Đề tài Giải pháp phát triển hoạt động của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát trien

Cho đến nay thị trường chứng khoán không phải là hiện tượng xa lạ đối với các nước có nền kinh tế thị trường. Để hình thành và phát triển thị trường chứng khoán có hiệu quả, một yếu tố không thể thiếu được là các chủ thể tham gia kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Mục tiêu của việc hình thành thị trường chứng khoán là thu hút vốn đầu tư dài hạn cho việc phát triển kinh tế và tạo ra tính thanh khoản cho các loại chứng khoán. Do vậy, để thúc đẩy thị trường chứng khoán hoạt động một cách có trật tự, công bằng và hiệu quả cần phải có sự ra đời và hoạt động của các công ty chứng khoán. Điều này đặc biệt đúng với Việt Nam khi mà thị trường chứng khoán đã ra đời và hoạt động trong bối cảnh hết sức khó khăn: lượng hàng hoá còn quá ít, trình độ hiểu biết của công chúng về chứng khoán và thị trường chứng khoán còn hạn chế,… Vì vậy, trong thời gian thực tập tại công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển, em đã chọn đề tài : “Giải pháp phát triển hoạt động của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển” nhằm vận dụng những kiến thức đã học ở trường vào thực tế. Nội dung của luận văn được trình bày như sau: Chương I: Tổng quan về công ty chứng khoán Chương II: Thực trạng hoạt động của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Chương III: Giải pháp phát triển hoạt động của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

doc76 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 1882 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp phát triển hoạt động của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát trien, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc lêi nãi ®Çu 3 Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ c«ng ty chøng kho¸n 4 1.1 Kh¸i niÖm 4 1.1.1 M« h×nh tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n 4 1.1.2 Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c«ng ty chøng kho¸n 5 1.1.3 H×nh thøc ph¸p lý cña c«ng ty chøng kho¸n 7 1.1.4 Vai trß 8 1.1.5 Nguyªn t¾c ho¹t ®éng 10 1.1.6 §iÒu kiÖn thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n 11 1.2. Ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n 13 1.2.1. Ho¹t ®éng m«i giíi vµ t­ vÊn 13 1.2.2. Ho¹t ®éng tù doanh vµ qu¶n lý danh môc ®Çu t­ 18 1.2.3. Ho¹t ®éng b¶o l·nh, ®¹i lý ph¸t hµnh 20 1.2.4. C¸c ho¹t ®éng phô trî kh¸c 24 1.3. §iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n 26 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn BSC 28 2.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 28 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 28 2.1.2. LÜnh vùc kinh doanh 29 2.1.3. C¬ cÊu tæ chøc 30 2.1.4. M«i tr­êng c¹nh tranh 30 2.1.5. Kh¸ch hµng 33 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng 33 2.2.1. Ho¹t ®éng m«i giíi 33 2.2.2. Ho¹t ®éng tù doanh 35 2.2.3. Ho¹t ®éng t­ vÊn 36 2.2.4. Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ 36 2.2.5. B¶o l·nh, ®¹i lý ph¸t hµnh. 37 2.2.6. L­u ký chøng kho¸n 38 2.3. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng 38 2.3.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng. 38 2.3.2.Tån t¹i vµ nguyªn nh©n 47 Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn - BSC 52 3.1. §Þnh h­íng cña c«ng ty chøng kho¸n trong thêi gian tíi 52 3.2. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng 52 3.2.1. §a d¹ng vµ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c ho¹t ®éng 52 3.2.2. X©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng toµn diÖn, hîp lý 57 3.2.3. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ sö dông nguån nh©n lùc 61 3.2.4. HiÖn ®¹i hãa c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng kinh doanh vµ hoµn thiÖn hÖ thèng tin häc cho c«ng ty. 63 3.2.5. T¨ng c­êng x©y dùng c¸c mèi quan hÖ ®èi ngo¹i 65 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ 66 3.3.1. Hoµn thiÖn khung ph¸p lý vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. 66 3.2.2. C«ng khai th«ng tin 69 3.3.3.Tuyªn truyÒn vµ ®µo t¹o kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n 71 3.3.4. §Èy m¹nh cæ phÇn hãa. 72 Tµi liÖu tham kh¶o 76 lêi nãi ®Çu Cho ®Õn nay thÞ tr­êng chøng kho¸n kh«ng ph¶i lµ hiÖn t­îng xa l¹ ®èi víi c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n cã hiÖu qu¶, mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc lµ c¸c chñ thÓ tham gia kinh doanh trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Môc tiªu cña viÖc h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ thu hót vèn ®Çu t­ dµi h¹n cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ vµ t¹o ra tÝnh thanh kho¶n cho c¸c lo¹i chøng kho¸n. Do vËy, ®Ó thóc ®Èy thÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng mét c¸ch cã trËt tù, c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶ cÇn ph¶i cã sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n. §iÒu nµy ®Æc biÖt ®óng víi ViÖt Nam khi mµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· ra ®êi vµ ho¹t ®éng trong bèi c¶nh hÕt søc khã kh¨n: l­îng hµng ho¸ cßn qu¸ Ýt, tr×nh ®é hiÓu biÕt cña c«ng chóng vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n cßn h¹n chÕ,… V× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty chøng kho¸n ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn, em ®· chän ®Ò tµi : “Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn” nh»m vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng vµo thùc tÕ. Néi dung cña luËn v¨n ®­îc tr×nh bµy nh­ sau: Ch­¬ng I:  Tæng quan vÒ c«ng ty chøng kho¸n   Ch­¬ng II:  Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam   Ch­¬ng III:  Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn viÖt nam   Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Ts. TrÇn §¨ng Kh©m vµ c¸c anh chÞ phßng ph©n tÝch c«ng ty chøng kho¸n ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ h­íng dÉn em hoµn thµnh luËn v¨n nµy.  Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2003 Sinh viªn Ph¹m ThÞ LÖ Thi   Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ c«ng ty chøng kho¸n Kh¸i niÖm M« h×nh tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n Ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p, kh¸c h¼n víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i th«ng th­êng v× c«ng ty chøng kho¸n lµ mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh ®Æc biÖt. V× vËy, vÊn ®Ò x¸c ®Þnh m« h×nh tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty chøng kho¸n còng cã nhiÒu ®Æc ®iÓm kh¸c vµ vËn dông cho c¸c khèi thÞ tr­êng cã møc ®é ph¸t triÓn kh¸c (thÞ tr­êng cæ ®iÓn, thÞ tr­êng míi næi, thÞ tr­êng c¸c n­íc chuyÓn ®æi). Tuy nhiªn cã thÓ kh¸i qu¸t m« h×nh tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty chøng kho¸n theo hai nhãm sau: M« h×nh ng©n hµng ®a n¨ng Theo m« h×nh nµy, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ho¹t ®éng víi t­ c¸ch lµ chñ thÓ kinh doanh chøng kho¸n, b¶o hiÓm vµ kinh doanh tiÒn tÖ. M« h×nh nµy ®­îc biÓu hiÖn d­íi hai h×nh thøc: Lo¹i ®a n¨ng mét phÇn: c¸c ng©n hµng muèn kinh doanh chøng kho¸n ph¶i thµnh lËp c«ng ty con ho¹t ®éng ®éc lËp. M« h×nh nµy cßn gäi lµ m« h×nh kiÓu Anh. C¸c c«ng ty con sÏ cã ®­îc sù hç trî rÊt lín tõ ng©n hµng mÑ ®Æc biÖt lµ vÒ vèn vµ nh©n sù. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty con cßn tËn dông ®­îc uy tÝn, kh¸ch hµng, m¹ng l­íi kinh doanh, trang thiÕt bÞ kü thuËt cña ng©n hµng mÑ. §iÒu nµy rÊt quan träng ®èi víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty chøng kho¸n. Lo¹i ®a n¨ng hoµn toµn: c¸c ng©n hµng ®­îc phÐp trùc tiÕp kinh doanh chøng kho¸n, kinh doanh b¶o hiÓm vµ kinh doanh tiÒn tÖ còng nh­ c¸c dÞch vô tµi chÝnh kh¸c (m« h×nh nµy cßn gäi lµ m« h×nh kiÓu §øc). ¦u ®iÓm cña m« h×nh nµy lµ c¸c ng©n hµng cã thÓ kÕt hîp nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh, nhê ®ã gi¶m bít rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh b»ng viÖc ®a d¹ng hãa ®Çu t­. Ngoµi ra, m« h×nh nµy cßn cã ­u ®iÓm lµ t¨ng kh¶ n¨ng chÞu ®ùng cña ng©n hµng tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng tµi chÝnh. MÆt kh¸c, c¸c ng©n hµng sÏ tËn dông ®­îc lîi thÕ cña m×nh lµ tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ cã vèn lín, c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i vµ hiÓu biÕt râ vÒ kh¸ch hµng còng nh­ c¸c doanh nghiÖp khi hä thùc hiÖn ho¹t ®éng cÊp tÝn dông vµ tµi trî dù ¸n. Tuy nhiªn, m« h×nh nµy còng cã nh÷ng h¹n chÕ ®ã lµ do võa lµ tæ chøc tÝn dông võa lµ tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n nªn kh¶ n¨ng chuyªn m«n kh«ng s©u nh­ c¸c c«ng ty chøng kho¸n chuyªn doanh kh¸c. §iÒu nµy sÏ lµm cho thÞ tr­êng chøng kho¸n kÐm ph¸t triÓn v× c¸c ng©n hµng th­êng cã xu h­íng b¶o thñ vµ v× lîi Ých cña c¸c ng©n hµng lµ dïng vèn huy ®éng ®­îc ®Ó cho vay lÊy l·i nªn hä thÝch ho¹t ®éng cho vay h¬n lµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n nh­ b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n, t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n, qu¶n lý danh môc ®Çu t­. §ång thêi, do khã t¸ch b¹ch ®­îc ho¹t ®éng ng©n hµng vµ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n, trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng ph¸p lý kh«ng lµnh m¹nh, c¸c ng©n hµng dÔ g©y nªn t×nh tr¹ng lòng ®o¹n thÞ tr­êng vµ khi ®ã c¸c biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n sÏ t¸c ®éng m¹nh tíi kinh doanh tiÒn tÖ, g©y t¸c ®éng d©y chuyÒn vµ dÉn ®Õn khñng ho¶ng thÞ tr­êng tµi chÝnh. Bªn c¹nh ®ã, do kh«ng cã sù t¸ch biÖt râ rµng gi÷a c¸c nguån vèn, chøng kho¸n, vµ khi thÞ tr­êng chøng kho¸n biÕn ®éng theo chiÒu h­íng xÊu sÏ t¸c ®éng tíi c«ng chóng th«ng qua viÖc å ¹t rót tiÒn göi, lµm cho ng©n hµng mÊt kh¶ n¨ng chi tr¶. Do nh÷ng h¹n chÕ nh­ vËy, nªn sau khi khñng ho¶ng thÞ tr­êng tµi chÝnh 1929-1933, c¸c n­íc ®· chuyÓn sang m« h×nh chuyªn doanh, chØ cã mét sè thÞ tr­êng (nh­ §øc) vÉn cßn ¸p dông m« h×nh nµy. M« h×nh c«ng ty chøng kho¸n chuyªn doanh Theo m« h×nh nµy, ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n sÏ do c¸c c«ng ty ®éc lËp vµ chuyªn m«n hãa trong lÜnh vùc chøng kho¸n ®¶m tr¸ch; c¸c ng©n hµng kh«ng ®­îc tham gia kinh doanh chøng kho¸n. ¦u ®iÓm cña m« h×nh nµy lµ h¹n chÕ ®­îc rñi ro cho hÖ thèng ng©n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®i vµo chuyªn m«n hãa s©u trong lÜnh vùc chøng kho¸n ®Ó thóc ®Èy thÞ tr­êng ph¸t triÓn. M« h×nh nµy ®­îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn ë c¸c thÞ tr­êng Mü, NhËt, vµ c¸c thÞ tr­êng míi næi nh­ Hµn Quèc, Th¸i Lan… Tuy nhiªn, do xu thÕ h×nh thµnh nªn c¸c tËp ®oµn tµi chÝnh khæng lå nªn ngµy nay mét sè thÞ tr­êng còng cho phÐp kinh doanh trªn nhiÒu lÜnh vùc tiÒn tÖ, chøng kho¸n, b¶o hiÓm, nh­ng ®­îc tæ chøc thµnh c¸c c«ng ty mÑ, c«ng ty con vµ cã sù qu¶n lý, gi¸m s¸t chÆt chÏ vµ ho¹t ®éng t­¬ng ®èi ®éc lËp víi nhau. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c«ng ty chøng kho¸n C«ng ty chøng kho¸n lµ mét tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã vèn riªng ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ, ho¹t ®éng theo giÊy phÐp cña ñy ban chøng kho¸n Nhµ n­íc cÊp. ë ViÖt Nam, theo quyÕt ®Þnh 04/1998/Q§-UBCK ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 1998 cña UBCKNN, c«ng ty chøng kho¸n lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n thµnh lËp hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam, ®­îc ñy ban chøng kho¸n nhµ n­íc cÊp giÊy phÐp thùc hiÖn mét hoÆc mét sè lo¹i h×nh kinh doanh chøng kho¸n. C¸c c«ng ty chøng kho¸n th­êng ®­îc ph©n lo¹i theo h×nh thøc kinh doanh mµ c«ng ty tiÕn hµnh: C«ng ty m«i giíi chøng kho¸n: Lo¹i c«ng ty nµy cßn ®­îc gäi lµ c«ng ty thµnh viªn v× nã lµ mét thµnh viªn cña së giao dÞch chøng kho¸n. C«ng viÖc kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty m«i giíi lµ mua vµ b¸n chøng kho¸n cho kh¸ch hµng cña hä trªn së giao dÞch chøng kho¸n mµ c«ng ty ®ã lµ thµnh viªn. C«ng ty ®Çu t­ ng©n hµng: Lo¹i c«ng ty nµy ph©n phèi nh÷ng chøng kho¸n míi ®­îc ph¸t hµnh cho c«ng chóng qua viÖc mua chøng