Tìm hiểu về bộ xây dựng và viện kinh tế xây dựng

Xây dựng là một ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân, nó đóng vai trò chủ chốt ở khâu cuối cùng của quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định cho mọi lĩnh vực hoạt động của đất nước và xã hội dưới mọi hình thức. Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội càng đòi hỏi phải có một tổ chức quản lý lĩnh vực xây dựng chặt chẽ hơn. Vì vậy chính phủ đã ra nghị định 15/CP ngày 4 tháng 3 năm 1994 quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng cho phù hợp với thời kỳ mới.

doc33 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1597 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm hiểu về bộ xây dựng và viện kinh tế xây dựng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn më ®Çu: Giíi thiÖu chung X©y dùng lµ mét ngµnh kinh tÕ lín cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, nã ®ãng vai trß chñ chèt ë kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¸ng t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ tµi s¶n cè ®Þnh cho mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®Êt n­íc vµ x· héi d­íi mäi h×nh thøc. Trong c«ng cuéc ®æi míi x©y dùng ®Êt n­íc ®i theo con ®­êng chñ nghÜa x· héi cµng ®ßi hái ph¶i cã mét tæ chøc qu¶n lý lÜnh vùc x©y dùng chÆt chÏ h¬n. V× vËy chÝnh phñ ®· ra nghÞ ®Þnh 15/CP ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 1994 quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng cho phï hîp víi thêi kú míi. phÇn i : T×m hiÓu vÒ bé x©y dùng vµ viÖn kinh tÕ x©y dùng I. Bé X©y Dùng: 1/ Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y Dùng: Theo NghÞ ®Þnh sè 15-CP ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y Dùng ®· cho biÕt: - Bé X©y dùng lµ mét c¬ quan cña ChÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng, vËt liÖu x©y dùng, nhµ, c«ng tr×nh c«ng céngvµ kiÕn tróc, quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ- n«ng th«n trong c¶ n­íc. Víi rÊt nhiÒu lÜnh vùc nh­ vËy, Bé X©y dùng thùc hiÖn quyÒn h¹n, nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc cña Bé, c¬ quan ngang bé vµ c¸c nhiªm vô, quyÒn h¹n cô thÓ sau: + Nghiªn cøu, x©y dùng tr×nh chÝnh phñ ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc vµ biÖn ph¸p lín vÒ ph¸t triÓn x©y dùng nhµ, c«ng tr×nh c«ng céng vµ vËt liÖu x©y dùng, quy ho¹ch tæng thÓ vÒ x©y dùng ®« thÞ ho¸ lo¹i 2 trë lªn, c¸c khu c«ng nghiÖp quan träng, c¸c vïng kinh tÕ tËp trung theo yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­ícvµ chØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra thùc hiÖn sau khi ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt. + X©y dùng tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch thuéc c¸c lÜnh vùc do Bé X©y dùng phô tr¸ch hoÆc Bé ban hµnh. + Chñ tr× xÐt duyÖt hoÆc xÐt duyÖt theo thÈm quyÒn c¸c ®å ¸n thiÕt kÕ quy ho¹ch, thiÕt kÕ kü thuËtc¸c c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; thu thËp vµ thèng nhÊt qu¶n lý vÒ c¸c sè liÖu, tµi liÖu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh do ChÝnh phñ qu¶n lý. + Tæ chøc thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m ®Þnh nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. + Qu¶n Nhµ n­íc vÒ nhµ vµ c¸c lo¹i c«ng tr×nh thuéc së h÷u cña Nhµ n­íc. + Qu¶n Nhµ n­íc vÒ c«ng tr×nh c«ng céng ®« thÞ (®­êng s¾t, cÊp tho¸t n­íc, chiÕu s¸ng, c©y xanh, vÖ sinh m«i tr­êng vµ c¸c côm d©n c­ n«ng th«n). + Qu¶n lý vÒ viÖc cÊp phÐp hµnh nghÒ x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu xx©y dùng theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ. + ChØ ®¹o, kiÓm tra viÖc sö dông ®Êt x©y dùng trong quy ho¹ch ®· ®­îc duyÖt theo ®óng luËt ®Êt ®ai quy ®Þnh. 2/ C¬ cÊu tæ chøc cña Bé x©y dùng : VÒ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng gåm cã 2 nhãm thµnh phÇn chñ yÕu ®­îc ph©n chia nh­ sau: 1. C¸c c¬ quan gióp viÖc Bé tr­ëng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc gåm cã: - Côc qu¶n lý nhµ - Côc gi¸m ®Þnh Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. - Vô qu¶n lý kiÕn tróc, quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ-n«ng th«n vµ c«ng tr×nh c«ng céng gäi t¾t lµ Vô qu¶n lý kiÕn tróc vµ quy ho¹ch. - Vô qu¶n lý vËt liÖu x©y dùng. - Vô chÝnh s¸ch x©y dùng. - Vô tæ chøc lao ®éng - Thanh tra x©y dùng - Vô kÕ ho¹ch- thèng kª - Vô tµi chÝnh kÕ to¸n - Vô hîp t¸c quèc tÕ - Vô khoa häc- c«ng nghÖ - V¨n phßng Bé 2. C¸c tè chøc sù nghiÖp trùc thuéc Bé gåm : - Viªn quy ho¹ch ®« thÞ- n«ng th«n - ViÖn khoa häc kü thuËt x©y dùng - ViÖn tiªu chuÈn ho¸ x©y dùng - ViÖn kinh tÕ x©y dùng - ViÖn vËt liÖu x©y dùng - Tr­êng ®¹i häc kiÕn tróc Hµ Néi - Tr­êng ®¹i häc kiÕn tróc Thµnh phè Hå ChÝ Minh C¸c tæ chøc sù nghiÖp kh¸c gåm : ViÖn, trung t©m, Tr­êng trung häc vµ c«ng nh©n trùc thuéc Bé do Bé X©y dùng tho¶ thuËn víi c¸c Bé liªn quan vµ Ban tæ ch­c c¸n bé ChÝnh phñ s¾p xÕp l¹i tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. II. ViÖn kinh tÕ x©y dùng: Theo v¨n b¶n sè 22/VKT.1 ngµy 13/01/2000: ViÖn kinh tÕ x©y dùng lµ mét ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1974 theo QuyÕt ®Þnh sè: 654/BXD ngµy 18/4/1974 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng. T¹i QuyÕt ®Þnh sè 782/TTG ngµy 24/10/1996 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, viÖn ®· ®­îc s¾p xÕp trong hÖ thèng 41 ViÖn nghiªn cøu- triÓn khai khoa häc c«ng nghÖ (®ît ®Çu tiªn) cÊp quèc gia. ViÖn Kinh tÕ x©y dùng cã chøc n¨ng nghiªn cøu khoa häc vµ tæng kÕt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh tÕ trong x©y dùng c¬ b¶n, c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, ph¸t triÓn ®« thÞ vµ n«ng th«n; ®Ò xuÊt nh÷ng c¨n cø khoa häc vÒ qu¶n lý, chÕ ®é chÝnh s¸ch cô thÓ, ®Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt, gióp Bé tr­ëng Bé x©y dùng thùc hiÖn viÖc thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ c¸c lÜnh vùc nãi trªn theo nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña thµnh viªn Héi ®ång Bé tr­ëng. Ngµy 23/01/1999, Bé tr­ëng Bé X©y dùng ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 99/Q§-BXD quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña ViÖn Kinh tÕ x©y dùng. ViÖn kinh tÕ x©y dùng ®É tiÕn hµnh cñng cè tæ chøc, s¾p xÕp vµ bè trÝ l¹i c¸n bé vµ c¸c bé phËn trong ViÖn nh»m kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ tham gia phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ trong lÜnh vùc ®Çu t­ vµ x©y dùng. ViÖn Kinh tÕ x©y dùng lµ mét c¬ quan nghiªn cøu khoa häc kinh tÕ – kü thuËt ®Ó phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc. Sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ViÖn thÓ hiÖn cô thÓ lµ hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm nghiªn cøu cña ViÖn tõ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ®Õn toµn bé hÖ thèng ®Þnh møc hao phÝ vÊt chÊt, ®Þnh møc tû lÖ cÊu thµnh chi phÝ c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®Òu ®­îc tr×nh ký ®Ó ban hµnh ¸p dông. HÖ thèng trang thiÕt bÞ cña ViÖn chñ yÕu lµ nh÷ng thiÕt bÞ v¨n phßng, trong ®ã thiÕt bÞ chñ ®¹o phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n lµ c¸c thiÕt bÞ tin häc víi nh÷ng phÇn mÒm øng dông ®­îc chuyªn m«n ho¸ cao. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®­îc sù quan t©m cña Bé, ViÖn ®· ®­îc ®Çu t­ thªm nhiÒu m¸y vi tÝnh vµ ViÖn ®· tù mua s¾m b»ng nguån dÞch vô t­ vÊn. HiÖn nay trong toµn ViÖn cã trªn 50 m¸y vi tÝnh ®­îc ®Çu t­ ®· phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu vµ tham gia phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. Tuy vËy do hiÖn nay thùc tr¹ng trang thiÕt bÞ cßn thiÕu nªn ViÖn Kinh tÕ x©y dùng vÉn cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸ s©u cña c¸c c¸n bé nghiªn cøu viªn. Víi biªn chÕ tæ chøc vµ trang thiÕt bÞ hiÖn cã, ViÖn Kinh tÕ x©y dùng lµ c¬ quan nghiªn cøu khoa häc vµ tham gia phôc vô qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ trong ®Çu t­ vµ x©y dùng. ViÖn ®· hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao trªn c¶ 2 lÜnh vùc gãp phÇn vµo tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Tuy nhiªn víi tr×nh ®é cña khoa häc c«ng nghÖ ngµy mét tiªn tiÕn, nhiÒu chñng lo¹i vËt liÖu míi ra ®êi, nhiÒu biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng hiÖn ®¹i cÇn ®­îc cËp nhËp th­êng xuyªn ®Ó cã nh÷ng ®èi s¸ch phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ. Víi yªu cÇu nh­ vËy, ViÖn vÉn cßn nhiÒu ®iÓm bÊt cËp ch­a ®¸p øng kÞp thêi víi yªu cÇu cña thùc tiÔn ®ang diÔn ra nhanh chãng. Trong bèi c¶nh chung cña ®Êt n­íc cßn ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ViÖn ®ang cè g¾ng phÊn ®Êu tõng b­íc ®Ó ®Õn n¨m 2005 ®¹t tr×nh ®é ngang tÇm vÒ kinh tÕ x©y dùng cña c¸c n­íc tiªn tiÕn trong khu vùc. 1/ Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ViÖn Kinh tÕ x©y dùng: Theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng vÒ “Quy®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña ViÖn Kinh tÕ x©y dùng” (Q§ sè 99/Q§-BXD ngµy 23/01/1999): ViÖn Kinh tÕ x©y dùng lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp khoa häc cã thu trùc thuéc Bé X©y dùng, n»m trong hÖ thèng c¸c ViÖn nghiªn cøu khoa häc – c«ng nghÖ quèc gia: - C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc cña ViÖn ®­îc triÓn khai theo nh÷ng chøc n¨ng chñ yÕu sau: + Tæng kÕt , ®¸nh gi¸,nghiªn cøu triÓn khai khoa häc kinh tÕ trong c¸c lÜnh vùc x©y dùng, c«ng nghiÖp VLXD vµ x©y dùng ph¸t triÓn ®« thÞ, côm d©n c­. + Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ x©y dùng, c«ng nghiÖp VLXD, x©y dùng ph¸t triÓn ®« thÞ, côm d©n c­ nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc cña Bé X©y dùng do chÝnh phñ ph©n c«ng. + X¸c lËp nh÷ng c¨n cø khoa häc vÒ qu¶n lý kinh tÕ vµ ®Þnh kú ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ trong x©y dùng c¬ b¶n, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, cung øng vËt t­ - kü thu©t cho x©y dùng, ph¸t triÓn ®« thÞ vµ n«ng th«n, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong c¸c lÜnh vùc nãi trªn. + Th«ng tin vµ dù b¸o kinh tÕ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ, n«ng th«n; biªn so¹n vµ phæ biÕn c¸c tµi liÖu h­íng dÉn khoa häc. - Cã nhiÖm vô cô thÓ: + Nghiªn cøu c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh tÕ tong lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng. + Nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, gi¸ c¶ trong lÜnh vùc ®Çu t­ x©ydông. + Nghiªn cøu m« h×nh tæ chøc vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh x©y dùng. + Nghiªn cøu øng dông tin