nanomet - gọi là bán dẫn có cấu trúc nano. Ngành vật lý nghiên cứu bán dẫn này là vật lý thấp chiều hay vật lý có cấu trúc nano (Nanophysics). Cấu trúc thấp chiều hình thành khi ta hạn chế không gian thành một mặt phẳng. một đường thẳng hay một diễm, tức là hạn chế chuyển động của các electron theo một hướng trong phạm vi bitóc sóng De-Broglie. Người ta tạo ra được cấu trúc điện tử hai chiều (giếng thế lượng từ) bằng cách tạo một lớp bán dẵn mỏng, phẵng, nằm kẹp giữa hai lóp bán dẫn khác có độ rộng vùng cắm lớn hơn. Các electron bị giam trong lớp mỏng ỏ giữa (cỡ vài lóp dơn tinh thể) và như vậy chuyển động của chúng là chuyên động hai chiều, còn sự chuyển động theo chiều thứ ba đã bị lượng tứ hóa mạnh. Tiếp tục như vậy. ta có thể hình thành nên cấu trúc không chiều (chấm lượng tử). TYong bán dẵn thắp chiều, chuyển động của hạt mang điện tự do theo hai chiều (giếng lượng tử) hoặc một chiều (dãy lượng từ) ho|ịc không chiều (chắm lượng từ) vói sự giam giữ hạt mang điện theo cả 3 chiều.

pdf13 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 532 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp gần đúng khối lượng hiệu dụng và áp dụng cho trạng thái của electron trong chấm lượng tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan