• Báo cáo tình hình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trườngBáo cáo tình hình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG I. Kế hoạch và tình hình triển khai xây dựng CSDL quốc gia về tài nguyên và môi trường 1. Giới triệu tóm tắt Dự án 1.1. Mục tiêu dự án: - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường ở hai cấp: Trung ương (Bộ Tài nguy...

  pdf11 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 539 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường công ty TNHH khách sạn paradise sài gòn đợt 1 năm 2016Báo cáo kết quả quan trắc môi trường công ty TNHH khách sạn paradise sài gòn đợt 1 năm 2016

  CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất, và từ đó có thể đề xuất và thực hiện...

  pdf30 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 526 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH xin chang năm 2016Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH xin chang năm 2016

  CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1.1. Giới thiệu chung nhiệm vụ - Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất, v...

  pdf26 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 518 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Chi nhánh công ty TNHH fotai Việt Nam năm 2016Báo cáo Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Chi nhánh công ty TNHH fotai Việt Nam năm 2016

  CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1.1. Giới thiệu chung nhiệm vụ - Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất, v...

  pdf26 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 530 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH R & T look & security năm 2016Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH R & T look & security năm 2016

  CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1.1. Giới thiệu chung nhiệm vụ - Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất, v...

  pdf27 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 520 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH daily full international printing năm 2016Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH daily full international printing năm 2016

  CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1.1. Giới thiệu chung nhiệm vụ - Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất, v...

  pdf26 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH công nghiệp xương quần năm 2016Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH công nghiệp xương quần năm 2016

  CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1.1. Giới thiệu chung nhiệm vụ - Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất, v...

  pdf26 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 528 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH capco waishing Việt Nam năm 2016Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH capco waishing Việt Nam năm 2016

  CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1.1. Giới thiệu chung nhiệm vụ - Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất, v...

  pdf26 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 530 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH bio inteernational năm 2016Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH bio inteernational năm 2016

  CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1.1. Giới thiệu chung nhiệm vụ - Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất, v...

  pdf27 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH aeco pack plastic năm 2016Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH aeco pack plastic năm 2016

  CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1.1. Giới thiệu chung nhiệm vụ - Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất, v...

  pdf26 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 528 | Lượt tải: 0