kho¸n do c«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh vµ b¸n l¹i cho c«ng chóng theo gi¸ tÝnh gép c¶ lîi nhuËn cña c«ng ty. V× vËy, c«ng ty nµy cßn gäi lµ nhµ b¶o l·nh ph¸t hµnh. C«ng ty chøng kho¸n kh«ng tËp trung lµ c¸c c«ng ty chøng kho¸n ho¹t ®éng chñ yÕu trªn thÞ tr­êng OTC. HiÖn nay nhiÒu c«ng ty chøng kho¸n cã vèn lín ®­îc luËt ph¸p cho phÐp ho¹t ®éng trªn c¶ ba lÜnh vùc trªn. C«ng ty dÞch vô ®a n¨ng: Nh÷ng c«ng ty nµy kh«ng bÞ giíi h¹n ho¹t ®éng ë mét lÜnh vùc nµo cña ngµnh c«ng nghiÖp chøng kho¸n. Ngoµi ba dÞch vô trªn, hä cßn cung cÊp cho kh¸ch hµng dÞch vô t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n, niªm yÕt chøng kho¸n trªn së giao dÞch chøng kho¸n, ñy nhiÖm c¸c giao dÞch bu«n b¸n cho kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng OTC. Sù kÕt hîp gi÷a s¶n phÈm vµ kinh nghiÖm cña c«ng ty sÏ quyÕt ®Þnh c¬ së nh÷ng dÞch vô mµ hä cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch hµng. C«ng ty bu«n b¸n chøng kho¸n: Lµ c«ng ty ®øng ra mua b¸n chøng kho¸n víi chi phÝ do c«ng ty tù chÞu. C«ng ty ph¶i cè g¾ng b¸n chøng kho¸n víi gi¸ cao h¬n gi¸ mua vµo. V× vËy, lo¹i c«ng ty nµy ho¹t ®éng víi t­ c¸ch lµ ng­êi uû th¸c chø kh«ng ph¶i lµ ®¹i lý nhËn ñy th¸c. C«ng ty bu«n b¸n chøng kho¸n kh«ng nhËn hoa hång: Lo¹i c«ng ty nµy nhËn chªnh lÖch gi¸ qua viÖc bu«n b¸n chøng kho¸n, do ®ã hä cßn ®­îc gäi lµ nhµ t¹o thÞ tr­êng, nhÊt lµ trªn thÞ tr­êng giao dÞch OTC. H×nh thøc ph¸p lý cña c«ng ty chøng kho¸n HiÖn nay cã ba lo¹i h×nh tæ chøc c¬ b¶n cña c«ng ty chøng kho¸n, ®ã lµ c«ng ty hîp danh, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn. C«ng ty hîp danh: Lµ lo¹i h×nh kinh doanh tõ hai chñ së h÷u trë lªn. Thµnh viªn tham gia vµo qu¸ tr×nh ®­a ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý vµ cã quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc gäi lµ thµnh viªn hîp danh. C¸c thµnh viªn hîp danh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n ®èi víi c¸c kho¶n nî cña c«ng ty, nghÜa lµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh. Ng­îc l¹i, thµnh viªn gãp vèn kh«ng tham gia ®iÒu hµnh c«ng ty, hä chØ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong phÇn vèn gãp cña m×nh ®èi víi nh÷ng kho¶n nî cña c«ng ty. Th«ng th­êng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c«ng ty kh«ng lín, nã chØ giíi h¹n trong sè vèn mµ c¸c héi viªn cã thÓ ®ãng gãp. C«ng ty hîp danh kh«ng ®­îc phÐp ph¸t hµnh bÊt cø mét lo¹i chøng kho¸n nµo. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Thµnh viªn cña c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®· cam kÕt gãp vµo doanh nghiÖp. VÒ ph­¬ng diÖn huy ®éng vèn, nã ®¬n gi¶n vµ linh ho¹t h¬n so víi c«ng ty hîp danh v× nã ®­îc phÐp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. §ång thêi vÊn ®Ò tuyÓn ®éi ngò qu¶n lý còng n¨ng ®éng h¬n, kh«ng bÞ bã hÑp trong mét sè ®èi t¸c nh­ c«ng ty hîp danh. C«ng ty cæ phÇn Lµ mét ph¸p nh©n ®éc lËp víi c¸c chñ së h÷u c«ng ty (lµ c¸c cæ ®«ng). §¹i héi cæ ®«ng cã quyÒn bÇu héi ®ång qu¶n trÞ. Héi ®ång nµy sÏ ®Þnh ra c¸c chÝnh s¸ch cña c«ng ty vµ chØ ®Þnh gi¸m ®èc cïng c¸c chøc vô qu¶n lý kh¸c ®Ó ®iÒu hµnh c«ng ty theo c¸c s¸ch l­îc kinh doanh ®· ®Ò ra. C«ng ty cæ phÇn cã quyÒn ph¸t hµnh chøng kho¸n (cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu) ra c«ng chóng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n hiÖn hµnh. GiÊy chøng nhËn cæ phiÕu kh«ng thÓ hiÖn mãn nî cña c«ng ty mµ thÓ hiÖn quyÒn lîi cña chñ së h÷u ®èi víi c¸c tµi s¶n cña c«ng ty. C«ng ty vÉn tån t¹i khi quyÒn së h÷u cña c«ng ty bÞ thay ®æi. So víi hai lo¹i h×nh trªn, c«ng ty cæ phÇn cã c¸c ­u ®iÓm c¬ b¶n: Nã tån t¹i liªn tôc kh«ng phô thuéc vµo viÖc thay ®æi cæ ®«ng. Rñi ro mµ chñ së h÷u cña c«ng ty ph¶i chÞu ®­îc giíi h¹n ë møc ®é nhÊt ®Þnh. NÕu c«ng ty thua lç, ph¸ s¶n, cæ ®«ng chØ chÞu thiÖt h¹i ë møc vèn ®· ®ãng gãp. QuyÒn së h÷u ®­îc chuyÓn ®æi dÔ dµng th«ng qua viÖc mua b¸n cæ phiÕu. Ngoµi ra, ®èi víi c«ng ty chøng kho¸n, nÕu tæ chøc theo h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn vµ ®­îc niªm yÕt t¹i së giao dÞch th× danh tiÕng cña hä ®­îc c«ng chóng biÕt ®Õn nhiÒu h¬n, vµ nh­ vËy, ho¹t ®éng kinh doanh sÏ thuËn lîi h¬n rÊt nhiÒu. H×nh thøc tæ chøc qu¶n lý, chÕ ®é b¸o c¸o vµ th«ng tin còng tèt h¬n hai lo¹i h×nh trªn. Vai trß Ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n tr­íc hÕt cÇn nh÷ng ng­êi m«i giíi trung gian, ®ã lµ c¸c c«ng ty chøng kho¸n – mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, cã ho¹t ®éng chuyªn m«n, ®éi ngò nh©n viªn lµnh nghÒ vµ bé m¸y tæ chøc phï hîp ®Ó thùc hiÖn vai trß trung gian m«i giíi mua - b¸n chøng kho¸n, t­ vÊn ®Çu t­ vµ thùc hiÖn mét sè dÞch vô kh¸c cho c¶ ng­êi ®Çu t­ lÉn tæ chøc ph¸t hµnh. C«ng ty chøng kho¸n lµ t¸c nh©n quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n nãi riªng. Nhê c¸c c«ng ty chøng kho¸n mµ chøng kho¸n ®­îc l­u th«ng tõ nhµ ph¸t hµnh tíi ng­êi ®Çu t­, qua ®ã vèn ®­îc huy ®éng tõ n¬i nhµn rçi ®Ó ph©n bæ vµo nh÷ng n¬i sö dông cã hiÖu qu¶. C«ng ty chøng kho¸n cã vai trß quan träng ®èi víi nh÷ng chñ thÓ kh¸c nhau trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. §èi víi tæ chøc ph¸t hµnh: Môc tiªu khi tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n cña c¸c tæ chøc ph¸t hµnh lµ huy ®éng vèn th«ng qua viÖc ph¸t hµnh c¸c chøng kho¸n. V× vËy, th«ng qua ho¹t ®éng ®¹i lý ph¸t hµnh, b¶o l·nh ph¸t hµnh, c¸c c«ng ty chøng kho¸n cã vai trß t¹o ra c¬ chÕ huy ®éng vèn phôc vô c¸c nhµ ph¸t hµnh. Mét trong nh÷ng nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ nguyªn t¾c trung gian. Nguyªn t¾c nµy yªu cÇu nh÷ng nhµ ph¸t hµnh kh«ng ®­îc mua b¸n trùc tiÕp mµ ph¶i th«ng qua c¸c trung gian mua b¸n. C¸c c«ng ty chøng kho¸n sÏ thùc hiÖn vai trß trung gian cho c¶ ng­êi ®Çu t­ vµ nhµ ph¸t hµnh. Vµ khi thùc hiÖn c«ng viÖc nµy, c«ng ty chøng kho¸n ®· t¹o ra c¬ chÕ huy ®éng vèn cho nÒn kinh tÕ th«ng qua thÞ tr­êng chøng kho¸n. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t­: Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nh­ m«i giíi, t­ vÊn ®Çu t­, qu¶n lý danh môc ®Çu t­, c«ng ty chøng kho¸n cã vai trß lµm gi¶m chi phÝ vµ thêi gian giao dÞch, do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c kho¶n ®Çu t­. §èi víi hµng ho¸ th«ng th­êng, mua b¸n qua trung gian sÏ lµm t¨ng chi phÝ cho ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. Tuy nhiªn, ®èi víi thÞ tr­êng chøng kho¸n, sù biÕn ®æi th­êng xuyªn cña gi¸ c¶ chøng kho¸n còng nh­ møc ®é rñi ro cao sÏ lµm cho nh÷ng nhµ ®Çu t­ tèn kÐm chi phÝ, c«ng søc vµ thêi gian t×m hiÓu th«ng tin tr­íc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t­. Nh­ng th«ng qua c¸c c«ng ty chøng kho¸n, víi tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ uy tÝn nghÒ nghiÖp sÏ gióp c¸c nhµ ®Çu t­ thùc hiÖn c¸c kho¶n ®Çu t­ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §èi víi thÞ tr­êng chøng kho¸n: §èi víi thÞ tr­êng chøng kho¸n, c«ng ty chøng kho¸n thÓ hiÖn hai vai trß chÝnh: Gãp phÇn t¹o lËp gi¸ c¶, ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng. Gi¸ c¶ chøng kho¸n lµ do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh. Tuy nhiªn, ®Ó ®­a ra møc gi¸ cuèi cïng, ng­êi mua vµ ng­êi b¸n ph¶i th«ng qua c¸c c«ng ty chøng kho¸n v× hä kh«ng ®­îc tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh mua b¸n. C¸c c«ng ty chøng kho¸n lµ nh÷ng thµnh viªn cña thÞ tr­êng, do vËy hä còng gãp phÇn t¹o lËp gi¸ c¶ thÞ tr­êng th«ng qua ®Êu gi¸. Trªn thÞ tr­êng s¬ cÊp, c¸c c«ng ty chøng kho¸n cïng víi nhµ ph¸t hµnh ®­a ra møc gi¸ ®Çu tiªn. ChÝnh v× vËy, gi¸ c¶ cña mçi lo¹i chøng kho¸n giao dÞch ®Òu cã sù tham gia ®Þnh gi¸ cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n. C¸c c«ng ty chøng kho¸n cßn thÓ hiÖn vai trß lín h¬n khi tham gia ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng. §Ó b¶o vÖ nh÷ng kho¶n ®Çu t­ cña kh¸ch hµng vµ b¶o vÖ lîi Ých cña chÝnh m×nh, nhiÒu c«ng ty chøng kho¸n ®· dµnh mét tû lÖ nhÊt ®Þnh c¸c giao dÞch ®Ó thùc hiÖn vai trß b×nh æn thÞ tr­êng. Gãp phÇn lµm t¨ng tÝnh thanh kho¶n cña c¸c tµi s¶n tµi chÝnh. Trªn thÞ tr­êng cÊp 1, do thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nh­ b¶o l·nh ph¸t hµnh, chøng kho¸n hãa, c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®· huy ®éng mét l­îng vèn lín ®­a vµo s¶n xuÊt kinh doanh cho nhµ ph¸t hµnh. Trªn thÞ tr­êng cÊp 2, do thùc hiÖn c¸c giao dÞch mua vµ b¸n c¸c c«ng ty chøng kho¸n gióp ng­êi ®Çu t­ chuyÓn ®æi chøng kho¸n thµnh tiÒn mÆt mét c¸ch Ýt thiÖt h¹i nhÊt vµ ng­îc l¹i. Nh÷ng ho¹t ®éng ®ã cã thÓ lµm t¨ng tÝnh thanh kho¶n cña nh÷ng tµi s¶n tµi chÝnh. §èi víi c¬ quan qu¶n lý thÞ tr­êng: C«ng ty chøng kho¸n cã vai trß cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n cho c¸c c¬ quan qu¶n lý thÞ tr­êng. C¸c c«ng ty chøng kho¸n thùc hiÖn ®­îc vai trß nµy bëi v× hä võa lµ ng­êi b¶o l·nh ph¸t hµnh cho c¸c chøng kho¸n míi, võa lµ trung gian mua b¸n chøng kho¸n vµ thùc hiÖn c¸c giao dÞch trªn thÞ tr­êng. Mét trong nh÷ng yªu cÇu cña thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ c¸c th«ng tin cÇn ph¶i ®­îc c«ng khai hãa d­íi sù gi¸m s¸t cña c¬ quan qu¶n lý thÞ tr­êng. ViÖc cung cÊp th«ng tin võa lµ quy ®Þnh cña hÖ thèng luËt ph¸p, võa lµ nguyªn t¾c nghÒ nghiÖp cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n v× c«ng ty chøng kho¸n cÇn ph¶i minh b¹ch vµ c«ng khai trong ho¹t ®éng. C¸c th«ng tin c«ng ty chøng kho¸n cã thÓ cung cÊp bao gåm th«ng tin vÒ c¸c giao dÞch mua, b¸n trªn thÞ tr­êng, th«ng tin vÒ c¸c cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vµ tæ chøc ph¸t hµnh, th«ng tin vÒ c¸c nhµ ®Çu t­… Nhê c¸c th«ng tin nµy, c¸c c¬ quan qu¶n lý thÞ tr­êng cã thÓ kiÓm so¸t vµ chèng c¸c hiÖn t­îng thao tóng, lòng ®o¹n, bãp mÐo thÞ tr­êng. Tãm l¹i, c«ng ty chøng kho¸n lµ mét tæ chøc chuyªn nghiÖp trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, cã vai trß cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi thÞ tr­êng chøng kho¸n nãi chung. Nh÷ng vai trß nµy ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng C«ng ty chøng kho¸n ho¹t ®éng theo hai nguyªn t¾c c¬ b¶n ®ã lµ nhãm nguyªn t¾c ®¹o ®øc vµ nhãm nguyªn t¾c tµi chÝnh Nhãm nguyªn t¾c ®¹o ®øc: - C«ng ty chøng kho¸n ph¶i ®¶m b¶o giao dÞch trung thùc vµ c«ng b»ng v× lîi Ých cña kh¸ch hµng - Kinh doanh cã kü n¨ng, tËn tôy, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm - ¦u tiªn thùc hiÖn lÖnh cña kh¸ch hµng tr­íc khi thùc hiÖn lÖnh cña c«ng ty - Cã nghÜa vô b¶o mËt cho kh¸ch hµng, kh«ng ®­îc tiÕt lé c¸c th«ng tin vÒ tµi kho¶n kh¸ch hµng khi ch­a ®­îc kh¸ch hµng ®ång ý b»ng v¨n b¶n trõ khi cã yªu cÇu cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc - C«ng ty chøng kho¸n khi thùc hiÖn ho¹t ®éng t­ vÊn ph¶i cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ cho kh¸ch hµng vµ gi¶i thÝch râ rµng vÒ c¸c rñi ro mµ kh¸ch hµng cã thÓ ph¶i g¸nh chÞu, ®ång thêi hä kh«ng ®­îc kh¼ng ®Þnh vÒ lîi nhuËn c¸c kho¶n ®Çu t­ mµ hä t­ vÊn - C«ng ty chøng kho¸n kh«ng ®­îc phÐp nhËn bÊt cø kho¶n thï lao nµo ngoµi c¸c kho¶n thï lao th«ng th­êng cho dÞch vô t­ vÊn cña m×nh - ë nhiÒu n­íc, c¸c c«ng ty chøng kho¸n ph¶i ®ãng gãp tiÒn vµo quü b¶o vÖ nhµ ®Çu t­ chøng kho¸n ®Ó b¶o vÖ lîi Ých kh¸ch hµng trong tr­êng hîp c«ng ty chøng kho¸n mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n - Nghiªm cÊm thùc hiÖn c¸c giao dÞch néi gi¸n, c¸c c«ng ty chøng kho¸n kh«ng ®­îc phÐp sö dông c¸c th«ng tin néi bé ®Ó mua b¸n chøng kho¸n cho chÝnh m×nh, g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña kh¸ch hµng - C¸c c«ng ty chøng kho¸n kh«ng ®­îc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cã thÓ lµm cho kh¸ch hµng vµ c«ng chóng hiÓu lÇm vÒ gi¸ c¶, gi¸ trÞ vµ b¶n chÊt cña chøng kho¸n hoÆc c¸c ho¹t ®éng kh¸c g©y thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng Nhãm nguyªn t¾c tµi chÝnh - §¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ vèn, c¬ cÊu vèn vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n, b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña UBCK Nhµ n­íc. §¶m b¶o nguån tµi chÝnh trong cam kÕt kinh doanh chøng kho¸n ví
Luận văn liên quan