Đồ án Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường sử dụng on-chip 89c51

Vi điều khiển được lập trình để điều khiển 2 công việc chính : 1-Chuyển mức của các đèn tín hiệu trên làn đường Việc chuyển mức này được thực hiện bằng 4 bit truyền tín hiệu : P2.0 : đèn đỏ P2.1 : đèn xanh đi thẳng P2.2 : đèn xanh rẽ trái P2.3 : đèn vàng Các đèn hiển thị là các LED đơn nối chung nhau anot .Đèn sáng sẽ tương ứng với mức logic thấp .Chuyển mức giữa các đèn sẽ xen kẽ những bộ đếm ,kết thúc mỗi sẽ tương ứng thiết lập lại các bit để hiển thị các trạng thái đèn tiếp theo. Cụ thể thời gian hiển thị như sau : Đèn đỏ : 30 s Đèn xanh đi thẳng : 50s Đèn xanh rẽ trái : 40s ( hai đèn xanh kết thúc cùng lúc ) Đèn vàng : 5s 2-Hiển thị bộ đếm tương ứng với mỗi trạng thái đèn : Sử dụng số có 2 chữ số để đếm vì thế dùng 2 đèn LED : LED 1 để hiển thi chữ số hàng chục sẽ được nối trực tiếp với 8 bit của cổng P1 LED 2 để hiển thị chữ số hàng đơn vị sẽ được nối trực tiếp với 8 bit của cổng P0 Các chữ số hiển thị tương ứng với giá trị của các thanh ghi ( các cổng P0 ,P1) như sau: 0- COH 5- 92H 1- F9H 6- 82H 2- A4H 7- F8H 3- BOH 8- 80H 4- 99H 9- 90H

docx6 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1539 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường sử dụng on-chip 89c51, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I/ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường được thiết kế trên cơ sở sử dụng on-chip 89c51.Vi điều khiển được lập trình để điều khiển 2 công việc chính : 1-Chuyển mức của các đèn tín hiệu trên làn đường Việc chuyển mức này được thực hiện bằng 4 bit truyền tín hiệu : P2.0 : đèn đỏ P2.1 : đèn xanh đi thẳng P2.2 : đèn xanh rẽ trái P2.3 : đèn vàng Các đèn hiển thị là các LED đơn nối chung nhau anot .Đèn sáng sẽ tương ứng với mức logic thấp .Chuyển mức giữa các đèn sẽ xen kẽ những bộ đếm ,kết thúc mỗi sẽ tương ứng thiết lập lại các bit để hiển thị các trạng thái đèn tiếp theo. Cụ thể thời gian hiển thị như sau : Đèn đỏ : 30 s Đèn xanh đi thẳng : 50s Đèn xanh rẽ trái : 40s ( hai đèn xanh kết thúc cùng lúc ) Đèn vàng : 5s 2-Hiển thị bộ đếm tương ứng với mỗi trạng thái đèn : Sử dụng số có 2 chữ số để đếm vì thế dùng 2 đèn LED : LED 1 để hiển thi chữ số hàng chục sẽ được nối trực tiếp với 8 bit của cổng P1 LED 2 để hiển thị chữ số hàng đơn vị sẽ được nối trực tiếp với 8 bit của cổng P0 Các chữ số hiển thị tương ứng với giá trị của các thanh ghi ( các cổng P0 ,P1) như sau: COH 5- 92H F9H 6- 82H A4H 7- F8H BOH 8- 80H 99H 9- 90H II/ LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN KHAI BÁO BIẾN  HIỂN THỊ ĐÈN ĐỎ  --------- CHƯƠNG TR ÌNH HIỂN THỊ ĐÈ N GIAO THÔNG-------- ; KHOI TAO BIEN------- do bit P2.0 xanhdithang bit P2.1 xanhretrai bit P2.2 vang bit P2.3 ; CHUONG TRINH CHINH------- org 00h MAIN: begin: clr p2.0 ; bat den do mov p1,#0b0h ;hien so 3 tren LED 1 mov p0,#0c0h ;hien so 0 tren LED 2 acall delay1s mov p1,#0a4h ;hien thi tu 29 -20 acall demlui10s mov p1,#0f9 ;hien thi tu 19-10 acall demlui10s mov p1,#0C0h ;hien thi tu 09-00 acall demlui10s setb p2.0 ;tat den do clr p2.1 ;bat den xanh di thang mov p1,#92h ;hien so 5 tren LED 1 mov p0,#0c0h ;hien so 0 tren LED 2 acall delay1s mov p1,#99h ;hien thi tu 49-41 acall demlui9s clr p2.2 ;bat den xanh re trai mov p0 ,#0c0h ; hien thi so 0 tren LED 2 acall delay1s mov p1,#0b0h ;hien thi tu 39-30 acall demlui10s mov p1,#0a4h ;hien thi tu 29-20 acall demlui10s mov p1,#0f9h ;hien thi tu 19-10 acall demlui10s mov p1,#0C0h ;hien thi tu 09-00 acall demlui10s ; NHAP NHAY DEN VANG 5S clr p2.3 ;bat den vang setb p2.1 ;tat den xanh di thang setb p2.2 ;tat den xanh re trai MOV P0,#0FFH ;tat den hien thi dem giay MOV P1,#0FFH ACALL DELAY500ms SETB P2.3 ACALL DELAY500ms CLR P2.3 ACALL DELAY500MS SETB P2.3 ACALL DELAY500MS CLR P2.3 ACALL DELAY500MS SETB P2.3 ACALL DELAY500MS CLR P2.3 ACALL DELAY500MS SETB P2.3 ACALL DELAY500MS CLR P2.3 ACALL DELAY500MS SETB P2.3 ;tat den vang sjmp begin ;chay lien tuc ;CHUONG TRINH CON DEM LUI 10S---------------- demlui10s: mov r3,#10 mov dptr,#mydata lap1: clr A movc A,@A+dptR mov P0,A acall delay1s inc dptr djnz r3,lap1 ret ;CHUONG TRINH CON DEM LUI 9S--------------- demlui9s: mov r2,#9 mov dptr,#mydata lap2: clr A movc A,@A+dptr mov p0,A acall delay1s inc dptr djnz r2,lap2 ret ;TAO TRE 1S----------- delay1s: mov R6,#50 L2:mov 7,#100 L3:mov 5,#100 L1: djnz 5,L1 djnz 7,L3 DJNZ 6,L2 ret ;TAO TRE 0.5ms----------- DELAY500MS: mov R6,#25 L4:mov 7,#100 L5:mov 5,#100 L6: djnz 5,L6 djnz 7,L5 DJNZ 6,L4 ret ; MANG DU LIEU mydata: db 90h,80h,0f8h,82h,92h,99h,0b0h,0a4h, 0f9h,0c0h ret end ; ket thuc chuong trinh / SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docxBAI TAP LON.docx
 • opt0_9.Opt
 • uv20_9.Uv2
 • dsnbaitaplonvixuly.DSN
 • pwibaitaplonvixuly.PWI
 • optgt.Opt
 • uv2gt.Uv2
 • bakgt_Opt.Bak
 • bakgt_Uv2.Bak
 • dbkLast Loaded baitaplonvixuly.DBK
Luận văn liên quan