Tiểu luận So sánh tự nhiên quan của Nho Gia và tự nhiên quan của Đạo Gia

Nho- Phật- Đạo là ba hệ tư tưởng cấu thành trụ cột của tinh thần văn hoá truy ền thống Trung Quốc, trong đó Nho - Đạo là các hệ tư tưởng nội sinh, còn Phật giáo là hệ tư tưởng ngoại lai du nhập. Trong lĩnh vực văn nghệ đây c ũng là ba hệ tư tưởng đ ã đ ề xuất những quan niệm văn nghệ cốt yếu và những quan niệm n ày thống ngự trong hàng m ấy nghìn n ăm ở Trung Quốc. Tuy nhiên các quan niệm văn nghệ của Nho - Phật- Đ ạo, do có cơ sở triết học khác nhau, cách hình dung “thiên v ăn” và “nhân văn” khác nhau nên c ũng có nhiều điểm khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Nh ưng sự khác nhau này là c ần thiết, một sự bổ sung cho nhau không thể thiếu được, nếu thiếu sự khác nhau này chắc chắn diện mạo văn nghệ Trung Quốc nói riêng và cả v ùng Đông Á nói chung vốn đ ã rất cằn cỗi c àng tr ở nên c ằn cỗi hơn. Ch ỉ ra đ ược những nét khác biệt, bổ sung cho nhau n ày là m ột công việc khó khăn, phức tạp. Lí do th ì có nhi ều, nhưng m ột trong những lí do chính đó là do: trong khi tư tư ởng văn nghệ của Nho giáo đ ã được lí luận hoá, cụ thể hoá từ thời Khổng Tử v à nó luôn đư ợc các tín đồ của nó bổ sung, điều chỉnh cho ph ù hợp với từng thời kì - mặc d ù những nét cơ b ản do Khổng Tử đề xuất vẫn đ ược bảo lưu- thì t ư tưởng văn nghệ của Đạo gia và Phật giáo “tuy h àm chứa những tiềm năng lớn về cảm quan m ỹ học, nhưng lại ch ưa được lí luận hoá thành những khái niệm th ực thụ” ( 1) . Vì th ế, theo chúng tôi để có một cái nh ìn toàn di ện và khoa học về sự khác nhau trong tư tưởng văn nghệ của Nho - Phật- Đ ạo, đòi hỏi nhà nghiên cứu phải cụ thể hoá từ thực tiễn sáng tác văn học nghệ thuật qua các th ời k ì v ề sự ảnh hưởng của Đạo gia và Phật giáo thành những khái niệm, những phạm trù, từ đó mới có đ ược nội h àm so sánh cụ thể với tư tư ởng văn nghệ của Nho giáo. Với ý t ưởng đó, trong b ài viết này chúng tôi xu ất phát từ thực tiễn th ơ viết về thiên nhiên đi so sánh tự nhiên quan của Nho gia v à tự nhiên quan của Đạo gia. (1) Trần Ngọc Vương. Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam, NX

pdf16 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1749 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận So sánh tự nhiên quan của Nho Gia và tự nhiên quan của Đạo Gia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan