Luận văn Phát huy tính tích cực, tự lực của sinh viên trong dạy học chương “dòng điện trong các môi trường” thuộc chương trình vật lý cao đẳng sư phạm thông qua việc thiết kế và sử dụng website hỗ trợ dạy học

Chúng ta đang b-ớc vào thế kỷ XXI, thế kỷ mà một xã hội mới phồn vinh phải là một xã hội dựa vào tri thức, vào t- duy sáng tạo và tài năng sáng chế của con ng-ời. Thời đại chúng ta là thời đại của công nghệ thông tin (CNTT), toàn cầu hóa và kinh tế tri thức, và ở Việt Nam đó là thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Để nhanh chóng phát triển kinh tế và hội nhập với thế giới, chúng ta cần có một đội ngũ những ng-ời lao động, những cán bộ khoa học - kỹ thuật có trình độ kỹ thuật cao, có năng lực t- duy sáng tạo và có khả năng độc lập giải quyết vấn đề. Tình hình đó đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, trong đó việc đổi mới ph-ơng pháp dạy học (PPDH) đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

pdf130 trang | Chia sẻ: duongneo | Lượt xem: 1125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phát huy tính tích cực, tự lực của sinh viên trong dạy học chương “dòng điện trong các môi trường” thuộc chương trình vật lý cao đẳng sư phạm thông qua việc thiết kế và sử dụng website hỗ trợ dạy học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUẽC VAỉ ẹAỉO TAẽO TRệễỉNG ẹAẽI HOẽC Sệ PHAẽM TP. HOÀ CHÍ MINH -------------------------- HUYỉNH THề KIM THOA PHAÙT HUY TÍNH TÍCH CệẽC, Tệẽ LệẽC CUÛA SINH VIEÂN TRONG DAẽY HOẽC CHệễNG “DOỉNG ẹIEÄN TRONG CAÙC MOÂI TRệễỉNG” THUOÄC CHệễNG TRèNH VAÄT LYÙ CAO ẹAÚNG Sệ PHAẽM THOÂNG QUA VIEÄC THIEÁT KEÁ VAỉ SệÛ DUẽNG WEBSITE HOà TRễẽ DAẽY HOẽC LUAÄN VAấN THAẽC Sể GIAÙO DUẽC HOẽC Thaứnh Phoỏ Hoà Chớ Minh - 2006 LễỉI CAM ẹOAN Toõi xin cam ủoan ủaõy laứ coõng trỡnh nghieõn cửựu của rieõng toõi, caực soỏ lieọu vaứ keỏt quaỷ nghieõn cửựu neõu trong luaọn vaờn laứ trung thửùc vaứ chửa tửứng ủửụùc coõng boỏ trong baỏt kyứ moọt coõng trỡnh naứo khaực. Taực giaỷ Huyứnh Thũ Kim Thoa DANH MUẽC CAÙC CHệế VIEÁT TAẫT CẹSP Cao ủaỳng Sử phaùm CNTT Coõng ngheọ thoõng tin CNTT-TT Coõng ngheọ thoõng tin vaứ truyeàn thoõng CNTT-TTM Coõng ngheọ thoõng tin truyeàn thoõng mụựi DH Daùy hoùc GV Giaỷng vieõn, giaựo vieõn GD Giaựo duùc HS Hoùc sinh MVT Maựy vi tớnh NCKH Nghieõn cửựu khoa học PP Phửụng phaựp PPDH Phửụng phaựp daùy hoùc PPTC Phửụng phaựp tớch cửùc PTDH Phửụng tieọn daùy hoùc SV Sinh vieõn TTC Tớnh tớch cửùc DANH MUẽC CAÙC BAÛNG, ẹOÀ THề Baỷng 3.1. Baỷng thoỏng keõ caực ủieồm soỏ (Xi) của baứi kieồm tra.................................. 92 Baỷng 3.2. Baỷng phaõn phoỏi taàn suaỏt.......................................................................... 93 Baỷng 3.3. Baỷng phaõn phoỏi taàn soỏ luừy tớch. .............................................................. 93 Baỷng 3.4. Baỷng ủieồm trung bỡnh vaứ ủoọ leọch tieõu chuaồn chung. ............................. 94 Bieồu ủoà 3.1. Bieồu ủoà phaõn boỏ ủieồm của hai nhoựm ủoỏi chửựng vaứ thửùc nghieọm ..... 