• Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà NộiHoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội

    Trong giai đoạn hiện nay, xu hướng chung của nền kinh tếViệt Nam là tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy mạnh sựphát triển đất nước và tăng cường hoà nhập với kinh tếkhu vực và thếgiới. Để đảm bảo cho sựphát triển này, vốn cần cho nền kinh tếví nhưmáu cần cho một cơthểsống. Với vai trò “ trái tim “ của nền kinh tế, hệthống ngân hà...

    pdf87 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 08/10/2012 | Lượt xem: 5094 | Lượt tải: 1

  • Luận văn Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuậnLuận văn Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận

    Sựphát triển của Việt Nam cũng nhưcủa các nước Xã Hội ChủNghĩa (XHCN) khác được đánh dấu bằng sựchuyển hướng trong tưtưởng,nhận thức của các Đảng va Nhà Nước vềChủNghĩa Xã Hội(CNXH) và con đường đi lên CNXH.ỞViệt Nam,từsau những năm đổi mới đến nay mới chỉcó hơn 15 năm,đó thực sựchỉlà một khoảng thời gian rất ngắn so với lịch sửphát triển c...

    pdf59 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 07/10/2012 | Lượt xem: 5486 | Lượt tải: 2