Tiểu luận Phân tích môi trường và các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Korea Life tại Việt Nam

Ngành kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ là một ngành kinh tế đã phát triển lâu đời trên thế giới và hoạt động của nó mang tính dịch vụ dựa trên quy luật số đông bù số ít để tồn tại và phát triển, hơn nữa để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác là phải nâng cao khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành Marketing vào kinh doanh. Do vậy việc ứng dụng các nguyên lý marketing trong hoạt động phân tích môi trường và đưa ra các chính sánh marketing trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại một thị trường nào đó là vô cùng cần thiết nhưng không hoàn toàn đơn giản. Nền kinh tế Việt Nam trong những năm vừa qua đã có những bước tăng trưởng nhất định và những thành tựu kinh tế này đã có tác động tích cực đến thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Sự ra đời của Nghị Định 100/NĐ_Chính phủ của Thủ Tướng Chính Phủ vào năm 1993 và đặc biệt là Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 4/2001 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực đã đánh dấu sự ra đời của một số công ty Bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Thị trường bảo hiểm nói chung và thị trường bảo hiểm nhân thọ nói riêng ngày càng sôi động và khởi sắc. Trước tình hình đó, mỗi công ty bảo hiểm nhân thọ tự nhận thức được tầm quan trọng của marketing trong hoạt động kinh doanh của mình thông qua những chiến lược, sách lược cạnh tranh có hiệu quả để tồn tại và phát triển lớn mạnh. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nên nhóm 7 đã quyết định thực hiện bài tiểu luận với đề tài: Phân tích môi trường và các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Korea life tại Việt Nam. Trong phạm vi đề tài của nhóm, nhóm 7 không thể trình bày hết mọi khía cạnh của các vấn đề về việc phân tích môi trường và các chính sách Marketing trong hoạt động kinh doanh Bảo Hiểm Nhân Thọ của Korea life tại Việt Nam hiện nay mà chỉ xin tập trung trình bày những nét cơ bản.

doc22 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 21/02/2013 | Lượt xem: 2452 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Phân tích môi trường và các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Korea Life tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Môc Lôc PhÇn 1 : Më §Çu 03 1. Lý do chän ®Ò tµi 03 2. Môc ®Ých nghiªn cøu 03 PhÇn 2 : Néi Dung 04 A. LÞch sö ph¸t triÓn 04 1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Korea life 04 2. TÇm nh×n vµ sø mÖnh 04 3. Giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm Korea life t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam 05 a, S¶n phÈm chÝnh cña Korea life Vietnam 05 b, S¶n phÈm bæ sung cña Korea life Vietnam 07 B. Ph©n tÝch m«i tr­êng 07 I. M«i tr­êng vi m« 07 1. C¸c yÕu tè vµ lùc l­îng bªn trong c«ng ty 07 2. Nh÷ng ng­êi cung øng 07 3. C¸c trung gian marketing 08 4. §èi thñ c¹nh tranh 08 5. Kh¸ch hµng 09 6. C«ng chóng trùc tiÕp 09 II. M«i tr­êng vÜ m« 10 1. M«i tr­êng nh©n khÈu häc 10 2. M«i tr­êng kinh tÕ 11 3. M«i tr­êng ph¸p luËt 12 4. M«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi 13 C. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng vµ lùa chän kh¸ch hµng môc tiªu 14 1. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng 14 2. Lùa chän kh¸ch hµng môc tiªu 15 D. ChÝnh s¸ch Marketing 17 I. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm 17 1. CÊu tróc s¶n phÈm 17 2. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm míi 17 3. Th­¬ng hiÖu 19 II. ChÝnh s¸ch ph©n phèi 19 III. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn 20 PhÇn 3. KÕt luËn 21 Tµi liÖu tham kh¶o 22 Phần 1: Mở đầu Lý do chọn đề tài: Ngành kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ là một ngành kinh tế đã phát triển lâu đời trên thế giới và hoạt động của nó mang tính dịch vụ dựa trên quy luật số đông bù số ít để tồn tại và phát triển, hơn nữa để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác là phải nâng cao khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành Marketing vào kinh doanh. Do vậy việc ứng dụng các nguyên lý marketing trong hoạt động phân tích môi trường và đưa ra các chính sánh marketing trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại một thị trường nào đó là vô cùng cần thiết nhưng không hoàn toàn đơn giản. Nền kinh tế Việt Nam trong những năm vừa qua đã có những bước tăng trưởng nhất định và những thành tựu kinh tế này đã có tác động tích cực đến thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Sự ra đời của Nghị Định 100/NĐ_Chính phủ của Thủ Tướng Chính Phủ vào năm 1993 và đặc biệt là Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 4/2001 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực đã đánh dấu sự ra đời của một số công ty Bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Thị trường bảo hiểm nói chung và thị trường bảo hiểm nhân thọ nói riêng ngày càng sôi động và khởi sắc. Trước tình hình đó, mỗi công ty bảo hiểm nhân thọ tự nhận thức được tầm quan trọng của marketing trong hoạt động kinh doanh của mình thông qua những chiến lược, sách lược cạnh tranh có hiệu quả để tồn tại và phát triển lớn mạnh. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nên nhóm 7 đã quyết định thực hiện bài tiểu luận với đề tài: Phân tích môi trường và các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Korea life tại Việt Nam. Trong phạm vi đề tài của nhóm, nhóm 7 không thể trình bày hết mọi khía cạnh của các vấn đề về việc phân tích môi trường và các chính sách Marketing trong hoạt động kinh doanh Bảo Hiểm Nhân Thọ của Korea life tại Việt Nam hiện nay mà chỉ xin tập trung trình bày những nét cơ bản. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu phân tích môi trường và các chính sách marketing nhằm nắm bắt các đặc điểm của thị trường, những ưu thế và hạn chế của nó để đề ra các chính sách marketing phù hợp cho công ty. Phần 2: Nội dung A. Lịch sử phát triển: 1. Giới thiệu về công ty Korea life: Korea life là thành viên then chốt của tập đoàn Hanwha, 1 trong 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đồng thòi là một trong 5 tập đoàn tài chính lớn nhất của Hàn Quốc, nằm trong danh sách 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Thành lập năm 1952, tập đoàn Hanwha có một danh mục đầu tư đa dạng với 40 công ty thành viên ở Hàn Quốc cùng 52 chi nhánh và công ty thành viên hoạt động tại 19 quốc gia khác bao gồm Canada, Nhật, Philipin, Kazakstan, Ả rập xê út, Singapore, Thái Lan, Vương Quốc Anh, Hoa kì và Việt Nam. Công ty hiện đang đầu tư về lĩnh vực: xây dựng, bất động sản, tài chính, dầu khí, giải trí... Công ty KOREA LIFE INSURANCE đã liên tục phát triển hoạt động, đồng thời góp phần củng cố và ổn định ngành bảo hiểm nhân thọ tại xứ sở kim chi.Vào tháng 12/2007, Korea life vinh dự là công ty BHNT đầu tiên của Hàn Quốc được xếp hạng tín dụng cao nhất là "AAA" bởi Korea Ratings và cơ quan kiểm định thông tin Dịch vụ tín dụng Hàn Quốc. Phương châm của công ty là: Tin Tưởng - Tôn Trọng - Sáng Tạo. Tập Đoàn tiến hành đầu tư vào Việt Nam ở lĩnh vực tài chính thông qua Công ty KOREA LIFE INSURANCE VIỆT NAM. Kể từ khi chính thức triển khai hoạt động kinh doanh vào tháng 4/2009 đến nay, Korea Life insurance Vietnam đã liên tục đạt được những thành tích xuất sắc so với kế hoạch đã đề ra. Thành công này là nhờ những nỗ lực của đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp với môi trường làm việc đề cao tinh thần đồng đội trong đó mỗi cá nhân cam kết đạt được mục tiêu chung. Công ty Korea Life đang tiếp tục mở rộng mạng lưới văn phòng trên toàn quốc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đang