92 Bieồu ủoà 3.2. Bieồu ủoà phaõn phoỏi taàn suaỏt ủieồm soỏ của hai nhoựm ẹC vaứ TN. ........ 93 Bieồu ủoà 3.3. Bieồu ủoà phaõn phoỏi taàn suaỏt luừy tớch. .................................................. 94 DANH MUẽC CAÙC HèNH VEế Hỡnh veừ Trang Hỡnh 2.1. Phaực thaỷo caỏu truực Website .................................................................... 34 Hỡnh 2.2. Phaực thaỷo caỏu truực banner........................................................................ 34 Hỡnh 2.3. Caỏu truực caõy thử muùc dửừ lieọu của Website. ............................................ 35 Hỡnh 2.4. Slide 1 vaứ slide 2 của file “Gioi thieu.ppt”.............................................. 36 Hỡnh 2.5. Slide 3 vaứ slide 4 của file “Gioi thieu .ppt”............................................. 36 Hỡnh 2.6. Slide 5 vaứ slide 6 của file “Gioi thieu.ppt”.............................................. 36 Hỡnh 2.7. Slide 7 vaứ slide 8 của file “Gioi thieu .ppt”............................................. 37 Hỡnh 2.8. Moọt phaàn giao dieọn của file “Cautrucweb.htm” treõn Website ............... 37 Hỡnh 2.9. Giao dieọn của file “Sudungweb.htm” treõn Website................................ 38 Hỡnh 2.10. Moọt phaàn giao dieọn của file “Bai1noidung.htm” treõn Website. .......... 39 Hỡnh 2.11. Moọt phaàn giao dieọn của file “Bai1noidung.htm” treõn Website. .......... 40 Hỡnh 2.12. Moọt phaàn giao dieọn của file “Bai2noidung.htm” treõn Website. .......... 40 Hỡnh 2.13. Moọt phaàn giao dieọn của file “Bai2noidung.htm” treõn Website. .......... 41 Hỡnh 2.14. Moọt phaàn giao dieọn của file “Bai3noidung.htm” treõn Website. .......... 41 Hỡnh 2.15. Moọt phaàn giao dieọn của file “Bai3noidung.htm” treõn Website. .......... 42 Hỡnh 2.16. Moọt phaàn giao dieọn của file “Bai4noidung.htm” treõn Website. .......... 42 Hỡnh 2.17. Moọt phaàn giao dieọn của file “Bai4noidung.htm” treõn Website. ........... 43 Hỡnh 2.18. Moọt phaàn giao dieọn của file “Bai5noidung.htm” treõn Website. ........... 43 Hỡnh 2.19. Moọt phaàn giao dieọn của file “Bai5noidung.htm” treõn Website. ........... 44 Hỡnh 2.20. Slide 1 vaứ slide 2 của baứi trỡnh dieón maóu. ............................................. 51 Hỡnh 2.21. Slide 3 vaứ slide 4 của baứi trỡnh dieón maóu. ............................................. 52 Hỡnh 2.22. Slide 5 vaứ slide 6 của baứi trỡnh dieón maóu. ............................................. 52 Hỡnh 2.23. Slide 7 vaứ slide 8 của baứi trỡnh dieón maóu. ............................................. 52 Hỡnh 2.24. Moọt phaàn giao dieọn của baỷn tin khoa học maóu ..................................... 53 Hỡnh 2.25. Moọt phaàn giao dieọn của baỷn tin khoa học maóu ..................................... 53 Hỡnh 2.26. Moọt phaàn giao dieọn của baỷn tin khoa học maóu ..................................... 54 Hỡnh 2.27. Moọt phaàn giao dieọn của baỷn tin khoa học maóu ..................................... 54 Hỡnh 2.28. Moọt phaàn giao dieọn của file “Franklin.htm” ........................................ 