Bản sửa đổi quy tắc và thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ (thường được gọi tắt là: UCP)

Tháng 5/2003, Phòng Thương mại Quốc tế đã ủy quyền cho Ủy Ban Kỹ thuật và Tập quán Ngân hàng (gọi tắt là Ủy ban Ngân hàng) triểnkhai sửa đổi bản Quy tắc và Thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, ấn phẩm ICC số 500. Cũng như các lần sửa đổi khác, mục tiêu cơ bản là phản ánh được những thay đổi và phát triển trong lĩnh vực ngân hàng, vận tải và bảo hiểm. Ngoài ra, cần phải xem xét lại ngôn ngữ và cách hành văn đang được sử dụng trong UCP để loại bỏ những câu chữ có thể dẫn đến việc áp dụng và giải thích không thống nhất. Khi công việc sửa đổi bảnquy tắc ban đầu, một số khảo sát trên phạm vi quốc tế chỉ ra rằng khoảng 70% chứng từ xuất trình theo Thư tín dụng bị từ chối trong lần xuất trình đầu tiên do có những sai sót. Rõ ràng điều này đã và sẽ tiếp tục ảnh hưởng xấu đến Thư tín dụng vốn được coi là một phương tiện thanh tóan, và nếu không được điều chỉnh, sẽ có những tác động nghiêm trọng đến việc duy trì và gia tăng thị phần của tín dụng chứng từ như là một phương tiện thanh toán quan trọng trong thương mại quốc tế. Việc một số ngân hàng đưa raphí sai biệt của chứng từ càng chứng tỏ tầm quan trọng của vấn đề này, đặc biệt là nhiều sai sót không rõ ràng và hợp lý. Mặc dù số vụ kiện cáo không tăng trong thời gian áp dụng UCP 500, việc ban hành bản Quy tắc Giải quyết tranh chấp về tín dụng chứng từ (DOCDEX) của ICC vào tháng 10/1997 (và được sửa đổi vào tháng3/2002) đã dẫn đến hơn 60 vụ kiện phải xét xử

pdf49 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 1706 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản sửa đổi quy tắc và thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ (thường được gọi tắt là: UCP), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI NOÙI ÑAÀU Baûn söûa ñoåi quy taéc vaø Thöïc haønh thoáng nhaát veà Tín duïng chöùng töø (thöôøng ñöôïc goïi taét laø “UCP” laàn naøy laø laàn thöù 6 keå töø khi UCP ñöôïc ban haønh ñaàu tieân vaøo naêm 1933. Đaây laø keát quaû cuûa hôn 3 naêm laøm vieäc cuûa Uûy ban kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng thuoäc Phoøng Thöông maïi Quoác teá (ICC). ICC ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1919 vôùi muïc tieâu ban ñaàu laø thuùc ñaåy thöông maïi quoác teá vaøo thôøi ñieåm maø chuû nghóa quoác gia vaø chuû nghóa baûo hoä ñe doïa nghieâm trọng heä thoáng thöông maïi theá giôùi. Treân tinh thaàn ñoù, UCP ñöôïc ban haønh laàn ñaàu tieân ñaõ laøm giaûm söï baát ñoàng do moãi quoác gia coá gaéng aùp duïng moät quy taéc rieâng veà thö tín duïng vaø ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu laø taïo ra moät boä quy