Báo cáo Đánh giá môi trường - Ô nhiễm điôxin tại sân bay Biên Hòa

Tổng quan Ngày 29/9/2013, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) ký hợp đồng với công ty CDM International, Inc. (CDM Smith) thực hiện dự án “Đánh giá môi trường về tình trạng nhiễm điôxin tại sân bay Biên Hòa”. Mục đích của dự án là thực hiện Đánh giá môi trường (ĐGMT) tại Sân bay (Căn cứ không quân) Biên Hòa (sau đây gọi tắt là sân bay BH) theo quy định tại Quyển 22, Bộ pháp điển các Quy phạm lập quy của Liên bang (CFR) Hoa Kỳ (US), Phần 216. sân bay BH là một điểm nóng về ô nhiễm điôxin do từng là nơi sử dụng, cất trữ, xử lý, vận chuyển Chất Da cam và các loại chất diệt cỏ khác trong chiến tranh. Mục tiêu chung của ĐGMT này tại sân bay Biên Hòa (gọi tắt là Nghiên cứu) là để cung cấp thông tin nền cho các giải pháp có thể được áp dụng sau này để xử lý tình trạng ô nhiễm điôxin tại sân bay BH

pdf840 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 07/03/2018 | Lượt xem: 4727 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Đánh giá môi trường - Ô nhiễm điôxin tại sân bay Biên Hòa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i Báo cáo Đánh giá môi trường BẢN CHÍNH THỨC 3/5/2016 Tài liệu này được soạn thảo để trình Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phê duyệt. Đơn vị thực hiện: CDM International, Inc. và Hatfield Consultants. Sàng lọc phương án Thấp ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG - Ô NHIỄM ĐIÔXIN TẠI SÂN BAY BIÊN HÒA Đánh giá môi trường: Ô nhiễm điôxin tại sân bay Biên Hòa Báo cáo Đánh giá Môi trường, theo quy định 22 CFR 216 – BẢN CHÍNH THỨC Người nộp báo cáo: Peter Chenevey, Trưởng Nhóm công tác CDM International, Inc. 75 State Street, Suite 701 Boston, Massachusetts 02109 ĐT: +1 617 452 6000 Email: cheneveypm@cdmsmith.com Báo cáo nộp cho: Maura Patterson, Đại diện của Cán bộ Quản lý Hợp đồng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam Hợp đồng USAID số: AID-EDH-1-00-08-00023 Chỉ thị công tác USAID: AID-486-TO-13-00009 Ngày báo cáo: 3/5/2016 MỤC LỤC TỔNG QUAN ................................................................................................................................ 1 MỤC 1 TÓM TẮT ...................................................................................................................... 6 1.1 Mục đích, quy trình ................................................................................................ 6 1.2 Địa bàn dự án ........................................................................................................ 8 1.3 Tình hình sử dụng Chất Da cam và các loại chất diệt cỏ khác tại khu vực sân bay Biên Hòa trước đây ........................................................................................ 9 1.4 Các con đường phơi nhiễm tiềm năng; mô hình đánh giá sơ bộ khu vực ............ 9 1.5 Ô nhiễm điôxin tại khu vực sân bay Biên Hòa ..................................................... 10 1.6 Các biện pháp giảm thiểu nguy cơ ...................................................................... 13 1.7 Phương án xử lý về lâu dài ................................................................................. 14 1.7.1 Phương án 1: Không can thiệp ................................................................ 15 1.7.2 Phương án 2: Cô lập toàn bộ .................................................................. 15 1.7.2.1 Phương án 2A: Bãi chôn lấp ..................................................... 16 1.7.2.2 Phương án 2B: Hóa rắn/ổn định vật liệu .................................. 16 1.7.2.3 So sánh giữa các phương án cô lập ......................................... 16 1.7.3 Phương án 5: Xử lý toàn bộ .................................................................... 17 1.7.3.1 Phương án 5A: Lò đốt/Xử lý nhiệt ngoài hiện trường ............... 17 1.7.3.2 Phương án 5B: Xử lý TCH ngoài hiện trường .......................... 17 1.7.3.3 Phương án 5C: MCD ................................................................ 17 1.7.3.4 So sánh các phương án xử lý ................................................... 18 1.7.4 Phương án 3: Bãi chôn lấp cho vật liệu < 2.500 ppt, Xử lý TCH ngoài hiện trường cho vật liệu > 2.500 ppt ................................................................ 18 1.7.5 Phương án 4: Bãi chôn lấp cho vật liệu < 1.200 ppt, Xử lý TCH ngoài hiện trường cho vật liệu > 1.200 ppt ................................................................ 19 1.8 Đánh giá phương án theo báo cáo ĐGMT, kết quả ............................................ 19 1.8.1 Hiệu quả .................................................................................................. 19 1.8.2 Tính khả thi .............................................................................................. 19 1.8.3 Chi phí ..................................................................................................... 20 1.8.4 Hệ quả môi trường, xã hội ....................................................................... 20 1.9 Tham vấn bên liên quan, hồi đáp ........................................................................ 22 1.10 Các yếu tố khác cần xem xét .............................................................................. 23 MỤC 2 THÔNG TIN CHUNG .................................................................................................. 38 2.1 Yêu cầu xây dựng các phương án xử lý ............................................................. 38 2.2 Xác định các ngưỡng áp dụng; mục đích của Nghiên cứu ................................. 39 2.3 Báo cáo Xác định Pham vị Môi trường ................................................................ 40 2.4 Tham vấn bên liên quan; tham vấn với chính phủ nước sở tại ........................... 41 2.5 Các vấn đề pháp lý, pháp quy ............................................................................. 43 2.5.1 Việt Nam .................................................................................................. 43 2.5.2 Hoa Kỳ ..................................................................................................... 43 i Mục lục Đánh giá môi trường 2.5.3 Xem xét quy định của hai nước ............................................................... 44 2.5.3.1 Các luật định liên quan ............................................................. 44 2.5.3.2 Hướng dẫn ................................................................................ 45 2.6 Nghĩa vụ theo các công ước, hiệp định quốc tế về môi trường .......................... 46 MỤC 3 TÓM TẮT THỰC TRẠNG ........................................................................................... 53 3.1 Khu vực sân bay Biên Hòa và các cộng đồng xung quanh ................................. 53 3.2 Ô nhiễm điôxin tại khu vực sân bay Biên Hòa ..................................................... 54 3.2.1 Tóm tắt các nghiên cứu trước đây tại sân bay Biên Hòa ........................ 55 3.2.2 Công tác lấy và phân tích mẫu của USAID tại sân bay Biên Hòa ........... 61 3.2.3 Các con đường phơi nhiễm; mô hình đánh giá sơ bộ khu vực ............... 68 3.2.4 Quy hoạch sử dụng đất tại sân bay Biên Hòa ......................................... 74 3.2.5 Khối lượng vật liệu ô nhiễm cần xử lý ..................................................... 75 3.3 Các biện pháp giảm thiểu nguy cơ ...................................................................... 76 3.3.1 Biện pháp đã có ....................................................................................... 77 3.3.2 Khuyến nghị tăng cường các biện pháp tạm thời .................................... 78 MỤC 4 ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN ................................................................................ 106 4.1 Các công nghệ/giải pháp có thể áp dụng .......................................................... 106 4.2 Sàng lọc công nghệ; nội dung các phương án .................................................. 106 4.2.1 Các công nghệ, giải pháp ...................................................................... 106 4.2.2 Các phương án ...................................................................................... 107 4.3 Nội dung các tiêu chí đánh giá .......................................................................... 108 4.3.1 Hiệu quả ................................................................................................ 108 4.3.2 Tính khả thi ............................................................................................ 109 4.3.3 Chi phí ................................................................................................... 109 4.3.4 Hệ quả môi trường, xã hội ..................................................................... 111 4.4 Đánh giá các phương án; kết quả ..................................................................... 111 4.4.1 Phương án 1: Không can thiệp .............................................................. 115 4.4.1.1 Ý tưởng thiết kế ...................................................................... 116 4.4.1.2 Hiệu quả .................................................................................. 116 4.4.1.3 Tính khả thi ............................................................................. 116 4.4.1.4 Chi phí ..................................................................................... 116 4.4.1.5 Tác động môi trường, xã hội ................................................... 116 4.4.2 Phương án 2A: Bãi chôn lấp ................................................................. 117 4.4.2.1 Ý tưởng thiết kế ...................................................................... 119 4.4.2.2 Hiệu quả .................................................................................. 122 4.4.2.3 Tính khả thi ............................................................................. 122 4.4.2.4 Chi phí ..................................................................................... 124 4.4.2.5 Hệ quả môi trường, xã hội ...................................................... 124 4.4.2.6 Bãi chôn lấp chủ động ............................................................ 125 4.4.3 Phương án 2B: Hóa rắn/ổn định vật liệu ............................................... 127 4.4.3.1 Ý tưởng thiết kế ...................................................................... 127 ii Mục lục Đánh giá môi trường 4.4.3.2 Hiệu quả .................................................................................. 130 4.4.3.3 Tính khả thi ............................................................................. 131 4.4.3.4 Chi phí ..................................................................................... 132 4.4.3.5 Hệ quả môi trường, xã hội ...................................................... 132 4.4.4 So sánh giữa các phương án cô lập ô nhiễm ........................................ 133 4.4.5 Phương án 5A: Lò đốt/Xử lý nhiệt ngoài hiện trường ............................ 133 4.4.5.1 Ý tưởng thiết kế ...................................................................... 134 4.4.5.2 Hiệu quả .................................................................................. 137 4.4.5.3 Tính khả thi ............................................................................. 137 4.4.5.4 Chi phí ..................................................................................... 139 4.4.5.5 Hệ quả môi trường, xã hội ...................................................... 139 4.4.6 Phương án 5B: Xử lý TCH ngoài hiện trường ....................................... 140 4.4.6.1 Ý tưởng thiết kế ...................................................................... 140 4.4.6.2 Hiệu quả .................................................................................. 145 4.4.6.3 Tính khả thi ............................................................................. 146 4.4.6.4 Chi phí ..................................................................................... 147 4.4.6.5 Hệ quả môi trường, xã hội ...................................................... 147 4.4.7 Phương án 5C: MCD ............................................................................. 148 4.4.7.1 Ý tưởng thiết kế ...................................................................... 149 4.4.7.2 Hiệu quả .................................................................................. 152 4.4.7.3 Tính khả thi ............................................................................. 152 4.4.7.4 Chi phí ..................................................................................... 154 4.4.7.5 Hệ quả môi trường, xã hội ...................................................... 154 4.4.8 So sánh các phương án xử lý ............................................................... 155 4.4.9 Phương án 3: Cô lập vật liệu dưới 2.500 ppt TEQ, Xử lý vật liệu trên 2.500 ppt ................................................................................................ 155 4.4.9.1 Ý tưởng thiết kế ...................................................................... 155 4.4.9.2 Hiệu quả .................................................................................. 156 4.4.9.3 Tính khả thi ............................................................................. 156 4.4.9.4 Chi phí ..................................................................................... 157 4.4.9.5 Hệ quả môi trường, xã hội ...................................................... 157 4.4.10 Phương án 4: Cô lập vật liệu dưới 1.200 ppt TEQ, Xử lý vật liệu trên 1.200 ppt ................................................................................................ 158 4.4.10.1 Ý tưởng thiết kế ...................................................................... 158 4.4.10.2 Hiệu quả .................................................................................. 159 4.4.10.3 Tính khả thi ............................................................................. 159 4.4.10.4 Chi phí ..................................................................................... 160 4.4.10.5 Hệ quả môi trường, xã hội ...................................................... 160 4.4.11 Tóm tắt kết quả đánh giá ....................................................................... 161 4.5 Bài học kinh nghiệm .......................................................................................... 162 MỤC 5 NHỮNG MÔI TRƯỜNG BỊ ẢNH HƯỞNG ............................................................... 227 5.1 Các thành phần môi trường thực thể ................................................................ 227 iii Mục lục Đánh giá môi trường 5.1.1 Khí hậu .................................................................................................. 227 5.1.2 Đặc điểm địa hình, thủy văn nước mặt .................................................. 228 5.1.3 Đất, trầm tích ......................................................................................... 228 5.1.4 Nước ngầm ............................................................................................ 229 5.1.5 Chất lượng nước ngầm ......................................................................... 229 5.1.6 Chất lượng nước mặt ............................................................................ 230 5.1.7 Chất lượng không khí ............................................................................ 230 5.2 Các thành phần tự nhiên, sinh thái ................................................................... 231 5.2.1 Hệ sinh thái trên cạn, đa dạng sinh học ................................................ 