Phân tích quan hệ hợp tác Việt Nam - EU trên lĩnh vực Dệt May

Thập niên cuối của thế kỷ XX đã chứng kiến nhiều thay đổi lớn lao trên thế giới. Những tiến bộ vượt bậc của cuộc cách mạng khoa học công nghệ càng thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá, khu vực hoá trên thế giới diễn ra mạnh mẽ hơn xu thế hoà bình hợp tác pháp triển đang ngày càng trở thành xu thế chủ yếu chi phối quan hệ ngoại giao các nước. Trong thế giới ngày càng tuỳ thuộc lẫn nhau nhu cầu về phát triển, giao lưu kinh tế, văn hoá nhằm tăng cường sự hiểu biết để hợp tác vì lợi ích dân tộc đang trở nên cấp thiết . Với một môi trường quốc tế thuận lợi như vậy, Quan hệ Việt Nam – EU đã có đIều kiện chuyển sang một giai đoạn mới đầy triển vọng cả Việt Nam và EU đều có chung lơị ích trong việc mở rộng và tăng cường quan hệ hữu nghị trên các lĩnh vực . EU là một trung tâm chính trị và kinh tế, đóng vai trò quan trọng không chỉ ở Châu Âu, mà còn cả trên toàn thế giới . EU có trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, có nguồn dự trữ ngoại tệ mạnh và là nguồn viện trợ lớn cho Việt Nam . EU có điều kiện để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới . Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá đa dạng hoá các quan hệ quốc tế, phá thế bao vây cấm vận, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ đất nước góp phần bảo đảm hoà bình, ổn định , an ninh và pháp triển trong khu vực cũng như trên thế giới . Mục đích của đề tài này là Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam- Liên minh Châu Âu trong lĩnh vực dệt may. Để đạt mục đích trên đây, bố cục đề tài gồm 3 phần . Chương 1 : Một vài nét về liên minh Châu Âu ( EU ) Chương 2 : Thực trạng thương mại Việt Nam – EU trong lĩng vực dệt may . Chương 3 : Các giải pháp thúc đẩy thương mại Việt Nam – EU trong lĩnh vực dệt may .

doc28 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 1484 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích quan hệ hợp tác Việt Nam - EU trên lĩnh vực Dệt May, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu ThËp niªn cuèi cña thÕ kû XX ®· chøng kiÕn nhiÒu thay ®æi lín lao trªn thÕ giíi. Nh÷ng tiÕn bé v­ît bËc cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ cµng thóc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ trªn thÕ giíi diÔn ra m¹nh mÏ h¬n xu thÕ hoµ b×nh hîp t¸c ph¸p triÓn ®ang ngµy cµng trë thµnh xu thÕ chñ yÕu chi phèi quan hÖ ngo¹i giao c¸c n­íc. Trong thÕ giíi ngµy cµng tuú thuéc lÉn nhau nhu cÇu vÒ ph¸t triÓn, giao l­u kinh tÕ, v¨n ho¸ nh»m t¨ng c­êng sù hiÓu biÕt ®Ó hîp t¸c v× lîi Ých d©n téc ®ang trë nªn cÊp thiÕt . Víi mét m«i tr­êng quèc tÕ thuËn lîi nh­ vËy, Quan hÖ ViÖt Nam – EU ®· cã ®IÒu kiÖn chuyÓn sang mét giai ®o¹n míi ®Çy triÓn väng c¶ ViÖt Nam vµ EU ®Òu cã chung l¬Þ Ých trong viÖc më réng vµ t¨ng c­êng quan hÖ h÷u nghÞ trªn c¸c lÜnh vùc . EU lµ mét trung t©m chÝnh trÞ vµ kinh tÕ, ®ãng vai trß quan träng kh«ng chØ ë Ch©u ¢u, mµ cßn c¶ trªn toµn thÕ giíi . EU cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, cã nguån dù tr÷ ngo¹i tÖ m¹nh vµ lµ nguån viÖn trî lín cho ViÖt Nam . EU cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam trong sù nghiÖp ®æi míi . Víi ®­êng lèi ®èi ngo¹i ®éc lËp, tù chñ, ®a ph­¬ng ho¸ ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ quèc tÕ, ph¸ thÕ bao v©y cÊm vËn, t¹o m«i tr­êng quèc tÕ thuËn lîi cho c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc gãp phÇn b¶o ®¶m hoµ b×nh, æn ®Þnh , an ninh vµ ph¸p triÓn trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi . Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy lµ Ph©n tÝch hîp t¸c th­¬ng m¹i ViÖt Nam- Liªn minh Ch©u ¢u trong lÜnh vùc dÖt may. §Ó ®¹t môc ®Ých trªn ®©y, bè côc ®Ò tµi gåm 3 phÇn . Ch­¬ng 1 : Mét vµi nÐt vÒ liªn minh Ch©u ¢u ( EU ) Ch­¬ng 2 : Thùc tr¹ng th­¬ng m¹i ViÖt Nam – EU trong lÜng vùc dÖt may . Ch­¬ng 3 : C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy th­¬ng m¹i ViÖt Nam – EU trong lÜnh vùc dÖt may . Ch­¬ng 1 Mét vµI nÐt vÒ liªn minh ch©u ©u(eu) Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nay trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i h×nh liªn kÕt kinh tÕ . Trong ®ã liªn minh Ch©u ¢u ( céng ®ång Ch©u ¢u – EU tr­íc ®©y ) lµ khèi liªn kÕt kinh tÕ h×nh thµnh sím nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt . Tr­íc ng­ìng cöa cña thÕ kû 21, víi GDP kho¶ng 8500 tû USD, d©n sè kho¶ng 375 triÖu ng­êi chiÕm gi÷ kho¶ng 40-50% s¶n l­ëng c«ng nghiÖp cña c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn EU ®ang trë thµnh mét cùc rÊt m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi . 1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña liªn minh Ch©u ¢u . Ngay tõ thêi Sacl¬ ®¹i ®Õ thuéc ®Õ chÕ La M· ( TK8 – Sau c«ng nguyªn ) nh÷ng m¬ t­ëng vÒ thèng nhÊt Ch©u ¢u ®· ®­îc h×nh thµnh . Tuy nhiªn trong mét thêi gian dµi , ý ®å thèng nhÊt Ch©u ¢u chØ thuéc vÒ mét vµi nhµ chÝnh trÞ , qu©n sù cã nhiÒu tham väng vµ mét bé phËn c¸c nhµ tri thøc . §¹i bé phËn Ch©u ¢u vÉn thê ¬ thËm chÝ kh«ng hÒ cã ý t­ëng g× vÒ ®iÒu ®ã , mÆc dï Ch©u ¢u ®· mang s½n trong m×nh c¸c yÕu tè thèng nhÊt . §Õn n¨m 1923 , B¸ T­íc ng­êi ¸o –Condenhve Kalerg ®· ®Ò nghÞ thµnh lËp mét liªn minh Ch©u ¢u theo kiÓu Liªn Bang Thuþ SÜ n¨m 1648 hay liªn bang Hoa Kú n¨m 1776 n¨m 1929 Bé tr­ëng Ph¸p lóc bÊy giê – Arstide Briand còng ®­a ra ®Ò ¸n thµnh lËp liªn minh Ch©u ¢u . Nh­ng nh÷ng ý t­ëng nµy ph¶i m·i ®Õ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai míi trë thµnh hiÖn thùc . Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai c¸c n­íc T©y ¢u ®Òu kiÖt quÖ vÒ kinh tÕ . So víi n¨m 1937 s¶n l­îng cña §øc 1946 chØ b»ng 31% , Italia 64% , Anh 96% . Trong khi ®ã nhê chiÕn tranh mµ kinh tÕ Mü ®· ph¸t triÓn v­ît bËc søc m¹nh kinh tÕ cña Mü cßn l¬ns h¬n søc m¹nh kinh tÕ cña tÊt c¶ c¸c n­íc T©y ¢u gép l¹i .MÆt kh¸c sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña lùc l­îng s¶n xuÊt d­íi t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ®Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt ë Mü ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ b¸ chñ toµn cÇu cña Mü . ChÝnh bèi c¶nh Êy , buéc c¸c quèc gia T©y ¢u ph¶I t¨ng c­êng hîp t¸c ®Ó thóc ®Èy lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn , tho¸t khái sù kiÓm to¹ cña Mü vµ còng lµ lµm dÞu ®i bÇu kh«ng khÝ chÝnh trÞ c¨ng th¼ng ë T©y ¢u , ®Æc biÖt lµ gi÷a Ph¸p vµ §øc , phong trµo gi¶i phãng d©n téc ®ang d©ng lªn ë c¸c n­íc thuéc ®Þa vµ trªn hÕt lµ ph¶i ®èi ®Çu víi “céng s¶n ” ë nöa kia Ch©u ¢u – c¸c quèc gia T©y ¢u kh«ng cßn sù lùa chän nµo kh¸c ngoµi con ®­êng hoµ b×nh hîp t¸c víi nhau . Ngµy 9/5/1950 Ngo¹i tr­îng Ph¸p – R«be Suman ®· ®­a ra mét s¸ng kiÕn míi khëi ®Çu cho tiÕn tr×nh liªn kÕt Ch©u ¢u . ¤ng ®Ò nghÞ “§Æt toµn bé viÖc s¶n xuÊt than vµ thÐp cña §øc v¸ Ph¸p d­íi mét c¬ quan quyÒn lùc tèi cao chung trong mét tæ chøc më cöa cho c¸c n­íc T©y ¢u kh¸c tham gia ” Trªn c¬ së ®Ò nghÞ ®ã ngµy 18/4/1951 ,t¹i Paris ,6 quèc gia T©y ¢u gåm : Ph¸p ,§øc , Italia , BØ ,Hµ Lan , Luych X¨m Bua ®· ký HiÖp ­íc thµnh lËp céng ®ång than thÐp Ch©u ¢u ( cã hiÖu lùc tõ ngµy 25/7/1952 ) më ra mét ch­¬ng míi trong lÞch sö quan hÖ gi÷a c¸c n­íc T©y ¢u . Nh×n chung, s¸u n­íc T©y ¢u ®· thùc hiÖn thµnh c«ng HiÖp ­íc Paris n¨m 1952 . Trªn lÜnh vùc kinh tÕ, tõ th¸ng 5/ 1953 mét thÞ tr­êng chung than , s¾t , thÐp cho s¸u n­íc ®· h×nh thµnh . Ngµnh luyÖn kim ®¹t mét b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ kÐo theo sù ph¸t triÓn c¶ nÒn kinh tÕ s¸u n­íc . Thµnh tÝch kinh tÕ lµ to lín song cßn mét kÕt qu¶ quan träng kh¸c mµ céng ®ång than thÐp Ch©u ¢u mang l¹i ®ã lµ t¸c ®éng t©m lý ®èi cíi ng­êi T©y ¢u . LÇn ®Çu tiªn hä thÊy r»ng kh«ng cÇn chiÕn tranh mµ vÉn cã thÓ thèng nhÊt ®­îc Ch©u ¢u vµ thèng nhÊt theo chiÒu h­íng Siªu quèc gia . T¹i cuéc häp c¸c ngo¹i tr­ëng cña c¸c quèc gia T©y ¢u ë Messine n¨m 1955 ®· ®­a ra ®Ò ¸n më réng liªn kÕt cña c¸c quèc gia T©y ¢u song c¸c lÜnh vùc kh¸c vµ cö ngµi Paul Henry Spack – ngo¹i tr­ëng Italia lµm chñ ®Ò ¸n . §Õn 1956 hä ®· nhÊt trÝ thµnh lËp céng ®ång kinh tÕ Ch©u ¢u ( Eurpean Economic Community – EEC ) vµ céng ®ång n¨ng l­îng nguyªn tö Ch©u ¢u . Ngµy 25/ 7/ 1957 hiÖp ­îc vÒ viÖc thµnh lËp 2 tæ vhøc nµy ®· ®­îc th«ng qua vµ b¾t ®Çu cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/ 1/ 1958 . Mçi tæ chøc cã mét chøc n¨ng riªng : EEC cã nhiÖm vô chung liªn quan ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ víi viÖc t¹o lËp mét thÞ tr­êng chung , trong ®ã kh«ng cßn sù ng¨n c¶n vËn ®éng cña hµng ho¸, t­ b¶n , søc lao ®éng … gi÷a c¸c n­íc T©y ¢u víi nhau , céng ®ång n¨ng l­îng nguyªn tö Ch©u ¢u quan t©m ®Õn viÖc nghiªn cøu phæ biÕn kiÕn thøc , b¶o ®¶m nguån cung cÊp th­êng xuyªn c¸c nguyªn liÖu h¹t nh©n thóc ®Èy ®Çu t­ lËp c¸c c¬ së s¶n xuÊt n¨ng l­îng h¹t nh©n chung lËp thÞ tr­êng nguyªn tö chung gi÷a c¸c n­íc . B­íc vµo ®Çu thËp kû 90 , sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u ®· lµm thay ®æi côc diÖn thÕ giíi tõ hai cùc trë thµnh ®a cùc . Trong trËt tù míi , c¸c thÕ lùc ®Òu ®ang dèc søc chuÈn bÞ lùc l­îng ®Ó chiÕm vÞ trÝ tèi ­u cho m×nh trong t­¬ng lai . MÆc dï ®Õn thêi ®iÓm nµy céng ®ång Ch©u ¢u ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh nh­ng nãi chung vÒ kinh tÕ , chÝnh trÞ lÉn qu©n sù vÉn cßn thua kÐm Mü vµ NhËt B¶n . Do vËy trong cuéc c¹nh tranh quyÕt liÖt tr­íc m¾t c¸c n­íc T©y ¢u vÉn sÏ ph¶i thèng nhÊt l¹i , ®Èy manh c«ng cuéc x©y dùng céng ®ång t¹o ra søc m¹nh tËp thÓ ®Ó ®èi phã víi hai ®èi thñ lín cña m×nh . §IÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ t¹i Héi nghÞ th­îng ®Ønh c¸c quèc gia T©y ¢u ë Maastricht – Hµ Lan th¸ng 11 n¨m 1991 . T¹i Héi nghÞ nµy c¸c quèc gia thµnh viªn ®· thèng nhÊt : Thø nhÊt tiÕp tôc më réng liªn kÕt b»ng c¾ch kÕt n¹p thªm c¸c thµnh viªn míi , thø hai t¹o lËp ®ång tiÒn chung Ch©u ¢u lµm cho Ch©u ¢u thay ®æi mét c¸ch c¨n b¶n vµo n¨m 2000 . Thø ba , tiÕn tíi thèng nhÊt mÆt chÝnh trÞ , x©y dùng mét chÝnh s¸ch quèc phßng an ninh chung . N¨m 1993 nh÷ng hiÖp ­íc trªn b¾t ®Çu cã hiÖu lùc vµ EU còng chÝnh thøc ®æi thµnh liªn minh Ch©u ¢u ( European Union – EU ) . §ång thêi , EU tiÕp tôc më cöa lÇn thø ba ®Õn n¨m 1995 ba n­íc ë T©y B¾c ¢u gåm : ¸o, PhÇn Lan , Thuþ §iÓn ®· trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña EU . Nh­ vËy , tõ s¸u n­íc thµnh viªn ®Õn nay EU ®· më réng ra 15 n­íc vµ xu thÕ sÏ tiÕn tíi 21 n­íc vµo ®Çu thÕ kû 20 liªn kÕt ®­îc më réng trªn rÊt nhiÒu lÜnh vùc kinh tÕ , chÝnh trÞ ,khoa häc kü thuËt , v¨n ho¸ , gi¸o dôc. Môc ®Ých cña liªn minh Ch©u ¢u lµ nh»m thiÕt lËp vµ hoµn thiÖn thÞ tr­êng néi bé thèng nhÊt th«ng qua viÖc ph¸t hµnh mét ®ång tiÒn thèng nhÊt xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan gi÷a c¸c n­íc thµnh viªn x©y dùng mét hµng rµo thuÕ quan thèng nhÊt ®èi víi hµng ho¸ nhËp tõ ngoµi vµo ,xo¸ bá nh÷ng h¹n chÕ ®èi víi viÖc tù do di chuyÓn vèn søc lao ®éng hµng ho¸ dÞch vô … nh»m t¨ng c­êng hîp t¸c , liªn kÕt gi÷a c¸c quèc gia thµnh viªn x©y dùng Ch©u ¢u thµnh mét cùc m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi . §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy , EU cã mét hÖ thèng thÓ chÕ ®Ó ho¹ch ®Þnh , ®IÒu hµnh vµ gi¸m s¸t. HÖ thèng nµy bao gåm n¨m c¬ quan chÝnh uû ban Ch©u ¢u , Héi ®ång Ch©u ¢u , Quèc héi Ch©u ¢u , Toµ ¸n Ch©u ¢u vµ toµ kiÓm toµn cïng víi c¸c bé phËn hç trî cho c¸c c¬ quan trªn nh­ uû ban kinh tÕ vµ x· héi , uû ban khu vùc . VËy , thùc chÊt cña liªn kÕt kinh tÕ EU lµ t¹o lËp mét thÞ tr­êng thèng nhÊt víi viÖc ph¸t hµnh mét ®ång tiÒn thèng nhÊt lµ qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ kh«ng chØ lùc l­îng s¶n xuÊt mµ c¶ quan hÖ s¶n xuÊt . 1.2. ChiÕn l­îc cña liªn minh Ch©u ¢u ®èi víi Ch©u ¸ . Quan hÖ kinh tÕ nãi chung gi÷a c¸c n­íc EU vµ c¸c n­íc trong khu vùc Ch©u ¸ ®· cã tõ rÊt l©u , nh­ng trong mét thêi gian t­¬ng ®èi dµi sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai , c¸c n­íc lín trong EU rÊt Ýt chó ý ®Õn Ch©u ¸ . Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao víi thÞ tr­êng réng lín ë Ch©u Phi ®· hÊp ®Én c¸c nhµ kinh doanh , ®Çu t­ Ch©u ¢u nhiÒu h¬n khu vùc Ch©u ¸ . Trong giai ®o¹n nµy , quan hÖ cña c¸c n­íc EU víi khu vùc ch©u ¸ chñ yÕu lµ viÖn trî kinh tÕ .Tuy vËy tõ sau thËp kû 80 ®Õn nay c¸c n­íc Mü La Tinh ®· bÞ l©m vµo khñng ho¶ng nî , trong khi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn Ch©u ¸ l¹I cã nh÷ng chuyÓn biÕn trong ph¸t triÓn kinh tÕ . C¸c Nies vµ ASEAN ®· thùc hiÖn thµnh c«ng chÝnh s¸ch kinh tÕ h­íng vÒ xuÊt khÈu vµ ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ thÕ giíi . §ång thêi sù suy sôp cña Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u ®· lµm cho côc diÖn vÒ kinh tÕ còng nh­ kinh tÕ cña m×nh ë Ch©u ¸ nh»m duy tr× ¶nh h­ëng cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi . ViÖc thiÕt lËp ®­îc mét sù hiÖn diÖn m¹nh mÏ vµ ®ång bé t¹i c¸c khu vùc ë Ch©u ¸ sÏ cho phÐp EU ®¶m b¶o ®­îc lîi Ých cña m×nh t¹i khu vùc nµy vµo ®Çu thÕ kû 21 . §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã th¸ng 7/1994 , EU ®· th«ng qua v¨n kiÖn “H­íng tíi mét chiÕn l­îc míi ®èi víi Ch©u ¸” . ChiÕn l­îc míi nµy h­íng tíi c¸c môc tiªu chñ yÕu lµ : Thø nhÊt : T¨ng c­êng sù hiÖn diÖn vÒ kinh tÕ cña EU t¹i Ch©u ¸ nh»m duy tr× vai trß næi tréi cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi . ViÖc thiÕt lËp mét sù hiÖn diÖn ®¸ng kÓ ë Ch©u ¸ sÏ cho phÐp EU ch¨m lo nh÷ng lîi Ých cña m×nh ®­îc t«n träng hoµn toµn trong khu vùc then chèt nµy vµo ®Çu thÕ kû 21 . Thø hai : Gãp phÇn vµo sù æn ®Þnh ë Ch©u ¸ b»ng c¸ch khuyÕn khÝch hîp t¸c vµ hiÓu biÕt lÉn nhau ë cÊp ®é quèc tÕ . Thø ba : KhuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n­íc vµ khu vùc kÐm thÞnh v­îng nhÊt . EU vµ c¸c thµnh viªn cña m×nh tiÕp tôc gãp phÇn lµm gi¶m bít sù nghÌo nµn vµ t¹o ra mét sù t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng ë c¸c n­íc vµ khu vùc nµy . Thø t­ : Gãp phÇn ph¸t triÓn vµ cñng cè nÒn d©n chñ , nhµ n­íc ph¸p quyÒn , còng nh­ ph­¬ng tiÖn t«n träng quyÒn con ng­êi vµ c¸c quyÒn tù do c¬ b¶n ë Ch©u ¸ . §Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu trªn EU ®· ®­a ra hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch cñng cè vµ t¨ng c­êng sù hiÖn diÖn cña m×nh nh­ . Dµnh cho Ch©u ¸ nh÷ng ­u tiªn lín h¬n vµ ®i s©u ®èi tho¹i víi c¸c n­íc vµ c¸c nhãm trong khu«n khæ song ph­¬ng hoÆc ®a ph­¬ng . Coi träng hîp t¸c kinh tÕ trong c¸c lÜnh vùc EU cã lîi thÕ nh­ ng©n hµng , n¨ng l­îng , c«ng nghÖ m«i tr­êng , viÔn th«ng … Dµnh ­u tiªn lín nhÊt cho c¸c thÞ tr­êng Ch©u ¸ míi trong ®ã cã §«ng Nam ¸ , Trung Quèc , Ên §é … Sù cô thÓ ho¸ trong chiÕn l­îc míi ®èi víi Ch©u ¸ chøng tá EU ®· tiÕn thªm mét b­íc quan träng trong chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ an ninh chung cña m×nh . ViÖc EU cè g¾ng ®i ®Õn mét chÝnh s¸ch chung ®èi víi Ch©u ¸ -Th¸i B×nh D­¬ng lµ xuÊt ph¸t tõ chç ®¸nh gi¸ l¹i thùc tr¹ng cña m×nh vµ t­¬ng lai cña khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng . Qua chiÕn l­îc nµy EU hy väng sÏ giµnh ®­îc nh÷ng vÞ trÝ v÷ng ch¾c c¶ vÒ kinh tÕ quèc d©n . EU ®· sím ®ãn b¾t ®­îc mét xu thÕ ph¸t triÓn ®Æc thï ë Ch©u ¸ trong thÕ kû 21 . §ã lµ vÞ trÝ lý t­ëng ®Ó EU cã thÓ ph¸t huy ¶nh h­ëng chÝnh trÞ cña m×nh . Mét c¬ héi míi ®· ®­îc t¹o ra cho sù hîp t¸c gi÷a EU vµ ASEAN khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña ASEAN . Tãm l¹i : Sau 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn EU trë thµnh mét siªu c­êng c¶ vÒ kinh tÕ , chÝnh trÞ , d©n sè , diÖn tÝch … vµ sÏ trë nªn m¹nh h¬n khi ®ång tiÒn chung Euro ®­îc sö dông tr­íc mét trËt tù thÕ giíi míi ®ang h×nh thµnh vµ ®ang ®Çy biÕn ®éng phøc t¹p , EU ®· chuyÓn m×nh v­¬n lªn t¾ch khái sù lÖ thuéc víi Mü, v­¬n tÇm ho¹t ®éng sang trung vµ §«ng ©u, Ch©u ¸, Ch©u Mü La Tinh, nh»m n©ng cao h¬n n÷a vÞ thÕ cña m×nh tr­íc thÒm thÕ kû XXI . chÝnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc toµn cÇu cña m×nh nãi chung vµ chiÕn l­îc míi víi Ch©u ¸ nãi riªng, EU ®· t×m thÊy ë ViÖt Nam nh÷ng ­u thÕ ®Þa chÝnh trÞ, ®Þa kinh tÕ ®Ó lÊy ViÖt Nam lµm ®IÓm tùa quan träng trong chiÕn l­îc ®èi ngo¹i cña m×nh víi Ch©u ¸. Mèi quan hÖ ViÖt Nam – EU ®· b¾t ®Çu ®­îc thiÕt lËp tõ sau n¨m 1975, nh­ng chØ ®¬n thuÇn lµ viÖn trî kinh tÕ . B­íc chuyÓn biÕn to lín ®¸nh dÊu mét thêi kú míi trong quan hÖ ViÖt Nam- EU lµ viÖc hai bªn thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao th¸ng 10/1990. Trªn c¬ së ®ã mèi quan hÖ ViÖt Nam vµ EU ®· ph¸t triÓn nhanh chãng . Hai bbªn ®· cã hµng lo¹t cuéc tiÕp xóc gÆp gì th¨m viÕng héi th¶o khoa häc… nh»m trao ®æi th«ng tin vµ t¨ng c­êng sù hiÓu biÕt lÉn nhau . Quan hÖ ViÖt Nam –EU b­íc vµo giai ®o¹n lÞch sö míi khi . HiÖp ®Þnh khung hîp t¸c ViÖt Nam – EU ®­îc ký kÕt vµo th¸ng 7/1995 . HiÖp ®Þnh ®· t¹o ra nh÷ng yÕu tè thuËn lîi cho EU vµ mèi n­íc thµnh viªn EU trong quan hÖ hîp t¸c th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ víi ViÖt Nam . Cã thÓ nãi , hiÖp ®Þnh khung hîp t¸c ViÖt Nam – EU võa lµ c¬ së ph¸p lý võa lµ ®éng c¬ thóc ®Èy quan hÖ hîp t¸c gi÷a ViÖt Nam vµ EU ph¸t triªn m¹nh mÏ vµ toµn diÖn trªn rÊt nhiÒu lÜnh vùc : hîp t¸c th­¬ng m¹i, ®Çu t­ khoa häc kü thuËt m«i tr­êng v¨n ho¸ gi¸o dôc y tÕ… ®Æc biÖt lµ trng lÜnh vùc dÖt may. B»ng chøng lµ hai hiÖp ®Þnh dÖt may ViÖt Nam – EU giai ®o¹n 1993 – 1997 vµ 1998 – 2000 ®· ký kÕt . nhê ®ã kim ng¹ch hµng dÖt may cña ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng EU ®· t¨ng lªn nhanh chãng . VÉn ®Ò nµy sÏ ®­îc nghiªn cøu kü ë ch­¬ng tiÕp theo. Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng th­¬ng m¹I viÖt nam -eu trong lÜnh vùc dÖt may 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ ngµnh dÖt may ViÖt Nam . Ngµnh dÖt may lµ ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn thèng cã lÞch sö ph¸t triÓn rÊt l©u ®êi ë n­íc ta . M¹c dï th­êng xuyªn ph¶I ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu thö th¸ch , song víi ®Æc tÝnh thu hót nhiÒu lao ®éng , ®Çu t­ Ýt vèn , thu l·i nhanh , ngµnh dÖt may ®· tËn dông ®­îc c¸c lîi thÕ cña ®Êt n­íc vµ ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc . Thø nhÊt , ngµnh dÖt may ph¶i thùc hiÖn mét nhiÖm vô quan träng lµ ®¶m b¶o ®Çy ®ñ nhu cÇu thiÕt yÕu cho nh©n d©n trong n­íc “sau c¸i ¨n lµ c¸i mÆc ”, qua ®ã gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n . Trªn thùc tÕ s¶n phÈm cña ngµnh dÖt may chØ míi ®¸p øng ®­îc mét phÇn nhu cÇu trong n­íc . Hµng n¨m chóng ta vÉn ph¶I nhËp víi mét khèi l­îng lín nguyªn liÖu lÉn hµng dÖt may thµnh phÈm . MÆt kh¸c ngµnh dÖt may s¶n phÈm cho tiªu dïng trong n­íc chÊt l­îng cßn thÊp , mÉu m· ch­a phong phó , gi¸ c¶ l¹i cao so víi s¶n phÈm dÖt may nhËp khÈu . Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , ngµnh dÖt may ®· cã kÕ ho¹ch ®æi míi trang thiÕt bÞ , t¨ng s¶n l­îng , gi¶m gi¸ thµnh , ®a d¹ng ho¸ mÉu m· nh»m ®¸p øng ngµy cµng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña nh©n d©n trong n­íc . Thø hai , víi ®Æc tÝnh sö dông nhiÒu lao ®éng , ®Æc biÖt lµ ®èi víi ngµnh dÖt may ViÖt Nam thiÕu thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i v× thÕ cßn rÊt nhiªï c«ng ®o¹n s¶n xuÊt thñ c«ng , nªn ngµnh dÖt may cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng . HiÖn nay toµn ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®ang sö dông h¬n 500. 000 lao ®éng Con sè nµy lµ nhá khi so víi tæng sè 38 triÖu ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng cña ViÖt Nam nh­ng lµ mét con sè kh¸ lín ®èi víi mét ngµnh c«ng nghiÖp , cã ý nghÜa kh«ng chØ trªn ph­¬ng diÖn kinh tÕ mµ cßn gãp phÇn b×nh æn chÝnh trÞ – x· héi . Thø ba , kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc , hiÖn nay s¶n phÈm dÖt may cña ViÖt Nam ®· cã mÆt ë rÊt nhiÒu thÞ tr­êng n­íc ngoµi . C¸c sÝ nghiÖp dÖt may lín ë Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ®Òu ®ang cè g¾ng dµnh n¨ng lùc tèt nhÊt cho s¶n xuÊt hµng dÖt may . Ngµnh dÖt may ®· ph¸t huy vµ tËn dông hÕt tiÒm n¨ng s½n cã cña ®Êt n­íc , thóc ®Èy m¹nh mÏ qu¸ tr×nh ®ã . Trong thêi gian tíi , chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó khai th¸c hiÖu qu¶ nh÷ng ­u thÕ cña ngµnh dÖt may nh»m thóc ®Èy nhanh tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc . 2.2. C¬ cÊu thÞ tr­êng ngµnh dÖt may ViÖt Nam NhiÖm vô ®Çu tiªn cña ngµnh dÖt may lµ ®¸p øng cho nhu cÇu cña nh©n d©n trong n­íc “sau c¸i ¨n lµ c¸i mÆc ” . Nh­ng trªn thùc tÕ , ngµnh dÖt may ch­a hoµn thµnh nhiÖm vô nµy , hµng n¨m chóng ta vÉn ph¶i nhËp mét l­îng lín nguyªn liÖu lÉn hµng dÖt may thµnh phÈm . §iÒu nµy chøng tá r»ng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ h­íng ngo¹i ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· ®Ó l¹i mét kho¶ng trèng sau l­ng m×nh , ®ã lµ thÞ tr­êng may mÆc trong n­íc HiÖn nay c¸c sÝ nghiÖp dÖt may lín Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ®Òu ®ang cè g¾ng dµnh nh÷ng n¨ng lùc tèt nhÊt cho s¶n xuÊt hµng dÖt may xuÊt khÈu , phÇn nµo kh«ng xuÊt ®­îc th× ®Ó l¹i tiªu dïng trong n­íc . b»ng chøng lµ thØnh tho¶ng mät doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng dÖt may xuÊt khÈu nµo ®ã l¹I ®­a ra “cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm” cña m×nh nh÷ng l« hµng kÐm phÈm chÊt b¸n cho hµng tiªu dïng , ®ã lµ nh÷ng chiÕc quÇn ¸o réng qu¸ cì , kh¸c biÖt vÒ mµu s¾c vµ kiÓu mèt ®èi víi ng­êi ViÖt Nam . Ho¹t ®éng cña ngµnh dÖt may trªn thÞ tr­êng néi ®Þa cã thÓ ®­îc ph¶n ¸nh nh­ sau : ë thÞ tr­êng thµnh thÞ , thÞ tr­êng bÞ th¶ næi : C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh hµng may mÆc cña t­ nh©n gia ®êi rÊt nhanh víi nhiÒu quy m« vµ h×nh thøc kh¸c nhau ®· thay thÕ dÇn cho may mÆc quèc doanh , t×nh tr¹ng kinh doanh ®Êt trèn lËu thuÕ s¶n xuÊt bu«n b¸n hµng gi¶ , hµng “Sida” , hµng ngo¹i trµn vµo mét c¸ch trµn lan , khã kiÓm so¸t ®­îc . ë thÞ tr­êng n«ng th«n , miÒn nói l¹i kh¸c h¼n thÞ tr­êng bÞ bá trèng bëi cÇu Ýt , kh¶ n¨ng thanh to¸n kÐm do ®ã kh«ng ®ñ søc ®Ó thu hót t­ th­¬ng vµo . NÕu ta chØ lµm mét phÐp tÝnh ®¬n gi¶n còng cã thÓ thÊy ®­îc sù l·ng phÝ ®¸ng quan t©m cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam . N­íc ta hiÖn nay cã kho¶ng 78 triÖu d©n , chØ tÝnh khiªm tèn mçi ng­êi tiªu dïng b×nh qu©n 100. 000 ®ång / n¨m sÏ t¹o ®­îc mét thÞ tr­êng víi søc mua 7800 tû ®ång ( t­¬ng ®­¬ng víi kho¶ng 600 triÖu USD ) xÊp xØ kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña chóng ta vµo 14 quèc gia thµnh viªn EU n¨m 1998 . §èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam ®­îc xuÊt khÈu ra hai khu vùc thÞ tr­êng : cã h¹n ng¹ch vµ phi h¹n ng¹ch . ThÞ tr­êng cã h¹n ng¹ch do EU ¸p ®Æt . N¬i ®©y , lo¹i h×nh gia c«ng chiÕm vhñ yÕu 80% kim ng¹ch xuÊt khÈu hÇu nh­ æn ®Þnh . Sau khi HiÖp ®Þnh dÖt may thêi kú ®Çu ( 1993 – 1997 ) ®­îc ký kÕt kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang EU kh«ng ngõng t¨ng lªn . Thêi kú ®Çu cã 105 chñng lo¹i ( category – cat ) qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch , sau khi ®iÒu chØnh ( th¸ng 8/ 1995 ) cßn 54 cat vµ khi hiÖp ®Þnh thêi kú 1998 – 2000 ®­îc ký kÕt th× sè cat qu¶n lý h¹n ng¹ch chØ cßn 29 . TÝnh gia , cã 122 ®· ®­îc EU “gi¶i phãng ” sè l­îng Cat ®­îc gi¶i phãng nµy cã thÓ mang l¹I mét kim ng¹ch kh«ng nhá . Tr­íc nh÷ng khã kh¨n trong viÖc khai th¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu nh­ ®· nªu trªn , viÖc më réng vµ t¨ng c­êng h¬n l÷a hîp t¸c víi thÞ tr­êng EU lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan cña nganhf dÖt may ViÖt Nam . §ã còng chÝnh lµ lý do mµ toµn bé chØ ®i s©u t×m viÖc thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam ®i EU ®Ó rót ra th¸ch thøc vµ thuËn lîi . 2.3. C¬ cÊu cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam . Theo thèng kª cuèi n¨m 1995 , tæng sè c¬ së dÖt may lµ 109369. Trong ®ã : sè c¬ së dÖt lµ 74633, may lµ 34736 ®¬n vÞ . HiÖn nay c¸c c¬ së dÖt may ph©n bè hÇu nh­ kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc . Song , hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së ë c¸c tØnh kh¸c nhau lµ kh¸c nhau . Theo thèng kª chung , c¸c c¬ së miÒn trung ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ , s¶n phÈm kh«ng ®ñ ch
Luận văn liên quan