taéc hôïp ñoàng töø ñoù thieát laäp söï thoáng nhaát trong thöïc haønh tín duïng chöùng töø ñeå caùc nhaø thöïc haønh khoâng phaûi ñoái phoù vôùi söï xung ñoät phaùp luaät khoâng ñaùng coù giöõa caùc quoác gia. Vieäc UCP ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi bôûi caùc nhaø thöïc haønh ôû caùc nöôùc coù heä thoáng kinh teá vaø phaùp luaät raát khaùc bieät laø baèng chöùng khaúng ñònh söï thaønh coâng cuûa Quy taéc naøy. Caàn löu yù raèng UCP laø saûn phaåm cuûa moät toå chöùc quoác teá tö nhaân chöù khoâng phaûi laø cô quan chính phuû. Ngay töø khi môùi hoïat ñoäng , ICC ñaõ luoân nhaán maïng vai troø quan troïng cuûa khaû naêng töï ñieàu tieát trong thöïc tieãn kinh doanh. Baûn Quy taéc naøy, hoaøn toaøn do caùc chuyeân gia thuoäc khu vöïc tö nhaân soaïn thaûo, ñaõ khaúng ñònh ñöôïc tính ñuùng ñaén cuûa quan ñieåm treân. UCP laø boä quy taéc tö nhaân veà thöông maïi thaønh coâng nhaát töø tröôùc ñeán nay. Raát nhieàu caù nhaân vaø toå chöùc ñaõ ñoùng goùp cho baûn söûa ñoåi laàn naøy, vôùi teân goïi laø UCP 600. Ñoù laø: nhoùm soaïn thaûo UCP, ñaõ nghieân cöùu, xem xeùt kyõ löôõng treân 5000 yù kieán goùp yù tröôùc khi ñöa ra vaên baûn ñöôïc chaáp nhaän cuoái cuøng; nhoùm tö vaán UCP, bao goàm caùc thaønh vieân töø hôn 25 quoác gia, ñoùng vai troø laø cô quan tö vaán ñeå phaûn hoài vaø ñeà xuaát nhöõng thay ñoåi trong quaù trình soaïn thaûo; treân 400 thaønh vieân trong UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC ñaõ ñöa ra caùc gôïi yù thích ñaùng ñeå söûa ñoåi vaên baûn; caùc uûy ban quoác gia cuûa ICC treân khaéc theá giôùi ñoùng vai troø tích cöïc trong vieäc taäp hôïp yù kieán goùp yù töø caùc thaønh vieân cuaû hoï. ICC cuõng baøy toû söï caûm ôn ñoái vôùi caùc nhaø thöïc haønh trong ngaønh vaän taûi vaø baûo hieåm veà nhöõng yù kieán saâu saéc cho baûn döï thaûo cuoái cuøng. Guy Sebban Toång thö kyù Phoøng Thöông maïi Quoác teá. LÔØI GIÔÙI THIEÄU Thaùng 5/2003, Phoøng Thöông maïi Quoác teá ñaõ uûy quyeàn cho UÛy Ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng (goïi taét laø UÛy ban Ngaân haøng) trieån khai söûa ñoåi baûn Quy taéc vaø Thöïc haønh thoáng nhaát veà tín duïng chöùng töø, aán phaåm ICC soá 500. Cuõng nhö caùc laàn söûa ñoåi khaùc, muïc tieâu cô baûn laø phaûn aùnh ñöôïc nhöõng thay ñoåi vaø phaùt trieån trong lónh vöïc ngaân haøng, vaän taûi vaø baûo hieåm. Ngoaøi ra, caàn phaûi xem xeùt laïi ngoân ngöõ vaø caùch haønh vaên ñang ñöôïc söû duïng trong UCP ñeå loaïi boû nhöõng caâu chöõ coù theå daãn ñeán vieäc aùp duïng vaø giaûi thích khoâng thoáng nhaát. Khi coâng vieäc söûa ñoåi baûn quy taéc ban ñaàu, moät soá khaûo saùt treân phaïm vi quoác teá chæ ra raèng khoaûng 70% chöùng töø xuaát trình