từng bước phấn đấu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất bằng cách góp phần mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt Nam thông qua các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất. 2. Tầm nhìn và sứ mệnh: Tầm nhìn Trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất bằng cách góp phần mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt Nam thông qua các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất. b) Sứ mệnh Với phương châm Tin tưởng, Tôn trọng và Sáng tạo, Korea Life sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính tốt nhất nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho khách hàng. Cam kết Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng thông qua việc cung cấp những giá trị và dịch vụ hàng đầu. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng với những sản phẩm tài chính chất lượng cao. Tạo môi trường làm việc hăng say với chế độ tưởng thưởng xứng đáng nhằm nuôi dưỡng niềm tự hào và tinh thần gắn bó của người lao động đối với công ty.  3. Giới thiệu sản phẩm của Korea life tại Việt Nam: Các sản phẩm của Korea life được thiết kế dành riêng cho những người quan tâm nhiều đến việc bảo vệ gia đình họ trước những mất mát tài chính phát sinh từ việc người trụ cột bị tử vong hay thương tật hơn là tập trung vào việc tiết kiệm cho các mục tiêu trung và dài hạn. a. Các sản phẩm chính của Korea life Việt Nam: - An Sinh Giáo Dục Toàn Diện: Bảo hiểm An Sinh Giáo Dục Toàn Diện sẽ giúp các bậc cha mẹ chuẩn bị tốt nhất điều kiện tài chính để đảm bảo cho tương lai học vấn và nghề nghiệp của con em. Độ tuổi tham gia BH: 18-59 tuổi đối với cha/mẹ và 0-12 tuổi đối với con em. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: sau khi con bạn tròn 22 tuổi. Thời hạn đóng phí: 6-18 năm. Thời hạn bảo hiểm: 10-22 năm. - An Sinh Tích Lũy Toàn Diện: Bảo hiểm An Sinh Tích Lũy Toàn Diện đảm bảo cho những chi tiêu cho những nhu cầu ngắn hạn, giúp cho việc thực hiện những mục tiêu lớn trong dài hạn và ngược lại, đồng thời tránh đi những rủi ro không mong đợi có thể làm phá sản mọi mục tiêu và kế hoạch của khách hàng. Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: 0-55 tuổi. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 65 tuổi. Thời hạn hợp đồng: 10-20 năm. - An Khang Linh Hoạt Trọn Đời: Với “An Khang Linh Hoạt Trọn Đời” của Korea Life Vietnam, khách hàng chính là người “tạo lối đi riêng” bằng cách: - Tự mình lập nên một kế hoạch tài chính phù hợp để thực hiện những mục tiêu trong tương lai, - Chủ động điều chỉnh kế hoạch khi nhu cầu hoặc khả năng tài chính thay đổi. Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: từ 0 đến 60 tuổi Phí bảo hiểm tối thiểu khi tham gia: 2 triệu đồng/năm. Thời hạn bảo hiểm: trọn đời (đến 99 tuổi) - An Sinh Tích Lũy Ngắn Hạn: An Sinh Tích Lũy Ngắn Hạn được thiết kế linh hoạt với 5 (năm) thời hạn hợp đồng, từ 6 đến 10 năm với mức phí cạnh tranh, thích hợp cho khách hàng thực hiện những mục tiêu ngắn hạn. Sau những khoảng thời gian cố gắng tích lũy, thành quả mà khách hàng đạt được chính là 100% Số tiền bảo hiểm. Đây sẽ là khoản tiền lớn giúp khách hàng thực hiện ngay ước mơ mà 6 – 10 năm trước mình đã ấp ủ. Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi Thời hạn hợp đồng: 6, 7, 8, 9 hoặc 10 năm Thời hạn đóng phí: Bằng Thời hạn hợp đồng hay đóng phí một lần Số tiền bảo hiểm: Từ 40 triệu đồng - An Khang Hưu trí Toàn Diện – một kế hoạch tài chính giúp thực hiện mục tiêu “độc lập tài chính, an nhàn tuổi hưu”, mang đến cho khách hàng sự an tâm tối đa với nhiều quyền lợi vượt trội giúp khách hàng đạt được mục tiêu của mình. Tuổi tham gia bảo hiểm: 30 – 55 tuổi Thời hạn đóng phí: 10 đến 35 năm (đến khi Người được BH tròn 55- 65 tuổi) Thời hạn nhận Quyền lợi hưu trí: 10 đến 25 năm (cho đến khi Người được bảo hiểm tròn 70/75/80 