Đề tài Hỗ trợ bảo mật hệ thống thông tin cho các mạng tin học Việt Nam

Cuối năm 1999, web site của ĐHQG-HCM bịcracker từnước ngòai thay đổi bằng một nội dung phản động ! Đây là hồi chuông cảnh báo đầu tiên vềkhảnăng bịtấn công từ ngòai vào mạng ĐHQG-HCM và giúp chúng ta cảnh tỉnh vềtrình độcòn rất non yếu của nhóm quản trịmạng ĐHQG-HCM vềvấn đểbảo mật hệthống. Sớm nắm được mối hiểm nguy khi kết nối vào Internet và nhận thấy sựcần thiết phải nâng cao trình độcủa cán bộquản trịmạng, Lãnh đạo ĐHQG-HCM đã phê duyệt đềtài nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQG về“An tòan và bảo mật hệthống thông tin”. Nội dung chính của đềtài là tìm hiểu các phương thức xâm nhập hệthống của các hacker/cracker nhằm nâng cao trình độquản trịmạng và tăng cường khảnăng bảo mật cho các máy chủ. Đề tài đã được triển khai trong hơn một năm và được nghiệm thu cuối năm 2001 với kết quả tốt. Nội dung chính của đề tài là tìm hiểu các phương thức xâm nhập một hệ thống tin họcvà đề ra một số phương pháp phòng chống như qui trình xây dựng máy chủ an toàn, một số phương pháp phát hiện backdoor Đề tài của ĐHQG chính là bước chuẩn bị kỹ thuậtcho phép triển khai đề tài đang được đề cập. Với những kiến thức, kỹ năng về tìm hiểu các sơ hở của hệ thống tích lũy từ đề tài của ĐHQG-HCM, chúng ta có thể tìm ra các sơ hở của các mạng tin học thông qua Internet, cảnh báo các nhà quản trị mạng thông qua các thông tin “nặng ký” như thông báo sơ hở với những bằng chứng như password của admin, thông tin tài khoản cá nhân, khả năng thay đổi nội dung Website Tự biết mạng tin học của mình sơ hở và tự sửa chữa là mộtđiều rất khó khăn. Với hơn một năm nghiên cứu vấn đề bảo mật hệ thống của một số mạng tin học của Việt nam, kể cả các mạng ISP chuyên nghiệp như VDC, FPT, SaigonNet, Netnam chúng tôi nhận thấy hệ thống mạng của chúng ta cònnhiều sơ hở. Tuy nhiên biết được hệ thống mạng của mình bị tấn công hoặc đã bị xâm nhập là một vấn đề khó khăn, thậm trí nhiều khi rất khó khăn. Có hai nguyên nhân chính gây nên khó khăn trên. Trước tiên là vấn đề kỹ thuật, các xâm nhập rất đa dạng, phong phú và thayđổi nhanh do tiến bộ không ngừng của kỹ thuật. Sau đó là trình độ kỹ thuật, ý thức về nguy cơ của cán bộ quản trị hệ thống đa phần còn thấp. Cũng phải nhận thấy rằng bảo đảm một hệ thống phức tạp, nhiều dữ liệu quan trọng là một công tác mệt nhọc và khó khăn. Người quản trị phải đọc nhiều thông tin thông qua các tập tin log, kiểm tra tính toàn vẹn các tiện ích quan trọng, theo dõi thông tin trên Internet, tham gia các forum về security và xử lý các thông tin, thường xuyên nâng cấp các phần mềm vá lỗ thủng bảo mật, lưu trữ (backup) một cách hệ thống Công cụ hỗ trợ thực sự là cần thiết đối với công tác này.

