Quan điểm về đổi mới Hệ thống chính trị và Cơ cấu tổ chức hoạt động bộ máy Nhà nước

1.Khái niệm : - Theo nghĩa rộng : HTCT là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ lĩnh vực chính trị của đời sống XH, với tư cách là 1 hệ thống bao gồm các tổ chức, các chủ thể ch trị, các quan điểm, quan hệ ch trị, hệ tư tưởng và các chuẩn mực ch trị . - Theo nghĩa hẹp : HTCT là khái niệm dùng để chỉ hệ thống các tổ chức, các cơ quan thực hiện chức năng ch trị trong XH như các đảng ch trị, các cơ quan NN, các tổ chức ch trị-XH có mlh trực tiếp hay gián tiếp với q lực ch trị . Hẹ rhống Ct xuất hiện . 3. Cơ cấu . Hệ thống ch trị XHCN xét về mặt cơ cấu gồm : đảng CS, Nhà nước và các tổ chức CT - XH, hoạt động theo 1 cơ chế nhất định dưới sự lãnh đạo của Đảng CS, sự q lý của NN nhằm thực hiện q lực ch trị của nhân dân, XD CNXH, thực hiện mt dân giàu , nước mạnh, XH công =, dcvm . - Đảng CS VN, đội tiên phong của g cấp CN, đại biểu trung thành lợi của g cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc , vừa là bộ phận hợp thành, vừa là lực lượng lãnh đạo hệ thống ch trị XHCN . Sự lãnh đạo của Đảng CS đ với hệ thống ch trị là ĐK cần thiết và tất yếu để đ bảo cho hệ thống ch trị bản chất g cấp CN, đ bảo q lực thuộc về n dân . - NN CHXHCN VN trong hệ thống ch trị là một tổ chức quyền lực thể hiện và thực hiện ý chí, q lực n dân, thay mặt n dân, chịu trách nh trước n dân q lý toàn bộ hoạt động của đời ssống XH . Mặt khác, NN chịu sự lãnh đạo ch trị của g cấp công nhân, thực hiện đường lối chính trị của g cấp công nhân, thông qua đội tiên phong là Đảng CS - Các tổ chức ch trị - XH và đoàn thể n dân đại diện cho lợi ích của các cộng đồng XH khác nhau tham gia vào hệ thống ch trị XHCN theo tôn chỉ, mục đích, t chất. - Vai trò của nhân dân trong thực hiện quền lực NN : N dân là người sáng tạo ra LS, là l lượng QĐ trong quá trình cải biến XH . Vai trò QĐ của nhân dân thể hiện : N dân là l lương cơ bản SX ra của cải v chất, của cải t thần, góp phầnvào sự tôn tại và PT XH, là chủ thể quá trình cải biến XH, lợi ích của n dân là động nlực cơ bản của CM XH, của quá trình cải biếng XH . (sơ đồ)

doc3 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quan điểm về đổi mới Hệ thống chính trị và Cơ cấu tổ chức hoạt động bộ máy Nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 2 . Quan điểm về đổi mới HTCT và CC tổ chức h động bộ máy NN 1.Khái niệm : - Theo nghĩa rộng : HTCT là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ lĩnh vực chính trị của đời sống XH, với tư cách là 1 hệ thống bao gồm các tổ chức, các chủ thể ch trị, các quan điểm, quan hệ ch trị, hệ tư tưởng và các chuẩn mực ch trị . - Theo nghĩa hẹp : HTCT là khái niệm dùng để chỉ hệ thống các tổ chức, các cơ quan thực hiện chức năng ch trị trong XH như các đảng ch trị, các cơ quan NN, các tổ chức ch trị-XH có mlh trực tiếp hay gián tiếp với q lực ch trị . Hẹ rhống Ct xuất hiện …. 