Tình hình hoạt động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Đăk Nông – Phòng giao dịch Nhân Cơ

Với tiêu chí “học đi đôi với hành”, trƣờng Đại học Hoa Sen luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên có thể áp dụng kiến thức đã đƣợc học vào thực tiễn, cụ thể là vào cuối năm hai, mỗi sinh viên đều có cơ hội đƣợc kiến tập tại các công ty, doanh nghiệp để trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Thực tập nhận thức là cơ hội để sinh viên làm quen với môi trƣờng thực tế.Là cơ hội giúp sinh viên có thể áp dụng kiến thức vừađƣợc học tại nhà trƣờng đồng thời học hỏi kinh nghiệm làm việc trong thực tế, cách giải quyết công việc, cách ứng xử trong môi trƣờng làm việc.Ở đó, sinh viên sẽ tự khám phá bản thân, tự đánh giá năng lực của mình để bổ sung những kiến thức cần thiết cũng nhƣ có cái nhìn thực tế hơn cho việc định hƣớng công việc của mình trong tƣơng lai.

pdf62 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2366 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tình hình hoạt động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Đăk Nông – Phòng giao dịch Nhân Cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tháng 03 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI Tên cơ quan thực tập : NHNo&PTNT Tỉnh Đăk Nông – PGD Nhân Cơ Thời gian thực tập : Từ 08/01/2013 đến 08/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Quốc Thắng Giảng viên hƣớng dẫn : Đặng Thị Thu Hằng Sinh viên thực hiện : Trần Khánh Duy Mã số sinh viên – Lớp : 104574 – KN101 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : NHNo&PTNT Tỉnh Đăk Nông – PGD Nhân Cơ Thời gian thực tập : Từ 08/01/2013 đến 08/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Quốc Thắng Giảng viên hƣớng dẫn: Đặng Thị Thu Hằng Sinh viên thực hiện : Trần Khánh Duy Mã số sinh viên – Lớp: 104574 – KN101 Phần dành riêng cho khoa: Ngày nộp đề án: Ngƣời nhận báo cáo (ký tên & ghi rõ họ tên): __________ ____________________________ Tháng 03/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Chữ ký của Giảng viên hƣớng dẫn Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức ii NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Chữ ký của Ngƣời hƣớng dẫn Đăk Nông, ngày … tháng … năm…… Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 1 TRÍCH YẾU Với tiêu chí “học đi đôi với hành”, trƣờng Đại học Hoa Sen luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên có thể áp dụng kiến thức đã đƣợc học vào thực tiễn, cụ thể là vào cuối năm hai, mỗi sinh viên đều có cơ hội đƣợc kiến tập tại các công ty, doanh nghiệp để trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Thực tập nhận thức là cơ hội để sinh viên làm quen với môi trƣờng thực tế.Là cơ hội giúp sinh viên có thể áp dụng kiến thức vừađƣợc học tại nhà trƣờng đồng thời học hỏi kinh nghiệm làm việc trong thực tế, cách giải quyết công việc, cách ứng xử trong môi trƣờng làm việc.Ở đó, sinh viên sẽ tự khám phá bản thân, tự đánh giá năng lực của mình để bổ sung những kiến thức cần thiết cũng nhƣ có cái nhìn thực tế hơn cho việc định hƣớng công việc của mình trong tƣơng lai. Qua hai tháng thực tập tại Ngân Hàng Nông Nghiệp va Phát Triển tỉnh Đăk Nông – Phòng Giao Dịch Nhân Cơ, tôi đã học hỏi đƣợc nhiều kinh nghiệm bổ ích cho bản thân, biết vận dụng những kiến thức từ sách vở vào công việc thực tế để hoàn thành tốt các công việc đƣợc giao. Hơn hết, tôi đã có thêm nhiều kiến thức về hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tại ngân hàng, làm quen với các công việc văn phòng, học hỏi tác phong trong công việc và kỹ năng giao tiếp trong môi trƣờng doanh nghiệp… Đó sẽ là những hành trang giúp tôi trƣởng thành và tự tin hơn để bƣớc tiếp trên con đƣờng tƣơng lai của mình. Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 2 MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN .............................................................. i NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ........................................................................ ii TRÍCH YẾU ........................................................................................................................ 1 MỤC LỤC ........................................................................................................................... 2 LỜI CÁM ƠN ...................................................................................................................... 5 DANH MỤC HÌNH ẢNH ................................................................................................... 6 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ .................................................. 7 LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 8 NỘI DUNG .......................................................................................................................... 9 I. Tổng quan về Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam ...... 9 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. .................................................................................................................. 9 1.2 Sứ mạng, mục tiêu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .................................................................................................................... 11 1.2.1 Sứ mạng ..................................................................................................... 11 1.2.2 Mục tiêu ..................................................................................................... 12 1.3 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ....................................................................................................................... 13 1.4 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tỉnh Đăk Nông ............................................................................................... 14 1.5 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Nông – PGD Nhân Cơ ....................................................................................... 15 1.5.1 Quá trình hình thành .................................................................................. 15 1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ ............................................................................. 15 1.5.2.1 Chức năng ........................................................................................... 15 1.5.2.2 Nhiệm vụ ............................................................................................. 15 1.5.2.3 Cơ cấu tổ chức ..................................................................................... 16 1.5.2.4 Chức năng và nhiệm vụ của của bộ phận Tín dụng ............................ 16 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 3 1.5.3 Phân tích SWOT về Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Đăk Nông – Phòng Giao Dịch Nhân Cơ ....................................... 17 II. CÔNG VIỆC THỰC TẬP NHẬN THỨC THỰC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TỈNH ĐĂK NÔNG - PGD NHÂN CƠ ..................................................................................................................... 19 2.1 Tìm hiểu chính sách của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Đăk Nông – PGD Nhân Cơ ............................................................... 19 2.1.1 Quy trình cấp tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Đăk Nông – PGD Nhân Cơ ................................................... 19 2.1.2 Tỷ lệ cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam tỉnh Đăk Nông – PGD Nhân Cơ đối với khách hàng cá nhân ...................... 20 2.1.2.1 Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình ......................... 20 2.1.2.2 Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà ở đối với dân cƣ ............................................................................................................. 20 2.1.2.3 Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ ............ 21 2.1.3 Bộ hồ sơ cho vay ........................................................................................ 22 2.1.3.1 Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp (Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác) ............................................................................................................. 22 2.1.3.1.1 Hồ sơ pháp lí ................................................................................ 22 2.1.3.1.2 Hồ sơ vay vốn .............................................................................. 22 2.1.3.2 Hồ sơ do khách hàng và ngân hàng cùng cấp ..................................... 22 2.1.4 Quy trình xem xét, thẩm định cấp tín dụng ............................................... 22 2.1.5 Điều kiện vay vốn ...................................................................................... 23 2.1.5.1 Đối với khách hàng cá nhân và pháp nhân Việt Nam ......................... 23 2.1.5.2 Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nƣớc ngoài ............ 24 2.1.6 Các trƣờng hợp không đƣợc cấp tín dụng ................................................. 