Đề tài Chương trình bán sách online

SACH (MaSach, TenSach, MaNhom, GiaBan, SoLuong, NXB, Hinh, MoTa, TacGia ) Tân từ: Mỗi sách có 1 mã sách, Tên sách, Nhóm sách, giá bán , Số Lượng, Nhà Xuất Bản, Hình minh họa, Mô tả,Tác giả 2. NHOMSACH ( MaNhom, TenNhom) Tân từ: Mỗi nhóm sách có 1 Mã nhóm sách và Tên nhóm sách. 3. KHACHHANG (MaKH, TenKH, DiaChi, SoDT, NgaySinh,Email, IDUser) Tân Từ: Mỗi khách hang có mã khách hàng để phân biệt (MaKH) , và tên khách hàng, địa chỉ, Số điện thoại, Ngày sinh, email, username. Khách hàng có thể có hoặc không có username

pdf10 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2102 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chương trình bán sách online, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO GIỮA KỲ ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỀ TÀI: CHƯƠNG TRÌNH BÁN SÁCH ONLINE NHÓM 33: 1. TRẦN VIẾT HƯNG MSSV: 07520166 2. NGUYỄN VIẾT DƯƠNG MSSV: 07520528 3. NGUYỄN VĂN CÔNG MSSV: 07520033 I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Chương trình bán sách online là chương trình ứng dụng web được xây dựng để hỗ trợ bán sách qua mạng. Cho phép người dùng chọn và đặt mua sách. Chương trình quản lý việc nhập xuất sách. Thêm, xóa, sửa Sách,Nhóm sách… Xuất Báo cáo định kỳ II. THIẾT KẾ DỮ LIỆU 2.1 Mô hình thực thể kết hợp 2.2 Mô hình dữ liệu quan hệ 2.3 Danh mục các bảng 1. SACH (MaSach, TenSach, MaNhom, GiaBan, SoLuong, NXB, Hinh, MoTa, TacGia ) Tân từ: Mỗi sách có 1 mã sách, Tên sách, Nhóm sách, giá bán , Số Lượng, Nhà Xuất Bản, Hình minh họa, Mô tả,Tác giả 2. NHOMSACH ( MaNhom, TenNhom) Tân từ: Mỗi nhóm sách có 1 Mã nhóm sách và Tên nhóm sách. 3. KHACHHANG (MaKH, TenKH, DiaChi, SoDT, NgaySinh,Email, IDUser) Tân Từ: Mỗi khách hang có mã khách hàng để phân biệt (MaKH) , và tên khách hàng, địa chỉ, Số điện thoại, Ngày sinh, email, username. Khách hàng có thể có hoặc không có username 4. HOADON ( MaHD, MaKH, NgayHD, TriGia ) Tân từ: Mỗi hóa đơn có 1 mã Hóa đơn (MaHD), Mã Khách hàng mua hóa đơn đó (MaKH), Ngày hóa đơn (NgayHD), và trị giá của hóa đơn đó. 5. CTHD ( MaHD, MaSach, SoLuong, GiaBan ) Tân từ: mỗi hóa đơn có 1 chi tiết hóa đơn bao gồm Mã hóa đơn (MaHD), Mã sách nào được mua (MaSach), Số Lượng và giá bán. 6. THANHTOAN ( MaHD, NgayTT ) Tân từ: Mỗi hóa đơn có 1 ngày thanh toán (NgayTT) để xác định được hóa đơn đó đã được thanh toán hay chưa. 7. PHIEUGIAOHANG ( MaHD, MaNV, NgayGiao ) Tân từ: Mỗi hóa đơn có 1 Ngày giao hàng để xác định được hóa đơn đó đã được giao hay chưa. Và được giao bởi nhân viên nào (MaNV) ? 8. NHANVIEN ( MaNV, TenNV, DiaChi, IDUser ) Tân từ: Mỗi nhân viên có 1 mã nhân viên (MaNV), Tên nhân viên, địa chỉ, username để đăng nhập vào chương trình 9. USER (IDUser,Username, Pass, LV ) Tân từ: Mỗi User của chương trình có 1 IDUser duy nhất, Password (Pass) để đăng nhập và Level (LV) thể hiện cấp bậc của user đó (Khách hàng, Admin,Nhân viên giao hàng….). 10. PHIEUNHAP ( MaPN, MaNV, NgayLap, TriGia ) Tân từ: Khi nhập hàng sẽ có 1 phiếu nhập bao gồm Mã phiếu nhập (MaPN), Mã nhân viên nhập (MaNV), Ngày lập (NgayLap), Trị giá. 11. CT_PHIEUNHAP ( MaPN, MaSach, NgayNhap, SoLuong ) Tân từ: Mỗi Phiếu nhập có 1 chi tiếp phiếu nhập gồm có Mã phiếu nhập (MaPN), Mã sách (MaSach) nào được nhập về ,và ngày nhập, số lượng nhập. III. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH - Thêm, xóa, sửa Sách. - Thêm, xóa, Sửa Nhóm sách. - Quản lý Khách hàng, Đơn hàng, Nhân viên. - Tra cứu sách theo chủ đề, theo tên, Sách mới cập nhập, Sách được mua nhiều... - Báo cáo định kỳ. IV. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH 4.1 Giao diện người dùng - Màn hình chính - Màn hình xem sách theo chủ đề - Màn hình giỏ hàng - Màn hình thanh toán và xác nhận đơn hang 4.2 Giao diện trang admin - Màn hình thêm mới, sửa Sách. - Màn hình thêm mới, sửa nhóm Sách.