theo Thö tín duïng bò töø choái trong laàn xuaát trình ñaàu tieân do coù nhöõng sai soùt. Roõ raøng ñieàu naøy ñaõ vaø seõ tieáp tuïc aûnh höôûng xaáu ñeán Thö tín duïng voán ñöôïc coi laø moät phöông tieän thanh toùan, vaø neáu khoâng ñöôïc ñieàu chænh, seõ coù nhöõng taùc ñoäng nghieâm troïng ñeán vieäc duy trì vaø gia taêng thò phaàn cuûa tín duïng chöùng töø nhö laø moät phöông tieän thanh toaùn quan troïng trong thöông maïi quoác teá. Vieäc moät soá ngaân haøng ñöa ra phí sai bieät cuûa chöùng töø caøng chöùng toû taàm quan troïng cuûa vaán ñeà naøy, ñaëc bieät laø nhieàu sai soùt khoâng roõ raøng vaø hôïp lyù. Maëc duø soá vuï kieän caùo khoâng taêng trong thôøi gian aùp duïng UCP 500, vieäc ban haønh baûn Quy taéc Giaûi quyeát tranh chaáp veà tín duïng chöùng töø (DOCDEX) cuûa ICC vaøo thaùng 10/1997 (vaø ñöôïc söûa ñoåi vaøo thaùng 3/2002) ñaõ daãn ñeán hôn 60 vuï kieän phaûi xeùt xöû. Ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà naøy vaø moät soá vaán ñeà khaùc coù lieân quan, Uûy ban Ngaân haøng thaønh laäp Nhoùm soaïn thaûo ñeå söûa ñoåi UCP 500. Nhoùm thöù hai laø nhoùm tö vaán cuõng ñöôïc thaønh laäp ñeå raø soaùt vaø goùp yù cho caùc döï thaûo do Nhoùm soaïn thaûo ñeä trình. Nhoùm tö vaán, vôùi treân 40 thaønh vieân töø 26 quoác gia, bao goàm nhieàu chuyeân gia trong ngaønh ngaân haøng vaø vaän taûi. Döôùi söï chæ ñaïo cuûa John Turbull, Phoù Toång giaùm ñoác Taäp ñoaøn ngaân haøng Sumitomo Mitsui Chaâu AÂu taïi London vaø Carlo Di Ninni, Coá vaán Hieäp hoäi ngaân haøng Italia taïi Rome, Nhoùm tö vaán ñaõ ñöa ra nhöõng goùp yù raát coù giaù trò cho Nhoùm soaïn thaûo tröôùc khi ñeä trình döï thaûo leân caùc uûy ban quoác gia cuûa ICC. Nhoùm soaïn thaûo baét ñaàu quaù trình raø soaùt baèng vieäc phaân tích nhöõng yù kieán chính thöùc cuûa UÛy ban Ngaân haøng ñoái vôùi UCP 500. khoaûng 500 yù kieán ñaõ ñöôïc xem xeùt ñeå ñaùng giaù xem khi giaûi quyeát caùc vaán ñeà phaùt sinh seõ caàn phaûi söûa ñoåi, boå sung hay xoùa boû ñieàu khoaûn naøo trong UCP. Ngoaøi ra, Nhoùm cuõng xem xeùt 4 baûn ñaùnh giaù do UÛy Ban Ngaân haøng ñöa ra vaøo thaùng 9/1994, 2 Quyeát ñònh cuûa UÛy ban Ngaân haøng (lieân quan ñeán ñoàng euro vaø quy ñònh veà vieäc xaùc ñònh chöùng töø goác theo tieåu muïc 20(b) cuûa UCP 500 vaø caùc phaùn quyeát ñöôïc ban haønh trong caùc vuï kieän cuûa DOCDEX). Trong quaù trình söûa ñoåi, nhoùm laøm vieäc cuõng löu yù ñeán khoái löôïng coâng vieäc ñaùng keå phaûi hoaøn thaønh khi soaïn thaûo Taäp quaùn ngaân haøng tieâu chuaån quoác teá duøng ñeå kieåm tra chöùng töø trong phöông thöùc tín duïng chöùng töø (International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits – ISBP), aán phaåm ICC soá 645. aán phaåm naøy ñaõ trôû thaønh moät taøi lieäu quan troïng keøm theo UCP ñeå xaùc ñònh möùc ñoä phuø hôïp cuûa chöùng töø vôùi caùc ñieàu khoaûn cuûa thö tín duïng. Nhoùm soaïn thaûo vaø UÛy ban Ngaân haøng hy voïng caùc nguyeân taéc cuûa ISBP, keå caû caùc söûa ñoåi sau naøy, seõ tieáp tuïc ñöôïc aùp duïng trong thôøi gian UCP 600 coù hieäu löïc. Khi UCP 600 ñöôïc aùp duïng, ISBP cuõng seõ ñöôïc caëp nhaät ñeå noäi dung cuûa noù phuø hôïp vôùi baûn chaát vaø hình thöùc cuûa Quy taéc môùi. Boán baûn ñaùnh giaù phaùt haønh vaøo thaùng 9/1994 döïa treân caùc nguyeân taéc cuûa UCP 500, do ñoù seõ khoâng aùp duïng ñöôïc cho UCP 600. nhöõng vaán ñeà quan troïng trong Quyeát ñònh veà vieäc xaùc ñònh chöùng töø goác ñaõ ñöôïc ñöa vaøo noäi dung cuûa UCP 600. phaùn quyeát trong caùc vuï kieän cuûa DOCDEX vaãn döïa theo yù kieán ñaùnh giaù cuûa UÛy ban Ngaân haøng ICC neân khoâng coù noäi dung cuï theå naøo caàn ñieàu chænh trong baûn quy taéc naøy. Moät trong nhöõng thay ñoåi trong caáu truùc cuûa UCP laø ñaõ ñöa vaøo caùc ñieàu khoaûn veà ñònh nghóa (ñieàu 2) vaø giaûi thích (ñieàu 3). Khi ñöa ra ñònh nghóa veà vai troø cuûa ngaân haøng vaø yù nghóa cuûa caùc thuaät ngöõ vaø söï kieän cuï theå, UCP 600 khoâng nhaéc laïi lôøi vaên ñeå moâ taû caùch giaûi thích vaø aùp duïng. Töông töï, ñieàu khoaûn giaûi thích nhaèm loaïi boû söï maäp môø hoaëc khoâng roõ raøng trong ngoân ngöõ thöôøng xuaát hieän trong thö tín duïng vaø ñöa ra söï giaûi thích döùt khoaùt caùc ñaëc tröng cuûa UCP hoaëc thö tín duïng. Trong 3 naêm qua, caùc uûy ban quoác gia cuûa ICC ñaõ nghieân cöùu haøng loaït vaán ñeà coù lieân quan ñeå löïa choïn ra ñöôïc vaên baûn phuø hôïp nhaát maø nhoùm soaïn thaûo trình leân. Keát quaû cuûa vieäc nghieân cöùu naøy cuõng nhö nhieàu ñoùng goùp cuûa caùc UÛy ban quoác gia ñoái vôùi nhieàu muïc trong vaên baûn ñöôïc theå hieän roõ trong noäi dung cuûa UCP 600. nhoùm soaïn thaûo ñaõ khoâng chæ xem xeùt thöïc tieãn ñang dieãn ra coù lieân quan ñeán tín duïng chöùng töø maø coøn caân nhaéc caû nhöõng xu höôùng phaùt trieån cuûa noù trong töông lai. Baûn söûa ñoåi UCP naøy laø keát quaû cuûa hôn 3 naêm phaân tích raø soaùt, tranh luaän vaø dung hoøa giöõa caùc thaønh vieân cuûa nhoùm soaïn thaûo, UÛy ban Ngaân haøng vaø caùc UÛy ban quoác gia coù lieân quan cuûa ICC. Caùc goùp yù raát coù giaù trò cuõng ñöôïc giöû ñeán töø UÛy ban veà Vaän taûi vaø logistics cuaû ICC UÛy ban veà phaùp luaät vaø Thöïc haønh thöông maïi vaø UÛy ban veà baûo hieåm. Seõ khoâng thích hôïp neáu ñöa vaøo baûn quy taéc naøy lôøi giaûi thích taïi sao töøng ñieàu khoaûn laïi ñöôïc soaïn thaûo nhö vaäy, hoaëc taïi sao ñieàu khoaûn ñoù laïi ñöôïc ñöa vaøo trong baûn quy taéc. Nhöõng ngöôøi quan