Tiểu luận Quy luật mâu thuẫn và những biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Mâu thuẫn là một hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực : tự nhiên , xã hội, và tư duy của con người. Trong hoạt động kinh tế mặt trận cũng mang tính phổ biến, chẳng hạn như cung _ cầu , tích luỹ và tiêu dùng . Mâu thuẫn tồn tại khi sự vật xuất hiện đến khi sự vật kết thúc . Trong mỗi một sự vật mâu thuẫn hình thành không phải chỉ một mà còn là nhiều mâu thuẫn , và sự vật trong cùng một lúc có rất nhiều mặt đối lập ,mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lại hình thành . Trong sự nghiệp đổi mới của nước ta do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã dành được những thắng lợi bước đầu mang tính quyết định , quan trọng trong việc chuyển nền kinh tế từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Trong những chuyển biến đó đã đạt được nhiều thành công to lớn nhưng trong những thành công đó luôn tồn tại những vấn đề mâu thuẫn làm kìm hãm sự phát triển của công c3uộc đổi mới . Đòi hỏi phải được giải quyết những vấn đề ấy nếu được giải quyết sẽ thúc đẩy cho sự phát triển của nền kinh tế . Với mong muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề của nền kinh tế , quan điểm lý luận cũng như những vướng mắc trong các vấn đề về chính trị _ xã hội có liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh tế nên Em đã chọn “Quy luật mâu thuẫn và những biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”. Làm đề tài cho tiểu luận môn triết học Mác _ Lênin . Vì thời gian có hạn nên trong tiểu luận này chỉ xem xét đánh giá một vài mâu thuẫn tiêu biểu . -- Đổi mới về kinh tế - Đổi mới chính trị -- Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất -- Các hình thức sở hữu trước đây và trong thời kỳ quá độ sang KTTT ở Việt Nam. -- Mâu thuẫn giữa KTTT với xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

doc20 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2132 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Quy luật mâu thuẫn và những biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan