Đề tài Tình hình thực trạng của thị trường chứng khoán, nguyên nhân những yếu kém khuyết điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam là một thị trường mới, không chỉ mới với lịch sử chứng khoán thế giới( gần 400 năm) mà còn mới với người dân Việt Nam. Vì vậy có nhiều cách hiểu khác nhau: có ý kiến cho rằng đây là canh bạc lớn là trò chơi mạo hiểm nhưng theo các chuyên gia chứng khoán đây là một trò chơi trí tụê và phải đầu tư rất nhiều thời gian và thị trường này rất có tiêm năng ở Việt Nam, nhưng để phát triển nó ở Việt Nam là một vấn đề rất khó khăn. Đây cũng là bài toán đựơc đặt ra với rất nhiều chuyên gia. Đề tài này cũng không nằm ngoài câu hỏi trên.

doc30 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2287 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình thực trạng của thị trường chứng khoán, nguyên nhân những yếu kém khuyết điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi tùa ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam lµ mét thÞ tr­êng míi, kh«ng chØ míi víi lÞch sö chøng kho¸n thÕ giíi( gÇn 400 n¨m) mµ cßn míi víi ng­êi d©n ViÖt Nam. V× vËy cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau: cã ý kiÕn cho r»ng ®©y lµ canh b¹c lín lµ trß ch¬i m¹o hiÓm nh­ng theo c¸c chuyªn gia chøng kho¸n ®©y lµ mét trß ch¬i trÝ tôª vµ ph¶i ®Çu t­ rÊt nhiÒu thêi gian vµ thÞ tr­êng nµy rÊt cã tiªm n¨ng ë ViÖt Nam, nh­ng ®Ó ph¸t triÓn nã ë ViÖt Nam lµ mét vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n. §©y còng lµ bµi to¸n ®ù¬c ®Æt ra víi rÊt nhiÒu chuyªn gia. §Ò tµi nµy còng kh«ng n»m ngoµi c©u hái trªn. Môc lôc Lêi tùa 2 Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung cña thÞ tr­êng chøng kho¸n viÖt nam 2 1. S¬ l­îc vÒ lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n 3 2. B¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n 4 2.1 B¶n chÊt cña thÞ tr­êng chøng kho¸n 4 2.2 Chøc n¨ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n 4 3. C¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n 5 3.1. Nhµ ph¸t hµnh 5 3.2. Nhµ ®Çu t­ 5 3.3. C¸c tæ chøc cã liªn quan ®Õn thÞ tr­êng chøng kho¸n 5 4. C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n 6 4.1. Nguyªn t¾c c«ng khai 6 4.2. Nguyªn t¾c trung gian 7 5. CÊu tróc vµ ph©n lo¹i c¬ b¶n cña thÞ tr­êng chøng kho¸n 7 5.1. C¨n cø vµo sù lu©n chuyÓn c¸c nguån vèn, thÞ tr­êng chøng kho¸n ®­îc chia thµnh thÞ tr­êng s¬ cÊp vµ thÞ tr­êng thø cÊp 8 ThÞ tr­êng s¬ cÊp 8 ThÞ tr­êng thø cÊp 8 5.2. C¨n cø vµo ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng, thÞ tr­êng chøng kho¸n ®­îc ph©n thµnh thÞ tr­êng tËp trung (së giao dÞch chøng kho¸n) vµ phi tËp trung (thÞ tr­êng OTC) 8 5.3. C¨n cø vµo hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng, thÞ tr­êng chøng kho¸n còng cã thÓ ®­îc ph©n thµnh c¸c thÞ tr­êng: thÞ tr­êng cæ phiÕu, thÞ tr­êng tr¸i phiÕu, thÞ tr­êng c¸c c«ng cô chøng kho¸n ph¸i sinh 9 6. C¬ chÕ ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng chøng kho¸n 10 6.1. Kh¸i niÖm vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng chøng kho¸n 10 6.2. C¬ chÕ ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng chøng kho¸n 10 Ch­¬ng 2: t×nh h×nh thùc tr¹ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n, nguyªn nh©n nh÷ng yÕu kÐm khuyÕt ®iÓm 12 1.1. Phác họa một bức tranh toàn cảnh! 12 1.2. Tăng trưởng về số lượng và quy mô của các CtyCK 14 1.3. Nâng cao chất lượng hoạt động 15 1.4. Năm 2006 thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu khởi sắc: 22 1.5. Đến năm nay thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm nghiêm trọng và rơi vào tình trạng ảm đạm: 23 2.1. Những nhà đầu tư chưa có kiến thức về thị trường chứng khoán: 23 2.2. Do chính sách kinh tế vĩ mô: 23 2.3. Những công ty chưa có báo cáo trung thực: 23 2.4. Tình trạng đầu cơ cổ phiếu diễn ra mạnh: 24 2.5. Nguyên nhân thị trường chưa là kênh huy động vốn: 24 Ch­¬ng III Ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n 25 1. Kinh tÕ vÜ m« 25 1.1. ChÝnh trÞ 25 1.2. Uû ban chøng kho¸n 26 2. C¸c c«ng ty chøng kho¸n 26 3. T©m lý vµ kiÕn thøc cña nhµ ®Çu t­ 28 Ch­¬ng I: NH÷NG VÊN ®Ò CHUNG cña thÞ tr­êng chøng kho¸n viÖt nam S¬ l­îc vÒ lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ThÞ tr­êng chøng kho¸ng ban ®Çu ph¸t triÓn mét c¸ch rÊt tù ph¸t vµ s¬ khai, xuÊt ph¸t tõ mét nhu cÇu ®¬n lÎ tõ buæi ban ®Çu. Gi÷a thÕ kû XV ë t¹i nh÷ng thµnh phè trung t©m bu«n b¸n ë ph­¬ng T©y, c¸c th­¬ng gia th­êng tô tËp t¹i c¸c qu¸n cµ phª ®Ó trao ®æi mua b¸n c¸c vËt phÈm hµng ho¸....lóc ®Çu chØ mét nhãm nhá, sau ®ã t¨ng dÇn vµ h×nh thµnh mét khu chî riªng. Cuèi thÕ kû XV, ®Ó thuËn tiÖn h¬n cho viÖc lµm ¨n, khu chî trë thµnh thÞ tr­êng víi viÖc thèng nhÊt c¸c quy ­íc vµ dÇn dÇn c¸c quy ­íc nµy ®­îc söa ®æi hoµn chØnh thµnh nh÷ng quy ­íc cã gi¸ trÞ b¾t buéc chung cho mäi thµnh viªn tham gia “thÞ tr­êng”. Phiªn chî riªng ®Çu tiªn ®­îc diÔn ra vµo n¨m 1453 t¹i mét l÷ ®iÕm cña gia ®×nh Vanber ë Bruges BØ gäi lµ “Së giao dÞch”. Gi÷a thÕ kû XVI mét quan chøc ®¹i thÇn cña Anh quèc ®· ®Õn quan s¸t vµ thiÕt lËp mét mËu dÞch thÞ tr­êng t¹i London( Anh), n¬i mµ sau nµy ®­îc gäi lµ Së Giao DÞch chøng kho¸n London. C¸c mËu dÞch thÞ tr­êng kh¸c còng lÇn l­ît ®­îc thµnh lËp t¹i Ph¸p, §øc, vµ B¾c ¢u. Qu¸ tr×nh c¸c giao dÞch chøng kho¸n diÔn ra vµ h×nh thµnh nh­ vËy mét c¸ch tù ph¸t còng t­¬ng tù ë Ph¸p, Hµ Lan, c¸c n­íc B¨c ¢u, c¸c n­íc T©y ¢u kh¸c vµ B¾c Mü. C¸c ph­¬ng thøc giao dÞch ban ®Çu ®­îc diÕn ra ngoµi trêi víi nh÷ng ký hiÖu giao dÞch b»ng tay vµ cã th­ ký nhËn lÖnh cña kh¸ch hµng. Cho ®Õn n¨m 1921, ë Mü khu chî ngoµi trêi ®­îc chuyÓn vµo trong nhµ, Së giao dÞch chøng kho¸n chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp. Cho ®Õn nay, c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®· cã kho¶ng trªn 160 së giao dÞch chøng kho¸n ph©n t¸n trªn kh¾p c¸c ch©u lôc, bao gåm c¶ c¸c n­íc ph¸t triÓn trong khu vù §«ng Nam ¸ vµo nh÷ng n¨m 1960-1970 vµ nh÷ng n­íc nh­ Ba Lan, Hungary, Sec, Nga, Trung Quèc vµo nh÷ng n¨m 1990... Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n thÕ giíi cho thÊy giai ®o¹n ®Çu thÞ tr­êng ph¸t triÓn mét c¸ch tù ph¸t víi sù tham gia cña c¸c c«ng chóng ®Çu t­. Khi ph¸t truÓn ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh thÞ tr­êng b¾t ®Çu ph¸t sinh nh÷ng trôc trÆc dÉn ®Õn ph¶i thµnh lËp c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vµ hßnh thµnh hÖ thèng ph¸p lý ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng. B¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n B¶n chÊt cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ThÞ tr­êng chøng kho¸n trong ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, ®­îc quan niÖm lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng giao dÞch mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n trung vµ dµi h¹n. - ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ n¬i tËp trung vµ ph©n phèi c¸c nguån vèn tiÕt kiÖm. - ThÞ tr­êng chøng kho¸n thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh vËn ®éng cØa t­ b¶n tiÒn tÖ. Cã thÓ nãi thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ n¬i mua b¸n c¸c quyÒn së h÷u vÒ t­ b¶n, lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Chøc n¨ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n Huy ®éng vèn ®Çu t­ cho ngµnh kinh tÕ Khi c¸c nhµ ®Çu t­ mua chøng kho¸n do c¸c c«ng ty ph¸t hµnh, sè tiÒn nhµn rçi cña hä ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qua ®ã gãp phÇn më réng s¶n xuÊt x· héi. Cung cÊp m«i tr­êng cho nhµ ®Çu t­ ThÞ tr­êng ch­ng kho¸n cung cÊp cho c«ng chóng mét m«i tr­êng ®Çu t­ lµnh m¹nh víi c¸c c¬ héi lùa chän phong phó. T¹o tÝnh thanh to¸n cho c¸c chøng kho¸n Kh¶ n¨ng thanh kho¶n( kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn mÆt) lµ mét trong nh÷ng ®Æc tÝnh hÊp dÉn cña chøng kho¸n ®èi víi ng­êi ®Çu t­. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp: Th«ng qua gi¸ chøng kho¸n, ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®­îc ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t vµ so s¸nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®­îc nhanh chãng vµ thuËn tiÖn. T¹o m«i tr­êng gióp cho chÝnh phñ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«. C¸c chØ b¸o cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¶n ¸nh ®éng th¸i cña nÒn kinh tÕ mét c¸ch nh¹y bÐn vµ chÝnh x¸c C¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n tham gia thÞ tr­êng chøngkho¸n cã thÓ ®­îc chia thµnh 3 nhãm sau: Nhµ ph¸t hµnh Nhµ ®Çu t­ C¸c tæ chøc cã liªn quan ®Õn chøng kho¸n Nhµ ph¸t hµnh Nhµ ph¸t hµnh lµ c¸c tæ chøc thùc hiÖn huy ®éng vèn th«ng qua thÞ tr­êng chøng kho¸n. Nhµ ®Çu t­ Nhµ ®Çu t­ lµ nh÷ng ng­êi thùc sù mua vµ b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Nhµ ®Çu t­ cã thÓ ®­îc chia lµm 2 lo¹i: nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n vµ nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc. C¸c tæ chøc cã liªn quan ®Õn thÞ tr­êng chøng kho¸n C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc: §Çu tiªn thÞ tr­êng chøng kho¸n h×nh thµnh mét c¸ch tù ph¸t khi cã sù xuÊt hiÖn cña cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu vµ hÇu nh­ ch­a cã sù qu¶n lý.§Ó b¶o vÖ lîi Ých cho c¸c nhµ ®Çu t­ vµ ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng b×nh th­êng, æn ®Þnh cña thÞ tr­êng chøng kho¸n, nªn cÇn cã sù qu¶n lý vµ gi¸m s¸t vÒ ho¹t ®éng ph¸t hµnh vµ kinh doanh chøng kho¸n. ChÝnh v× vËy, c¬ quan qu¶n lý gi¸m s¸t thÞ tr­êng chøng kho¸n ra ®êi. Së giao dich chøng kho¸n: Së giao dÞch thÞ tr­êng chøng kho¸n thùc hiÖn vËn hµnh thÞ tr­êng th«ng qua bé m¸y tæ chøc bao gåm nhiÒu bé phËn kh¸c nhau phôc vô ho¹t ®éng trªn c¬ së giao dich. Tæ chøc l­u ký vµ thanh to¸n bï trõ chøng kho¸n: Lµ tæ chøc nhËn l­u gi÷ c¸c chøng kho¸n vµ tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô thanh to¸n bï trõ cho c¸c giao dÞch chøng kho¸n. C«ng ty dÞch vô m¸y tÝnh chøng kho¸n: Lµ tæ chøc phô trî, phôc vô cho c¸c giao dÞch chøng kho¸n. C¸c tæ chøc tµi trî chøng kho¸n: Lµ c¸c tæ chøc ®­îc thµnh lËp víi môc ®Ých khuyÕn khÝch më réng vµ t¨ng tr­ëng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cho vay tiÒn ®Ó mua cæ phiÕu, cho vay chøng kho¸n ®Ó b¸n trong c¸c giao dÞch b¶o chøng. C«ng ty ®¸nh gi¸ hÖ sè tÝn nhiÖm: Lµ c«ng ty chuyªn cung cÊp dÞch vô ®¸nh gi¸ n¨ng lùc thanh to¸n c¸c kho¶n vèn gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n vµ theo nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· cam kÕt cña c«ng ty ph¸t hµnh ®èi víi mét ®ît ph¸t hµnh cô thÓ. C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n Nguyªn t¾c c«ng khai Chøng kho¸n lµ c¸c hµng ho¸ trõu t­îng, ng­êi ®Çu t­ kh«ng thÓ kiÓm tra trùc tiÕp ®­îc c¸c chøng kho¸n nh­ c¸c hµng ho¸ th«ng th­êng mµ ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c th«ng tin liªn quan. ViÖc c«ng bè th«ng tin vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: ChÝnh x¸c KÞp thêi DÔ tiÕp cËn Nguyªn t¾c trung gian Theo nguyªn t¾c nµy, trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n c¸c giao dÞch ®­îc thùc hiÖn th«ng qua tæ chøc trung lµ c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Nguyªn t¾c ®Êu gi¸: Mäi viÖc mua b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Òu ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c ®Êu gi¸. §Êu gi¸ trùc tiÕp §Êu gi¸ gi¸n tiÕp §Êu gi¸ tù ®éng §Êu gi¸ ®Þnh kú §Êu gi¸ liªn tôc CÊu tróc vµ ph©n lo¹i c¬ b¶n cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ n¬i diÔn ra c¸c giao dÞch, mua b¸n nh÷ng s¶n phÈm tµi chÝnh (cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, c¸c kho¶n vay ng©n hµng... cã kú h¹n trªn 1 n¨m). C¨n cø vµo sù lu©n chuyÓn c¸c nguån vèn, thÞ tr­êng chøng kho¸n ®­îc chia thµnh thÞ tr­êng s¬ cÊp vµ thÞ tr­êng thø cÊp ThÞ tr­êng s¬ cÊp ThÞ tr­íng s¬ cÊp lµ thÞ tr­êng mua b¸n c¸c chøng kho¸n míi ph¸t hµnh.. A. Vai trß cña thÞ tr­êng s¬ cÊp: Vèn cña c«ng ty ®­îc huy ®éng qua viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n. Trùc tiÕp ®­a c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi t¹m thêi trong d©n chóng vµo ®Çu t­. B. §Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng s¬ cÊp: ThÞ tr­êng s¬ cÊp lµ n¬i duy nhÊt mµ c¸c chøng kho¸n ®em l¹i vèn cho ng­êi ph¸t hµnh. Nh÷ng ng­êi b¸n trªn thÞ tr­êng s¬ cÊp ®­îc x¸c ®Þnh th­êng lµ kho b¹c, ng©n hµng nhµ n­íc, c«ng ty ph¸t hµnh, tËp ®oµn b¶o l·nh ph¸t hµnh... Gi¸ chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng s¬ cÊp do tæ chøc ph¸t hµnh quyÕt ®Þnh vµ th­êng ®­îc in ngay trªn chøng kho¸n. ThÞ tr­êng thø cÊp ThÞ tr­êng thø cÊp lµ n¬i giao dÞch c¸c chøng kho¸n ®· ®­îc ph¸t hµnh trªn thÞ tr­êng s¬ cÊp. ThÞ tr­êng thø cÊp ®¶m b¶o tÝnh thanh kho¶n cho c¸c chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh §Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng thø cÊp: Trªn thÞ tr­êng thø cÊp, c¸c kho¶n tiÒn thu ®­îc tõ viÖc b¸n chøng kho¸n thuéc vÒ c¸c nhµ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n chø kh«ng thuéc vÒ nhµ ph¸t hµnh Giao dÞch trªn thÞ tr­êng thø cÊp ph¶n ¸nh nguyªn t¾c c¹nh tranh tù do. ThÞ tr­êng thø cÊp lµ thÞ tr­êng ho¹t ®éng liªn tôc. C¨n cø vµo ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng, thÞ tr­êng chøng kho¸n ®­îc ph©n thµnh thÞ tr­êng tËp trung (së giao dÞch chøng kho¸n) vµ phi tËp trung (thÞ tr­êng OTC) Trong thÞ tr­êng ®Êu gi¸, c¸c nhµ t¹o thÞ tr­êng ®­a ra gi¸ ®Æt mua vµ gi¸ chµo b¸n lo¹i chøng kho¸n ®­îc Ên ®Þnh cña hä. Trong thÞ tr­êng ®Êu lÖnh, lÖnh cña c¸c nhµ ®Çu t­ ®­îc ghÐp víi nhau kh«ng cã sù tham gia cña c¸c nhµ t¹o thÞ tr­êng. H×nh thøc së h÷u: LÞch sö ph¸t triÓn së giao dÞch chøng kho¸n c¸c n­íc ®· vµ ®ang tr¶i qua c¸c h×nh thøc së h÷u sau ®©y: Lµ mét tæ chøc do c¸c thµnh viªn ( lµ c«ng ty chøng kho¸n) së h÷u. Lµ mét c«ng ty cæ phÇn do c¸c c«ng ty thµnh viªn, ng©n hµng vµ c¶ c¸c tæ chøc kh«ng ph¶i thµnh viªn së h÷u. Lµ mét tæ chøc do chÝnh phñ së h÷u. C¨n cø vµo hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng, thÞ tr­êng chøng kho¸n còng cã thÓ ®­îc ph©n thµnh c¸c thÞ tr­êng: thÞ tr­êng cæ phiÕu, thÞ tr­êng tr¸i phiÕu, thÞ tr­êng c¸c c«ng cô chøng kho¸n ph¸i sinh ThÞ tr­êng cæ phiÕu: thÞ tr­êng cæ phiÕu lµ thÞ tr­êng giao dÞch vµ mua b¸n c¸c lo¹i cæ phiÕu, bao gåm cæ phiÕu th­êng vµ cæ phiÕu ­u ®·i. ThÞ tr­êng tr¸i phiÕu: lµ thÞ tr­êng giao dÞch mua vµ b¸n c¸c tr¸i phiÕu ®· ®­îc ph¸t hµnh, c¸c tr¸i phiÕu nµy bao gåm c¸c tr¸i phiÕu c«ng ty, tr¸i phiÕu ®« thÞ vµ tr¸i phiÕu chÝnh phñ. ThÞ tr­êng c¸c c«ng cô chøng kho¸n ph¸t sinh: Bªn c¹nh c¸c giao dÞch truyÒn thèng vÒ cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu, c¸c giao dÞch mua b¸n chøng tõ tµi chÝnh kh¸c nh­: quyÒn mua cæ phiÕu, chøng quyÒn, hîp ®ång quyÒn chän ®· xuÊt hiÖn. gèc chøng kho¸n, hay chøng kho¸n ph¸t sinh. C¬ chÕ ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng chøng kho¸n Kh¸i niÖm vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng chøng kho¸n §iÒu hµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ ho¹t ®éng ®­îc tiÕn hµnh nh»m duy tr× sù vËn hµnh b×nh th­êng cña thÞ tr­êng, ho¹t ®éng nµy th­êng ®­îc tiÕn hµnh bëi c¸c chñ thÓ cã quyÒn lùc nhÊt ®Þnh C¬ chÕ ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng chøng kho¸n T¹i mçi n­íc, viÖc ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng chøng kho¸n ®­îc tæ chøc ë nhiÒu cÊp ®é kh¸c nhau. Nh×n chung c¸c tæ chøc tham gia qu¶n lý vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng chøng kho¸n gåm 2 nhãm: C¸c c¬ quan qu¶n lý cña chÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc tù qu¶n. C¸c c¬ quan qu¶n lý cña chÝnh phñ. §©y lµ c¸c c¬ quan thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. C¸c tæ chøc tù qu¶n C¸c tæ chøc tù qu¶n lµ c¸c tæ chøc h×nh thµnh cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n, thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng chøng kho¸n nh»m b¶o vÖ lîi Ých chung cña toµn thÞ tr­êng. C¸c tæ chøc tù qu¶n thùc hiÖn qu¶n lý vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng trªn c¬ së tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña c¸c tæ chøc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng cña chÝnh phñ. Mét tæ chøc tù qu¶n ho¹t ®éng dùa trªn 2 nguyªn t¾c: C¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh ®­a ra ph¶i ®óng ®¾n, phï hîp víi hoµn c¶nh thùc tÕ, ho¹t ®éng gi¸m s¸t thÞ tr­êng ph¶i cã hiÖu qu¶. Chi phÝ ®iÒu hµnh, gi¸m s¸t thÞ tr­êng ph¶i thu ®­îc tõ c¸c ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng chø kh«ng ph¶i do ng©n s¸ch cÊp. C¸c tæ chøc tù qu¶n gåm cã: së giao dÞch vµ hiÖp héi c¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n. Së giao dÞch lµ tæ chøc tù qu¶n bao gåm c¸c c«ng ty chøng kho¸n thµnh viªn, trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n thùc hiÖn trªn së. Së giao dÞch thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng sau: §iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng giao dÞch Gi¸m s¸t, theo dâi c¸c giao dÞch gi÷a c¸c c«ng ty thµnh viªn vµ c¸c kh¸ch hµng cña hä. Ho¹t ®éng ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t cña së giao dÞch HiÖp héi c¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n lµ tæ chøc cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®­îc thµnh lËp víi môc ®Ých t¹o ra tiÕng nãi chung cho toµn ngµnh kinh doanh chøng kho¸n vµ ®¶m b¶o c¸c lîi Ých chung cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. Ch­¬ng 2: t×nh h×nh thùc tr¹ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n, nguyªn nh©n nh÷ng yÕu kÐm khuyÕt ®iÓm Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam Phác họa một bức tranh toàn cảnh! Đến nay đã có 21 loại cổ phiếu được niêm yết với tổng vốn lên l.086 tỷ đồng, hai loại trái phiếu Công ty (đều là của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam) với số vốn 157 tỷ đồng và 50 loại trái phiếu Chính phủ với 5.400 tỷ đồng, đã có tổng cộng 73 loại chửng khoán với tổng mức vốn hóa khoảng 6.6oo tỷ đồng, gần l,6% GDP. Tính đến 30/6/2003 đã có 570 phiên giao dịch được tố chức với tổng trị giá giao dịch đạt gần 3.700 tỷ đồng, trong đó giao dịch cổ phiếu chiếm khoảng 88% và giao dịch trái phiếu gần 12%, Có 12 Công ty chứng khoán với tổng vốn điều lệ là 465 tỷ đồng, thực hiện tất cả các nghiệp vụ chửng khoán, có 7 tố chức kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận trong đó có 01 đơn vị nước ngoài, có 5 ngân hàng lưu ký, 3 trong nước và 02 nước ngoài, và có 01 ngân hàng chỉ định thanh toán là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việc Nam. Hơn 14.000 tài khoan giao dịch được mở tại các Công ty chửng khoán, trong đó có hơn 90 nhà đầu tư tổ chức, chiếm 0,6%, và 35 nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, khung pháp lý cho hoạt động của thị trường này đã hình thành tương đối đầy đủ. Diễn biến chính của giá cổ phiếu và chỉ số Vn-lndex trong ba năm qua được thể hiện qua đồ thị sau: Trong thời gian đầu, các nhà đầu tư còn đang mong chờ có nhưng điều kỳ diệu xảy ra như những gì họ dã được học, được biết đến. Tâm lý này làm cho số lượng nhà đầu tư rất cao và nhu cầu mua cổ phiếu rất lớn, chỉ số Vn-lndex tăng mạnh từ 150 điểm tới 260 điểm, giá các loại cố phiếu như HAP, REE, TMS, SAM tăng liên tục trong nhiều tháng liền, giá cố phiếu HAP đã từng lên đến mức khoảng 150.000đ/cổ phiếu. Tuy nhiên, thời gian này, lượng cố phiếu bán ra thị trường lại rất ít cho có 2 loại, sau đó là 4 loại. Giá cổ phiếu tăng và vượt quá xa giá trị thực của nó. Hiện tượng "bong bóng tài chính" đã xuất hiện. Vì vậy để bảo vệ các nhà đầu tư, UBCKNN đã dưa ra một loạt các biện pháp, trong đó đáng kế nhất là tăng cung chứng khoán, giảm biên độ giao dịch, quy định khối lượng giao dịch tối đa cho một loại chứng khoán... Như một đứa bé bị uống thuốc quá liều lượng, những tác động