taâm tìm hieåu veà lyù do vaø giaûi thích cuûa caùc ñieàu khoaûn trong UCP 600 coù theå tìm ñoïc trong baûn bình luaän quy taéc, aán phaåm ICC soá 601, trong ñoù theå hieän quan ñieåm cuûa Nhoùm soaïn thaûo. Thay maët Nhoùm soaïn thaûo, toâi muoán göûi lôøi caûm ôn saâu saéc tôùi caùc thaønh vieân cuûa Nhoùm tö vaán, caùc UÛy ban quoác gia cuûa ICC vaø caùc thaønh vieân UÛy ban Ngaân haøng veà nhöõng yù kieán ñoùng goùp veà chuyeân moân vaø söï tham gia mang tính xaây döïng cuûa hoï trong quaù trình soaïn thaûo. Ñaëc bieät caûm ôn caùc thaønh vieân cuûa Nhoùm soaïn thaûo vaø caùc toå chöùc cuûa hoï, ñöôïc lieät keâ döôùi ñaây theo thöù töï alphabe: Nicole Keller – Phoù chuû tòch, phuï traùch Saûn phaåm dòch vuï quoác teá, Dresdner Bank AG, Frakfurt, Ñöùc; ñaïi dieän taïi UÛy ban kyõ thuaät vaø taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC: Laurence Kooy – Coá vaán phaùp luaät; BNP Paribas, Paris; ñaïi dieän taïi uûy ban kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Katja Lehr – Giaùm ñoác kinh doanh, Tieâu chuaån dòch vuï thöông maïi, SWIFT, La Hulpe, Bæ; sau naøy laø Phoù chuû tòch, thaønh vieân cuûa cô quan Ñaïi dieän, Hieäp hoäi dòch vuï taøi chính quoác teá, New Jersey, Hoa kyø; ñaïi dieän taïi UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Ole Malmqvist – Phoù chuû tòch, Ngaân haøng Danske, Copenhagen, Ñan Maïch; ñaïi dieän taïi UÛy ban kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Paul Miserez – Tröôûng ban phuï traùch tieâu chuaån taøi chính thöông maïi, SWIFT, La Hulpe, Bæ; ñaïi dieän taïi UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Reneù Mueller – Giaùm ñoác, Credit Suisse, Zurich, Thuïy Só; ñaïi dieän taïi UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Chee Seng Soh – Nhaø tö vaán, Hieäp hoäi ngaân haøng Singapore, Singapore; ñaïi dieän taïi Uûy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Dan Taylor – Chuû tòch kieâm Giaùm ñoác ñieàu haønh, Hieäp hoäi dòch vuï taøi chính quoác teá, New Jersey, Hoa Kyø; Phoù chuû tòch, UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Alexander Zelenov – Giaùm ñoác, Vnesheconombank, Maxcôva, Nga, Phoù chuû tòch, UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Ron Katz – Giaùm ñoác phuï traùch chính saùch, Uûy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Phoøng thöông maïi quoác teá, Paris, Phaùp. Ngöôøi kyù teân döôùi ñaây coù vinh döï laøm Chuû tòch Nhoùm soaïn thaûo. Nhôø söï ñoùng goùp haøo hieäp caû veà kieán thöùc, thôøi gian vaø naêng löïc cuûa caùc thaønh vieân, baûn söûa ñoåi laàn naøy ñaõ hoaøn thaønh moät caùch toát ñeïp. Vôùi tö caùch laø Chuû tòch Nhoùm soaïn thaûo, toâi xin göûi lôøi caûm ôn ñeán caùc thaønh vieân vaø toå chöùc cuûa hoï veà söï ñoùng goùp, söï hoaøn thaønh coâng vieäc moät caùch toát ñeïp vaø tình baïn höõu nghò. Toâi cuõng muoán göûi lôøi caûm ôn ñeán Ban quaûn trò Ngaân haøng ABN AMRO N.V., veà söï thoâng caûm, kieân trì vaø uûng hoä cuûa hoï trong quaù trình soaïn thaûo baûn Quy taéc naøy. Gary Collyer Giaùm Ñoác Ngaân haøng ABN AMRO N.V., London, Anh Coá vaán kyõ thuaät cuûa UÛy ban Kyõ thuaät Vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC Thaùng 11/2006. CAÙC QUY TAÉC VAØ THÖÏC HAØNH THOÁNG NHAÁT VEÀ TÍN DUÏNG CHÖÙNG TÖØ (Baûn söûa ñoåi naêm 2007, soá xuaát baûn 600 cuûa Phoøng thöông maïi quoác teá) Ñieàu 1 : Aùp duïng UCP Caùc quy taéc Thöïc haønh Thoáng nhaát veà Tính duïng chöùng töø, baûn söûa ñoåi 2007, ICC xuaát baûn soá 600 (“UCP”) laø caùc quy taéc aùp duïng cho baát kyø tín duïng chöùng töø (“tín duïng”) naøo (bao goàm caû thö tín duïng döï phoøng trong chöøng möïc maø caùc quy taéc naøy coù theå aùp duïng) neáu noäi dung cuûa tín duïng chæ ra moät caùch roõ raøng noù phuï thuoäc vaøo caùc quy taéc naøy. Caùc quy taéc naøy raøng buoäc taát caû caùc beân, tröø khi tín duïng loaïi tröø hoaëc söûa ñoåi moät caùch roõ raøng. Ñieàu 2 : Ñònh nghóa Nhaèm muïc ñích cuûa caùc quy taéc naøy: Ngaân haøng thoâng baùo laø ngaân haøng tieán haønh thoâng baùo tín duïng theo yeâu caàu cuûa ngaân haøng phaùt haønh. Ngöôøi yeâu caàu laø beân maø theo yeâu caàu cuûa beân ñoù, tín duïng ñöôïc phaùt haønh. Ngaøy laøm vieäc ngaân haøng laø moät ngaøy maø ngaân haøng thöôøng môû cöûa taïi nôi maø moät hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán caùc quy taéc naøy ñöôïc thöïc hieän. Ngöôøi thuï höôûng laø beân maø vì quyeàn lôïi cuûa beân ñoù, moät tín duïng ñöôïc phaùt haønh. Xuaát trình phuø hôïp nghóa laø moät xuaát trình phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa tín duïng, cuûa caùc ñieàu khoaûn coù theå aùp duïng cuûa Quy taéc naøy vaø vôùi thöïc tieãn ngaân haøng tieâu chuaån quoác teá. Xaùc nhaän laø moät cam keát chaéc chaén cuûa ngaân haøng xaùc nhaän, ngoaøi cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh veà vieäc thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn khi xuaát trình phuø hôïp. Ngaân haøng xaùc nhaän laø ngaân haøng, theo yeâu caàu hoaëc theo söï uûy quyeàn cuûa ngaân haøng phaùt haønh, thöïc hieän xaùc nhaän cuûa mình ñoái vôùi moät tín duïng. Tín duïng laø moät thoûa thuaän, duø cho ñöôïc moâ taû hoaëc ñaët teân nhö theá naøo, nhöng khoâng theå huûy boû vaø do ñoù laø moät cam keát chaéc chaén cuûa ngaân haøng phaùt haønh veà vieäc thanh toùan cho moät xuaát trình phuø hôïp. Thanh toaùn coù nghóa laø: a. Traû ngay khi xuaát trình, neáu tín duïng coù gia trò thanh toaùn ngay. b. Cam keát traû tieàn sau vaø traû tieàn khi ñaùo haïn, neáu tín duïng coù giaù trò thanh toaùn veà sau. c. Chaáp nhaän hoái phieáu ñoøi nôï (“draft”) do ngöôøi thuï höôûng kyù phaùt vaø traû tieàn khi ñaùo haïn, neáu tín duïng coù giaù trò thanh toaùn baèng chaáp nhaän. Ngaân haøng phaùt haønh laø ngaân haøng, theo yeâu caàu cuûa ngöôøi yeâu caàu hoaëc nhaân danh chính mình, phaùt haønh moät tín duïng. Thöông löôïng thanh toaùn laø vieäc caùc ngaân haøng chæ ñònh mua caùc hoái phieáu ñoøi nôï (kyù phaùt ñoøi tieàn ngaân haøng khaùc khoâng phaûi laø ngaân haøng chæ ñònh) vaø /hoaëc caùc chöùng töø khi xuaát trình phuø hôïp, baèng caùch traû tieàn tröôùc hoaëc öùng tieàn tröôùc cho ngöôøi thuï höôûng vaøo / hoaëc tröôùc ngaøy laøm vieäc ngaân haøng maø vaøo ngaøy ñoù tieàn phaûi ñöôïc hoaøn traû tieàn cho ngaân haøng chæ ñònh. Ngaân haøng chæ ñònh laø ngaân haøng maø vôùi ngaân haøng ñoù tín duïng coù giaù trò thanh toaùn hoaëc baát cöù ngaân haøng naøo trong tröôøng hôïp tín duïng coù giaù trò thanh toaùn ñoái vôùi baát cöù ngaân haøng naøo. Xuaát trình nghóa laø vieäc chuyeån giao chöùng töø theo moät tín duïng cho ngaân haøng phaùt haønh hoaëc ngaân haøng chæ ñònh hoaëc caùc chöùng töø ñöôïc chuyeån giao nhö theá. Ngöôøi xuaát trình laø ngöôøi thuï höôûng, ngaân haøng hoaëc baát cöù beân naøo khaùc thöïc hieän vieäc xuaát trình. Ñieàu 3: Giaûi thích Nhaèm muïc ñích cuûa caùc quy taéc naøy: ÔÛ nhöõng nôi caàn thieát trong quy taéc naøy, caùc töø ôû daïng soá ít bao goàm caû soá nhieàu vaø ôû daïng soá nhieàu bao goàm caû soá ít. Moät tín duïng laø khoâng theå huûy boû ngay caû khi khoâng coù quy ñònh veà vieäc ñoù. Moät chöùng töø coù theå ñöôïc kyù baèng tay, baèng FAX, baèng chöõ kyù ñuïc loã, con daáu, baèng kyù hieäu hoaëc baát cöù phöông phaùp cô hoïc hoaëc ñieän töû naøo. Moät yeâu caàu ñoái vôùi moät chöùng töø ñöôïc hôïp thöùc hoùa, ñöôïc thò thöïc hoaëc ñöôïc chöùng thöïc hoaëc töông töï seõ ñöôïc thoûa maõn baèng baát kyø chöõ kyù, kyù hieäu, con daáu hoaëc nhaõn hieäu naøo ôû treân chöùng töø theå hieän laø ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñoù. CaÙc chi nhaùnh cuûa moät ngaân haøng ôû caùc nöôùc khaùc nhau ñöôïc coi laø caùc ngaân haøng ñoäc laäp. Nhöõng cuïm töø nhö “haïng nhaát”, “noåi tieáng”, “ñuû tö caùch”, “ñoäc laäp”, “chính thöùc”, “toát” hoaëc “ñòa phöông” söû duïng ñeå moâ taû ngöôøi phaùt haønh chöùng töø, cho pheùp baát cöù ngöôøi phaùt haønh naøo, tröø ngöôøi thuï höôûng, phaùt haønh chöùng töø ñoù. Tröø khi coù yeâu caàu söû duïng treân chöùng töø, caùc töø nhö “nhanh”, “ngay laäp töùc” hoaëc “caøng sôùm caøng toát” seõ khoâng ñöôïc xem xeùt ñeán. Caùc cuïm töø “vaøo hoaëc vaøo khoaûng” hoaëc töông töï seõ ñöôïc hieåu laø söï vieäc xaûy ra trong moät khoaûng thôøi gian töø tröôùc 5 ngaøy theo lòch cho ñeán sau 5 ngaøy theo lòch tính töø ngaøy quy ñònh, keå caû ngaøy ñaàu tieân vaø ngaøy cuoái cuøng. Caùc töø “ñeán”, “cho ñeán”, “cho ñeán khi”, “töø” vaø “giöõa” neáu ñöôïc duøng ñeå quy ñònh thôøi haïn giao haøng thì seõ bao goàm caû ngaøy hoaëc nhöõng ngaøy ñoù, vaø töø “tröôùc” vaø “sau” thì khoâng bao goàm ngaøy ñoù. Caùc töø “töø” vaø “sau” neáu ñöôïc duøng ñeå quy ñònh ngaøy ñaùo haïn seõ khoâng bao goàm ngaøy ñoù. Caùc töø “nöûa ñaàu” vaø “nöûa cuoái” cuûa moät thaùng seõ ñöôïc hieåu töông öùng laø keå töø ngaøy 01 ñeán 15 vaø töø ngaøy 16 ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa moät thaùng, bao goàm caû caùc ngaøy ñoù. Caùc töø “ñaàu”, “giöõa” vaø “cuoái” cuûa moät thaùng seõ ñöôïc hieåu töông öùng laø töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 10, töø ngaøy 11 ñeán ngaøy 20 vaø töø ngaøy 21 ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa moät thaùng, bao goàm caû caùc ngaøy ñoù. Ñieàu 4: Tín duïng vaø hôïp ñoàng a. Veà baûn chaát, tín duïng laø moät giao dòch rieâng bieät vôùi hôïp ñoàng mua baùn hoaëc caùc hôïp ñoàng khaùc maø coù theå laø cô sôû cuûa tín duïng. Caùc ngaân haøng khoâng lieân quan ñeán hoaëc raøng buoäc bôûi caùc hôïp ñoàng nhö theá, ngay caû khi tín duïng coù daãn chieáu ñeán caùc hôïp ñoàng nhö theá, ngay caû khi tín duïng coù daãn chieáu ñeán caùc hôïp ñoàng ñoù. Do ñoù, söï cam keát cuûa moät ngaân haøng veà vieäc thanh toùan, thöông löôïng thanh toùan hoaëc thöïc hieän baát cöù nghóa vuï naøo khaùc trong tín duïng khoâng phuï thuoäc vaøo caùc khieáu naïi hoaëc khieán caùo cuûa ngöôøi yeâu caàu phaùt haønh tín duïng phaùt sinh töø caùc quan heä cuûa hoï vôùi ngaân haøng phaùt haøng hoaëc ngöôøi thuï höôûng. Trong baát cöù tröôøng hôïp naøo, ngöôøi thuï höôûng khoâng ñöôïc lôïi duïng caùc quan heä hôïp ñoàng giöõa caùc ngaân haøng vôùi nhau hoaëc giöõa ngöôøi yeâu caàu vaø ngaân haønh phaùt haønh. b. Ngaân haøng phaùt haønh khoâng khuyeán khích caùc coá gaéng cuûa ngöôøi yeâu caàu nhaèm ñöa caùc baûn sao cuûa hôïp ñoàng cô sôû, hoùa ñôn chieáu leä vaø caùc chöùng töø töông töï thaønh boä phaän khoâng taùch rôøi cuûa tín duïng. Ñieàu 5: Caùc chöùng töø vaø haøng hoùa/ dòch vuï hoaëc thöïc hieän Caùc ngaân haøng giao dòch treân cô sôû caùc chöùng töø chöù khoâng phaûi baèng haøng hoùa, dòch vuï hoaëc caùc thöïc hieän khaùc maø caùc chöùng töø coù lieân quan. Ñieàu 6: Thanh toaùn, ngaøy heát haïn vaø nôi xuaát trình. a. Tín duïng phaûi quy ñònh noù coù giaù trò thanh toaùn vôùi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfUCP600_tiengViet.pdf
  • docUCP600-English.doc
Luận văn liên quan