55 Hỡnh 2.29. Moọt phaàn giao dieọn của file “Faraday.htm” ........................................ 56 Hỡnh 2.30. Moọt phaàn giao dieọn của file “Volta.htm” ............................................. 56 Hỡnh 2.31. Moọt phaàn giao dieọn của file “Thienloi.htm” ......................................... 57 Hỡnh 2.32. Moọt phaàn giao dieọn của file “Franklin chinh phuc lua than.htm” ....... 57 Hỡnh 2.33. Moọt phaàn giao dieọn của file “Chai Leyden va chiec dieu cua Franklin.htm” ........................................................................................................... 58 Hỡnh 2.34. Moọt phaàn giao dieọn của file “Ngau nhien thanh viec.htm” .................. 58 Hỡnh 2.35. Giao dieọn của trang web trong muùc “Vaọt lyự-Coõng ngheọ-ẹụứi soỏng” ... 60 Hỡnh 2.36. Giao dieọn của trang web trong muùc “Vaọt lyự-Coõng ngheọ-ẹụứi soỏng” ... 60 Hỡnh 2.37. Giao dieọn của trang web trong muùc “Vaọt lyự-Coõng ngheọ-ẹụứi soỏng” ... 61 Hỡnh 2.38. Giao dieọn của trang web trong muùc “Vaọt lyự-Coõng ngheọ-ẹụứi soỏng” ... 61 Hỡnh 2.39. Giao dieọn của trang web trong muùc “Vaọt lyự-Coõng ngheọ-ẹụứi soỏng” ... 61 Hỡnh 2.40. Giao dieọn của trang web trong muùc “Vaọt lyự-Coõng ngheọ-ẹụứi soỏng” ... 62 Hỡnh 2.41. Giao dieọn của trang web trong muùc “Vaọt lyự-Coõng ngheọ-ẹụứi soỏng” ... 62 Hỡnh 2.42. Giao dieọn của trang web trong muùc “Vaọt lyự-Coõng ngheọ-ẹụứi soỏng” ... 63 Hỡnh 2.43. Giao dieọn của trang web trong muùc “Vaọt lyự-Coõng ngheọ-ẹụứi soỏng” ... 63 Hỡnh 2.44. Giao dieọn của trang web trong muùc “Vaọt lyự-Coõng ngheọ-ẹụứi soỏng” ... 63 Hỡnh 2.45. Giao dieọn của trang web trong muùc “Vaọt lyự-Coõng ngheọ-ẹụứi soỏng” ... 64 Hỡnh 2.46. Giao dieọn của trang web trong muùc “Vaọt lyự-Coõng ngheọ-ẹụứi soỏng” ... 64 Hỡnh 2.47. Giao dieọn của file “Bai tap dinh tinh.htm” ............................................ 65 Hỡnh 2.48. Giao dieọn của file “Bai tap dinh luong.htm” ......................................... 65 Hỡnh 2.49. Giao dieọn của file “Huong dan on tap.htm” .......................................... 66 Hỡnh 2.50. Giao dieọn của slide 1 trong file “Kiem tra kien thuc.htm” .................... 66 Hỡnh 2.51. Moọt phaàn giao dieọn của file “Thu vien anh tinh.htm”.......................... 67 Hỡnh 2.52. Moọt phaàn giao dieọn của file “Thu vien anh tinh.htm”.......................... 68 Hỡnh 2.53. Moọt phaàn giao dieọn của file “Thu vien anh dong.htm” ........................ 69 Hỡnh 2.54. Moọt phaàn giao dieọn của file “Thu vien anh dong.htm” ........................ 69 Hỡnh 2.55. Moọt phaàn giao dieọn của file “Phuong phap tu hoc.htm”...................... 69 Hỡnh 2.56. Moọt phaàn giao dieọn của file “Chuyen vui cac nha vat ly.htm” ............. 70 Hỡnh 2.57. Moọt phaàn giao dieọn của file “Chuyen vui cac nha vat ly.htm” ............. 70 Hỡnh 2.58. Moọt phaàn giao dieọn của file “Chuyen vui cac nha vat ly.htm” ............. 70 Hỡnh 2.59. Moọt phaàn giao dieọn của file “Chuyen vui cac nha vat ly.htm” ............. 71 Hỡnh 2.60. Moọt phaàn giao dieọn của file “Chuyen vui cac nha vat ly.htm” ............. 71 Hỡnh 2.61. Moọt phaàn giao dieọn của file “Vat ly cuoi.htm”...................................... 71 Hỡnh 2.62. Moọt phaàn giao dieọn của file “Vat ly cuoi.htm”...................................... 72 Hỡnh 2.63 Giao dieọn trang chuỷ của Website ........................................................... 73 Hỡnh 2.64. Giao dieọn của Website khi nhaỏp vaứo nuựt vaứ choùn muùc “Moọt soỏ lửu yự khi sửỷ duùng Website” treõn trang muùc luùc ................................................................. 74 Hỡnh 2.65. Giao dieọn của Website khi nhaỏp vaứo nuựt vaứ choùn muùc “Noọi dung chửụng” treõn trang muùc luùc ...................................................................................... 75 Hỡnh 2.66. Giao dieọn của Website khi nhaỏp vaứo nuựt (xem hỡnh 2.65) vaứ choùn muùc “Sửù daón ủieọn của baựn daón tinh khieỏt” treõn trang muùc luùc....................................... 75 Hỡnh 2.67. Giao dieọn của Website khi nhaỏp vaứo nuựt (xem hỡnh 2.65) vaứ choùn muùc “Khaỷo saựt doứng ủieọn qua chaỏt khớ” treõn trang muùc luùc........................................... 76 Hỡnh 2.68. Giao dieọn của Website khi nhaỏp vaứo nuựt vaứ choùn muùc “Phieỏu giao vieọc 1” treõn trang muùc luùc ........................................................................................ 76 Hỡnh 2.69. Giao dieọn của Website khi nhaỏp vaứo nuựt vaứ choùn muùc “Baứi trỡnh dieón” treõn trang muùc luùc..................................................................................................... 77 Hỡnh 2.70. Giao dieọn của Website khi nhaỏp vaứo nuựt vaứ choùn muùc “Lũch sửỷ phaựt minh ra chaỏt baựn daón” treõn trang muùc luùc............................................................... 77 Hỡnh 2.71. Giao dieọn của Website khi nhaỏp vaứo nuựt vaứ choùn muùc “Kỹ thuật vi ủieọn tửỷ laứ gỡ?”......................................................................................................... 78 Hỡnh 2.72. Giao dieọn của Website khi nhaỏp vaứo nuựt vaứ choùn muùc “Vỡ sao ủeứn oỏng tieỏt kieọm ủieọn hụn ủeứn daõy toực?” 78 MễÛ ẹAÀU 1. LYÙ DO CHOẽN ẹEÀ TAỉI Chúng ta đang b−ớc vμo thế kỷ XXI, thế kỷ mμ một xã hội mới phồn vinh phải lμ một xã hội dựa vμo tri thức, vμo t− duy sáng tạo vμ tμi năng sáng chế của con ng−ời. Thời đại chúng ta lμ thời đại của công nghệ thông tin (CNTT), toμn cầu hóa vμ kinh tế tri thức, vμ ở Việt Nam đó lμ thời đại công nghiệp hóa vμ hiện đại hóa. Để nhanh chóng phát triển kinh tế vμ hội nhập với thế giới, chúng ta cần có một đội ngũ những ng−ời lao động, những cán bộ khoa học - kỹ thuật có trình độ kỹ thuật cao, có năng lực t− duy sáng tạo vμ có khả năng độc lập giải quyết vấn đề. Tình hình đó đòi hỏi ngμnh giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ, toμn diện vμ đồng bộ, trong đó việc đổi mới ph−ơng pháp dạy học (PPDH) đóng vai trò đặc biệt quan trọng. PPDH hiện nay ở các tr−ờng Đại học vμ Cao đẳng chủ yếu vẫn còn mang tính chất thông báo - tái hiện. Do nhiều nguyên nhân chủ quan vμ khách quan chi phối, đa số các giảng viên (GV) vẫn còn sử dụng ph−ơng pháp (PP) diễn giảng truyền thống theo lối truyền thụ một chiều, sinh viên (SV) thụ động trong việc tiếp thu tri thức, ch−a đ−ợc tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tiềm năng vμ những năng lực sẵn có của mình. Để khắc phục hiện trạng trên, nhiều PP vμ hình thức tổ chức dạy học tích cực đã đ−ợc nhiều GV nghiên cứu vμ vận dụng ở các góc độ khác nhau, trong đó việc ứng dụng CNTT vμo dạy học, dạy học với sự trợ giúp của máy vi tính (MVT) đã tỏ ra có nhiều −u thế, mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho quá trình dạy học. Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ tr−ởng Bộ Giáo dục - Đμo tạo đã nêu rõ: “Công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, lμm thay đổi nội dung, ph−ơng pháp, ph−ơng thức dạy vμ học" [3] Tuy nhiên, việc khai thác ứng dụng của CNTT trong dạy học còn khá hạn chế. Đa số các GV chỉ dừng lại ở việc sử dụng PowerPoint để thiết kế các bμi giảng điện tử, chức năng ph−ơng tiện dạy học (PTDH) của MVT vì thế ch−a đ−ợc khai thác đầy đủ vμ hầu nh− chỉ xoay quanh chức năng ph−ơng tiện nghe nhìn của MVT. Mặt khác, việc sử dụng MVT cũng còn thiên về phía GV. GV sử dụng MVT để truyền thụ tri thức vμ để giảm thời gian cơ học (viết, vẽ...) trên lớp. MVT ch−a phát huy đ−ợc vai trò hỗ trợ học tập đối với SV. Việc sử dụng các Website hỗ trợ dạy học sẽ phần nμo khắc phục đ−ợc các hạn chế trên. Thông qua Website, SV có thể tham gia học tập trên MVT d−ới sự h−ớng dẫn vμ điều khiển của GV hoặc có thể tự học trên MVT. Với hình thức học tập nμy, SV đ−ợc tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tính độc lập, sáng tạo vμ bồi d−ỡng năng lực tự học. Ngoμi ra, SV còn rèn luyện đ−ợc kỹ năng sử dụng vμ điều khiển web để thu thập thông tin, đây cũng lμ một yếu tố quan trọng giúp các em hình thμnh nhu cầu vμ thói quen học tập qua mạng Internet, tiến tới khả năng học mọi lúc, mọi nơi, học suốt đời theo yêu cầu của một “xã hội học tập”. Với điều kiện t−ơng đối thuận lợi của tr−ờng CĐSP Đồng Nai – nơi tôi đang công tác, nh−: th− viện nhμ tr−ờng đã đ−ợc trang bị một số MVT có nối mạng cục bộ cũng nh− mạng Internet vμ đã đ−ợc đ−a vμo phục vụ miễn phí cho SV; SV của tr−ờng cũng đ−ợc học qua một số học phần tin học đủ có thể sử dụng Website lμm ph−ơng tiện hỗ trợ học tập; một số SV nội, ngoại trú cũng đ−ợc gia đình trang bị cho máy tính cá nhân...tôi thấy mình có thể nghiên cứu thiết kế vμ sử dụng một Website hỗ trợ dạy học. Ch−ơng “Dòng điện trong các môi tr−ờng” thuộc học phần Điện học 1- có nội dung chủ yếu lμ các mô hình lý thuyết giải thích đặc tính dẫn điện của các môi tr−ờng vμ các hiện t−ợng điện có liên quan, đồng thời nêu lên một số ứng dụng thực tiễn của các hiện t−ợng đó. Với nội dung không đòi hỏi tính toán phức tạp nh− thế nên khá phù hợp với hình thức tổ chức dạy học tự học kết hợp với seminar. Để hỗ trợ một cách tích cực cho SV trong hoạt động tự học vμ nâng cao chất l−ợng các buổi seminar, từ đó nâng cao hiệu quả dạy học ch−ơng “Dòng điện trong các môi tr−ờng” nói riêng vμ ch−ơng trình vật lý CĐSP nói chung, tôi chọn ch−ơng nμy để thiết kế Website hỗ trợ dạy học. Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tμi nghiên cứu: Phát huy tính tích cực, tự lực của sinh viên trong dạy học ch−ơng “Dòng điện trong các môi tr−ờng” thuộc ch−ơng trình vật lý cao đẳng s− phạm thông qua việc thiết kế vμ sử dụng Website hỗ trợ dạy học. 2. MUẽC ẹÍCH NGHIEÂN CệÙU Nghiên cứu quy trình thiết kế vμ sử dụng Website hỗ trợ dạy học nhằm góp phần tích cực hoá hoạt động học tập, bồi d−ỡng cho các SV s− phạm vật lý năng lực tự học vμ kỹ năng s− phạm, nhất lμ khả năng khai thác vμ ứng dụng CNTT trong hoạt động học tập hiện tại cũng nh− trong hoạt động giảng dạy sau nμy. 3. ẹOÁI TệễẽNG VAỉ PHAẽM VI NGHIEÂN CệÙU ™ Đối t−ợng nghiên cứu - Việc sử dụng Website hỗ trợ dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự lực của SV. - Quy trình thiết kế vμ sử dụng Website hỗ trợ dạy học. ™ Phạm vi nghiên cứu - Quy trình thiết kế vμ sử dụng Website hỗ trợ dạy học ch−ơng “Dòng điện trong các môi tr−ờng” thuộc học phần Điện học 1, ch−ơng trình vật lý CĐSP. - Khả năng ứng dụng của đề tμi vμo giảng dạy vật lý ở tr−ờng CĐSP Đồng Nai. 4. NHIEÄM VUẽ NGHIEÂN CệÙU Để đạt đ−ợc mục đích đề ra, tôi xác định nhiệm vụ nghiên cứu của đề tμi nh− sau: - Nghiên cứu những định h−ớng cơ bản của việc đổi mới PPDH đại học trong giai đoạn hiện nay. - Nghiên cứu lý luận dạy học đại học, lý luận về dạy vμ học tích cực - Nghiên cứu cơ sở của việc ứng dụng CNTT trong dạy học nói chung vμ các Website giáo dục nói riêng. - Nghiên cứu nội dung ch−ơng “Dòng điện trong các môi tr−ờng”. - Nghiên cứu quy trình thiết kế vμ sử dụng Website hỗ trợ dạy học. - Tiến hμnh thiết kế Website hỗ trợ dạy học ch−ơng “Dòng điện trong các môi tr−ờng”, xây dựng tiến trình dạy học các kiến thức của ch−ơng với sự trợ giúp của Website. - Tiến hμnh thực nghiệm s− phạm, kiểm tra, đánh giá kết quả vμ rút ra kết luận. 5. GIAÛ THUYEÁT KHOA HOẽC Nếu đ−ợc thiết kế vμ sử dụng hợp lý, Website hỗ trợ dạy học có thể phát huy tính tích cực, tự lực của SV, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học vật lý ở tr−ờng Cao đẳng S− phạm. 6. PHệễNG PHAÙP NGHIEÂN CệÙU Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, tôi đã sử dụng các ph−ơng pháp nghiên cứu sau đây: * Ph−ơng pháp nghiên cứu lý luận - Nghiên cứu Luật giáo dục, các chỉ thị của Ban Chấp hμnh Trung −ơng vμ của Bộ Giáo dục vμ Đμo tạo về những định h−ớng cơ bản của việc đổi mới PPDH đại học trong giai đoạn hiện nay. - Nghiên cứu các tạp chí giáo dục; các tμi liệu về lý luận dạy học; các tμi liệu về bồi d−ỡng đổi mới ph−ơng pháp giảng dạy cho giảng viên các tr−ờng Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục vμ Đμo tạo... - Nghiên cứu các tμi liệu về thiết kế Web; các tμi liệu về ứng dụng của CNTT trong dạy học nói chung vμ của Website hỗ trợ dạy học nói riêng; các tμi liệu về khai thác Internet. * Ph−ơng pháp nghiên cứu thực nghiệm - Lập quy trình thiết kế vμ sử dụng Website hỗ trợ dạy học; tiến hμnh thiết kế Website vμ tiến