Chuyên đề Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Điện thoại Hà Nội I

Sau khi Việt Nam gia nhập Thương mại Thế giới (WTO), rất nhiều cơ hội và thách thức mới xuất hiện đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh để đáp ứng các nhu cầu không ngừng tăng cao của thị trường. Chúng ta đã xác định hai ngành mũi nhọn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển là công nghệ thông tin- truyền thông và công nghệ sinh học. Trong đó công nghệ thông tin, truyền thông đóng vai trò một ngành cung cấp hạ tầng phát triển cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin, trao đổi tin tức, là một nhu cầu quan trọng bậc nhất trong xã hội hiện đại. Trong quá trình hình thành và phát triển, ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam vẫn luôn là ngành đi đầu trong đầu tư đổi mới các công nghệ hiện đại, thực hiện chủ trương đi tắt đón đầu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển các sản phẩm mới để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng không ngừng của thị trường đồng thời chuẩn bị cho sự bùng nổ thị trường viễn thông trong nước cùng với sự tham gia ngày càng sâu rộng của các đối tác và các đối thủ cạnh tranh nước ngoài. Không nằm ngoài xu thế đó, công ty Điện thoại Hà Nội I nói riêng và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói chung đã không ngừng phát triển các hoạt động đầu tư và kinh doanh để bắt kịp tốc độ phát triển của thế giới, áp dụng các thành tựu tiên tiến, phát triển đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng quy mô và đi sâu vào các lĩnh vực kinh doanh mới. Em chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Điện thoại Hà Nội I“ nhằm nhận thức rõ hơn các vần đề trong hoạt động đầu tư phát triển của Công ty Điện thoại Hà Nội I, xem xét những thành tựu đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại công ty, nâng cao hiệu quả đầu tư, làm cơ sở đề ra phương hướng và chiến lược của công ty trong thời gian tới.

docx56 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1937 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Điện thoại Hà Nội I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI I I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI I......................................6 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty điện thoại Hà Nội I....................6 2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty ........................................10 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.........................................19 II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI I...............................................................................................................23 1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư theo dự án.......................................................23 2. Nguồn vốn cho hoạt động đầu tư phát triển......................................................24 3. Nội dung đầu tư.................................................................................................25 3.1 Đầu tư xây dựng cơ bản.......................................................................25 3.2 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực.......................................................28 3.3 Đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển, ứng dụng .......................31 3.4 Đầu tư cho hoạt động Marketing: khuyến mãi tiếp thị nghiên cứu thị trường và chăm sóc khách hàng......................33 3.5 Đầu tư theo chiều rộng và Đầu tư theo chiều sâu...............................34 II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI I 1. Những kết quả đạt được.................................................................................34 1.1 Hình thành tài sản cố định, nhà xưởng.............................................34 1.2 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực....................................................36 1.3 Công tác nghiên cứu phát triển........................................................37 1.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ...........................................38 . 2. Hiệu quả đầu tư phát triển tại công ty điện thoại Hà Nội I............................38 2.1 Hiệu quả tài chính.............................................................................38 2.2 Hiệu quả xã hội ...............................................................................41 3. Những hạn chế và tồn tại...............................................................................41 CHƯƠNG II MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI I I. LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 1. Đánh gía thị trường viễn thông năm 2007...............................................43 2. Xu hướng công nghệ và xu hướng thị trường..........................................43 3. Chiến lược và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm...........................................44 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI I 1. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn...............................................................................49 2. Về nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ.....................................................50 3. Về công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường............50 4. Đổi mới TCSX, đổi mới cơ chế quản lý và phát triển nguồn nhân lực.......51 5. Các giải pháp khác.......................................................................................52 III. . MỘT SỐ KIẾN NGHỊ..............................................................................53 KẾT LUẬN.......................................................................................................55 Danh mục tài liệu tham khảo..............................................................................56 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐT: ĐẦU TƯ  BĐHN: BƯU ĐIỆN HÀ NỘI  CBCNV: CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN  ATLĐ: AN TOÀN LAO ĐỘNG  SXKD: SẢN XUẤT KINH DOANH  BHLĐ Bảo hộ lao động  PCCN Phòng cháy chữa cháy  LỜI MỞ ĐẦU Sau khi Việt Nam gia nhập Thương mại Thế giới (WTO), rất nhiều cơ hội và thách thức mới xuất hiện đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh để đáp ứng các nhu cầu không ngừng tăng cao của thị trường. Chúng ta đã xác định hai ngành mũi nhọn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển là công nghệ thông tin- truyền thông và công nghệ sinh học. Trong đó công nghệ thông tin, truyền thông đóng vai trò một ngành cung cấp hạ tầng phát triển cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin, trao đổi tin tức, là một nhu cầu quan trọng bậc nhất trong xã hội hiện đại. Trong quá trình hình thành và phát triển, ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam vẫn luôn là ngành đi đầu trong đầu tư đổi mới các công nghệ hiện đại, thực hiện chủ trương đi tắt đón đầu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển các sản phẩm mới để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng không ngừng của thị trường đồng thời chuẩn bị cho sự bùng nổ thị trường viễn thông trong nước cùng với sự tham gia ngày càng sâu rộng của các đối tác và các đối thủ cạnh tranh nước ngoài. Không nằm ngoài xu thế đó, công ty Điện thoại Hà Nội I nói riêng và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói chung đã không ngừng phát triển các hoạt động đầu tư và kinh doanh để bắt kịp tốc độ phát triển của thế giới, áp dụng các thành tựu tiên tiến, phát triển đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng quy mô và đi sâu vào các lĩnh vực kinh doanh mới. Em chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Điện thoại Hà Nội I“ nhằm nhận thức rõ hơn các vần đề trong hoạt động đầu tư phát triển của Công ty Điện thoại Hà Nội I, xem xét những thành tựu đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại công ty, nâng cao hiệu quả đầu tư, làm cơ sở đề ra phương hướng và chiến lược của công ty trong thời gian tới. CHƯƠNG I THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI I Quá trình hình thành và phát triển của công ty Điện thoại Hà Nội I Công ty Điện thoại Hà Nội I là một đơn vị trực thuộc Bưu điện Hà Nội.Bưu điện Thành phố Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng Công Ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, được thành lập lại theo Quyết định số 483/TCCB-LĐ ngày 14-9-1996 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính Viễn thông), có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình.  Sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986-1996), Công ty Điện thoại Hà Nội đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Tại Đại hội thi đua ngành Bưu điện thời kỳ đổi mới năm 2000, Bưu điện Hà Nội có 2 Chiến sĩ thi đua toàn Quốc và 19 Chiến sĩ thi đua cấp ngành được biểu dương. Năm 2004, Bưu điện Hà Nội vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, về tổ chức của Bưu điện thành phố Hà Nội ngoài khối chức năng các phòng, ban quản lý, Bưu điện hệ I còn có các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trực thuộc gồm: (số liệu năm 2004) 5  Công ty: Điện thoại Hà Nội I; Điện thoại Hà Nội II; Viễn thông Hà Nội; Dịch vụ vật tư Bưu điện Hà Nội; Chuyển phát nhanh. 3 Trung tâm: Dịch vụ khách hàng; Điều hành thông tin; Tin học; 6 Bưu điện trung tâm: 1; 2; 3; 4; 5 và 6 3 Bưu điện huyện: Đông Anh; Sóc Sơn; Từ Liêm. Đã chuyển đổi 3 đơn vị trực thuộc thành Công ty cổ phần: Công ty Xây lắp, Công ty Thiết kế và Trung tâm Niên giám-những trang vàng. Tổng số lao động của Bưu điện Hà Nội khoảng 6.000 người. Theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Bưu điện thành phố Hà Nội, ban hành theo quyết định số 166 ngày 03 tháng 6 năm 1996 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, nhiệm vụ của Bưu điện thành phố Hà Nội gồm: Tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác mạng lưới Bưu chính-Viễn thông để kinh doanh và phục vụ theo quy hoạch, kế hoạch và phương hướng phát triển do Tổng công ty trực tiếp giao. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, phục vụ các yêu cầu thông tin trong đời sống, kinh tế, xã hội của các ngành và nhân dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và các nơi khác theo quy định của Tổng công ty nhằm hoàn thành kế hoạch hàng năm được giao. Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây lắp chuyên ngành thông tin liên lạc Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành Bưu chính- Viễn thông và các ngành nghề khác trong phạm vi pháp luật cho phép. Vận chuyển giao nhận hàng hoá và kho vận. Về năng lực hoạt động trên mạng lưới, Bưu điện Hà Nội hiện đang quản lý, khai thác (Báo cáo tổng kết công tác năm 2004-Bưu điện TP Hà Nội): Hệ thống bưu chính: 126 bưu cục; 8 kiốt; 96 điểm Bưu điện văn hoá xã; 659 đại lý Bưu điện; 1.587 đại lý điện thoại công cộng. Bán kính phục vụ bình quân 0,60 km/điểm phục vụ. Số dân bình quân 3.370người/điểm phục vụ. Hệ thống viễn thông: Mạng điện thoại cố định có 16 tổng đài trung tâm (Host); 2 tổng đài Tandem; 123 tổng đài vệ tinh với tổng dung lượng lắp đặt 813.000 số, trong đó số đang khai thác chiếm 83%. Hệ thống truyền dẫn bao gồm 4 vòng rinh cấp II; 21 vòng ring cấp III, 17 tuyến PDH với tổng dung lượng truyền dẫn đang sử dụng là 10.199 PCM. Mạng điện thoại di động nội thị (Cityphone) có 1.347 CS; 66 trạm RP; 103 trạm CSC; Tổng dung lượng chuyển mạch 100.000 số; Đang khai thác 59.000 số. Mạng điện thoại dùng thẻ(Cardphone) có 1.484 trạm. Hệ thống Internet: Có 29.623 thuê bao đang hoạt động; Các dịch vụ Internet Mega VNN, WIFI đang mở rộng. Đã đưa Internet tới 100% các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông. Tổng số máy điện thoại do Bưu điện Hà Nội quản lý trên địa bàn Hà Nội hiện có 1.12 triệu máy (Bao gồm cả máy điện thoại di động trả trước). Đạt mật độ 37 máy/100 dân. Hiện nay Bưu điện thành phố Hà Nội đã hợp đồng hợp tác kinh doanh về viễn thông với NTT (Nhật Bản) và làm đại lý với một số hãng và doanh nhân nước ngoài để khai thác kinh doanh một số dịch vụ bưu chính như: DHL, FEDEX, OCS, UPS... Bước vào chặng đường mới – phát triển, hội nhập đồng thời cũng bước vào sự cạnh tranh gay gắt. Trên nền tảng truyền thống của bao thế hệ đã xây đắp nên, Bưu điện thành phố Hà Nội sẽ vững vàng tiến bước mạnh mẽ hơn. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng; những người dân của kinh kỳ ngàn năm văn hiến, Bưu điện thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng rộng khắp với công nghệ hiện đại, dung lượng lớn, tốc độ cao, chất lượng tin cậy làm nền tảng cho sự ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Thủ đô. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống, trong những năm tới Bưu điện Hà Nội sẽ triển khai đầu tư hạ tầng cáp quang đến tận các khu văn phòng, các hộ dân, tạo thành xa lộ thông tin có dung lượng lớn, tốc độ cao, hội tụ công nghệ và dịch vụ viễn thông, tin học, truyền thông quảng bá. Phổ cập các dịch vụ Internet tới mọi người dân Thủ đô với chất lượng cao, an toàn, bảo mật, giá cước thấp. Triển khai các chương trình đưa Internet tới các trường học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Phát triển các dịch vụ bưu chính theo hướng cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá, nhằm cung cấp cho người tiêu dùng các dịch vụ bưu chính hiện đại, đa dạng, phong phú, đáp ứng mọi yêu cầu về dịch vụ bưu chính. Bưu điện Hà Nội sẽ tiếp tục các chương trình ”Hướng tới khách hàng”, nhằm thoả mãn các yêu cầu của khách hàng, cung cấp tới khách hàng các dịch vụ bưu chính, viễn thông hiện đại, đa dạng, phong phú với giá cả thấp,...Đáp ứng mọi nhu cầu thông tin phục vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng với chất lượng phục vụ ngày càng nâng cao. Để phù hợp với sự phát triển lớn mạnh của Bưu điện Hà Nội, tháng 4 năm 2004 Bộ Bưu chính Viễn thông Viện Nam có quyết định chia tách Công ty Điện thoại Bưu điện Hà Nội thành Công ty Điện thoại Hà nội 1 và Công ty Điện thoại Hà nội 2. Công ty điện thoại Hà Nội 1 là đơn vị trực thuộc BƯU ĐIệN HÀ NộI. Công ty Điện thoại Hà Nội 1 là doanh nghiệp chủ đạo của nhà nước trong lĩnh vực xây dựng xây dựng và khai thác kinh doanh các dịch vụ Bưu chính viễn thông (viết tắt BCVT). Tại địa bàn Thành phố Hà nội, Công ty Điện thoại Hà nội 1 có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới, khai thác kinh doanh các dịch vụ BCVT, tin học liên hoàn thành phố Hà nội và thống nhất trong cả nước, có mối liên hệ mật thiết với các đơn vị thành viên của VNPT. Công ty Điện thoại Hà nội 1 đã đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới BCVT hiện đại với hàng chục ngàn Km hệ thống cống bể cáp, cáp ngầm, cáp quang, cống bể cáp, hàng trăm Tổng đài kỹ thuật số hiện đại do các hãng nổi tiếng thế giới trang bị và cung cấp. Tổng kết phong trào thi đua sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986-1996), Công ty Điện thoại Hà Nội đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/3/2006, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Công ty điện thoại Hà Nội I là thành viên hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Bưu Điện Hà Nội- là một công ty nằm trong hệ thống của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Nguồn vốn đầu tư của công ty chủ yếu là nguồn vốn tái đầu tư được cấp bởi Bưu Điện Hà Nội. Tên đầy đủ : Công ty Điện Thoại Hà Nội I Trụ sở : 811 Đường Giải phóng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt nam Điện thoại : 84.4.6646464 - Fax: 84.4.6645678. Các điểm giao dịch: 27 Hàng Hành 183 Đại La 22 Cửa Đông 171 Mai Hắc Đế Công ty Điện thoại HN 1 là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn thành phố Hà nội, với mạng lưới bao gồm 08 tổng đài Host, 01 tổng đài Transit và 74 tổng đài vệ tinh bao phủ toàn bộ khu vực 4 quận nội thành và các vùng Đông Anh Sóc Sơn, Đức Giang, Trâu Quỳ. Trong đó là tổng đài thuộc họ Alcatel, Neax, Ericson, Siemens… tổng đài local Tandem của hãng Ericson với dung lượng 1024 E1 chuyển tải toàn bộ lưu lượng mạng viễn thông đi ra các khu vực liên tỉnh và quốc tế. Tổng dung lượng xây lắp trên mạng là 401.000 thuê bao đang hoạt động trên mạng là 370.000 thuê bao. Hệ thống truyền dẫn trên mạng loại cáp quang đơn mode, đa mode đi dưới hệ thống cống bể cùng với các loại thiết bị truyền dẫn của các hãng khác nhau như Siemens, Alcatel, Nec trong đó gồm có 117 node truyền dẫn SDH, PDH các loại cụ thể: 02 vòng ring tốc độ 10 Gb/s, 04 vòng ring tốc độ 2.5Gb/s, 14 vòng ring tốc độ 622 Mb/s và các tuyến truyền dẫn SDH 155 Mbps cho các đơn vị ngoài như FPT, SPT,Vinaphone, Mobiphone… Hiện nay Tổng công ty Bưu chính Viễn thông là đơn vị có tiềm năng lớn nhất trong lĩnh vực Bưu chính Viễn Thông. Công ty đã và đang cung cấp hầu hết các dịch vụ viễn thông cho những khách hàng có nhu cầu chất lượng dịch vụ cao. Cơ cầu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty Công ty Điện thoại Hà Nội 1 được thành lập với bộ máy tổ chức gồm 7 Phòng ban Chức năng và 13 Đài, Đội trực thuộc. Sơ đồ 1 : Sơ đồ Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ cấu sản xuất của Công ty Điện thoại Hà Nội I: 2.1. Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương (TC-LĐTL) Tham mưu, giúp việc Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Tổng hợp, Tổ chức, Cán bộ, Tiền lương, Chế độ, Thanh tra, Bảo vệ, Quân sự tự vệ, ATLĐ, PCCN, Thi đua, Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên với các nhiệm vụ cụ thể sau: 2.1.1. Lĩnh vực tổ chức sản xuất, tổ chức lao động: Giúp cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện mô hình tổ chức SX của Công ty theo mô hình quyết định của Bưu điện Hà nội, tham gia đề xuất sửa đổi những vấn đề chưa hợp lý. Tham mưu cho Giám đốc Công ty hình thành, thay đổi tổ chức bộ máy quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch lao động hàng năm phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị. Tham mưu cho Giám đốc điều động lao động trong nội bộ công ty để đáp ứng cho yêu cầu sản xuất. Tiếp nhận và điều động lao động về Công ty làm việc. Trình Giám đốc thành lập các Hội đồng tư vấn, các Ban chỉ đạo. Tham mưu cho Giám đốc quyết định thành lập và giải thể các đơn vị không do Giám đốc BƯU ĐIệN HÀ NộI thành lập. - Tổ chức thống kê theo dõi tình hình phân công bố trí lao động theo chức danh công việc của từng đơn vị. Tham mưu cho Giám đốc đề nghị BƯU ĐIệN HÀ NộI thay đổi chức danh cho công nhân trực tiếp SX và cán bộ quản lý của công ty phù hợp với yêu cầu kinh doanh và phục vụ. 2.1.2. Lĩnh vực tiền lương Tổ chức hướng dẫn việc xét nâng lương viên chức hàng quí, thi nâng bậc công nhân hàng năm, thi chuyển chức danh, thi công chức và trình Giám đốc Công ty ký quyết định nâng bậc lương của CBCNVC có hệ số lương dưới 2,98 sau khi có ý kiến của BƯU ĐIệN HÀ NộI. Tổ chức xây dựng và thực hiện các phương án trả lương, thu nhập cho CBCNVC của Công ty trên cơ sở phân phối lương của BƯU ĐIệN HÀ NộI, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp. Tính trả lương chính sách, lương khoán, cài đặt chương trình tính lương cho các đơn vị theo quy định. Phối hợp với các phòng có liên quan để phân phối các khoản tiền lương, tiền thưởng (nếu có) Tổ chức xây dựng và bổ sung hoặc sửa đổi qui chế phạt chất lượng, các qui chế thưởng khuyến khích, hướng dẫn và tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng thu hút báo cáo Giám đốc. 2.1.3. Lĩnh vực công tác cán bộ Xây dựng qui hoạch cán bộ kế cận và nhận xét, bồi dưỡng, đề xuất việc đề bạt, miễn nhiệm cán bộ theo quy trình của BƯU ĐIệN HÀ NộI. Tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc điều chuyển cán bộ đáp ứng kịp thời với nhiệm vụ phát triển của công ty theo quy định. 2.1.4. Trong lĩnh vực quản lý hồ sơ. Quản lý, lưu trữ và cập nhật biến động nhân sự kịp thời và bổ sung lý lịch hàng năm vào hồ sơ của CBCNVC thuộc diện Công ty quản lý (kể cả đương chức và đã nghỉ hưu). Xác nhận và cấp giấy giới thiệu cho CBCNVC. (Trừ xác nhận vay tiền ngân hàng hoặc vay các đơn vị kinh tế khác). Làm thủ tục chuyển HĐLĐ cho người lao động theo bộ luật lao động 2.1.5. Trong lĩnh vực đào tạo Hàng năm lập kế hoạch bổ túc, đào tạo, đào tạo lại cho CNVC của toàn Công ty và báo cáo BƯU ĐIệN HÀ NộI. Lập kế hoạch và tổ chức tự đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật tại đơn vị cho CNVC, tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức thi hết thử việc cho CNVC đã qua việc tuyển chọn thi tuyển đầu vào của BƯU ĐIệN HÀ NộI. Tham mưu cho Giám đốc cử người đi học tập, tham quan theo chỉ tiêu trong, ngoài nước đúng quy định. 2.1.6. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng, kỷ luật Chịu trách nhiệm lưu trữ, ghi chép lịch sử của công ty. Hướng dẫn và tổ chức các đợt phát động thi đua, hướng dẫn sơ kết, tổng kết, bình bầu khen thưởng thi đua theo chỉ đạo của Công ty và Bưu điện Hà nội. Thực hiện các chế độ khen thưởng của Ngành và Nhà nước theo quy định. Hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm điểm những CBCNV vi phạm kỷ luật, tập hợp hồ sơ đề nghị Bưu điện TP HN xét kỷ luật. 2.1.7. Lĩnh vực bảo hiểm Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể 24/24 liên quan đến người lao động.Tổ chức quản lý, mua, đóng các loại bảo hiểm trên, lập, duyệt các loại sổ bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Cắt chuyển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi CBCNVC điều động đi đơn vị khác theo chế độ hiện hành. Trình Giám đốc Công ty ký quyết định nghỉ hưu trí và thông báo nghỉ chế độ 3 tháng trước khi nghỉ hưu của CBCNV thuộc diện Công ty quản lý và trình Giám đốc BƯU ĐIệN HÀ NộI ký diện cán bộ BƯU ĐIệN HÀ NộI quản lý. Giải quyết đúng, đủ các chế độ hưu trí, mất sức, tuất, thôi việc theo chế độ hiện hành. 2.1.8. Lĩnh vực chính sách xã hội. Trình Giám đốc xét giải quyết hoặc đề nghị BƯU ĐIệN HÀ NộI trợ cấp khó khăn cho CBCNVC thuộc đơn vị quản lý. Trình Giám đốc giải quyết các chế độ thăm hỏi các đối tượng gia đình chính sách trong ngày lễ, ngà
Luận văn liên quan