häc trong ho¹t ®éng qu¶n lý kinh tÕ thuéc lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng. + Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô cô thÓ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc do Bé trùc tiÕp giao. + Th¹m gia c«ng t¸c thanh tra,kiÓm tra trong ®Çu t­ x©y dùng do Bé giao. + Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ vÒ nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ trong lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng. + T­ vÊn hoÆc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­, ®Þnh møc ®¬n gi¸, dù to¸n, tæng dù to¸n, gi¸ thanh to¸n, thÈm tra phÇn x©y l¾p trong quyÕt to¸n ®Çu t­, qu¶n lý dù ¸n, lËp hoÆc ®¸nh gi¸ hå s¬ thÇu, ®¸nh gi¸ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, theo c«ng v¨n 897/BXD-TCL§, ViÖn ®Ò ra nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu thùc hiÖn trong n¨m 2001 nh­ sau: + Theo dâi, n¾m t×nh h×nh, tæng kÕt rót kinh nghiÖm tõ thùc tÕ vËn dông c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch b»ng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ë c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c cÊp qu¶n lý vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn söa ®æi, bæ sung vµ nghiªn cøu ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p xö lý ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. + Dùa trªn thµnh tùu khoa häc kü thuËt trong vµ ngoµi n­íc ®· ®­îc ¸p dông c«ng nghÖ míi trong x©y dùng ®Ó nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc, chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt (bao gåm c¶ ®Þnh møc chi phÝ) mang tÝnh ®a ngµnh, chuyªn ngµnh cã liªn quan ®Õn ®Çu t­ XDCB ¸p dông trªn ph¹m vi c¶ n­íc. + Nghiªn cøu øng dông réng r·i c«ng nghÖ tin häc vµo viÖc tÝnh to¸n: c¸c lo¹i chÝ phÝ, gi¸ c¶,yÕu tè ®Çu vµo, nhiªn liÖu, m¸y mã thiÕt bÞ, nh©n c«ng phôc vô viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ trong c¸c kh©u thuéc qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµ x©y dùng; C¸c lo¹i ®¬n gi¸; Dù to¸n tæng hîp, dù to¸n chi tiÕt, gi¸ c¶ m¸y, vËt liÖu vµ nh©n c«ng, tiÒn l­¬ng... + TiÕp tôc tæ chøc nghiªn cøu khoa häc c¸c ®Ò tµi, c¸c chuyªn ®Ò cÇn thiÕt phôc vô qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng; §ång thêi nghiªn cøu ¸p dông nh÷ng kÕt qu¶ ®ã vµo viÖc so¹n th¶o nh÷ng v¨n b¶n qu¶n lý, ®¶m b¶o néi dung còng nh­ h×nh thøc v¨n b¶n QPPL phï hîp ®èi víi tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc, vµ cã tÝnh kh¶ thi, hiÖu lùc, hiÖu qu¶ nh»m thóc ®Èy, ph¸t triÓn mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng. + Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan liªn quan (Vô TC-L§TL, Vô KH-TK vµ Ban ®æi míi DNNN Trung ­¬ng...) triÓn khai thùc hiÖn ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña Bé: Nghiªn cøu thÝ ®iÓm m« h×nh tæ chøc ‘’C«ng ty mÑ- c«ng ty con’’ ®Ó Bé tr×nh chÝnh phñ cho phÐp ¸p dông trong giai ®o¹n 2001-2005; ThÝ ®iÓm kho¸n kinh doanh ë C«ng ty gèm x©y dùng§«ng TriÒu; X©y dùng ®Ò ¸n tæng thÓ s¾p xÕp doanh nghiÖp thuéc bé ®Õn n¨m 2005... + X©y dùng tæ chøc th«ng tin réng r·i kinh tÕ x©y dùng. Trong ®ã cã viÖc xuÊt b¶n Ên phÈm th«ng tin kinh tÕ x©y dùng. + Ngoµi c¸c nhiÖm vô chñ yÕu trªn, ViÖn s¾n sµng thùc hiÖn mäi nhiÖm kh¸c do Bé trùc tiÕp giao: Tham gia c«ng t¸c thanh tra kiÎm tra trong ®Çu t­ x©y dùng; Hîp t¸c quèc tÕ vÒ qu¶n lý kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng, t­ vÊn, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­, c¸c c«ng tr×nh quan träng . ( §Þnh møc, ®¬n gi¸, dù to¸n, tæng dù to¸n, gi¸ thanh quyÕt to¸n, ®¸nh gi¸ hå s¬ thÇu, ®¸nh gi¸ tµi s¶n doanh nghiÖp...); H­íng dÉn, båi d­ìng, ®µo t¹o nghiÖp vô vÒ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng vµ nghiÖp vô KTXD; Gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c vÒ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng cho c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng c¬ së... 2/ C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña ViÖn Kinh tÕ x©y dùng: - ViÖn cã ViÖn tr­ëng vµ c¸c Phã ViÖn tr­ëng.( Tªn viÖn tr­ëng vµ phã viÖn tr­ëng ) ViÖn tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Bé tr­ëng tæ chøc chØ ®¹o mäi mÆt ho¹t ®éng cña ViÖn theo c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Viªn tr­ëng cã tr¸ch nhiªm x©y dùng quy chÕ ho¹t ho¹t ®éng cña ViÖn tr×nh lªn Bé tr­ëng duyÖt ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao. C¸c Phã ViÖn tr­ëng gióp ViÖn tr­ëng trong viÖc tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn tõng mÆt c«ng t¸c do ViÖn tr­ëng ph©n c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ViÖn tr­ëng vÒ nh÷ng mÆt c«ng t¸c ®ã. Víi c¬ cÊu tæ chøc ®­îc quy ®Þnh, tæng sè c¸n bé c«ng chøc cña ViÖn Kinh tÕ x©y dùng lµ 110 ng­êi. Trong ®ã cã : 1 Phã Gi¸o s­, 4 ng­êi cã tr×nh ®é TiÕn sÜ, 5 ng­êi cã tr×nh ®é Th¹c sÜ, 85 ng­êi cè tr×nh ®é §¹i häc. a) C¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu, triÓn khai trùc thuéc ViÖn gåm cã: - Phßng Kinh tÕ ®Çu t­. - Phßng Kinh tÕ ®« thÞ. - Phßng Gi¸ vµ chi phÝ x©y dùng. - Phßng Kinh tÕ doanh nghiÖp. - Phßng kinh tÕ m¸y x©y dùng. - Phßng Kinh tÕ dù ¸n n­íc ngoµi. - Phßng C¬ chÕ, chÝnh s¸ch. - Ph©n viÖn Kinh tÕ x©y dùng t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. - Trung t©m t­ vÊn Kinh tÕ x©y dùng. b) C¸c ®¬n vÞ phôc vô qu¶n lý: - Phßng Tæng hîp vµ th«ng tin. - Phßng Hµnh chÝnh- kÕ to¸n- nh©n sù. - C¸c phßng cã tr­áng phßng vµ phã tr­ëng phßng; Ph©n viÖn cã Ph©n viÖn tr­ëng vµ Ph©n viÖn phã; Trung t©m cã Gi¸m ®èc trung t©m vµ Phã gi¸m ®èc trung t©m. Víi c¬ cÊu tæ chøc nh­ vËy, ViÖn ho¹t ®éng víi vÞ trÝ võa lµ mét trung t©m ®Çu ngµnh võa nh­ mét c¬ së cña hÖ thèng c¸c c¬ quan nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ quèc gia. Mäi ho¹t ®éng khoa häc cña ViÖn ®Òu cÇn ®­îc kÕt hîp c¸c mÆt; chØ ®¹o vµ hîp t¸c gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng, gi÷a c¸c cÊp, ngµnh, ®Þa ph­¬ng vµ c¸c bé m«n kinh tÕ, kü thuËt cã liªn quan. Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng vµ nguån tµi chÝnh cña ViÖn: - ViÖn ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc: sù nghiÖp kinh tÕ vµ sù nghiÖp khoa häc, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng ®Ó giao dÞch ®éc lËp trong c¶ n­íc. - Quü tµi chÝnh cña ViÖn ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån: Kinh phÝ sù nghiÖp do Bé ph©n phèi tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp, kinh phÝ nghiªn cøu khoa häc do Bé ph©n phèi hoÆc ®iÒu chuyÓn trùc tiÕp cho c¸c ®Ò tµi nghiªn c­ó cña ViÖn, Kinh phÝ ho¹t ®éng dÞch vô thu tõ c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng. ViÖn cßn ho¹t ®éng dùa trªn mét sè mÆt c«ng t¸c rÊt réng nh­: -Trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ: §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thuéc chøc n¨ng thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ n­íc cña Bé, ViÖn chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ c¸c bé m«n nghiÖp vô cã liªn quan trong vµ ngoµi Bé ®Ó gióp Bé tr­ëng quyÕt ®Þnh. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ vÒ quy ho¹ch, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, x©y l¾p, cung øng vËt t­ cho x©y dùng, qu¶n lý nhµ vµ c«ng tr×nh ®« thÞ...cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý cña c¸c c¬ quan, c¸c ®¬n vÞ kh¸c, ViÖn sÏ phèi hîp nghiªn cøu th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ hoÆc theo yªu cÇu cña Bé giao. - Trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc: §èi víi nh÷ng ch­¬ng tr×nh, ®Ò tµi khoa häc do Nhµ n­íc hoÆc Bé giao vµ thùc hiÖn b»ng nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp, ViÖn chÞu sù chØ ®¹o, kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn cña Uû ban Khoa häc kü thuËt Nhµ n­íc vµ cña Bé th«ng qua c¸c tæ chøc qu¶n lý khoa häc. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thuéc néi dung kinh tÕ x©y dùng, kinh tÕ c«ng nghiÖp vËt liÖu vµ cÊu kiÖn x©y dùng, kinh tÕ ®« thÞ, cÇn ®­îc ®Æt ra cho c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu, ViÖn chñ tr× c«ng t¸c tæ chøc, h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p, hç trî vµ kiÓm tra kÕt qu¶ theo mèi quan hÖ chØ ®¹o thèng nhÊt vÒ nghiÖp vô. - Trong c«ng t¸c qu¶n lý néi bé... 3/ Mét sè ho¹t ®éng cña ViÖn trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc n¨m 1999: N¨m 1999 lµ n¨m cuèi cña thËp kØ 90, cïng víi nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n chung cña nÒn kinh tÕ - x· héi n­íc ta: thÞ tr­êng bÞ thu hÑp, nhiÒu biÕn ®éng vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch trong qu¶n lÝ ®Çu t­ vµ x©y dùng, t×nh h×nh ®Çu t­ trong n­íc ngµy cµng gi¶m, ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam... ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn mäi ho¹t ®éng cña ViÖn: viÖc nghiªn cøu c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÜ m« vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng vµ thÓ chÕ nã trong lÜnh vùc kinh tÕ ®Çu t­ vµ x©y dùng vÒ viÖc thÓ chÕ ho¸ nã trong lÜnh vùc kinh tÕ ®Çu t­ gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n do c¶ nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan ®èi víi ViÖn. N¨m 1999 còng lµ n¨m ®Çu tiªn ViÖn Kinh tÕ x©y dùng thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô míi ®­îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 99/Q§ - BXD ngµy 23/ 01/ 1999 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng. Tuy vËy, khi triÓn khai thùc hiÖn l¹i gÆp ph¶i sù chång chÐo víi c¸c ®¬n vÞ trong Bé; VÝ dô cã nh÷ng viÖc tõ nhiÒu n¨m tr­íc vÉn do ViÖn chñ tr× so¹n th¶o, gÇn ®©y l¹i chuyÓn giao nhiÖm vô chñ tr× cho ®¬n vÞ kh¸c, cßn ViÖn chØ ®ãng vai trß tham gia, phèi hîp lµm cho nh÷ng ®ãng gãp cña ViÖn (lµ ®¬n vÞ ®· cã qu¸ tr×nh tÝch luü trong lÜnh vùc nµy) cã phÇn h¹n chÕ mµ lÏ ra cßn ®­îc ®ãng gãp nhiÒu h¬n, chÊt l­îng h¬n ®èi víi viÖc nghiªn cøu so¹n th¶o c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña Bé. Tuy gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n nh­ ®· nªu ë trªn, ®­îc s­ quan t©m chØ ®¹o cña l·nh ®¹o Bé cïnh víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ c¸c c¸n bé c«ng chøc trong c¬ quan, ViÖn kinh tÕ x©y dùng ®· hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m. 1. ViÖn ®· thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc: Lµ mét c¬ quan nghiªn cøu øng dông khoa häc kinh tÕ ®Ó phôc vô vµ tham gia c«ng t¸c qu¶n lÝ kinh tÕ trong ®Çu t­ vµ x©y dùng, trong n¨m 1999, ngoµi viÖc triÓn khai thùc hiÖn c¸c chøc n¨m nghiªn cøu th­êng xuyªn nh»m ®¸p øng