trình dạy học ch−ơng “Dòng điện trong các môi tr−ờng”. - Thực nghiệm s− phạm đề tμi trên SV lớp Lý - KTCN 29 Tr−ờng Cao đẳng s− phạm Đồng Nai. - Dùng ph−ơng pháp thống kê toán học để phân tích kết quả thực nghiệm s− phạm vμ rút ra kết luận. * Ph−ơng pháp quan sát Theo dõi, quan sát hoạt động học tập của SV để nắm đ−ợc tác dụng của hình thức tổ chức dạy học có sự hỗ trợ của Website trong việc phát huy tính tích cực, tự lực của SV. 7. BOÁ CUẽC CUÛA LUAÄN VAấN Luận văn gồm: • Mở đầu • Ch−ơng 1: Cơ sở của việc sử dụng Website hỗ trợ dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự lực của sinh viên. • Ch−ơng 2: Quy trình thiết kế vμ sử dụng Website ch−ơng “Dòng điện trong các môi tr−ờng”. • Ch−ơng 3: Thực nghiệm s− phạm. • Kết luận • Tμi liệu tham khảo • Phụ lục Chửụng 1 Cễ SễÛ CUÛA VIEÄC SệÛ DUẽNG WEBSITE HOà TRễẽ DAẽY HOẽC NHAẩM PHAÙT HUY TÍNH TÍCH CệẽC, Tệẽ LệẽC CUÛA SINH VIEÂN 1.1. MOÄT SOÁ VAÁN ẹEÀ VEÀ ẹOÅI MễÙI PHệễNG PHAÙP DAẽY VAỉ HOẽC ẹAẽI HOẽC 1.1.1. Bản chất quá trình dạy học đại học Nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt động dạy học (DH) nói chung với hoạt động nhận thức thế giới khách quan của loμi ng−ời vμ mối quan hệ biện chứng giữa hoạt động dạy của thầy với hoạt động học của trò trong các tr−ờng đại học, ng−ời ta có thể khẳng định rằng, quá trình DH ở đại học, về bản chất, lμ quá trình nhận thức độc đáo có tính chất nghiên cứu của SV đ−ợc tiến hμnh d−ới vai trò tổ chức, điều khiển của GV nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ DH ở đại học [12] 1.1.2. Những định h−ớng cơ bản về đổi mới PP dạy vμ học đại học trong giai đoạn hiện nay Những định h−ớng cơ bản về đổi mới PP dạy vμ học đại học trong giai đoạn hiện nay đã đ−ợc nêu ra trong Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban chấp hμnh Trung −ơng vμ trong Luật giáo dục 2005. Chỉ thị số 40 - CT/TW của Ban chấp hμnh Trung −ơng (ban hμnh ngμy 15 tháng 6 năm 2004) có ghi: “... đổi mới mạnh mẽ vμ cơ bản ph−ơng pháp giáo dục nhằm khắc phục lối truyền thụ một chiều, nặng lý thuyết, ít khuyến khích t− duy sáng tạo; bồi duỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề, phát triển năng lực thực hμnh sáng tạo cho ng−ời học, đặc biệt cho sinh viên các tr−ờng đại học vμ cao đẳng. Tích cực áp dụng một cách sáng tạo các ph−ơng tiện tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vμo hoạt động dạy vμ học...”[1] Luật Giáo dục (2005), ch−ơng II, mục 4, điều 40.2, có ghi: “Ph−ơng pháp đμo tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học phải coi trọng việc bồi d−ỡng ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển t− duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hμnh, tạo điều kiện cho ng−ời học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng”. [20] Có thể nói, các định h−ớng cơ bản của việc đổi mới PPDH ở bậc cao đẳng, đại học lμ: - Bồi d−ỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển t− duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hμnh cho SV - Tạo điều kiện cho SV tham gia nghi
Luận văn liên quan