đó đã làm cho giá cổ phiếu giảm dần, sau đó giảm mạnh. UBCKNN và nhiều bộ, ngành có liên quan đã đưa ngay ra nhiều biện pháp, chính sách ưu đãi nhưng kể từ đó, thị trường không thể hồi sinh. Giá cổ phiếu đã giam xuống mức thấp nhất vào giữa năm 2003 chỉ số VN- lndex dao động dưới mức 150. Chưa thực sự là một kênh huy động vốn TTCK bao gồm thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường sơ cấp đảm bảo nguồn vốn được huy động thông qua phát hành chứng khoán ra công chúng (POs - Public Oferrings hoặc lPOs - Initial Public Oferring). Thị trường sơ cấp thực sự là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nên kinh tế. Thị trường thứ cấp là nơi thu hút các nhà đầu tư mua đi bán lại chứng khoán, từ đó nâng cao tính thanh khoản cho các loại chứng khoán được giao dịch. Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp có mối quan hệ rất chặt chẽ và tác động qua lại với nhau. Đến ngày 30/6/2003 nếu tính cả vốn huy động ngân sách Nhà nước thông qua dấu thầu và bảo lãnh phát hành, đã có 5.400 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Quỹ hỗ trợ phát triển niêm yết trên thị trường. Có 5 Công ty niêm yết phát hành thêm cố phiếu mới để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng vốn điều lệ với tổng vốn tăng thêm 155,4 tỷ đồng. Như vậy, thị trường chứng khoán chưa thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Tăng trưởng về số lượng và quy mô của các CtyCK Tính đến 30/8/2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán cho 61 công ty, với tổng số vốn điều lệ đạt 5.735 tỷ đồng. Trong đó, có 43 công ty được cấp phép 4 nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Mặc dù số lượng CtyCK đi vào hoạt động từ năm 2007 tăng gấp 3-4 lần so với năm 2006, nhưng kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007 của nhiều CtyCK vẫn khá tốt, điển hình là các CtyCK đã có thời gian hoạt động lâu như CtyCK Sài Gòn (SSI) - lợi nhuận sau thuế đạt 668,5 tỷ đồng, CtyCK ACB (ACBS) - lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng, CtyCK Bảo Việt (BVSC) - lợi nhuận sau thuế đạt 156,8 tỷ đồng... và một số CtyCK tuy mới triển khai hoạt động nhưng không chịu lép vế trước các CtyCK đàn anh như: CtyCK Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) - lợi nhuận sau thuế đạt 125,2 tỷ đồng, CtyCK Đại Việt - lợi nhuận sau thuế đạt 39,4 tỷ đồng, CtyCK Quốc Tế Việt Nam - lợi nhuận sau thuế đạt 23,7 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, các CtyCK luôn đẩy mạnh việc phát triển mạng lưới, tính đến hết ngày 30/6/2007, ngoài 56 trụ sở chính, mạng lưới hoạt động của các công ty gồm 25 chi nhánh, 14 phòng giao dịch, 24 đại lý nhận lệnh (so với mạng lưới gồm 12 chi nhánh, 9 phòng giao dịch và 13 đại lý nhận lệnh tại thời điểm 31/12/2006). Cùng với việc mở rộng chi nhánh, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhiều CtyCK đã thực hiện tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng quy định vốn pháp định theo yêu cầu của Nghị định 14 hướng dẫn Luật Chứng khoán. Trong 6 tháng đầu năm 2007, 4 CtyCK gồm Sao Việt (tăng từ 20 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng), CtyCK An Bình – ABS (tăng từ 50 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng), CtyCK Hà Thành (tăng từ 18 tỷ đồng lên 60 tỷ
Luận văn liên quan