tuổi) b. Các sản phẩm bổ sung: Bảo Hiểm Hỗ Trợ Tài Chính Người Phụ Thuộc Bảo Hiểm Tử Kỳ Bảo Hiểm Miễn Đóng Phí Bảo Hiểm Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Tai Nạn. B. Phân tích môi trường: MÔI TRƯỜNG MARKETING VI MÔ: 1. Các yếu tố và lực lượng bên trong của công ty: Bao gồm ban lãnh đạo công ty và các bộ phận chức năng. Ban lãnh đạo công ty bao gồm những người có ảnh hưởng lớn đến hoạt động và các quyết định của marketing. Mục tiêu chiến lược lâu dài mà ban lãnh đạo Korea life đưa ra là Korea life trở thành một doanh nghiệp tiêu biểu của người Việt Nam và vì người Việt Nam. Các nhà làm marketing khi đưa ra các quyết định Marketing phải hướng vào thực hiện mục tiêu chiến lược mà lãnh đạo công ty đã đặt ra như chiến lược chiếm lĩnh thị trường, chiến lược thúc đẩy khách hàng Việt Nam quảng bá cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ… Bộ phận Marketing làm việc phải thống nhất với các bộ phận chức năng khác của công ty để thực hiện được các quyết định marketing và các quyết định của ban lãnh đạo, cùng tiến tới muc tiêu chung lâu dài của Korea life. 2. Những người cung ứng: Nhà cung ứng cho Korea life chủ yếu là các công ty cung cấp máy móc thiết bị văn phòng, thiết bị in ấn và những khách hàng. Korea life huy động vốn bằng việc thu phí bảo hiểm của khách hàng. Do đó, khách hàng là nguồn cung ứng vốn quan trọng của công ty. Người làm marketing phải luôn có đầy đủ các thông tin về các nhà cung ứng đặc biệt là khách hàng, phải nắm rõ sự thay đổi nhu cầu không ngừng của khách hàng cũng như thị hiếu của họ để kịp thời ứng phó với những thay đổi, từ đó tạo sự phát triển ổn định cho công ty. 3. Các trung gian marketing: Khách hàng thường biết rất ít thông tin về bảo hiểm, vì thế việc công ty sử dụng đại lý và tổ chức truyền thông để giới thiệu về mình về các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng sẽ giúp công ty cung cấp thông tin đầy đủ và rõ ràng, từ đó thu hút khách hàng tham gia bảo hiểm. Ta thấy rằng chỉ có đại lý hoặc môi giới bảo hiểm mới có khả năng giúp công ty giải thích, hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của họ, còn các tổ chức truyền thông sẽ quảng bá thương hiệu Korea life đến khắp mọi miền đất nước. Korea life đã xây dựng mối quan hệ với rất nhiều các tổ chức cung cấp dịch vụ marketing, luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ, với phương châm hai bên cùng có lợi, để cùng nhau hợp tác và phát triển bền vững. Các hãng dịch vụ marketing giúp công ty quảng bá và giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm tới khách hàng, người tiêu dùng: Báo điện tử, Báo Hà Nội mới, Công ty quảng cáo VASC…Đồng thời công ty đã và đang thực hiện kế hoạch tạo lập các chi nhánh ở nhiều tỉnh thành trong cả nước làm trung gian marketing và tư vấn của công ty. Hiện nay các trung tâm phục vụ khách hàng của Korea life đã có mặt tại các tỉnh thành: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đăk Lăk, Nha Trang, Bình Dương, Bắc Giang, Đồng Nai. 4. Đối thủ cạnh tranh: Theo ước tính sơ bộ năm 2009,tại thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Prudential dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới với 31% thị phần, Bảo Việt nhân thọ đứng thứ hai với 28% thị phần và Manulife đứng thứ ba với 10% thị phần. ACE life và AIA hiện đang theo sát nhau ở vị trí thứ tư và thứ năm với khoảng 9% thị phần dành cho mỗi công ty. Daiichi life và Bảo Minh là hai doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ chiếm khoảng thị phần nhỏ khi tham gia thi trường bảo hiểm nhân thọ, hiện nay đã sát nhập và tổng thị phần hiện nay là 7%. Ba công ty còn lại là Cathay life, Great Eastern và Korea life, mỗi doanh nghiệp chiếm 4% thị phần. Hiện nay thì Korea life đã vượt xa được Cathay life va Great Eastern và năm 2010, Korea life đưa ra một kế hoạch táo bạo dự kiến sẽ chiếm 10% thị phần bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong vòng 5 năm kẻ từ năm 2010. Tuy nhiên một thách thức được đặt ra cho Korea life và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác tại Việt Nam đó là Prudential - công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam – và công ty bảo hiểm nhân thọ AIA đã quyết định sát nhập và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ thống trị tại Việt Nam với tổng thị phần ước tính khoảng 40 – 45 %. Vì thế việc Korea life cạnh tranh thị phần với các doanh nghiệp bảo hiểm khác tại Viêt Nam ngày càng trở nên khó khăn và gặp nhiều thử thách. Vấn đề đặt ra cho Korea life là phải làm sao để tạo dựng được uy tín trong tâm lí khách hàng, tạo ra nhiều sản phẩm bảo hiểm thiết thực để phục vụ khách hàng, sản phẩm phải có sự khác biệt và ấn tượng thu hút sụ chú ý của khách hàng. Quan trọng nhất là đội ngũ nhân viên marketing phải làm việc sáng tạo, năng động và không ngừng cố gắng định vị và phát triển thương hiệu Korea life insurance Việt Nam tại thị trường Việt Nam. 5. Khách hàng: Đối tượng khách hàng của Korea life là tất cả những khách hàng quan tâm đến các rủi ro không may xảy ra với gia đình họ khi họ khi họ là những trụ cột chính trong gia đình. Mức thu nhập trung bình của đối tượng khách hàng là 36trđ/1năm. Hơn nữa, với tổng dân số lên tới hơn 80 triệu dân, Việt Nam mới có khoảng 5% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ. Từ đó ta có thể thấy được rằng thị trường Việt Nam là thị trường có tiềm năng lớn về sự gia tăng tốc độ phát triển bảo hiểm nhân thọ. Hiện nay, Korea life đã mở nhiều trung tâm phục vụ khách hàng tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang… với đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Mặc dù doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường Việt Nam nhưng với nhiều kinh nghiệm về bảo hiểm nhân thọ, Korea life đã thu hút được hơn 5000 khách hàng tham gia bảo hiểm. Và ở Hà Nội, trung tâm của Korea life đang đứng đầu với 50% doanh thu toàn công ty. 6. Công chúng trực tiếp: a. Hoạt động cộng đồng: Để tạo ra sự ảnh hưởng và sự tin tưởng ở trong quần chúng, để chứng minh sự quan tâm của doanh nghiệp đến xã hội, Korea life Việt Nam đã dành một phần lớn ngân sách hoạt động cho các chương trình từ thiện nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, người tàn tật… ở Việt Nam. b. Giới tài chính : Bất kì một doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực tài chính khi muốn tạo được uy tín, sự tin tưởng của khách hàng, để thu hút được khách hàng sử dụng sản phẩm của mình thì đều phải chứng minh được sức mạnh tài chính của công ty. Chúng ta có thể thấy năng lực tài chính vượt trội của Korea life thông qua điểm sau : Korea life là thành viên then chốt của tập đoàn Hanwha – một trong mười tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc và nằm trong danh sách 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Tập đoàn Hanwha thành lập vào năm 1952, đến nay đã có một danh mục đầu tư đa dạng với 40 công ty thành viên ở Hàn Quốc cùng 52 chi nhánh và công ty thành viên hoạt động tại 19 quốc gia khác nhau. Tháng 12/2007, Korea life vinh dự là tập đoàn bảo hiểm đầu tiên của Hàn Quốc được xếp hạng tín dụng cao nhất là “AAA”. Tính đến thời điểm hiện tại thì tổng vốn đầu tư Korea life đã đầu tư vào Việt Nam là hơn 60 triệu USD. c. Quần chúng đông đảo: Công ty phải xây dựng một đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, để khi có bất cứ một sự thắc mắc hay phản ánh nào của khách hàng thì nhân viên tư vấn phải kịp thời giải đáp, không để tồn tại sự hoang mang trong tâm lý khách hàng. Korea life đã cam kết: + Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng thông qua việc cung ứng những giá trị và dịch vụ hàng đầu. + Đáp ứng nhu cầu của khách hàng với những sản phẩm tài chính chất lượng cao. + Tạo môi trường làm việc hăng say với chế độ làm việc lương thưởng xứng đáng nhằm nuôi dưỡng nềm tự hào và gắn bó của người lao động với công ty. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ: 1. Môi trường nhân khẩu học: Quy mô và tốc độ tăng dân số càng cao thì nhu cầu về bảo hiểm càng tăng. Doanh nghiệp phải nghiên cứu và dự đoán được mật độ dân số và tốc độ tăng dân số để có những dự báo, dự đoán về mức doanh thu và cơ cấu các loại bảo hiểm cho phù hợp. Việt Nam có tỷ lệ dân số trẻ cao nhất thế giới, với hơn 50% nằm trong độ tuổi dưới 30 - đây là một yếu tố nhân khẩu học rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. Ta thấy mật độ dân số ở vùng thành thị dày hơn so với vùng nông thôn, vì thế số lượng người có nhu cầu về bảo hiểm sẽ cao hơn. Korea life đã xây dựng các chương trình và loại bảo hiểm phù hợp cho từng vùng đồng thời tăng cường sử dụng các phương tiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm ở cả nông thôn và thành thị, mở rộng thêm nhiều đại lý tư vấn để phục vụ tốt nhất và linh động nhất cho mỗi loại đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, cơ cấu dân số cũng có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu bảo hiểm nhân thọ của con người vì mỗi nhóm độ tuổi khác nhau hay giai đoạn đường đời khác nhau thì nhu cầu bảo hiểm nhân thọ sẽ khác nhau. Ta thấy rằng với những người làm cha mẹ, họ thường mong muốn có một khoản chi trả đảm bảo cho tương lai về cuộc sống, học tập và công việc của con khi con cái họ đến tuổi trưởng thành; với những người đang trong giai đoạn xây dựng đời sống, họ thường có những kế hoạch, mục tiêu tài chính ngắn hạn từ 6-10 năm: mua xe, mua nhà, lập gia đình…; với những người trong độ tuổi trung tuổi, họ thường mong muốn có một chế độ hưu trí tốt để sau này họ vẫn có thể tự chi trả cho cuộc sống của mình sau khi họ về hưu. Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ và thường kết hôn ở tuổi thanh niên, vì vậy Korea life đã tập trung vào các đối tượng khách hàng này nhằm đáp ứng nhu cầu của họ và đảm bảo cho họ về các dự định, kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn cho tương lai của họ và con cái họ bằn các sản phẩm An sinh giáo dục toàn diện và An sinh tích lũy ngắn hạn. Bên cạnh đó, Korea life cũng quan tâm đến đối tượng là người trung tuổi với sản phẩm An khang hưu trí toàn diện, đảm bảo cho những người trung tuổi sau khi về hưu sẽ có một chế độ hưu trí như họ mong muốn. Chúng ta thấy rằng với trình độ học vấn khác nhau thì nhận thức và hiểu biết của con người về bảo hiểm cũng sẽ khác nhau. Ở thành thị, con người có trình độ học vấn cao, cùng với chiến lược marketing của Korea life bắt đầu tại những thành phố lớn, vì thế hiểu biết của con người về bảo hiểm nơi đây khá tốt và đầy đủ. Họ nhận thức được đầy đủ về giá trị tương lai mà bảo hiểm mang lại cho họ, giá trị này so với số tiền hiện tại họ phải bỏ ra là rất hấp dẫn, vì vậy họ sẽ sẵn sàng tham gia, hơn nữa là họ sẽ tham gia nhiều loại hình bảo hiểm nhân thọ khác nhau cho bản thân họ, cho con cái, bố mẹ, người thân của họ vì họ quan tâm đến lợi ích sau này mà họ có thể có được khi hiện tại họ tham gia bảo hiểm nhân thọ. Ở nông thôn và nơi vùng sâu vùng xa, tuy bảo hiểm nhân thọ đã đến được với các gia đình ở đây nhưng nó vẫn còn là một cái gì đó mới mẻ và xa lạ. Do sự hiểu biết của họ về bảo hiểm vẫn còn thấp và ít, vì thế Korea life đã tăng cường tư vấn, tuyên truyền để họ hiểu biết hơn về các loại hình bảo hiểm của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cho khách hàng ở những vùng này các chế độ đóng phí của các loại hình bảo hiểm linh động hơn để họ không phải lo lắng về vấn đề phí bảo hiểm… Kết quả mà Korea thu được chính là đã có nhiều người dân nông thôn hiểu biết về các loại hình bảo hiểm nhân thọ, họ nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ và đã th
Luận văn liên quan