kÞp thêi c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lÝ do Bé giao, ViÖn ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò quan träng theo c¸c khoa häc c«ng nghiÖp cÊp Bé. C¸c ®Ò tµi nµy ®· b¸m s¸t yªu cÇu cña thùc tÕ, nh÷ng ®ßi hái bøc xóc trong viÖc x©y dùng c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn phôc vô c«ng t¸c qu¶n lÝ ngµnh, ®Æc biÖt lµ mét sè vÊn ®Ò ®­îc quan t©m nh­: Ph­¬ng thøc qu¶n lÝ chi phÝ trong ®Çu t­ vµ x©y dùng theo h­íng héi nhËp víi c¸c n­íc ASEAN vµ khu vùc ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng; C¬ chÕ, chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi víi c«ng t¸c vÖ sinh, m«i tr­êng ®« thÞ. N¨m 1999 lµ n¨m cã nhiÒu chuyÓn ®æi quan träng trong c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ, mét sè chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lÝ gi¸ c¶ trong x©y dùng còng cÇn ®­îc bæ sung, söa ®æi cho phï hîp thùc tiÔn ®ang diÔn ra. Tõ thùc tÕ ®ã, ViÖn ®· triÖt ®Ó øng dông ngay kÕt qu¶ nghiªn cøu ®· ®­îc thùc hiÖn trong thêi gian qua trong viÖc so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lÝ cña Bé X©y Dùng. §· nghiªn cøu so¹n th¶o vµ tr×nh Bé ban hµnh Th«ng t­ h­íng ®Én viÖc lËp vµ qu¶n lÝ chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t­ sè: 08/1999/TT - BXD ngµy 16/11/1999 (thay thÕ Th«ng t­ sè: 23/BXD - VKT ngµy 15/12/1995 cña BXD). Nghiªn cøu so¹n th¶o §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (Thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè: 179/BXD - VKT ngµy 17/7/1996 cña Bé tr­ëng vµ c¸c tæ chøc t­ vÊn, ®Õn nay Bé tr­ëng Bé X©y Dùng ®· kÝ ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè: 01/2000/Q§ - BXD ngµy 03/01/2000. Nghiªn cøu so¹n th¶o vµ ®· tr×nh Bé ban hµnh tËp §Þnh møc tØ lÖ khÊu hao hµng n¨m c¸c lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ x©y dùng theo quyÕt ®Þnh sè: 02/1999/Q§ - -BXD ngµy 11/01/1999 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng. Nghiªn cøu so¹n th¶o vµ ®· tr×nh Bé ban hµnh tËp §Þnh møc dù to¸n x©y dùng cÊp tho¸t n­íc (Thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 411/BXD ngµy 10/6/1996 cña Bé X©y dùng) theo QuyÕt ®Þnh sè: 24/1999/Q§ - BXD ngµy 25/9/1999 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng. Hoµn thµnh viÖc nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung tËp §Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t x©y dùng (Thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè: 177/BXD - VKT ngµy 17/7/1995 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng). HiÖn nay, tËp dù th¶o ®· ®­îc hoµn thµnh ë c¸p ViÖn , ®ang lµm thñ tôc tr×nh Bé ®Î cã thÓ kÝ ban hµnh trong quý II/ 2000. Hoµn thµnh viÖc so¹n th¶o söa ®æi Th«ng t­ h­íng dÉn lËp vµ qu¶n lÝ gi¸ kh¶o s¸t (Thay thÕ Th«ng t­ sè: 22/BXD - VKT ngµy 17/7/1995 cña Bé X©y dùng). HiÖn nay, dù th¶o ®· ®­îc hoµn thµnh ë cÊp ViÖn, ®ang lµm thñ tôc tr×nh bé ®Ó cã thÓ kÝ ban hµnh trong quý II/2000. Nghiªn cøu so¹n th¶o vµ ®· tr×nh Bé ban hµnh §Þnh møc chi phÝ t­ vÊn ®µu t­ vµ x©y dùng (Thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè: 501/BXD - VKT ngµy 18/9/1996 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng) theo QuyÕt ®Þnh sè:45/1999/Q§ - BXD ngµy 02/12/1999 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng. Nghiªn cøu so¹n th¶o vµ ®· tr×nh Bé ban hµnh §Þnh møc dù to¸n l¾p ®Æt vµ b¶o tr× hÖ thèng chiÕu s¸ng ®« thÞ (Thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè: 328/BXD - VKT ngµy 8/12/1995 cña Bé tr
Luận văn liên quan