Tóm tắt Luận án Chọn tạo các dòng đậu xanh (vigna radiata l.) bằng đột biến Ems trên hai giống ĐX208 và Taichung

Dậu xanh [Pfgna radiata (L.) Wilczek] là cầy họ đậu quan trọng ờ các nước nhiệt đới và á nhiệt đới. Dậu xanh rất giàu đạm. khoáng chất, vitamin và là nguôn sắt chất lượng cao (Kim eĩ ai., 2015). Cầy đậu xanh rất thích hợp cho việc xen canh và luân canh với nhiều loại cây ưồng khác, trồng đậu xanh còn có thể cài tạo được kết cấu đất (War eĩ aì., 2017). Trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, hạn mặn đang là vấn đê nghiêm trọng, với kha năng chịu hạn khá, đậu xanh được xem như một cây trồng đáp ứng được nhu cầu cấp thiết này (Rao. 2016). Ở Việt Nam, đậu xanh phân bố nhiều ờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây nguyên. Theo số liệu thu thập được thi đậu xanh cỏ năng suất binh quân khoảng 0.7 tấn/ha. và biến động lớn giùa các vùng miên (Nguyền Văn Chương và ctv., 2014). Nguyên nhân cơ bản dần đen năng suất thấp có thể là do đậu xanh thường được ttồng trên đất xẩu. nông dàn sử dụng giông cũ của địa phương không được chọn lọc vã ưái chín không đồng loạt. Nghiên cứu cho thấy chi có khoảng 65% trái đậu xanh có thể được thu hoạch ttong vòng 70-75 ngây sau khi gieo (NSKG). 1S% ưong lẩn thu hoạch thứ hai 75-80 NSKG và 17% trong lẩn thu hoạch thứ ba 90-95 NSKG (Rahman. 1991). Trong những năm gẩn đây, đột biến cảm ứng đà được công nhận là có hiệu quà cao trong việc cãi thiện giông cầy trông. Auti và Apparao (2009) cho rằng, Ethyl methane sulphonate (EMS) là tác nhân gây đột biến hiệu quà ve phổ biểu hiện và được sữ dụng phổ biến. Trẽn the giới, EMS đà được sử dụng thành công ttong việc tạo ra giống mới có năng suất cao. chất lượng tot, chống chịu được các điều kiện bat lợi cùa ngoại cành trên đậu ttẩng (Girija and Dhanavel, 2009), đậu nành (Song et aì. 2010; Satpũte and Fultambkar. 2012). đậu xanh (Sandhu èt ai, 2003; Priya. 2009; Mishra and Singh. 2014). Bên cạnh đó, việc phàn tích kiểu gen băng các kỳ thuật sinh học phân tử DNA đà và đang được phát ttiên mạnh, lã một trong những kỹ thuật giúp cho phương pháp chọn giống đột biến ttờ nên nhanh chóng và cỏ hiệu quà hơn. Nhằm cung cấp thêm cơ sờ khoa học. vật liệu cho công tác chọn tạo giông cùng như giông đậu xanh mới luận án “Chọn tạo các dòng dậu xanh (Vỉgìia radiata L.) băng dột biến EMS trên hai giống DX208 và Taichung" đà được thực hiện.

pdf27 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Chọn tạo các dòng đậu xanh (vigna radiata l.) bằng đột biến Ems trên hai giống ĐX208 và Taichung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan