Đề án Thực trạng và một số giải pháp, kiến nghị hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Công cuộc đổi mới kinh tế của đất nước trong những năm qua đã và đang kéo theo hàng loạt những thay đổi tích cực tạo nên những cơ sở quan trọng ban đầu để tiến tới một thị trường tài chính, nhằm đảm bảo cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế một cách bền vững. Nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước đòi hỏi ngày càng nhiều vốn. Bên cạnh vốn của Nhà nước, cần phải huy động vốn nhàn rỗi của dân cư ở trong nước và của nước ngoài. Một trong những giải pháp để huy động được, khơi dậy mọi nguồn vốn trong nước, khuyến khích dân cư tiết kiệm và thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi vào đầu tư, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài; đó là thị trường chứng khoán. Thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng là một thực thể phức tạp và là hình thức phát triển cao của nền kinh tế thị trường. Đối với nước ta, những vấn đề này đang còn mới mẻ, chúng tôi nghiên cứu đề tài này với huy vọng được đóng góp một phần nhỏ bé những suy nghĩ, ý kiến của bản thân về thị trường chứng khoán và một số giải pháp cơ bản cho sự ra đời và hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để đi đến đánh giá, kết luận về quá trình hoạt động, phát triển và những giải pháp, kiến nghị để hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

doc33 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2222 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Thực trạng và một số giải pháp, kiến nghị hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu C«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ cña ®Êt n­íc trong nh÷ng n¨m qua ®· vµ ®ang kÐo theo hµng lo¹t nh÷ng thay ®æi tÝch cùc t¹o nªn nh÷ng c¬ së quan träng ban ®Çu ®Ó tiÕn tíi mét thÞ tr­êng tµi chÝnh, nh»m ®¶m b¶o cho sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch bÒn v÷ng. Nhu cÇu x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc ®ßi hái ngµy cµng nhiÒu vèn. Bªn c¹nh vèn cña Nhµ n­íc, cÇn ph¶i huy ®éng vèn nhµn rçi cña d©n c­ ë trong n­íc vµ cña n­íc ngoµi. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó huy ®éng ®­îc, kh¬i dËy mäi nguån vèn trong n­íc, khuyÕn khÝch d©n c­ tiÕt kiÖm vµ thu hót mäi nguån vèn nhµn rçi vµo ®Çu t­, thu hót vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi; ®ã lµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. ThÞ tr­êng vèn nãi chung vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n nãi riªng lµ mét thùc thÓ phøc t¹p vµ lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §èi víi n­íc ta, nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®ang cßn míi mÎ, chóng t«i nghiªn cøu ®Ò tµi nµy víi huy väng ®­îc ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ nh÷ng suy nghÜ, ý kiÕn cña b¶n th©n vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n cho sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, chóng t«i ®· sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp ®Ó ®i ®Õn ®¸nh gi¸, kÕt luËn vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, ph¸t triÓn vµ nh÷ng gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I : Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n. Ch­¬ng II : Sù ra ®êi vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. Ch­¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam. CH¦¥NG I Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n I. Kh¸i niÖm, chøc n¨ng, vai trß cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. 1.1. Kh¸i niÖm chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. 1.1.1. Kh¸i niÖm chøng kho¸n. Chøng kho¸n lµ mét danh tõ chung ®Ó chØ c¸c lo¹i chøng th­ cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, kú phiÕu. - Cæ phiÕu: Lµ lo¹i chøng th­ chøng m×nh quyÒn së h÷u cña mét sè cæ ®«ng ®èi víi doanh nghiÖp cæ phÇn. Cæ ®«ng lµ ng­êi cã cæ phÇn thÓ hiÖn b»ng cæ phiÕu. Ng­êi cã cæ phiÕu cã c¸c quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi C«ng ty; ®­îc chia lêi theo kÕt qu¶ kinh doanh; ®­îc quyÒn bÇu cö vµo ban qu¶n lý, ban kiÓm so¸t vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù lç l·i, ph¸ s¶n cña C«ng ty. - Tr¸i phiÕu: Lµ mét lo¹i chøng th­ x¸c nhËn quyÒn lµm chñ mét mãn nî cña së h÷u chñ (tr¸i chñ) ®èi víi ®¬n vÞ ph¸t hµnh. Tr¸i phiÕu lµ lo¹i chøng kho¸n cã lîi tøc cè ®Þnh, ®­îc Ên ®Þnh tr­íc ®­îc gäi lµ l·i suÊt. Tr¸i phiÕu chØ ®­îc hoµn tr¶ khi ®Õn h¹n tr¸i phiÕu do c¸c doanh nghiÖp ph¸t hµnh, cã thÓ lµ doanh nghiÖp quèc doanh hoÆc t­ doanh lµ cæ phÇn. - Kú phiÕu : Lµ chøng th­ cña ng©n khæ ph¸t hµnh nh»m ®Ó ChÝnh phñ (hoÆc cã thÓ lµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng) vay tiÒn cña d©n chóng vµ cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, c¸c doanh nghiÖp, kú phiÕu cã thêi h¹n tr¶ nhÊt ®inh, cã thÓ lµ ng¾n h¹n (d­íi 12 th¸ng), cã thÓ lµ dµi h¹n (trªn 1 n¨m). Kú phiÕu lµ mét biÖn ph¸p tiÒn tÖ ®­îc øng dông ®Õ øng phã víi nhu cÇu vÒ tµi chÝnh quèc gia hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. MÖnh gi¸ kú phiÕu tuú theo nhu cÇu tµi chÝnh cña cÊp chÝnh quyÒn ph¸t hµnh. Theo kho¶n 1 ®iÒu 2 NghÞ ®Þnh chÝnh phñ sè 48/1998/ND - CP ngµy 11//1998 vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n th× "Chøng kho¸n lµ chøng chØ hoÆc bót to¸n ghi sæ, x¸c nhËn c¸c quyÒn vµ lîi Ých lîi ph¸p cña ng­êi së h÷u chøng kho¸n ®èi víi tµi s¶n hoÆc vèn cña tæ chøc ph¸t hµnh. Chøng kho¸n bao gåm: a, Cæ phiÕu. b, Tr¸i phiÕu. c, Chøng chØ quý ®Çu t­. d, C¸c lo¹i chøng kho¸n kh¸c ". 1.1.2. Kh¸i niÖm thÞ tr­êng chøng kho¸n (TTCK). TTCK kh«ng ph¶i lµ c¬ quan mua vµo b¸n ra c¸c lo¹i chøng kho¸n. TTCK chØ lµ n¬i giao dÞch, ë ®ã viÖc mua b¸n chøng kho¸n ®­îc thùc hiÖn bëi nh÷ng ng­êi m«i giíi chøng kho¸n. Nh­ vËy TTCK kh«ng ph¶i lµ n¬i giao dÞch mua b¸n ra c¸c lo¹i chøng kho¸n cña nh÷ng ng­êi muèn mua hay b¸n chøng kho¸n mµ lµ cña nh÷ng ng­êi m«i giíi, TTCK còng kh«ng liªn quan ®Õn gi¸ c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n. Gi¸ chøng kho¸n ®­îc h×nh thµnh theo hÖ thèng b¸n ®©ó gi¸ hai chiÒu; Ng­êi m«i giíi mua c¹nh tranh víi nh÷ng ng­êi m«i giíi mua kh¸c ®Ó ®¹t ®­îc gi¸ thÊp nhÊt, ng­êi m«i giíi b¸n c¹nh tranh víi nh÷ng ng­êi m«i giíi kh¸c ®Ó ®¹t ®­îc gi¸ cao nhÊt. TTCK lµ thÞ tr­êng t­ do mang tÝnh tù do nhÊt trong c¸c lo¹i thÞ tr­êng. TTCK chÝnh thøc ®­îc thÓ hiÖn b»ng së giao dÞch chøng kho¸n (së chøng kho¸n). Th«ng th­êng trong mét së giao dÞch chøng kho¸n cã hai lo¹i thÞ tr­êng cïng ®ång thêi tham gia gäi lµ c¬ cÊu cña mét thÞ tr­êng chøng kho¸n, gåm thÞ tr­êng s¬ cÊp vµ thÞ tr­êng thø cÊp. - ThÞ tr­êng s¬ cÊp : Lµ thÞ tr­êng mµ ë ®ã c¸c lo¹i chøng kho¸n ®­îc ph¸t hµnh ra lÇn ®Çu, nh»m môc ®Ých: T¹o lËp doanh nghiÖp cæ phÇn; doanh nghiÖp huy ®éng thªm vèn; c¸c cÊp chÝnh quyÒn ph¸t hµnh kú phiÕu. - ThÞ tr­êng thø cÊp lµ thÞ tr­êng mµ ë ®ã c¸c lo¹i chøng kho¸n ®· ®­îc ph¸t hµnh (qua thÞ tr­êng s¬ cÊp) ®­îc ®­a ra mua b¸n l¹i c¸c nhµ ®Çu t­ cã thÓ b¸n chøng kho¸n vµo bÊt kú lóc nµo, h×nh thøc nµy linh ho¹t, mÒm dÎo h¬n so víi tÝn dông th«ng th­êng. 1.2.2. Chøc n¨ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. TTCK ra ®êi ë thÕ kû 15,16 ë mét sè n­íc Ch©u ¢u, tån t¹i vµ ph¸t triÓn ra kh¾p thÕ giíi nh­ ngµy nay, nã ®· chøng tá sù cÇn thiÕt cho ®êi sèng kinh tÕ - x· héi cña c¸c n­íc. V× vËy chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña TTCK lµ : - TTCK ®­îc xem nh­ lµ c¸c cÇu v« h×nh nèi liÒn gi÷a ng­êi thõa vèn vµ ng­êi thiÕu vèn, ®Ó hä gióp ®ì nhau th«ng qua viÖc mua b¸n cæ phiÕu; hay nãi c¸ch kh¸c, TTCK sinh ra ®Ó huy ®éng vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ, bá vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, gi¶m thÊt nghiÖp, gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng d©n c­, x· héi. - TTCK ®ãng vai trß tù ®éng ®iÒu hoµ vèn gi÷a n¬i thõa sang n¬i thiÕu vèn. V× vËy, nã gãp phÇn giao l­u vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Møc ®iÒu hoµ nµy phô thuéc vµo quy m« ho¹t ®éng cña tõng TTCK. - TTCK b¶o ®¶m th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi (cho c¸c nhµ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n) vÒ t×nh h×nh cung cÇu thÞ gi¸ cña tõng lo¹i trªn thÞ tr­êng m×nh vµ trªn TTCK h÷u quan. - TTCK ®¶m b¶o cho c¸c lo¹i chøng kho¸n ®­îc phÐp l­u hµnh cã n¬i ma b¸n thuËn tiÖn theo quy luËt cung cÇu nh­ mäi hµng ho¸ kh¸c. Tuy nhiªn, cã ®iÒu kh¸c lµ "hµng ho¸ " ë thÞ tr­êng nµy lµ c¸c cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. Tãm l¹i, TTCK lµ hßn ®¸ t¶ng lÊp ®i c¸i hç ng¨n c¸ch gi÷a cung vµ cÇu vÒ vèn, gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n chøng kho¸n gi÷a ®Çu c¬ n©ng gi¸ vµ ®Çu c¬ h¹ gi¸ chøng kho¸n. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ ë c¸c Së giao dÞch chøng kho¸n. §Æc biÖt TTCK lÊp ®i c¸c hè ng¨n c¸ch gi÷a nhu cÇu vay vèn dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ vµ c¸c ho¹t ®éng cho vay ng¾n h¹n mµ nhiÒu nhµ t­ doanh th­êng ­a thÝch. V× nã lµ n¬i ®Ó mçi khi c¸c nhµ t­ doanh ®Çu t­ ®em vèn nhµn rçi ra mua chøng kho¸n, khi kh«ng muèn ®Çu t­, cÇn tiÒn chi dïng, th× mang chøng kho¸n ra b¸n. Râ rµng c¸c ho¹t ®éng TTCK linh ho¹t, mÒn dÎo, thuËn lîi h¬n nhiÒu so víi c¸ch huy ®éng vèn th«ng qua c¸c quü tiÕt kiÖm. 1.1.3. Vai trß cña TTCK. - TTCK lµ c«ng vô khuyÕn khÝch d©n c­ chóng tiÕt kiÖm vµ sö dông nguån vèn tiÕt kiÖm vµo c«ng cuéc ®Çu t­. - TTCK lµ ph­¬ng tiÖn huy ®éng vèn. - TTCK lµ c«ng cô lµm gi¶m ¸p lùc l¹m ph¸t. - TTCK cã tæ chøc sÏ cung cÊp th«ng tin cÇn thiªt vÒ c¸c lo¹i cæ p hiÕu, chøng kho¸n còng nh­ kh¶ n¨ng sinh lêi cña tõng lo¹i trong t­¬ng lai. - TTCK b¶o d¶m tÝnh thanh kho¶n. - TTCK thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n hiÖu qu¶ kinh tÕ h¬n. - TTCK t¹o thãi quen vÒ ®Çu t­. - TTCK ®iÒu tiÕt viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu. - TTCK nguån thu hót vèn tõ n­íc ngoµi. 1.2. Kinh nghiÖm tæ chøc ph¸t triÓn TTCK ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi. * TTCK New york ThÞ tr­êng tµi chÝnh Hoa Kú hiÖn lµ thÞ tr­êng quan träng nhÊt thÕ giíi v× sè l­îng t­ b¶n ®­îc giao kho¸n vµ ¶nh h­ëng cña nã ®èi víi thÞ tr­êng kh¸c ho¹t ®éng thÞ tr­êng Hoa Kú kh«ng chÞu giíi h¹n trong ph¹m vi cña TTCK thuÇn tuý, v× h¬n 2/3 nghiÖp vô trªn gi¸ kho¸n bÊt ®éng s¶n ®­îc thùc hiÖn ngoµi thÞ tr­êng vµ nhÊt lµ viÖc ph¸t hµnh chuyÓn nh­îng chøng kho¸n víi sè l­îng quan träng vµ nh÷ng chuyÓn dÞch tr¸i phiÕu c«ng. Hoa Kú cã 14 thÞ tr­êng chøng kho¸n, trong ®ã cã 3 ë New york. ThÞ tr­êng chøng kho¸n New york cßn ®­îc gäi lµ Wall street, thÞ tr­êng chøng kho¸n Hoa Kú quy tô 2276 xÝ nghiÖp vµ kÓ tõ ngµy 7/3/1962 trë thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n Quèc gia. TÊt c¶ ®êi sèng chøng kho¸n Hoa kú phÇn lín ®Òu ®­îc tËp trung l¹i thÞ tr­êng New york, n¬i quy tô 15% nh÷ng nghiÖp vô giao kho¸n chøng kho¸n trªn toµn thÓ n­íc Mü. * ThÞ tr­êng chøng kho¸n London. ThÞ tr­êng chøng kho¸n London ®­îc thiÕt lËp n¨m 1801 thÞ tr­êng trë nªn mét bé phËn trong toµn thÓ bé m¸y tµi chÝnh cña thµnh phè Lu©n §«n nãi riªng, n­íc Anh nãi chung vµ ®· biÕn Anh quèc thµnh mét trung t©m tµi chÝnh quèc tÕ. Môc ®Ých cña thÞ tr­êng chøng kho¸n Lu©n §«n lµ t¹o ra mét thÞ tr­êng h÷u hiÖu cho viÖc mua, b¸n c¸c chøng kho¸n. ThÞ tr­êng cßn ®ãng vai trß quan träng trong viÖc cung cÊp t­ b¶n míi cho kü nghÖ. Nhê vËy, cuéc c¸ch m¹ng kü nghÖ xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn m¹nh sang toµn thÕ giíi. ThÞ tr­êng chøng kho¸n Lu©n §«n ph¸t hµnh hµng ngµy vµ hµng th¸ng cc b¶ng thêi gi¸ chÝnh thøc cña 9400 chøng kho¸n. §©y lµ thÞ tr­êng lín nhÊt thÕ giíi vÒ ph­¬ng diÖn chøng kho¸n vµ héi viªn. * ThÞ tr­êng chøng kho¸n Tokyo ThÞ tr­êng chøng kho¸n Tokyo thµnh lËp 1878. So víi c¸c thÞ tr­êng chøng kho¸n cïng thêi ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi, th× thÞ tr­êng Tokyo ch­a cã g× næi h¬n, m·i tíi sau thÕ chiÕn thø II nã míi ®­îc nhiÒu ng­êi chó ý kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng nµy ch¼ng nh÷ng lµ c¸c nhµ ®Çu t­ kÕch xï næi tiÕng, c¸c ng©n hµng, c¸c c«ng tû b¶o hiÓm cì lín mµ cßn bao gåm nhiÒu nhµ ®Çu t­ cì nhá. Còng nh­ Thuþ Sü, ë NhËt nh÷ng h·ng muèn trë thµnh thµnh viªn cña thÞ tr­êng chøng kh¸n nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc phÐp cña Bé tµi chÝnh. Tr¸i víi ë New york, thµnh viªn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n Tokyo lµ ph¸p nh©n c¸c h·ng ho¹t ®éng chøng kho¸n ë ®©y thùc hiÖn c«ng viÖc cñ m×nh th«ng qua c¸c h·ng trung gian vµ nh÷ng ng­êi m«i giíi chuyªn nghiÖp ®­îc uû quyÒn víi t­ c¸ch lµ ng­êi ®iÒu ®é thÞ tr­êng chøng kho¸n. * ThÞ tr­êng chøng kho¸n Th¸i Lan LuËt vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n Th¸i Lan BE 2517 (1974) quy ®Þnh thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét tæ chøc ph¸p nh©n kh«ng mang tÝnh chÊt lîi nhuËn trªn c¬ së ®éc quyÒn. C¸c thµnh viªn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n bao gåm chØ cã c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®· ®¨ng ký. Quy ®Þnh ®­îc ®Æt ra ®èi víi viÖc ®iÒu chØnh vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng chøng kho¸n bëi c¸c c¬ quan chÝnh phñ vµ ®èi víi viÖc thiÕt lËp mét quü trî cÊp mµ c¸c thµnh viªn ph¶i ®ãng gãp. C¸c chøng kho¸n cã thÓ d­íi d¹ng ký danh hoÆc v« danh vµ cã thÓ bao gåm cæ phÇn hoÆc quyÒn ®èi víi cæ phÇn hoÆc l·i cæ phÇn, c¸c tr¸i phiÕu hoÆc quyÒn lîi ®èi víi c¸c tr¸i phiÕu, c¸c c«ng tr¸i chÝnh phñ hoÆc c¸c chøng kho¸n ®­îc chÝnh phñ ®¶m b¶o, c¸c tÝn phiÕu hoÆc c¸c cæ phÇn cña vèn t­¬ng trî. C¸c tr¸i phiÕu mçi lÇn ph¸t hµnh kh«ng d­íi 20 triÖu Bath vµ mÖnh gi¸ mçi tr¸i phiÕu kh«ng d­íi d­íi 100 Bath, viÖc thanh to¸n tr¸i phiÕu ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong vßng 3 n¨m vµ sè ng­êi lµm së h÷u chñ c¸c tr¸i phiÕu kh«ng d­íi 150 ng­êi. §èi víi mét c«ng ty lÇn ®Çu tiªn muèn ®¨ng ký c¸c cæ phÇn v« danh ph¶i cã Ýt nhÊt 200 cæ ®«ng, mçi cæ ®«ng së h÷u kh«ng qu¸ 0,5% sè cæ phÇn ph¸t hµnh th«ng th­êng (nh­ng kh«ng Ýt h¬n phÇn ®Ó b¸n) vµ cïng nhau së h÷u Ýt nhÊt 25% sè cæ phÇn ph¸t hµnh. * ThÞ tr­êng chøng kho¸n Hungari Hunggari lµ mét trong sè c¸c n­íc §«ng ¢u chuyÓn h­íng sím sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng . Do ®ã, thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ®©y còng ®­îc h×nh thµnh kh¸ lín (vµo ®Çu nh÷ng n¨m 80) so víi c¸c n­íc x· héi chñ nghi· kh¸c. C¬ cÊu tæ chøc thÞ tr­êng chøng kho¸n ®­îc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh thÞ tr­êng nµy c¸c ng©n hµng lµ nÒn t¶ng cña c¬ cÊu Êy. Cho ®Õn n¨m 1985 ng©n hµng Nhµ n­íc lµ ng­êi chñ yÕu tæ chøc thÞ tr­êng chøng kho¸n. Sang n¨m 1986 Ng©n hµng d©n téc Hungari vµ côc tiÕt kiÖm còng tham gia ph¸t hµnh chøng kh¸n. Tíi n¨m 1987 c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i tham gia lÜnh vùc nµy vµ còng b¾t ®Çu tõ ®©y ng©n hµng Bu®apet ®ãng vai trß ng­êi tæ chøc thÞ tr­êng chøng kho¸n, lµm nhiÖm vô thèng kª tÊt c¶ c¸c tr¸i phiÕu ph¸t hµnh, lËp catalo xÝ nghiÖp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, trong ®ã nãi râ c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh vµ tr¶ nî tr¸i phiÕu, c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh tÕ cña c¸c xÝ nghiÖp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. HiÖn nay, thÞ tr­êng chøng kh¸n ë Hungari ®ang ho¹t ®éng vµ cã t¸c ®éng thËt sù ®Õn nÒn kinh tÕ cña n­íc nµy, trong ®ã chñ yÕu lµ thÞ tr­êng tr¸i phiÕu. ThÞ tr­êng cæ phiÕu cßn yÕu, nh­ng cã nhiÒu triÓn väng trong t­¬ng lai c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®­îc thµnh lËp n¨m 1987 cã ¶nh h­ëng tÝch cùc ®Õn viÖc h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. Cßn së giao dÞch chøng kho¸n ®ang trong giai ®o¹n tr­ëng thµnh vµ dÇn dÇn sÏ chiÕm vÞ trÝ xøng ®¸ng trong sinh ho¹t kinh tÕ cña n­íc nµy. * ThÞ tr­êng chøng kho¸n ThÈm QuyÕn Vµo 1/12/1990 thÞ tr­êng chøng kho¸n ThÈm QuyÕn (SSE) ®· b¾t ®Çu c¸c ho¹t ®éng cho thÊy SSE ®· dÇn dÇn ph¸t triÓn thµnh mét thÞ tr­êng tiªu chuÈn ho¸ vÒ qu¶n lý vµ ho¹t ®éng. HiÖn nay SSE ®· thùc hiÖn chuyÓn tõ giao dÞch trao tay (OTC) sang giao dÞch tËp trung. V× lµ mét trung t©m giao dÞch chøng kho¸n SSE ®ãng mét vai trß then chèt trong viÖc c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p kinh doanh vµ ®¶m b¶o c¸c giao dÞch ®­îc thùc hiÖn phï hîp víi 3 nguyªn t¾c lµ: cëi më, trung thùc vµ c«ng b»ng. §iÒu tèt nhÊt SSE ®· lµm lµ cè g¾ng hÕt søc ®Ó ®iÖn to¸n ho¸ c¸c giao dÞch ngay tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng. HiÖn nay ph­¬ng thøc tiÕn hµnh kinh doanh lµ ¸p dông viÖc kÕt nèi mua b¸n tù ®éng vµ hÖ thèng kh«ng Ên chØ chøng kho¸n. Nh»m môc ®Ých hoµn thiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng, hiÖn nay SSE ®ang trong tiÕn tr×nh chuÈn bÞ thµnh lËp mét hÖ thèng thanh to¸n tËp trung ®­îc xem nh­ mét b­íc quan träng ®Ó SSE x©y dùng mét hÖ thèng giao kho¸n, ký th¸c vµ cÊt gi÷ t¹i mét trung t©m. §ång thêi SSE dù ®Þnh ph¸t triÓn m¹ng l­íi cmputer víi ý ®Þnh gia t¨ng hiÖu qu¶ trong viÖc giao dÞch vµ computer toµn bé hÖ thèng. HiÖn nay SSE cã h¬n 23 thµnh viªn, 3 trong sè ®ã lµ nh÷ng c«ng ty ë c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c ngoµi ThÈm QuyÕn. HiÖn nay th«ng tin thÞ tr­êng cña SSE cã thÓ ®­îc chuyÓn cho th­îng H¶i H¶i Nam, Hµng Ch©u, Zhihai (Chu H¶i) qua hÖ thèng m¹ng l­íi cña m×nh. Trong t­¬ng lai gÇn, SSE sÏ cã thÓ göi th«ng tin thÞ tr­êng cña m×nh ®Õn kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc vµ c¸c céng ®ång quèc tÕ b»ng c¸ch sö dông kü thuËt th«ng tin qua vÖ tinh tiªn tiÕn nhÊt. Chóng t«i tin ch¾c lµ SSE sÏ trë thµnh mét thÞ tr­êng chøng kho¸n lín nhÊt miÒn nam Trung Quèc. Kh¸i qu¸t kinh nghiÖm cña c¸c n­íc cho thÊy ®Ó cã thÞ tr­êng chøng kho¸n cÇn ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn chñ yÕu sau: - YÕu tè con ng­êi. - C¬ së vËt chÊt (nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn) - C¬ së kü thuËt (hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng kÕ to¸n vµ c¸c quy chÕ vÒ h¹ch to¸n kinh tÕ thèng nhÊt) . - L­u th«ng tiÒn tÖ æn ®Þnh. - C¬ së ph¸p lý ®Çy ®ñ, ®ång bé vµ chÆt chÏ (hÖ thèng luËt kinh tÕ, quy chÕ ho¹t ®éng cña TTCK). CÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn nãi trªn ph¶i cã thêi gian vµ lµ qu¸ tr×nh l©u dµi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p vµ chñ tr­¬ng cña chÝnh phñ trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ. Qua kinh nghiÖm cña c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn, TTCK ë ®ã còng ph¶i mÊt mét thêi gian dµi míi cã ®­îc mét c¬ chÕ ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh nh­ ngµy nay. C¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ míi ph¸t triÓn t­¬ng ®èi kh¸ ë §«ng Nam ¸ nh­ §µi Loan, Hång K«ng, TriÒu Tiªn, Xingapo lµ nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ h­íng ngo¹i ph¸t triÓn, ®­îc sù gióp ®ì vµ hç trî n­íc ngoµi ®Ó cã TTCK nh­ hiÖn nay còng mÊt vµi thËp kû. §iÒu ®ã cho thÊy qu¸ tr×nh h×nh thµnh TTCK l©u dµi, phøc t¹p tèn nhiÒu c«ng søc trong viÖc t×m tßi, nghiªn cøu vµ thiÕt lËp c¸c b­íc ®i thÝch hîp, kh«ng nªn nãng véi, v× sù nãng véi sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ sai lÇm trong qu¸ tr×nh lµ hÕt søc nghiªm träng. Tãm l¹i, qua kinh nghiÖm cña c¸c n­íc, muèn TTCK h×nh thµnh t¹o nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn v÷ng m¹nh l©u dµi ®¹t c¸c ®iÒu kiÖn chñ yÕu kÓ trªn. Song ®iÒu quan träng nhÊt lµ chÝnh phñ ph¶i cã chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch cô thÓ, ®Ó cïng b­íc t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn nãi trªn mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ ®ång bé. Do ®ã, kinh nghiÖm cã thÓ chØ ra con ®­êng ®i ®Ó thiÕt lËp mét thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ. Nhµ n­íc chñ tr­¬ng thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ xÝ nghiÖp quèc doanh, cæ phÇn ®­îc b¸n réng r·i trong x· héi cho c¸c tÇng líp nh©n d©n, nh©n d©n cã quyÒn chuyÓn nh­îng cho ng­êi kh¸c trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. PhÇn II Sù ra ®êi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam 2.1. TÝnh tÊt yÕu cña sù h×nh thµnh TTCK ë ViÖt Nam. Trong vßng nhiÒu n¨m nÒn kinh tÕ n­íc ta l©m vµo t×nh tr¹ng khñng kho¶ng nghiªm träng kÌm víi l¹n l¹m ph¸t phi m·, mét c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm, mét sù mÊt c©n ®èi c¬ cÊu kinh tÕ qu¸ lín vµ ®Æc biÖt víi nh÷ng khã kh¨n to lín vÒ mÆt ®êi sèng cña nh©n d©n. Tõ n¨m 1986, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi nh»m chuyÓn nÒn kinh tÕ tù hÖ thèng qu¶n lý tËp trung bao cÊp vµ mÖnh lÖnh cña Nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc. C«ng cuéc ®æi míi ®· kÐo theo hµng lo¹t nh÷ng biÕn ®æi tÝch cùc trong ®Êt n­íc vµ ®em l¹i mét kÕt qu¶ quan träng b­íc ®Çu. Nhê ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh høc së h÷u vµ thiÕt lËp mét c¬ cÊu kinh tÕ hçn hîp bao gåm thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh, kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ c¸ thÓ, kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n, n¨ng lùc s¶n xuÊt ®· ®­îc gi¶i phãng mét c¸ch ®¸ng kÓ. GÇn ®©y, Nhµ n­íc ta ®· thi hµnh mét lo¹t chÝnh s¸ch thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, trong ®ã viÖc khuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c c«ng ty liªn doanh. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ban hµnh th¸ng 12/1987 vµ luËt thay thÕ ngµy 12/11/1996 ®· ®­a l¹i nh÷ng kÕt qu¶ l¹c quan. §Õn nay cã h¬n 500 c«ng ty thuéc 42 n­íc vµ khu vùc l·nh thæ ®· vµo ®Çu t­ víi tæng sè vèn trªn 15 tû USD. ViÖc ban hµng luËt Ng©n hµng vµ luËt c«ng ty còng nh»m môc ®Ých ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. CÇn ph¶i nhËn thÊy r»ng c¸c thay ®æi tÝch cùc nµy ®ang t¹o nªn mét c¬ së quan träng ban ®Çu ®Ó tiÕn tíi mét thÞ tr­êng chøng kho¸n ë n­íc ta. Trong nh÷ng n¨m tr­íc ®©y Nhµ n­íc ®· ph¸t hµnh c«ng tr¸i dµi h¹n (5 – 10 n¨m) lµ nh÷ng chøng kho¸n ®Çu tiªn ®­îc ®em ra b¸n. Míi ®©y Nhµ n­íc ®· chuyÓn qua h×nh thøc: tr¸i phiÕu kho b¹c víi l·i suÊt cao vµ tr¸i phiÕu tµi trî ®­êng d©y 500kw (b¶o ®¶m b»ng vµng), c¸c ng©n hµng quèc doanh vµ cæ phÇn còng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu víi l·i suÊt cao hay ®¶m b¶o b»ng vµng, ®­îc d©n c­ h­ëng øng m¹nh mÏ h¬n. MÆt kh¸c sau khi chÊp nhËn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, khu vùc t­ doanh ®­îc më réng, luËt c«ng ty ®· ®­îc ban hµnh. Theo luËt nµy, c«ng ty cæ phÇn ®­îc ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu, lµ nh÷ng mÆt hµng cung cÊp cho TTCK. NÕu thÞ tr­êng chøng kho¸n, th× viÖc mua b¸n chøng kho¸n sÏ dÔ dµng, sÏ ®­a vµo vèn ®Çu t­ s¶n xuÊt tèt h¬n. ViÖc cæ phÇn ho¸ xÝ nghiÖp quèc doanh mµ chóng ta ®ang thùc hiÖn nÕu cã TTCK sÏ thuËn lîi h¬n. §èi víi mét nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn nh­ n­íc ta hiÖn nay t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång nghÜa víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. V× vËy nhu cÇu vÒ vèn ngµy cµng t¨ng lªn, cÇn cã tÝn dông trung h¹n vµ dµi h¹n cã c¸c ®Þnh chÕ ®Æc biÖt cung cÊp. TTCK lµ mét trong nh÷ng ®Þnh chÕ Êy TTCK cã tæ chøc sÏ ®Èy nhanh viÖc tËp trung vèn ®Ó thóc ®Èy viÖc c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc. Qua xem xÐt ®¸nh gi¸ thùc tiÔn ®· diÔn ra ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chóng t«i cho r»ng nh÷ng tiÒn ®Ò vµ ®iÒu kiÖn cho viÖc h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam ®· vµ ®ang xuÊt hiÖn vµ kÕt qu¶ lµ ngµy 20/7/2000 trung t©m giao dÞch thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· ®­îc ra ®êi t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 2.2. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn TTCK ë ViÖt Nam. 2.2.1. S¬ ®å tæng qu¸t TTCK ë ViÖt Nam. * Môc tiªu x©y dùng TTCK Môc tiªu cña viÖc x©y dùng TTCK lµ nh»m huy ®éng vµ ph©n phèi nguån vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ theo môc tiªu kinh tÕ x· héi do Nhµ n­íc ®Ò ra. Nguån vèn huy ®éng vµ ph©n phèi cã thÓ chia ra lµm hai lo¹i, mét lo¹i lµ nguån vèn Nhµ n­íc huy nh»m x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh míi, ®ßi hái nguån vèn lín vµ cã ý nghÜa chiÕn l­îc ®èi víi ph¸t triÓn tæng thÓ nÒn kinh tÕ, mét lo¹t lµ nguån
Luận văn liên quan