pdf163 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1941 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hỗ trợ bảo mật hệ thống thông tin cho các mạng tin học Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài khoa học Hỗ trợ bảo mật các hệ thống tin học Việt nam 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tháng 12 năm 2003 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỖ TRỢ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN CHO CÁC MẠNG TIN HỌC VIỆT NAM Báo cáo tổng quan Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Ngọc Minh Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Cơ quan chủ trì: Trung tâm Phát triển Công nghệ thông tin – ĐHQG-HCM Đề tài khoa học Hỗ trợ bảo mật các hệ thống tin học Việt nam 2 BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU “HỖ TRỢ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN CHO CÁC MẠNG TIN HỌC VIỆT NAM” Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/12/2003 Thực hiện đề tài KS Phạm Hòang Bảo SaigonCTT CN Ngô Thư Chí Sao Bắc Đẩu KS Nguyễn Như Hảo ĐHQG-HCM CN Trương Thế Khôi SaigonCTT TS Trịnh Ngọc Minh ĐHQG-HCM CN Võ Hồng Minh Saigonctt CN Thái Nguyễn Hòang Nhã Cisco Việt nam CN Lê Minh Quốc SaigonCTT CN Nguyễn Hòang Sang SaigonCTT CN Nguyễn Kim Trang SaigonCTT SV Nguyễn Anh Tú SaigonCTT CN Đỗ Mạnh Tiến SaigonCTT Đề tài khoa học Hỗ trợ bảo mật các hệ thống tin học Việt nam 3 1 Hòan cảnh hình thành đề tài Cuối năm 1999, web site của ĐHQG-HCM bị cracker từ nước ngòai thay đổi bằng một nội dung phản động ! Đây là hồi chuông cảnh báo đầu tiên về khả năng bị tấn công từ ngòai vào mạng ĐHQG-HCM và giúp chúng ta cảnh tỉnh về trình độ còn rất non yếu của nhóm quản trị mạng ĐHQG-HCM về vấn để bảo mật hệ thống. Sớm nắm được mối hiểm nguy khi kết nối vào Internet và nhận thấy sự cần thiết phải nâng cao trình độ của cán bộ quản trị mạng, Lãnh đạo ĐHQG-HCM đã phê duyệt đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQG về “An tòan và bảo mật hệ thống thông tin”. Nội dung chính của đề tài là tìm hiểu các phương thức xâm nhập hệ thống của các hacker/cracker nhằm nâng cao trình độ quản trị mạng và tăng cường khả năng bảo mật cho các máy chủ. Ñeà taøi ñaõ ñöôïc trieån khai trong hôn moät naêm vaø ñöôïc nghieäm thu cuoái naêm 2001 vôùi keát quaû toát. Noäi dung chính cuûa ñeà taøi laø tìm hieåu caùc phöông thöùc xaâm nhaäp moät heä thoáng tin hoïc vaø ñeà ra moät soá phöông phaùp phoøng choáng nhö qui trình xaây döïng maùy chuû an toaøn, moät soá phöông phaùp phaùt hieän backdoor … Ñeà taøi cuûa ÑHQG chính laø böôùc chuaån bò kyõ thuaät cho pheùp trieån khai ñeà taøi ñang ñöôïc ñeà caäp. Vôùi nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng veà tìm hieåu caùc sô hôû cuûa heä thoáng tích luõy töø ñeà taøi cuûa ÑHQG-HCM, chuùng ta coù theå tìm ra caùc sô hôû cuûa caùc maïng tin hoïc thoâng qua Internet, caûnh baùo caùc nhaø quaûn trò maïng thoâng qua caùc thoâng tin “naëng kyù” nhö thoâng baùo sô hôû vôùi nhöõng baèng chöùng nhö password cuûa admin, thoâng tin taøi khoaûn caù nhaân, khaû naêng thay ñoåi noäi dung Website … Töï bieát maïng tin hoïc cuûa mình sô hôû vaø töï söûa chöõa laø moät ñieàu raát khoù khaên. Vôùi hôn moät naêm nghieân cöùu vaán ñeà baûo maät heä thoáng cuûa moät soá maïng tin hoïc cuûa Vieät nam, keå caû caùc maïng ISP chuyeân nghieäp nhö VDC, FPT, SaigonNet, Netnam … chuùng toâi nhaän thaáy heä thoáng maïng cuûa chuùng ta coøn nhieàu sô hôû. Tuy nhieân bieát ñöôïc heä thoáng maïng cuûa mình bò taán coâng hoaëc ñaõ bò xaâm nhaäp laø moät vaán ñeà khoù khaên, thaäm trí nhieàu khi raát khoù khaên. Coù hai nguyeân nhaân chính gaây neân khoù khaên treân. Tröôùc tieân laø vaán ñeà kyõ thuaät, caùc xaâm nhaäp raát ña daïng, phong phuù vaø thay ñoåi nhanh do tieán boä khoâng ngöøng cuûa kyõ thuaät. Sau ñoù laø trình ñoä kyõ thuaät, yù thöùc veà nguy cô cuûa caùn boä quaûn trò heä thoáng ña phaàn coøn thaáp. Cuõng phaûi nhaän thaáy raèng baûo ñaûm moät heä thoáng phöùc taïp, nhieàu döõ lieäu quan troïng laø moät coâng taùc meät nhoïc vaø khoù khaên. Ngöôøi quaûn trò phaûi ñoïc nhieàu thoâng tin thoâng qua caùc taäp tin log, kieåm tra tính toaøn veïn caùc tieän ích quan troïng, theo doõi thoâng tin treân Internet, tham gia caùc forum veà security vaø xöû lyù caùc thoâng tin, thöôøng xuyeân naâng caáp caùc phaàn meàm vaù loã thuûng baûo maät, löu tröõ (backup) moät caùch heä thoáng… Coâng cuï hoã trôï thöïc söï laø caàn thieát ñoái vôùi coâng taùc naøy. Caàn thieát coù söï hoã trôï hoaøn toaøn mieãn phí vaø hieäu quaû cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc maïng tin hoïc coâng cuõng nhö tö nhaân. Hieän taïi chuùng ta cuõng ñaõ coù moät soá trung taâm hoaït ñoäng trong lónh vöïc naøy nhö VISC, trung taâm baûo maät heä thoáng Ñaïi hoïc Baùch khoa Haø noäi... Tuy nhieân thöïc teá cho thaáy ít ñôn vò naøo töï boû ra chi phí ñeå “nhôø” ñôn vò ngoaøi Đề tài khoa học Hỗ trợ bảo mật các hệ thống tin học Việt nam 4 xem laïi heä thoáng maïng cuûa mình khi chöùa thaáy hoaëc khoâng bieát maïng cuûa mình bò taán coâng. Vì vaäy söï hoã trôï mieãn phí ñeå caûnh baùo caùc maïng tin hoïc vaø trôï giuùp quyeát ñònh ñaàu tö saâu hôn laø thöïc söï caàn thieát. Ñaàu tö giuùp caùc ñôn vò tìm ra ñieåm yeáu cuûa mình laø hoã trôï thieát thöïc cho phaùt trieån ngaønh CNTT cuûa nöôùc ta. Nhöõng nhaø quaûn trò maïng caàn coù coâng cuï hoã trôï hieäu quaû cho pheùp phaùt hieän caùc xaâm nhaäp hoaëc yù ñònh xaâm nhaäp töø ngoaøi. Nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân, phaùt hieän xaâm nhaäp laø moät baøi toaùn khoù vaø chuùng ta caàn coù nhöõng coâng cuï maïnh nhö heä thoáng phaùt hieän xaâm nhaäp Intrusion Detection System (IDS). Thöïc ra ñaây laø hoï goàm nhieàu caùc coâng cuï phaàn cöùng vaø phaàn meàm khaùc nhau. Nhoùm nghieân cöùu ñaõ tìm hieåu taøi lieäu, trieån khai thöû nghieäm, so saùnh tính naêng caùc heä thoáng khaùc nhau vaø ñöa ra caùc khuyeán caùo laø caàn thieát. 2 Mục tiêu của đề tài Với các phân tích như ở trên, mục tiêu chính của đề tài nhằm vào các vấn đề sau: a/ Tìm ra caùc sô sôû cuûa caùc maïng vôùi keát noái tröïc tieáp Internet cuûa Vieät nam b/ Thoâng baùo cho caùc maïng tin hoïc coù sô hôû loãi cuøng vôùi caùc minh chöùng. Cung caáp caùc phöông thöùc söûa chöõa nhö download giuùp caùc phaàn meàm vaù loãi, hoaëc chæ daãn caùc caáu hình söûa chöõa. Kieåm tra loãi sau khi ñaõ söûa chöõa. c/ Xaây döïng website vôùi möùc ñoä baûo maät cao. Coâng boá moâ hình Website vaø phöông thöùc xaây döïng cho pheùp caùc ñôn vò ñöôïc trieån khai mieãn phí d/ Nghieân cöùu so saùnh caùc coâng ngheä IDS cöùng vaø meàm. Ñöa ra caùc khuyeán caùo. 3 Các nội dung chính của đề tài a/ Khaûo saùt hieän traïng. Phaàn khaûo saùt hieän traïng seõ goàm 2 phaàn. Phaàn 1: Thu thaäp thoâng tin veà taát caû caùc maïng tin hoïc cuûa Vieät nam. Maïng tin hoïc Vieät nam laø nhöõng maïng tin hoïc maø ñieåm keát noái cuûa noù naèm sau caùc coång gateway cuûa Vieät nam. Noùi moät caùch kyõ thuaät, ñoù laø nhöõng maïng söû duïng heä thoáng ñòa chæ IP cuûa Internic caáp phaùt cho Vieät nam. Do ñoù, nhöõng maïng tin hoïc coù teân mieàn khoâng keát thuùc baèng .vn nhöõng ñöôïc truy caäp thoâng qua caùc IP cuûa Vieätnam seõ laø caùc ñoái töôïng nghieân cöùu. Caùc thoâng tin thu thaäp seõ bao goàm danh saùch caùc dòch vuï maø maïng ñoù cung caáp ra ngoaøi, caùc ñaëc ñieåm chuyeân bieät cuûa caùc dòch vuï, heä thoáng maùy chuû vaø caùc phaàn meàm töông öùng, caùc thieát bò maïng, ñaëc bieät laø caùc thieát bò lieân qua tôùi baûo maät. Caùc thoâng tin naøy seõ ñöôïc thu thaäp töø nhieàu nguoàn khaùc nhau nhö duøng coâng cuï khaûo saùt maïng, tra thoâng tin DNS, tra thoâng tin treân trang Web … Phaàn 2: Thu thaäp thoâng tin veà caùc sô hôû cuûa maïng cuøng caùc kyõ thuaät xaâm nhaäp môùi. Nhoùm nghieân cöùu caàn ñöôïc caäp nhaät caùc kieán thöùc veà caùc phieân baûn heä ñieàu haønh môùi Đề tài khoa học Hỗ trợ bảo mật các hệ thống tin học Việt nam 5 nhö Solaris 9, RedHat Linux 8, Windows Xp … cuøng vôùi caùc thoâng tin lieân quan tôùi caùc sô hôû môùi ñöôïc phaùt hieän. Caùc kyõ thuaät xaâm nhaäp quan troïng caàn ñöôïc trieån khai thöû nghieäm taïi caùc maïng tin hoïc maø nhoùm nghieân cöùu ñang laøm vieäc ñeå coù theå naém vöõng caùc kyõ thuaät naøy. Caùc phieân baûn môùi cuûa heä ñieàu haønh, cuûa trình dòch vuï … caàn ñöôïc caøi ñaët cho coâng taùc thöû nghieäm. Ngoaøi ra, nhoùm nghieân cöùu caàn phaân coâng nhau ñaêng kyù vaøo caùc forum chuyeân ngaønh, xöû lyù thoâng tin treân ñoù vaø tìm ra nhöõng thoâng tin môùi nhaát. b/ Xaây döïng Web site. Xaây döïng moät Website chuyeân bieät ñeå phuïc vuï ñeà taøi. Caùc kieán thöùc, coâng ngheä môùi nhaát veà baûo maät moät website seõ ñöôïc trieån khai. Heä thoáng coång thoâng tin iPortal, phöông thöïc xaùc thöïc LDAP, Radius, phöông thöùc keát noái an toaøn giöõa maùy chuû döõ lieäu vaø maùy chuû Web, caùc tieän ích phaùt hieän xaâm nhaäp … seõ ñöôïc trieån khai ñeå coù ñöôïc moät Web site an toaøn nhaát. Website naøy seõ laø ñoái töôïng ñaàu tieân vaø quan troïng nhaát cuûa nhoùm nghieân cöùu taán coâng thöû nghieäm. Ngoaøi ra, nhoùm nghieân cöùu seõ môøi roäng raõi nhöõng ngöôøi quan taâm tôùi baûo veä heä thoáng tin hoïc taán coâng thöû nghieäm Website naøy. c/ Nghieân cöùu vaø trieån khai thöû nghieäm IDS Hai coâng ngheä ñaõ ñöôïc nhoùm ñeà taøi nghieân cöùu laø thieát bò IDS cuûa haõng Cisco vaø phaàn meàm snort treân heä ñieàu haønh Linux hoaëc Sun Solaris. Caùc thieát bò/phaàn meàm naøy ñaõ ñöôïc trieån khai trong cuøng moät heä thoáng maïng vôùi Website bugsearch cuûa ñeà taøi nhaèm xem xeùt khaû naêng phaùt hieän xaâm nhaäp thöïc teá cuõng nhö xaâm nhaäp thöû nghieäm cuûa baûn thaân nhoùm ñeà taøi. Trong quaù trình trieån khai treân thöïc teá, nhoùm döï aùn ñaõ xem xeùt theâm Internet Security System – ISS. Ñaây laø moät saûn phaåm IDS raát maïnh, ñaày ñuû cuûa haõng Nokia, ñaõ ñöôïc böu ñieän Haø noäi vaø böu ñieän Tp HCM trieån khai cho 2 Trung taâm cung caáp dòch vuï Internet môùi cuûa mình. d/ Doø tìm sô hôû maïng Sau khi thöïc hieän thu thaäp thoâng tin thoâng qua khaûo saùt hieän traïng, nhoùm nghieân cöùu ñaõ trieån khai coâng taùc doø tìm caùc sô hôû. Coâng taùc tìm sô hôû phaûi thoûa maõn caùc tieâu chí sau: • Khoâng ñöôïc gaây baát cöù moät söï roái loaïn naøo, duø nhoû, trong hoaät ñoäng bình thöôøng cuûa maïng. • Khoâng ñöôïc laáy, söû duïng baát kyø baát kyø döõ lieäu naøo cuûa maïng nghieân cöùu • Caùc baèng chöùng veà sô hôû coù tính thuyeát phuïc cao, ñaëc bieät coù tính nghieâm troïng cuûa haäu quaû neáu bò xaâm nhaäp cho pheùp phuï traùch kyõ thuaät cuûa caùc heä thoáng maïng coù theå thuyeát phuïc laõnh ñaïo veà caùc ñaàu tö nhaèm taêng cöôøng an ninh cuûa maïng tin hoïc cuûa mình. • Trong tröôøng hôïp maïng ñaõ coù sô hôû, tìm kieám caùc backdoor coù theå coù do caùc cracker ñaõ laøm tröôùc ñoù. Ñaây laø moät noäi dung coù taàm quan troïng ñaëc bieät vì neáu maïng ñaõ coù sô hôû thì vôùi xaùc suaát cao laø maïng ñaõ bò xaâm nhaäp vaø bò caøi Đề tài khoa học Hỗ trợ bảo mật các hệ thống tin học Việt nam 6 backdoor. Caùc backdoor ñoù coù theå ñöôïc che daáu tính vi vaø thöïc söï nguy hieåm neáu khoâng phaùt hieän ñöôïc chuùng. Vôùi nhieàu heä thoáng, moät khi moät maùy coù backdoor thì taát caû caùc thieát bò, phaàn meàm baûo maät ñaét tieàn khaùc cuûa heä thoáng seõ bò voâ hieäu hoùa. e/ Nghieân cöùu caùc phöông phaùp baûo veä vaø ñaùnh giaù hieäu quaû. Sau khi phaùt hieän caùc sô hôû, ñaùnh giaù möùc ñoä nguy hieåm cuûa töøng sô hôû, nhoùm nghieân cöùu seõ xem xeùt caùc phöông thöùc baûo veä. Caùc giaûi phaùp baûo veä khaùc phuïc sô hôû seõ ñöôïc thoâng baùo chi tieát tôùi caùc maïng tin hoïc coù vaán ñeà. Trong khaû naêng cho pheùp, nhoùm nghieân cöùu seõ taûi veà vaø chuyeån giao caùc phaàn meàm caàn thieát cho ñoái töôïng nghieân cöùu cuøng vôùi caùc khuyeán caùo. f/ Ñaøo taïo vaø chuyeån giao coâng ngheä. Nhoùm nghieân cöùu seõ toå chöùc moät moät hoäi thaûo roäng raõi cho khoaûng 50 laõnh ñaïo vaø chuyeân vieân IT vaø moät lôùp taäp huaán cho 20 quaûn trò vieân maïng tin hoïc, ñaëc bieät laø cho caùc coâng ty ñaõ phoái hôïp chaët cheõ vôùi nhoùm nghieân cöùu, nhaèm naâng cao trình ñoä baûo veä heä thoáng cuûa caùc caùn boä quaûn trò maïng. Chi phí cuûa caùc hoaït ñoäng naøy ñaõ ñöôïc döï truø trong kinh phí cuûa ñeà taøi. 4 Các kết quả nghiên cứu đạt được 4.1 Khảo sát hệ thống địa chỉ IP cùng tên miền của các máy tính nối mạng Internet của Việt nam 4.1.1 Phương pháp khảo sát Lấy danh sách các tên miền của Việt nam. Hiện nay, các máy chủ tên miền của Việt nam không cho phép thực hiện chức năng list cho phép xem các record của tên miền. Vì vậy, nhóm triển khai phải sử dụng các nguồn thông tin thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và được một danh sách như trong bảng sau. Phương pháp tiếp theo để thu thập các địa chỉ IP của Việt nam là thông qua các thông tin của Internic về các AS đã phân bổ cho Việt nam. Sử dụng thông tin này, chúng ta có được thông tin chính xác về các địa chỉ IP của Việt nam, nhưng sử dụng các địa chỉ này gặp khó khăn lớn là có rất nhiều địa chỉ chưa sử dụng và việc quét hết danh sách này tốn rất nhiều thời gian và đường truyền. Thêm nữa đa phần các địa chỉ IP của chúng ta không có phân giải ngược IP về tên miền nên nhiều khi nhóm dự án phát hiện sơ hở của máy chủ nhưng không xác định được máy chủ thuộc đơn vị/công ty nào. Nhóm dự án xây dựng một chương trình ngắn để phân giải ngược tự động các địa chỉ IP của Việt nam. Đề tài khoa học Hỗ trợ bảo mật các hệ thống tin học Việt nam 7 4.1.2 Kết quả thực hiện được • Xác định rõ các địa chỉ IP của các mạng tin học Việt nam • Tổ chức “quét” (scan) số lượng lớn các địa chỉ IP của Việt nam nhằm tìm ra các sơ hở dựa trên các lỗi đã được công bố trên Internet. Đặc biệt, chúng tôi có quan tâm đặc biệt tới các địa chỉ của các mạng quan trọng như Webcity, VDC, SaigonNet, Netnam … Các kết quả trên được trình bày cụ thể trong các phần sau. 4.2 Tìm hiểu các dịch vụ triển khai trên các máy chủ của các mạng tin học Việt nam, Cơ sở dữ liệu các địa chỉ IP cùng với các thông tin về dịch vụ đang mở trên từng IP là rất quan trọng, cho phép chúng ta nhanh chóng xác định khả năng bị xâm nhập đối với một máy tính. Giả sử ta có được thông tin từ Internet về một kiểu sơ hở, ta có thể tìm trong cơ sở dữ liệu này địa chỉ IP có sơ hở tương ứng và nhanh chóng tiến hành xâm nhập thử nghiệm xem có thể hiện thực hóa xâm nhập được hay không. Theo thông tin từ APNIC, tổ chức quản lý Internet tại châu Á, Việt nam chúng ta có 3 vùng AS (Autonomous System) ( và khỏang 83456 IP Việc “quét” tòan bộ tất cả các IP trên là một công việc lớn và làm ảnh hưởng nhiều tới mạng của máy đi quét cũng như máy bị quét. Nhóm nghiên cứu đã phải tực hiện chủ yếu các thao tác này vào nghỉ cuối tuần và ban đêm. Chiến lược “quét” của chúng tôi là dò tìm tất cả các port trên một số mạng quan trọng, các IP quen biết và dò tìm một số cổng dịch vụ phổ biến cho các IP khác. Cụ thể là công tác dò tìm các port cơ bản được thực hiện cho „ 203.113.128.0 (8192) „ 203.160.0.0 (512) „ 203.161.0.0 (1024) „ 203.162.0.0 (4096) apnic VN asn 18403 1 20030103 allocated apnic VN asn 7552 1 20021008 allocated apnic VN asn 7643 1 19971014 allocated apnic VN ipv4 203.113.128.0 8192 20020904 allocated apnic VN ipv4 203.160.0.0 512 19940923 assigned apnic VN ipv4 203.161.0.0 1024 19950308 allocated apnic VN ipv4 203.162.0.0 2048 19950809 allocated apnic VN ipv4 203.162.128.0 4096 20010718 allocated apnic VN ipv4 203.162.144.0 4096 20021105 allocated apnic VN ipv4 203.162.16.0 4096 19981123 allocated apnic VN ipv4 203.162.160.0 8192 20021105 allocated apnic VN ipv4 203.162.32.0 8192 19981123 allocated apnic VN ipv4 203.162.64.0 16384 20010718 allocated apnic VN ipv4 203.162.8.0 2048 19981102 allocated apnic VN ipv4 203.210.128.0 16384 20021105 allocated apnic VN ipv4 210.245.0.0 8192 20020806 allocated Đề tài khoa học Hỗ trợ bảo mật các hệ thống tin học Việt nam 8 „ 203.162.16.0 (12288) „ 203.162.64.0 (32768) „ 203.210.128.0 (16384) „ 210.245.0.0 (8192) Tỷ lệ IP đã scan được khỏang 80 % của tòan bộ vùng IP trên. Dò tìm rộng các port từ 1 đến 65535 cho các vùng IP „ 203.162.0.0(4096) „ 203.162.17.0/24 „ 203.162.53.0/24 „ 203.162.57.0/24 „ 203.162.97.0/24 „ 203.113.131.0/24 Tỉ lệ IP đã scan của vùng này 11.35% Cùng với dò tìm các sơ hở một cách đại trà trên mạng, nhòm nghiên cứu cũng đã thực hiện việc phân giải tên của các IP để biết chủ sở hữu của các IP. Với một phần mềm nhỏ, nhóm nghiên cứu đã thử cho tất cả các địa chỉ IP nhưng chi phân giải được 783 địa chỉ, chiếm 0,94 %. Nguyên nhân của kết quả này là rất nhiều địa chỉ IP chưa sử dụng, địa chỉ IP dùng cho kết nối động qua dial-up, ADSL; IP dùng cho kết nối routers; và rất nhiều tên miền không có phân giải ngược IP-> tên trong Cơ sở dữ liệu DNS. Phụ lục B sao trính một phần các địa chỉ IP có tên miền tương ứng. Các tiện ích được sử dụng để tiến hành thăm dò các dịch vụ đang họat động trên một máy chủ là • Trên Windows: SuperScan (thích hợp khi cần scan nhanh) • Trên Unix: nmap, nessus Kết quả thăm dò các mạng khá dài (trên 2000 trang), do đó nhóm đề tài chỉ xin trích đoạn một số kết quả làm ví dụ: 203.113.142.14 Service Severity Description telnet (23/tcp) Info Port is open general/udp Low For your information, here is the traceroute to 203.113.142.14 : 192.168.20.2 192.168.20.2 192.168.20.2 203.113.142.14 telnet (23/tcp) Low An unknown service is running on this port. It is usually reserved for Telnet telnet (23/tcp) Low Remote telnet banner : User Access Verification Đề tài khoa học Hỗ trợ bảo mật các hệ thống tin học Việt nam 9 Password: general/tcp Low The remote host uses non-random IP IDs, that is, it is possible to predict the next value of the ip_id field of the ip packets sent by this host. An attacker may use this feature to determine if the remote host sent a packet in reply to another request. This may be used for portscanning and other things. Solution : Contact your vendor for a patch Risk factor : Low general/tcp Low The remote host does not discard TCP SYN packets which have the FIN flag set. Depending on the kind of firewall you are using, an attacker may use this flaw to bypass its rules. See also : Solution : Contact your vendor for a patch Risk factor : Medium BID : 7487 general/tcp Low Remote OS guess : Cisco 801/1720 running 12.2.8 CVE : CAN-1999-0454 telnet (23/tcp) Low The Telnet service is running. This service is dangerous in the sense that it is not ciphered - that is, everyone can sniff the data that passes between the telnet client and the telnet server. This includes logins and passwords. You should disable this service and use OpenSSH instead. (www.openssh.com) Solution : Comment out the 'telnet' line in /etc/inetd.conf. Risk factor : Low Page 7 Network Vulnerability Assessment Report 05.08.2003 CVE : CAN-1999-0619 203.113.142.2 Service Severity Description telnet (23/tcp) Info Port is open telnet (23/tcp) Low The Telnet service is running. This service is dangerous in the sense that it is not ciphered - that is, everyone can sniff the data that passes between the telnet client and the telnet server. This includes logins and passwords. You should disable this service and use OpenSSH instead. (www.openssh.com) Solution : Comment out the 'telnet' line in /etc/inetd.conf. Risk factor : Low CVE : CAN-1999-0619 general/tcp Low The remote host does not discard TCP SYN packets which Đề tài khoa học Hỗ trợ bảo mật các hệ thống tin học Việt nam 10 have the FIN flag set. Depending on the kind of firewall you are using, an attacker may use this flaw to bypass its rules. See also : Solution : Contact your vendor for a patch Risk factor : Medium BID : 7487 general/udp Low For your information, here is the traceroute to 203.113.142.2 : 192.168.20.2 192.168.20.2 192.168.20.2 192.168.20.2 ? 192.168.20.2 192.168.20.2 192.168.20.2 203.113.142.2 general/tcp Low The remote host uses non-random IP IDs, that is, it is possible to predict the next value of the ip_i