231 5.2.2 Đất đầm lầy, hệ môi sinh nước, đa dạng sinh học ................................ 231 5.2.3 Các loài nguy cấp .................................................................................. 233 MỤC 6 THÔNG TIN NỀN VỀ VẤN ĐỀ GIỚI ........................................................................ 237 6.1 Quy định liên quan đến vấn đề giới ................................................................... 237 6.2 Vai trò, vị thế của phụ nữ tại Việt Nam .............................................................. 240 6.3 Thực trạng vấn đề giới tại sân bay Biên Hòa và thành phố Biên Hòa .............. 242 6.3.1 Người dân sinh sống tại TP. Biên Hòa .................................................. 242 6.3.2 Quân nhân, công nhân viên sân bay ..................................................... 243 6.3.3 Công nhân xây dựng ............................................................................. 244 MỤC 7 ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG .................................................................................. 248 7.1 Đánh giá tác động ............................................................................................. 249 7.1.1 Những ảnh hưởng môi trường không cần xem xét ............................... 249 7.1.2 Ảnh hưởng tiềm ẩn đến hình thái sử dụng đất; xáo trộn đất ................. 249 7.1.2.1 Mô tả ảnh hưởng .................................................................... 249 7.1.2.2 Phân tích tác động .................................................................. 250 7.1.2.3 Xác định ảnh hưởng ............................................................... 250 7.1.3 Ảnh hưởng tiềm ẩn đến môi trường, sức khỏe liên quan đến công tác rà phá bom mìn .......................................................................................... 250 7.1.3.1 Mô tả ảnh hưởng .................................................................... 250 7.1.3.2 Đề xuất biện pháp xử lý, quan trắc; phân tích tác động ......... 250 7.1.3.3 Xác định ảnh hưởng ............................................................... 251 7.1.4 Ảnh hưởng đến điều kiện thủy văn nước mặt và chất lượng nước mặt 251 7.1.4.1 Mô tả ảnh hưởng .................................................................... 251 7.1.4.2 Phân tích tác động .................................................................. 252 7.1.4.3 Đề xuất biện pháp giảm thiểu, quan trắc ................................ 254 7.1.4.4 Xác định ảnh hưởng ............................................................... 254 7.1.5 Ảnh hưởng đến nước ngầm .................................................................. 254 7.1.5.1 Mô tả ảnh hưởng .................................................................... 254 7.1.5.2 Phân tích tác động .................................................................. 254 7.1.5.3 Đề xuất biện pháp giảm thiểu, quan trắc ................................ 255 7.1.5.4 Xác định ảnh hưởng ............................................................... 255 iv Mục lục Đánh giá môi trường 7.1.6 Ảnh hưởng tiềm ẩn của vật liệu nhiễm điôxin, các COPC khác và bụi đối với chất lượng không khí ....................................................................... 255 7.1.6.1 Mô tả ảnh hưởng .................................................................... 255 7.1.6.2 Phân tích tác động .................................................................. 255 7.1.6.3 Đề xuất biện pháp giảm thiểu, quan trắc ................................ 257 7.1.6.4 Xác định ảnh hưởng ............................................................... 258 7.1.7 Ảnh hưởng tiềm ẩn của phát thải khí nhà kính ...................................... 258 7.1.7.1 Mô tả ảnh hưởng .................................................................... 258 7.1.7.2 Phân tích tác động .................................................................. 258 7.1.7.3 Đề xuất Biện pháp Giảm thiểu, Quan trắc Môi trường ........... 260 7.1.7.4 Xác định ảnh hưởng ............................................................... 261 7.1.8 Ảnh hưởng tiềm ẩn đối với các hệ sinh thái trên cạn, đa dạng sinh học261 7.1.8.1 Mô tả ảnh hưởng .................................................................... 261 7.1.8.2 Phân tích tác động .................................................................. 261 7.1.8.3 Đề xuất biện pháp giảm thiểu, quan trắc ................................ 262 7.1.8.4 Xác định ảnh hưởng ............................................................... 262 7.1.9 Ảnh hưởng tiềm ẩn đối với đất đầm lầy, hệ sinh thái dưới nước, đa dạng sinh học môi trường nước ..................................................................... 262 7.1.9.1 Mô tả ảnh hưởng .................................................................... 262 7.1.9.2 Phân tích tác động .................................................................. 262 7.1.9.3 Đề xuất biện pháp giảm thiểu, quan trắc ................................ 263 7.1.9.4 Xác định ảnh hưởng ............................................................... 263 7.1.10 Ảnh hưởng tiềm ẩn về độ ồn .............................................