Hồ sơ mời thầu gói xây lắp cụ thể của một công trình

. Trường THPT Nam Duyên Hà có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà học và phục vụ học tập Trường THPT Nam Duyên Hà, huyện Hưng Hà theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 2. Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. 3. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Trường THPT Nam Duyên Hà và sẽ được mua hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là: 1.000.000,đ (một triệu đồng chẵn – VNĐ) tại Trường THPT Nam Duyên Hà. - Địa chỉ: Xã Minh Hoà - huyện Quỳnh Phụ – tỉnh Thái Bình 4. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08h00 ngày ……. tháng …… năm 2009 đến trước 09h00 ngày ……. tháng …… năm 2009 (trong giờ làm việc hành chính). 5. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 100.000.000,đ (Một trăm triệu đồng chẵn – VNĐ) bằng tiền mặt hoặc giấy bảo lãnh của một trong các ngân hàng chuyên doanh, và phải được gửi đến Trường THPT Nam Duyên Hà, chậm nhất trước 09h00 (giờ Việt Nam) ngày ……. tháng …… năm 2009 6. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09h30 (giờ Việt Nam) ngày ……. tháng …… năm 2009 tại Trường THPT Nam Duyên Hà. Trường THPT Nam Duyên Hà kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên

doc84 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 6707 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hồ sơ mời thầu gói xây lắp cụ thể của một công trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc hå s¬ mêi thÇu Gãi thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh Nhµ häc vµ phôc vô häc tËp Tr­êng THPT Nam Duyªn Hµ, huyÖn H­ng Hµ. Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh Nhµ häc vµ phôc vô häc tËp Tr­êng THPT Nam Duyªn Hµ H­ng Hµ, ngµy ……. th¸ng 01 n¨m 2009 tm. tr­êng thpt nam duyªn hµ PhÇn a: mêi thÇu I – Th«ng b¸o mêi thÇu 1. Tr­êng THPT Nam Duyªn Hµ cã kÕ ho¹ch tæ chøc ®Êu thÇu theo luËt ®Êu thÇu gãi thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh Nhµ häc vµ phôc vô häc tËp Tr­êng THPT Nam Duyªn Hµ, huyÖn H­ng Hµ theo h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i trong n­íc, sö dông nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc. 2. Bªn mêi thÇu mêi tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm vµ cã ®iÒu kiÖn tíi tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu nªu trªn. 3. Nhµ thÇu cã nguyÖn väng tham gia ®Êu thÇu cã thÓ t×m hiÓu th«ng tin chi tiÕt t¹i Tr­êng THPT Nam Duyªn Hµ vµ sÏ ®­îc mua hå s¬ mêi thÇu hoµn chØnh víi gi¸ lµ: 1.000.000,® (mét triÖu ®ång ch½n – VN§) t¹i Tr­êng THPT Nam Duyªn Hµ. - §Þa chØ: X· Minh Hoµ - huyÖn Quúnh Phô – tØnh Th¸i B×nh 4. Thêi gian b¸n hå s¬ mêi thÇu tõ 08h00’ ngµy ……. th¸ng …… n¨m 2009 ®Õn tr­íc 09h00’ ngµy ……. th¸ng …… n¨m 2009 (trong giê lµm viÖc hµnh chÝnh). 5. Hå s¬ dù thÇu ph¶i kÌm theo b¶o ®¶m dù thÇu trÞ gi¸ 100.000.000,® (Mét tr¨m triÖu ®ång ch½n – VN§) b»ng tiÒn mÆt hoÆc giÊy b¶o l·nh cña mét trong c¸c ng©n hµng chuyªn doanh, vµ ph¶i ®­îc göi ®Õn Tr­êng THPT Nam Duyªn Hµ, chËm nhÊt tr­íc 09h00’ (giê ViÖt Nam) ngµy ……. th¸ng …… n¨m 2009 6. Hå s¬ dù thÇu sÏ ®­îc më c«ng khai vµo 09h30’ (giê ViÖt Nam) ngµy ……. th¸ng …… n¨m 2009 t¹i Tr­êng THPT Nam Duyªn Hµ. Tr­êng THPT Nam Duyªn Hµ kÝnh mêi c¸c ®¹i diÖn cña c¸c nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu tíi tham dù lÔ më thÇu vµo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nªu trªn . H­ng Hµ, ngµy ……. th¸ng 01 n¨m 2009 tm. Tr­êng THPT Nam Duyªn Hµ Môc lôc Néi dung Trang  B1. Yªu cÇu vÒ thñ tôc ®Êu thÇu…………………………..................... 7  I. ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu……………………………………………. 7  1. Néi dung ®Êu thÇu 7  2. Nguån vèn 7  3. §iÒu kiÖn tham gia ®Êu thÇu 7  4. TÝnh hîp lÖ cña vËt t­, thiÕt bÞ 7  5. Chi phÝ dù thÇu 7  6. HSMT vµ gi¶i thÝch lµm râ HSMT 7  7. Kh¶o s¸t hiÖn tr­êng 8  8. Söa ®æi HSMT 8  9. Ng«n ng÷ sö dông 8  10. Néi dung HSDT 8  11. Thay ®æi t­ c¸ch tham gia ®Êu thÇu 9  12. §¬n dù thÇu 9  13. §Ò xuÊt ph­¬ng ¸n kü thuËt 9  14. §Ò xuÊt biÖn ph¸p thi c«ng 10  15. Gi¸ dù thÇu vµ biÓu gi¸ 10  16. §ång tiÒn dù thÇu 11  17. Tµi liÖu chøng minh t­ c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu 11  18 B¶o ®¶m dù thÇu 11  19. Thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT 12  20. Quy c¸ch cña HSDT vµ ch÷ ký trong HSDT 13  21. Niªm phong vµ c¸ch ghi tói ®ùng hå s¬ 13  22. Thêi gian nép HSDT 13  23. HSDT nép muén 13  24. Söa ®æi hoÆc rót HSDT 14  25. Më thÇu 14  26. Lµm râ HSDT 15  27. §¸nh gi¸ s¬ bé HSDT 15  28. §¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt 15  29. X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ 16  30. Söa lçi 17  31. HiÖu chØnh c¸c sai lÖch 17  32. ChuyÓn ®æi sang mét ®ång tiÒn chung 18  33. MÆt b»ng ®Ó so s¸nh HSDT 18  34. TiÕp xóc bªn mêi thÇu 18  35. §iÒu kiÖn ®­îc kiÕn nghÞ tróng thÇu 18  36. QuyÒn cña bªn mêi thÇu 19  37. Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu 19  38. Th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn vµ ký hîp ®ång 19  39. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång 20  40. Gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ trong ®Êu thÇu 20  41. Xö lý vi ph¹m trong ®Êu thÇu 21  II. B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu 22  III. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸............. 27  IV. BiÓu mÉu dù thÇu………………………………………………. 31  C¨n cø ph¸p lý tÝnh to¸n gi¸ dù thÇu. 42  B2. Yªu cÇu vÌ ph¹m vi x©y l¾p…………………………………… 43  I. Ph¹m vi c«ng viÖc 43  II. Yªu cÇu kü thuËt 43  III. ThiÕt kÕ kü thuËt 60  B3. Yªu cÇu vÒ hîp ®ång…………………………………………….. 60  I. §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång 60  II. §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång 69  III. BiÓu mÉu vÒ hîp ®ång 72  B¶ng tiªn l­îng mêi thÇu……………………………………………. 75  C¸c tõ viÕt t¾t BDL B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu  HSMT Hå s¬ mêi thÇu  HSDT Hå s¬ dù thÇu  §KC §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång  §KCT §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång  TC§G Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu  NghÞ ®Þnh 58/CP NghÞ ®Þnh sè 58/2008/N§-CP ngµy 5/5/2008 cña ChÝnh phñ vÒ h­íng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng  VND §ång ViÖt Nam  USD §ång ®« la Mü  H§TV Héi ®ång t­ vÊn  PhÇn b: néi dung hå s¬ mêi thÇu B 1 – yªu cÇu vÒ thñ tôc ®Êu thÇu I – chØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu 1/ Néi dung ®Êu thÇu : 1.1 - Bªn mêi thÇu mêi tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu ®Õn tham gia ®Êu thÇu cho gãi thÇu. Tªn gãi thÇu vµ néi dung gãi thÇu chñ yÕu ®­îc m« t¶ trong B¶ng d÷ liÖu ( BDL ) 1.2 - Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång ®­îc quy ®Þnh trong BDL. 2/ Nguån vèn : Nguån vèn ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu ®­îc quy ®Þnh trong BDL. 3/ §iÒu kiÖn tham gia ®Êu thÇu: Cã t­ c¸ch hîp lÖ nh­ quy ®Þnh trong BDL; ChØ ®­îc tham gia trong mét HSDT víi t­ c¸ch lµ nhµ thÇu ®éc lËp hoÆc lµ nhµ thÇu liªn danh. Tr­êng hîp liªn danh ph¶i cã v¨n b¶n tháa thuËn gi÷a c¸c thµnh viªn theo mÉu, trong ®ã quy ®Þnh râ thµnh viªn ®øng ®Çu liªn danh, tr¸ch nhiÖm chung vµ tr¸ch nhiÖm riªng cña tõng thµnh viªn ®èi víi c«ng viÖc thuéc gãi thÇu; §¸p øng yªu cÇu cña bªn mêi thÇu nªu trong th«ng b¸o mêi thÇu; B¶o ®¶m c¹nh tranh trong ®Êu thÇu nh­ quy ®Þnh trong BDL; Cã n¨ng lùc nh­ quy ®Þnh trong BDL. 4/ TÝnh hîp lÖ cña vËt t­, thiÕt bÞ ®­îc sö dông 1. VËt t­, thiÕt bÞ ®­a vµo x©y l¾p c«ng tr×nh ph¶i cã xuÊt xø râ rµng, hîp ph¸p vµ theo nh÷ng yªu cÇu kh¸c nªu t¹i BDL. Nhµ thÇu ph¶i nªu râ xuÊt xø cña vËt t­, thiÕt bÞ; ký m· hiÖu, nh·n m¸c (nÕu cã) cña s¶n phÈm. 2. XuÊt xø cña vËt t­, thiÕt bÞ ®­îc hiÓu lµ quèc gia hoÆc vïng l·nh thæ mµ vËt t­, thiÕt bÞ ®­îc s¶n xuÊt, chÕ t¹o hoÆc t¹i ®ã th«ng qua viÖc chÕ biÕn, l¾p r¸p, chÕ t¹o bæ sung ®Ó t¹o thµnh mét s¶n phÈm ®­îc c«ng nhËn vÒ mÆt th­¬ng m¹i nh­ng cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ vÒ b¶n chÊt so víi c¸c chi tiÕt cÊu thµnh nã. 3. Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp c¸c tµi liÖu ®Ó chøng minh tÝnh phï hîp (®¸p øng) cña vËt t­, thiÕt bÞ theo yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh trong BDL. 5/ Chi phÝ dù thÇu - Nhµ thÇu ph¶i chÞu mäi chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu, kÓ tõ khi nhËn HSMT cho ®Õn khi th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu, riªng ®èi víi nhµ thÇu tróng thÇu tÝnh ®Õn khi ký hîp ®ång. 6/ Hå s¬ mêi thÇu vµ gi¶i thÝch lµm râ hå s¬ mêi thÇu: * Hå s¬ mêi thÇu 6-1 : VÒ mÆt kü thuËt: Hå s¬ thiÕt kÕ KT kÌm theo b¶n tiªn l­îng, yªu cÇu vÒ lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, yªu cÇu vÒ m«i tr­êng, tiÕn ®é vµ c¸c yªu cÇu kh¸c 6-2 : VÒ tµi chÝnh, th­¬ng m¹i: - Gi¸ dù thÇu: Trän gãi theo tõng ®Çu viÖc trªn c¬ së ®Þnh møc dù to¸n sè 24/2005/Q§-BXD ngµy 29/7/2005 cña Bé x©y dùng, ®¬n gi¸ 73/2006/Q§-UBND ngµy 21/12/2006 cña UBND tØnh Th¸i B×nh, gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®Õn hiÖn tr­êng x©y l¾p tham kh¶o th«ng t­ liªn tÞch sè 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngµy 26/4/2004 cña Bé tµi chÝnh - Bé x©y dùng phï hîp víi kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña nhµ thÇu t¹i thêi ®iÓm ®Êu thÇu. C¸ch tÝnh gi¸ dù thÇu theo th«ng t­ sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007. 6-3 : Lo¹i hîp ®ång : Hîp ®ång theo ®¬n gi¸. 6-4 : Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu : 1 tói hå s¬. 6-5 : §iÒu kiÖn thanh to¸n : ViÖc thanh to¸n cho khèi l­îng hoµn thµnh cña nhµ thÇu khi cã ®Çy ®ñ biªn b¶n nghiÖm thu chÊt l­îng vµ c¸c hå s¬ ph¸p lý kh¸c theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi viÖc sö dông vèn trong XDCB. * Lµm râ hå s¬ mêi thÇu: - Nhµ thÇu nµo trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu “Hå s¬ mêi thÇu” cã ý kiÕn cÇn lµm râ néi dung hå s¬ cã thÓ th«ng qua ®iÖn tÝn hoÆc Fax hoÆc b»ng v¨n b¶n göi bªn mêi thÇu tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu. Bªn mêi thÇu sÏ cã tr¸ch nhiÖm gi¶i thÝch vµ lµm râ hå s¬ mêi thÇu cho nhµ thÇu ngay sau khi nhËn ®­îc v¨n b¶n. - Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, bªn mêi thÇu tæ chøc héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu ®Ó trao ®æi vÒ nh÷ng néi dung trong HSMT mµ c¸c nhµ thÇu thÊy ch­a râ. Néi dung trao ®æi sÏ ®­îc bªn mêi thÇu ghi l¹i thµnh v¨n b¶n lµm râ HSMT göi cho tÊt c¶ nhµ thÇu nhËn HSMT. 7/ Kh¶o s¸t hiÖn tr­êng: 1. Tr­êng hîp cÇn thiÕt, bªn mêi thÇu h­íng dÉn nhµ thÇu ®i tham quan, kh¶o s¸t hiÖn tr­êng theo quy ®Þnh t¹i BDL. Chi phÝ tham quan, kh¶o s¸t hiÖn tr­êng ®Ó phôc vô cho viÖc lËp HSDT thuéc tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu. 2. Bªn mêi thÇu kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vÒ nh÷ng rñi ro ®èi víi nhµ thÇu ph¸t sinh tõ viÖc kh¶o s¸t hiÖn tr­êng nh­ tai n¹n, mÊt m¸t tµi s¶n vµ c¸c rñi ro kh¸c. 8/ Söa ®æi hå s¬ mêi thÇu : Tr­êng hîp ®Æc biÖt cÇn söa ®æi mét sè néi dung trong hå s¬ mêi thÇu khi ch­a ®Õn h¹n “®ãng thÇu”. Bªn mêi thÇu sÏ göi b»ng v¨n b¶n tíi tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu vÒ néi dung söa ®æi vµ song song víi nã lµ gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng thÇu. Tµi liÖu nµy lµ mét phÇn cña HSMT. Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho bªn mêi thÇu b»ng v¨n b¶n hoÆc fax lµ ®· nhËn ®­îc c¸c tµi liÖu söa ®æi ®ã. 9/ Ng«n ng÷ sö dông : HSDT còng nh­ tÊt c¶ v¨n b¶n vµ tµi liÖu trao ®æi gi÷a bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu liªn quan ®Õn viÖc ®Êu thÇu ph¶i ®­îc viÕt b»ng ng«n ng÷ nh­ quy ®Þnh trong BDL. 10/ Néi dung hå s¬ dù thÇu : a) Néi dung vÒ hµnh chÝnh ph¸p lý: - §¬n dù thÇu ( theo mÉu ); - B¶n sao giÊy ®¨ng ký kinh doanh; - Tµi liÖu vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu kÓ c¶ nhµ thÇu phô (NÕu cã nhµ thÇu phô). - V¨n b¶n tho¶ thuËn liªn danh hîp lÖ. (NÕu cã liªn danh). - B¶o ®¶m dù thÇu hîp lÖ. - Cã b¸o c¸o tµi chÝnh (b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD) hoÆc B¶ng tæng hîp t×nh h×nh tµi chÝnh trong 3 n¨m gÇn ®©y (2005 - 2007) trong ®ã ph¶i thÓ hiÖn c¸c yÕu tè (B¾t buéc): Doanh thu, lîi nhuËn, nî qu¸ h¹n (NÕu cã), tÝn dông hîp ®ång. Ngoµi ra nhµ thÇu ph¶i nép kÌm b¸o c¸o kiÓm tra quyÕt to¸n vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc trong 3 n¨m qua (cã x¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ n¬i nhµ thÇu ®¨ng ký nép thuÕ). b) Néi dung vÒ kü thuËt: - BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh. - TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång. - §Æc tÝnh kü thuËt, nguån cung cÊp vËt t­, vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh. - C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l­îng. c) C¸c néi dung vÒ th­¬ng m¹i tµi chÝnh: - Gi¸ dù thÇu kÌm theo thuyÕt minh vµ biÓu tÝnh gi¸ chi tiÕt. - §iÒu kiÖn tµi chÝnh (NÕu cã). - §iÒu kiÖn thanh to¸n . 11/ Thay ®æi t­ c¸ch tham gia ®Êu thÇu Tr­êng hîp nhµ thÇu cÇn thay ®æi t­ c¸ch (tªn) tham gia ®Êu thÇu so víi khi mua HSMT th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i BDL. 12/ §¬n dù thÇu : §¬n dù thÇu do nhµ thÇu chuÈn bÞ vµ ph¶i ®­îc ®iÒn ®Çy ®ñ theo MÉu sè 1 Ch­¬ng IV cã ch÷ ký cña ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu (lµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu hoÆc ng­êi ®­îc ñy quyÒn kÌm theo giÊy ñy quyÒn hîp lÖ theo mÉu). Tr­êng hîp ñy quyÒn, nhµ thÇu göi kÌm theo c¸c tµi liÖu, giÊy tê theo quy ®Þnh trong BDL ®Ó chøng minh t­ c¸ch hîp lÖ cña ng­êi ®­îc ñy quyÒn. §èi víi nhµ thÇu liªn danh, ®¬n dù thÇu ph¶i do ®¹i diÖn hîp ph¸p cña tõng thµnh viªn liªn danh ký, trõ tr­êng hîp trong v¨n b¶n tháa thuËn liªn danh cã quy ®Þnh c¸c thµnh viªn trong liªn danh tháa thuËn cho thµnh viªn ®øng ®Çu liªn danh ký ®¬n dù thÇu. Tr­êng hîp tõng thµnh viªn liªn danh cã ñy quyÒn th× thùc hiÖn nh­ ®èi víi nhµ thÇu ®éc lËp. 13/ §Ò xuÊt ph­¬ng ¸n kü thuËt thay thÕ trong HSDT 1. Trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i BDL, ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n kü thuËt nªu trong HSDT (ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ míi) thay thÕ cho ph­¬ng ¸n kü thuËt nªu trong HSMT sÏ kh«ng ®­îc xem xÐt. 2. Nhµ thÇu muèn ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n kü thuËt thay thÕ vÉn ph¶i chuÈn bÞ mét HSDT theo yªu cÇu cña HSMT (ph­¬ng ¸n chÝnh). Ngoµi ra, nhµ thÇu ph¶i cung cÊp tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt bao gåm b¶n vÏ thi c«ng, gi¸ dù thÇu ®èi víi ph­¬ng ¸n thay thÕ trong ®ã bãc t¸ch c¸c chi phÝ cÊu thµnh, quy c¸ch kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng vµ c¸c néi dung liªn quan kh¸c ®èi víi ph­¬ng ¸n thay thÕ. Ph­¬ng ¸n thay thÕ chØ ®­îc xem xÐt ®èi víi nhµ thÇu cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt theo ph­¬ng ¸n quy ®Þnh trong HSMT. 14/ §Ò xuÊt biÖn ph¸p thi c«ng trong HSDT Trõ c¸c biÖn ph¸p thi c«ng yªu cÇu b¾t buéc ph¶i tu©n thñ nªu trong HSMT, nhµ thÇu ®­îc ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p thi c«ng cho c¸c h¹ng môc c«ng viÖc kh¸c phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc x©y l¾p theo thiÕt kÕ. 15/ Gi¸ dù thÇu vµ biÓu gi¸ : - Gi¸ dù thÇu lµ gi¸ do nhµ thÇu nªu trong ®¬n dù thÇu thuéc HSDT sau khi trõ phÇn gi¶m gi¸ (nÕu cã). Gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu ph¶i bao gåm toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu trªn c¬ së yªu cÇu vÒ x©y l¾p nªu t¹i PhÇn thø hai cña HSMT nµy. - Nhµ thÇu ph¶i ®iÒn ®¬n gi¸ vµ thµnh tiÒn cho c¸c h¹ng môc c«ng viÖc nªu trong B¶ng tiªn l­îng. §¬n gi¸ dù thÇu ph¶i bao gåm c¸c yÕu tè quy ®Þnh t¹i BDL. - Tr­êng hîp nhµ thÇu ph¸t hiÖn tiªn l­îng ch­a chÝnh x¸c so víi thiÕt kÕ, nhµ thÇu cã thÓ th«ng b¸o cho bªn mêi thÇu vµ lËp mét b¶ng chµo gi¸ riªng cho phÇn khèi l­îng sai kh¸c nµy ®Ó chñ ®Çu t­ xem xÐt. Nhµ thÇu kh«ng ®­îc tÝnh to¸n phÇn khèi l­îng sai kh¸c nµy vµo gi¸ dù thÇu. - Tr­êng hîp nhµ thÇu cã th­ gi¶m gi¸ th× cã thÓ nép cïng víi HSDT hoÆc nép riªng song ph¶i ®¶m b¶o nép tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu. Tr­êng hîp th­ gi¶m gi¸ nép cïng víi HSDT th× nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho bªn mêi thÇu tr­íc hoÆc t¹i thêi ®iÓm ®ãng thÇu hoÆc ph¶i cã b¶ng kª thµnh phÇn HSDT trong ®ã cã th­ gi¶m gi¸. Trong th­ gi¶m gi¸ cÇn nªu râ néi dung vµ c¸ch thøc gi¶m gi¸ vµo c¸c h¹ng môc cô thÓ nªu trong B¶ng tiªn l­îng. Tr­êng hîp kh«ng nªu râ c¸ch thøc gi¶m gi¸ th× ®­îc hiÓu lµ gi¶m ®Òu theo tû lÖ cho tÊt c¶ h¹ng môc nªu trong B¶ng tiªn l­îng. - Tr­êng hîp t¹i BDL yªu cÇu nhµ thÇu ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu, nhµ thÇu ph¶i ®iÒn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin phï hîp vµo B¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸, B¶ng tÝnh gi¸ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ dù thÇu. - TÊt c¶ c¸c biÓu b¶ng trªn yªu cÇu râ rµng, kh«ng tÈy xo¸. NÕu chç nµo bÊt kh¶ kh¸ng ph¶i tÈy xo¸ hoÆc ch÷a sè th× ph¶i ®ãng dÊu treo cña nhµ thÇu. 16/ §ång tiÒn dù thÇu : - Giá dự thầu sẽ được chào bằng đồng tiền được quy định trong BDL. 17/ Tµi liÖu chøng minh t­ c¸ch hîp lÖ, kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cña nhµ thÇu : 1. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: a) §èi víi nhµ thÇu ®éc lËp, ph¶i cung cÊp c¸c tµi liÖu chøng minh t­ c¸ch hîp lÖ cña m×nh nh­ quy ®Þnh trong BDL. b) §èi víi nhµ thÇu liªn danh ph¶i cung cÊp c¸c tµi liÖu sau ®©y: - C¸c tµi liÖu nªu t¹i ®iÓm a cña kho¶n nµy ®èi víi tõng thµnh viªn trong liªn danh; - V¨n b¶n tho¶ thuËn liªn danh gi÷a c¸c thµnh viªn, trong ®ã ph¶i ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm chung vµ riªng, quyÒn h¹n, khèi l­îng c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn vµ gi¸ trÞ t­¬ng øng cña tõng thµnh viªn trong liªn danh, kÓ c¶ ng­êi ®øng ®Çu liªn danh vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi ®øng ®Çu liªn danh, ®Þa ®iÓm vµ thêi gian ký tho¶ thuËn liªn danh, ch÷ ký cña c¸c thµnh viªn, con dÊu (nÕu cã); tr­êng hîp c¸c thµnh viªn uû quyÒn cho ng­êi ®øng ®Çu liªn danh ký ®¬n dù thÇu th× ph¶i nªu râ trong v¨n b¶n tho¶ thuËn liªn danh. 2. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: a. Các hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện; kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính; năng lực tài chính của nhà thầu được liệt kê theo mẫu. Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu liên danh là tổng kinh nghiệm và năng lực của các thành viên; Từng thành viên phải chứng minh kinh nghiệm và năng lực của mình là phù hợp với yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh. b. Các tài liệu khác được quy định trong BDL 18/ B¶o ®¶m dù thÇu : - Khi tham gia ®Êu thÇu, nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn ®¶m b¶o dù thÇu tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu theo quy ®Þnh trong BDL. Tr­êng hîp liªn danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau: a) Tõng thµnh viªn trong liªn danh sÏ thùc hiÖn riªng rÏ b¶o ®¶m dù thÇu nh­ng b¶o ®¶m tæng gi¸ trÞ kh«ng thÊp h¬n møc yªu cÇu nªu t¹i kho¶n 1 Môc 18 BDL; nÕu b¶o ®¶m dù thÇu cña mét thµnh viªn trong liªn danh ®­îc x¸c ®Þnh lµ kh«ng hîp lÖ th× hå s¬ dù thÇu cña liªn danh ®ã sÏ bÞ lo¹i theo ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt. b) C¸c thµnh viªn trong liªn danh tho¶ thuËn ®Ó mét thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m dù thÇu cho c¶ liªn danh. Trong tr­êng hîp nµy, b¶o ®¶m dù thÇu cã thÓ bao gåm tªn cña liªn danh hoÆc tªn cña thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m dù thÇu cho c¶ liªn danh nh­ng b¶o ®¶m tæng gi¸ trÞ kh«ng thÊp h¬n møc yªu cÇu nªu t¹i kho¶n 1 Môc 18 BDL. - Bảo ®¶m dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuéc mét trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: Có giá trị thấp hơn, không đúng đồng tiền quy định, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp đúng theo địa chỉ và thời gian quy định trong HSMT, không đúng tên nhà thầu, không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ ( đối với bảo lãnh của ngân hµng, tæ chøc tµi chÝnh). * B¶o ®¶m nµy sÏ kh«ng ®­îc hoµn l¹i cho c¸c nhµ thÇu nÕu: + Rót hå s¬ dù thÇu sau khi ®ãng thÇu mµ hå s¬ dù thÇu vÉn cßn hiÖu lùc. + Trong thêi h¹n ba m­¬i ngµy kÓ tõ khi nhËn ®­îc th«ng b¸o tróng thÇu cña bªn mêi thÇu mµ kh«ng tiÕn hµnh hoÆc tõ chèi tiÕn hµnh th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång hoÆc ®· th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn xong nh­ng tõ chèi ký hîp ®ång mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng. + Kh«ng thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 55 cña LuËt ®Êu thÇu. * §èi víi nhµ thÇu tróng thÇu ®­îc hoµn tr¶ l¹i b¶o ®¶m dù thÇu sau khi nép b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång. * Tr­êng hîp kh«ng tróng thÇu, b¶o ®¶m dù thÇu sÏ ®­îc hoµn l¹i cho nhµ thÇu, tèi ®a kh«ng chËm h¬n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu. Nhµ thÇu tróng thÇu trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc th«ng b¸o tróng thÇu ph¶i nép cho chñ ®Çu t­ b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång, chuyÓn b»ng tiÒn mÆt, sÐc, b¶o ®¶m cña ng©n hµng hoÆc h×nh thøc t­¬ng ®­¬ng (nÕu b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång b»ng b¶o ®¶m cña ng©n hµng th× ph¶i theo mÉu t¹i phÇn III cña tµi liÖu nµy). Sè tiÒn b¶o ®¶m hîp ®ång t­¬ng øng víi 03% gi¸ trÞ hîp ®ång, b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång cã hiÖu lùc cho ®Õn khi chuyÓn sang thùc hiÖn nghÜa vô b¶o hµnh hoÆc b¶o tr× c«ng tr×nh . NÕu nhµ thÇu tróng thÇu kh«ng nép b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång sÏ ®­îc coi lµ ®ñ c¨n cø ®Ó huû bá viÖc trao hîp ®ång vµ tÞch thu b¶o ®¶m dù thÇu. Trong tr­êng hîp ®èi víi nhµ thÇu liªn danh, viÖc tÞch thu b¶o ®¶m dù thÇu quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy ®­îc hiÓu lµ tÞch thu b¶o ®¶m dù thÇu cña nhµ thÇu liªn danh (b¶o ®¶m cña tÊt c¶ thµnh viªn trong liªn danh). 19/ Thêi gian cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu : - §­îc quy ®Þnh trong BDL vµ ®­îc tÝnh tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu; HSDT cã thêi gian hiÖu lùc ng¾n h¬n bÞ coi lµ kh«ng hîp lÖ vµ bÞ lo¹i. - Bªn mêi thÇu cã thÓ göi v¨n b¶n yªu cÇu nhµ thÇu gia h¹n thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT mét hoÆc nhiÒu lÇn nh­ng ®¶m b¶o kh«ng qu¸ 30 ngµy, kÌm theo viÖc yªu cÇu nhµ thÇu gia h¹n t­¬ng øng thêi gian cã hiÖu lùc cña b¶o ®¶m dù thÇu. NÕu nhµ thÇu kh«ng chÊp nhËn viÖc gia h¹n th× HSDT cña nhµ thÇu nµy kh«ng ®­îc xem xÐt tiÕp vµ trong tr­êng hîp nµy nhµ thÇu ®­îc nhËn l¹i b¶o ®¶m dù thÇu. 20/ Quy c¸ch cña hå s¬ dù thÇu vµ ch÷ ký trong hå s¬ dù thÇu : - Nhµ thÇu ph¶i chuÈn bÞ mét b¶n gèc vµ mét sè b¶n chôp HSDT ®­îc quy ®Þnh trong BDL vµ ghi râ “b¶n gèc” vµ “b¶n chôp” t­¬ng øng. Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c vµ phï hîp gi÷a b¶n chôp vµ b¶n gèc. Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸, nÕu bªn mêi thÇu ph¸t hiÖn thÊy cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c b¶n th× b¶n gèc ®­îc xem lµ chÝnh x¸c; b¶n chôp cã lçi kü thuËt nh­ chôp nhße, kh«ng râ ch÷, chôp thiÕu trang,... th× lÊy néi dung cña b¶n gèc lµm c¬ së. Tr­êng hîp b¶n chôp cã néi dung sai kh¸c so víi b¶n gèc th× tïy theo møc ®é sai kh¸c, bªn mêi thÇu sÏ quyÕt ®Þnh xö lý cho phï hîp, ch¼ng h¹n sai kh¸c ®ã lµ kh«ng c¬ b¶n, kh«ng lµm thay ®æi b¶n chÊt cña HSDT th× ®­îc coi lµ lçi
Luận văn liên quan