24 2.2 Các công việc hỗ trợ văn phòng .................................................................... 28 2.2.1 Photo tài liệu .............................................................................................. 28 2.2.2 Scan hình ảnh, chữ ký ................................................................................ 28 2.2.3 Fax tài liệu ................................................................................................. 29 2.2.4 Các công việc hỗ trợ khác .......................................................................... 30 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 4 2.3 Hỗ trợ, hƣớng dẫn cho khách hàng ............................................................... 30 2.4 Tiếp thị thẻ ghi nợ nội địa ............................................................................. 31 III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM .......... 36 3.1 Thuận lợi ........................................................................................................ 36 3.2 Khó khăn........................................................................................................ 37 3.3 Bài học kinh nghiệm ...................................................................................... 37 3.3.1 Hòa nhập vào môi trƣờng làm việc ............................................................... 37 3.3.2 Tác phong trong công việc ............................................................................ 38 3.3.3 Bài học từ những công việc thực hiện ........................................................... 38 3.3.3.1 Đối với công việc chuyên môn ........................................................... 38 3.3.3.1 Đối với công việc văn phòng .............................................................. 39 KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 41 PHỤ LỤC .......................................................................................................................... 42 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 5 LỜI CÁM ƠN Sau hai tháng kiến tập tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Đăk Nông – Phòng Giao Dịch Nhân Cơ, tôi đã có nhiều cơ hội học hỏi và tiếp cận vào môi trƣờng làm việc hoàn toàn chuyên nghiệp, đồng thời tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm cũng nhƣ đƣợc vận dụng những kiến thức đã đƣợc học tại trƣờng Đại học Hoa Sen vào môi trƣờng thực tiễn. Để đạt đƣợc những thành quả nhƣ ngày hôm nay, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban lãnh đạo Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Đăk Nông – Phòng Giao Dịch Nhân Cơ, đã tạo điều kiện cho tôi đƣợc thực tập và làm quen với môi trƣờng doanh nghiệp tại Ngân Hàng. Cảm ơn các anh chị nhân viên trong Ngân Hàng, đặc biệt là anh Trần Quốc Thắng đã nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ để tôi có thể trải nghiệm đƣợc những kinh nghiệm thực tế và cung cấp những thông tin cần thiết để tôi hoàn thành cuốn báo cáo này. Về phía trƣờng Đại học Hoa Sen, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến: Giảng viên hƣớng dẫn- Cô Đặng Thị Thu Hằng đã hƣớng dẫn và giải đáp cho tôi những thông tin liên quan đến đợt thực tập, cách viết sổ nhật ký và báo cáo thực tập. Các Thầy Cô trƣờng Đại học Hoa Sen đã truyền đạt cho tôi những kiến thức để áp dụng vào công việc thực tế. Kính chúc thầy cô, quý công ty sức khỏe và thành công! Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 6 DANH MỤC HÌNH ẢNH  Hình 1: Logo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  Hình 2: Sơ đồ tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  Hình 3: Sơ đồ tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Đăk Nông – Phòng Giao Dịch Nhân Cơ  Hình 4: Thẻ ghi nợ Nội địa Success Agribank  Hình 5: Hạn mức giao dịch tối đa Thẻ ghi nợ Nội địa Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 7 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ  NHNo&PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  AGRIBANK: Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development  WB: World Bank (Ngân hàng Thê Giới)  ADB: Ngân hàng Phát triển Châu Á  IFAD: International Fund for Agriculture Development (Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế)  NHNN: Ngân hàng Nhà nƣớc  NHTM: Ngân hàng Thƣơng mại  IPCAS: The Modernization of Interbank Payment and Customer Accounting System (Hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng)  APRACA: Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp và Nông thôn khu vực Châu á Thái Bình Dƣơng)  CICA: Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Quốc tế  ABA: American Bankers Association (Hiệp hội ngân hàng Mỹ)  EIB: Ngân hàng Đầu tƣ Châu Âu  ATM: Automatic Teller Machine (Máy rút tiền tự động)  PGD: Phòng Giao dịch  HĐQT: Hội đồng Quản trị  BKS: Ban Kiểm soát  TGĐ: Tổng Giám đốc  PTGĐ: Phó Tổng Giám đốc  GĐ: Giám đốc  PGĐ: Phó Giám đốc  TSĐB: Tài sản đảm bảo Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 8 LỜI MỞ ĐẦU Thực tập nhận thức là cơ hội mà trƣờng Đại học Hoa Sen tạo ra cho sinh viên đƣợc tiếp cận và hội nhập vào môi trƣờng làm việc thực tế đầy chuyên nghiệp, hiểu đƣợc cơ chế vận hành của một bộ máy công ty, cũng nhƣ chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban từ đó đúc kết đƣợc các kinh nghiệm quý báu cho bản thân, cũng nhƣ xác định rõ ràng hơn cho mục tiêu cuộc sống trong tƣơng lai. Nắm bắt đƣợc cơ hội này, trongsuốt thời gian thực tập tại Agribank, tôi đã vạch rõ cho bản thân các mục tiêu:  Mục tiêu 1: Hoàn thành tốt đợt thực tập nhận thức.  Mục tiêu 2: Thâm nhập vào môi trƣờng làm việc thực tế để hiểu rõ hơn về cách thức tổ chức, hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp.  Mục tiêu 3: Vận dụng những kiến thức đã đƣợc học ở nhà trƣờng để áp dụng và hỗ trợ thêm cho những công việc đƣợc giao. Từ đó thấy đƣợc mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn.  Mục tiêu 4: Rút ra đƣợc những kinh nghiệm và bài học từ thực tế để hỗ trợ cho các môn học sau này và kỳ thực tập tốt nghiệp sắp tới.  Mục tiêu 5: Quan sát, học hỏi cách ứng xử, tác phong làm việc trong môi trƣờng doanh nghiệp và tạo mối quan hệ giữa các đồng nghiệp và ban lãnh đạo. Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 9 NỘI DUNG I. Tổng quan về Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.  Tên doanh nghiệp trong nƣớc: Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam.  Tên doanh nghiệp quốc tế: VietNam Bank ForAgriculture and Rural Development.  Tên giao dịch: Agribank.  Trụ sở chính: Số 18 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.  Điện thoại: 04.38313717  Fax: 04.38313719  Website:  Vốn điều lệ: 29.605 tỷ đồng. Hình 1: Logo của NHNo&PTNT Việt Nam (Nguồn: Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 10 Thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Chính phủ) ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank là Ngân hàng thƣơng mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tƣ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ khi thành lập đến nay, ngân hàng đƣợc đổi thành các tên gọi khác nhau cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển đất nƣớc, cụ thể:  Từ 26/03/1988 đến 14/11/1990: Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam.  Từ 15/11/1990 đến 15/10/1996: Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.  Từ 16/10/1996 đến nay: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Ngân hàng là doanh nghiệp Nhà nƣớc đặc biệt đƣợc tổ chức theo mô hình tổng công ty Nhà nƣớc, có thời hạn hoạt động là 99 năm. Hệ thống ngân hàng đƣợc hoàn thành và hoàn thiện dần theo mô hình của một tập đoàn trong tƣơng lai. Agribank luôn chú trọng đầu tƣ đổi mới và ứng dụng các công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản lý kinh doanh và phát triển mạng lƣới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. Agribank là ngân hàng đầu tiên hoàn thành Dự án Hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do ngân hàng Thế giới tài trợ. Với hệ thống IPCAS đã đƣợc hoàn thiện, Agribank đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, với độ an toàn và chính xác cao đến mọi đối tƣợng khách hàng trong và ngoài nƣớc. Tính đến 31/10/2012, vị thế dẫn đầu của NHNo&PTNT Việt Nam vẫn đƣợc khẳng định với trên nhiều phƣơng diện: tổng tài sản trên 560.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn trên 513.000 tỷ đồng, vốn điều lệ là 29.605 tỷ đồng, tổng dƣ nợ trên 469.000 tỷ đồng, mạng lƣới hoạt động gần 2.400 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, chinh nhánh Campuchia, nhân sự gần 42.000 cán bộ. Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 11 NHNo&PTNT Việt Nam là một trong số các ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn nhất Việt Nam với 1.033 ngân hàng đại lý tại 92 quốc gia và vùng lãnh thổ. NHNo&PTNT Việt Nam hiện có 8 công ty trực thuộc, đó là: Công ty cổ phần bảo hiểm NHNo&PTNT (ABIC), Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP (AJC), Công ty TNHH 1 thành viên Vàng bạc đá qúy NHNo&PTNT TP.HCM (VJC), C
Luận văn liên quan