3. Cơ cấu . Hệ thống ch trị XHCN xét về mặt cơ cấu gồm : đảng CS, Nhà nước và các tổ chức CT - XH, hoạt động theo 1 cơ chế nhất định dưới sự lãnh đạo của Đảng CS, sự q lý của NN nhằm thực hiện q lực ch trị của nhân dân, XD CNXH, thực hiện mt dân giàu , nước mạnh, XH công =, dcvm . - Đảng CS VN, đội tiên phong của g cấp CN, đại biểu trung thành lợi của g cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc , vừa là bộ phận hợp thành, vừa là lực lượng lãnh đạo hệ thống ch trị XHCN . Sự lãnh đạo của Đảng CS đ với hệ thống ch trị là ĐK cần thiết và tất yếu để đ bảo cho hệ thống ch trị bản chất g cấp CN, đ bảo q lực thuộc về n dân . - NN CHXHCN VN trong hệ thống ch trị là một tổ chức quyền lực thể hiện và thực hiện ý chí, q lực n dân, thay mặt n dân, chịu trách nh trước n dân q lý toàn bộ hoạt động của đời ssống XH . Mặt khác, NN chịu sự lãnh đạo ch trị của g cấp công nhân, thực hiện đường lối chính trị của g cấp công nhân, thông qua đội tiên phong là Đảng CS - Các tổ chức ch trị - XH và đoàn thể n dân đại diện cho lợi ích của các cộng đồng XH khác nhau tham gia vào hệ thống ch trị XHCN theo tôn chỉ, mục đích, t chất. - Vai trò của nhân dân trong thực hiện quền lực NN : N dân là người sáng tạo ra LS, là l lượng QĐ trong quá trình cải biến XH . Vai trò QĐ của nhân dân thể hiện : N dân là l lương cơ bản SX ra của cải v chất, của cải t thần, góp phầnvào sự tôn tại và PT XH, là chủ thể quá trình cải biến XH, lợi ích của n dân là động nlực cơ bản của CM XH, của quá trình cải biếng XH . (sơ đồ) 4. Đổi mới hệ thống chinh tri : * Sự cần thiết :Hệ thống ch trị chỉ phát huy tác dụng khi sự vận hành các yếu tố của nó phù hợp với các qui luật khách quan .Tông rkết giai đoạn qua đảng ta nhận định : - Thành tựu : + Bước vào g đoạn mới của công cuộc đ mới, đảng CS VN đã kịp thời XD 1 bnả cương lĩnh hình thành những hệ thống qua điểm, định hướng ch sách CC XH của thời kỳ quá độ lên CNXH ; + Đã ban hành được Hiến pháp mới 1992; + Hoạt động có h quả các tổ chức ch trị - XH , góp phần khg nhỏ vào q trình h thiẹn từng bước hệ thống ch trị . - Những tồn tại cần phải đổi mới : + Cần thiết nghiên cứu về tổ chức đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đsạo XH + Chậm đổi mới tổng kết thực tiển và ng cứu khoa học về tổ chức, việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các NQ về tổ chức, bộ máy khg nhất quán, thiếu kiên quyết và triệt để . + Vai trò và n lực của đảng viên , nhất là đảng viên lãnh đạo cần được phát huy hơn nữa trong ĐK mới + Vai trò của các đoàn thể , các tổ chức quần chúng còn nhiều yếu kém + Còn trình trạng trì tuệ, yếu kém trong tổ chức thực hiện NQ của đảng PL của NN * Quan điểm đổi mới hệ thống ch trị - Khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong quá trình xây dựng, tổ chức và lãnh đao của đảng . Trên cơ sở củng cố và hoàn thiện về tổ chức của Đảng về ch trị, từ tưởng và tổ chức; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đảng, nhất là ch lượng về ch trị, tr nhiệm phục vụ nh dân của đảng viên . - Hoàn thiên bộ máy NN nhằm q lý và tạo đ kiện cho quá trình chuyển đổi sang cơ chế thị trường đ hướng XHCN; XD NN ta từng bước trở thành NN p quyền của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng - Các tổ chức ch trị - XH, các đoàn thể nhân dân được đổi mới về tổ chức và hoạt động, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, trở thành cầu nối quan trọng giữa n dân với Đảng và giữa n dân với NN . * một số giải phápGiải pháp Hoàn thiện HTCT, trước hết là hoàn thiện các tô chức (chủ thể) của HTCTTừ đó tạo tiền đề để đổi mới các hoạt động nhằm bảo đảm sự ổn định, tạo đà cho phát triển các lĩnh vực của đời sống XH . a. XD và chỉnh đốn đảng : - Đối với các họat động đổi mới tổ chức, trước hết tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức đảng viên , cần tập trung vào hoạt động sau : + Nhận thức và quán triệt những ng lý của CN M-LN trên tinh thần vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh LS. ĐK KT, XH nước ta. + Thấm nhuần tư tưởng HCM, nhất là tấm gương của người về nhận thức lý luận và lòng yêu nước, về rèn luện phẩm chất người CM; về lôí sống cần kiệm, liêm chính, chi công, vô tư; về ý thức tổ chức và đoàn kết nội bộ; về tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc và mở rông quan hệ quốc tế ... + Từ những kết quả hoạt động chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh đấu tranh, phê phán CN cá nhân, tư tưởng thực dụng, cơ hội, nhất là tệ q liêu tham nhũng - Đổi mới công tác CB của đảng : công tác CB của đảng là chiến lược lớn của đảng gồm nhiều hoạt động : Quy hoạch, đào tạo, rèn luyện, giao nh vụ, đánh giá.... Công tác CB nhằm vào các h động : + XD cơ chế, quy chế, phát hiện, tuyển chọn, từ đó tổ chức đ tạo, bồi dưỡng những kiến thức về ch trị, tư tưởng, ch môn và tổ chức, đồng thời rèn luện về phẩm chất đạo đức . + Thực hiện có h quả nguyên tắc đảng lãnh đạo công tác CB và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn và rèn luyện CB trong hệ thống ch trị . + Bảo đảm sự thống nhất giữa lựa chọn CB và tiêu chuẩn hoá trên cơ sở hiệu quả công việc và uy tín của CB trước n dân . - Củng cố cơ sở Đảng : đảng mạnh dựa vào đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, nếu không có đảng viên cơ sở đủ các yêu cầu về năng lực, phẩm chất thì không có nguồn cho bộ máy các cấp ( cầu nối ..) - Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng : + Đảm bảo ng tắc lãnh đạo tập thể, theo đó các QĐ của đảng là s phẩm trí tuệ của t thể, chống CN cá nhân, bè phái . + Định rõ vai trò, tr nhiệm cá nhân đảng viên trong tổ chức - Đổi mới và tăng cường công tác k tra đảng, kiểm tra là một trong những hoạt động thuộc chức năng của Đảng . K tra vào các lĩnh vực : + K tra việc thực hiện và quản triệt NQ của đảng, PL của NN . + K tra nhằm ngăn ngừa, ngăn chặn hoặc xử lý các vi phạm của cá nhân hoặc tổ chức một cách kịp thời, có hiệu quả . + K tra cũng là biên pháp củng cố tổ chức, đoàn kết trong đảng . b. Đổi mới tổ chức và hoạt động của NN nhằm vào các lĩnh vực : - Hoàn thiện về tổ chức nhằm tăng cường vai trò lập pháp của cơ quan lập pháp, cải cách hành pháp và tư pháp, phát huy vai trò , năng lực của các cấp ch quyền ĐP . - Hoàn thiện chế độ công vụ, CB,CC trong bộ máy NN - Tăng cường trang thiết bị để nâng cao năng suất trong công vụ và h lực p vụ đ/v XH nhằm hiện đai hoá tổ chức và h động NN . c. Đổi mới tổ chức và động của các tổ chức ch trị-XH và tổ chức quần chúng nhằm vào các lĩnh vực - Tổ chức và h động của các tổ chức phù hợp với đường lôi đ mới của Đảng và kh khổ PL của NN - Phát huy sức mạnh nội lực của mỗi tổ chức trên con đường hoà nhập trong khối đai Đ kết toàn dân . - Mỗi tổ chức là cầu nối trung gian giữa n dân với đảng và NN, là đại diện cho tổ chức và nhân dân . Hoạt động tổ chức phải đảm bảo : Đặt dưới sự lãnh đạo của đảng và chịu sự quản lý của NN ; tự chủ các hoạt động, các sinh hoạt của tổ chức; mở rộng quan hệ với đ tác nước ngoài trong kh khổ của PL bằng nhiều hình thức để phát huy “đối ngoại dân” Các tổ chức ch trị - XH, các tổ chức đoàn thể chính là nơi tập hợp lực lượng, tạo nên nguồn sức mạnh củn cố hệ thống ch trị ở nớc ta hiện nay .